Reklama:

Rytmonorm 300

Substancja czynna: Propafenoni hydrochloridum 300 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 300 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rytmonorm 300, 300 mg, tabletki powlekane

Propafenoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Rytmonorm 300 i w jakim celu się go stosuje

  2. Propafenonu chlorowodorek - substancja czynna leku Rytmonorm 300 - ma działanie

   przeciwarytmiczne, to znaczy przywraca lub utrzymuje prawidłowy rytm serca. Mechanizm działania leku jest złożony i polega m.in. na stabilizacji błony komórkowej i blokowaniu kanałów sodowych. Propafenonu chlorowodorek wykazuje także słabe działanie β-adrenolityczne.

   Lek Rytmonorm 300 jest wskazany:

 • w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych wymagających leczenia

  takich, jak: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White`a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków.

 • w ciężkiej objawowej tachyarytmii komorowej, jeśli lekarz uzna ją za zagrażającą życiu.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rytmonorm 300 Kiedy nie stosować leku Rytmonorm 300

   • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   • Jeśli u pacjenta stwierdzono:

    • zespół Brugadów,

    • istotną klinicznie strukturalną chorobę serca, taką jak:

     • zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy,

     • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%,

     • wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością,

      • objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz),

      • zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca,

      • ciężkie niedociśnienie tętnicze.

   • Jeśli u pacjenta stwierdzono objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia metabolizmu potasu).

   • W przypadku ciężkiej obturacyjnej choroby płuc.

   • U chorych na miastenię (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni).

   • Jeśli pacjent stosuje jednocześnie rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rytmonorm 300 należy omówić to z lekarzem.

   Propafenon, podobnie jak inne leki przeciwarytmiczne może powodować działanie proarytmiczne, tj. może wywoływać nowe lub nasilać wcześniej występujące zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4).

   Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Rytmonorm 300 i w trakcie leczenia, lekarz będzie zlecał wykonywanie badania EKG i będzie oceniał stan kliniczny pacjenta, aby ustalić czy reakcja na lek potwierdza zasadność jego stosowania oraz aby wykluczyć zespół Brugadów (genetycznie uwarunkowana choroba serca).

   Należy zachować szczególną ostrożność:

 • u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca, lekarz sprawdzi działanie stymulatora i jeśli to konieczne ponownie go zaprogramuje, ponieważ lek może wpływać na próg stymulacji i czułość wszczepionego stymulatora;

 • u pacjentów z istotną klinicznie chorobą strukturalną serca lek jest przeciwwskazany;

 • u pacjentów z astmą.

  U niektórych pacjentów lek może powodować przejście napadowego migotania przedsionków w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1

  lub przewodzeniem 1:1.

  Lek Rytmonorm 300 a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Stosowanie leku Rytmonorm 300 z następującymi lekami może nasilać działania niepożądane:

 • leki znieczulające miejscowo (np. podczas wszczepiania stymulatora serca, zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego),

 • inne leki działające hamująco na częstość rytmu serca i (lub) kurczliwość mięśnia sercowego (leki β-adrenolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

  Informowano o zwiększonym zagrożeniu działaniami niepożądanymi lidokainy na ośrodkowy układ nerwowy kiedy była stosowana z propafenonu chlorowodorkiem.

  Rytmonorm 300 może nasilać działanie następujących leków:

 • leki metabolizowane przez izoenzym CYP2D6, takie jak wenlafaksyna,

 • leki β-adrenolityczne, takie jak propranolol, metoprolol,

 • leki przeciwdepresyjne, takie jak dezypramina,

 • leki działające na układ odpornościowy, takie jak cyklosporyna,

 • leki stosowane w leczeniu astmy, takie jak teofilina,

 • leki nasercowe, takie jak digoksyna,

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak fenoprokumon, acenokumarol, warfaryna.

  Następujące leki mogą nasilać działanie leku Rytmonorm 300:

 • leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol),

 • leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna),

 • leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna),

 • leki przeciwbakteryjne – antybiotyki (np. erytromycyna),

 • leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak paroksetyna, fluoksetyna.

  Jeśli leki te stosowane są jednocześnie z lekiem Rytmonorm 300, lekarz będzie kontrolować

  czynność układu krążenia i w razie konieczności dostosuje dawkę propafenonu chlorowodorku.

  Następujące leki stosowane z lekiem Rytmonorm 300 zmniejszają jego skuteczność:

 • fenobarbital,

 • ryfampicyna.

  W przypadku leczenia skojarzonego amiodaronem i lekiem Rytmonorm 300 może być konieczne dostosowanie dawek obu leków uwzględniające odpowiedź na leczenie.

  Dzieci i młodzież

  Badania dotyczące wpływu jednych leków na wyniki działania innych leków przeprowadzono

  wyłącznie u dorosłych. Nie wiadomo, czy zakres ww. oddziaływań u dzieci i młodzieży jest podobny do tego u dorosłych.

  Rytmonorm 300 z piciem

  Sok grejpfrutowy może powodować zwiększenie stężenia propafenonu chlorowodorku we krwi.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Lek Rytmonorm 300 można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki są większe niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

  Nie badano przenikania propafenonu do mleka kobiecego. Ograniczone dane wskazują,

  że propafenon może przenikać do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rytmonorm 300 u kobiet karmiących piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Niektóre działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia

  i hipotonia ortostatyczna (nagły spadek ciśnienia krwi spowodowany zmianą pozycji z leżącej na stojącą) mogą wpływać na szybkość reakcji i upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów

  i obsługi maszyn. Jeśli wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

  Lek Rytmonorm 300 zawiera sód

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak stosować lek Rytmonorm 300

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dawkę leku lekarz ustali indywidualnie.

   Ze względu na gorzki smak propafenonu i jego działanie znieczulające powierzchniowo, tabletki powlekane należy połykać w całości (bez rozgryzania), popijając płynem.

   Dorośli

   W okresie ustalania dawki oraz w leczeniu podtrzymującym u pacjentów o masie ciała około 70 kg zalecana dawka dobowa propafenonu chlorowodorku wynosi 450 do 600 mg podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Niekiedy może być konieczne zwiększenie dawki dobowej propafenonu chlorowodorku do 900 mg. U pacjentów z mniejszą masą ciała dawkę dobową lekarz odpowiednio zmniejszy. Dawkę można zwiększyć dopiero po 3 do 4 dniach leczenia.

   W razie wystąpienia znacznego poszerzenia zespołu QRS lub bloku przedsionkowo-komorowego II° lub III° lekarz rozważy zmniejszenie dawki.

   Indywidualną dawkę podtrzymującą należy ustalać pod kontrolą kardiologiczną, obejmującą monitorowanie zapisu EKG i wielokrotny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (faza ustalania dawki).

   Stosowanie u dzieci

   Lek Rytmonorm 300, z uwagi na jego moc, nie może być stosowany u dzieci.

   Pacjenci w podeszłym wieku

   U pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów z istotną niewydolnością lewokomorową (frakcja wyrzutowa lewej komory poniżej 35%) lub strukturalną chorobą mięśnia sercowego leczenie

   należy wprowadzać stopniowo, z zachowaniem szczególnej ostrożności, podając niewielkie, stopniowo zwiększane dawki. To samo dotyczy leczenia podtrzymującego. Jeśli zwiększenie dawki jest konieczne, można tego dokonać dopiero po pięciu do ośmiu dniach leczenia.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

   U pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek po podaniu zazwyczaj stosowanych dawek leczniczych dojść może do kumulacji leku. U tych pacjentów lekarz indywidualnie dobierze dawkowanie leku kontrolując zapis EKG i stężenie leku w osoczu.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rytmonorm 300

   W razie przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia pracy serca, zatrzymanie akcji serca i niedociśnienie tętnicze oraz w ciężkich przypadkach wstrząs kardiogenny.

   Może również wystąpić: kwasica metaboliczna (stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu), bóle głowy, zawroty głowy, nieostre widzenie zaburzenia czucia (pieczenie, kłucie, mrowienie) rąk lub nóg, drżenie, nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej i drgawki (konwulsje). Odnotowano również zgon.

   W ciężkich przypadkach zatrucia dodatkowo mogą wystąpić drgawki toniczno-kloniczne (drgawki z utratą przytomności i skurczem mięśni całego ciała), parestezje (uczucie mrowienia), senność, śpiączka i zatrzymanie czynności oddechowej.

   W razie przedawkowania należy natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitala.

   Pominięcie zastosowania leku Rytmonorm 300

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem propafenonu chlorowodorkiem są zawroty głowy, zaburzenia przewodzenia i kołatanie serca.

   Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych oraz

   po wprowadzeniu propafenonu chlorowodorku do obrotu.

   Bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów)

 • Zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy obwodowych).

 • Zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu.

 • Kołatanie serca.

  Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów)

 • Niepokój, zaburzenia snu.

 • Ból głowy, zaburzenie smaku.

 • Nieostre widzenie.

 • Bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia, tachykardia (szybkie bicie serca), trzepotanie przedsionków.

 • Duszność.

 • Ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

 • Nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, takich jak zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności

  aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi).

 • Ból w klatce piersiowej, astenia (osłabienie), uczucie zmęczenia, gorączka.

  Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów z 1 000 pacjentów)

 • Trombocytopenia (za mała liczba płytek krwi).

 • Zmniejszone łaknienie, koszmary senne.

 • Omdlenie, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów), parestezje (drętwienie, mrowienie).

 • Zawroty głowy.

 • Tachykardia komorowa.

 • Zaburzenia rytmu serca.

 • Niedociśnienie tętnicze.

 • Zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów.

 • Pokrzywka, świąd, wysypka, rumień.

 • Zaburzenia erekcji.

  Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów we krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów).

 • Nadwrażliwość (może się objawiać zastojem żółci, nieprawidłowym składem krwi i wysypką).

 • Stan splątania.

 • Drgawki, objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy.

 • Migotanie komór, niewydolność serca (dojść może do nasilenia występującej wcześniej niewydolności serca), zmniejszenie częstości akcji serca.

 • Niedociśnienie ortostatyczne (gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, związany ze zmianą pozycji z leżącej na stojącą).

 • Odruchy wymiotne, zaburzenie żołądkowo-jelitowe.

 • Uszkodzenie komórek wątroby, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka.

 • Zespół toczniopodobny.

 • Krostkowe wykwity skórne.

 • Zmniejszenie liczby plemników (odwracalne po zaprzestaniu stosowania propafenonu).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Rytmonorm 300

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach po słowach „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rytmonorm 300

 • Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 300 mg substancji czynnej.

 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, hypromeloza, magnezu stearynian, woda oczyszczona.

W skład otoczki wchodzą: makrogol 400, makrogol 6000, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Rytmonorm 300 i co zawiera opakowanie

Lek Rytmonorm 300 dostępny jest w postaci tabletek powlekanych. Tabletka powlekana jest biała, obustronnie wypukła z wytłoczonym napisem „300” po jednej stronie.

Dostępne opakowania:

20 szt. – 2 blistry po 10 szt.

50 szt. – 5 blistrów po 10 szt.

Blistry z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

Mylan Hungary Kft. Mylan utca 1.

Komárom, 2900 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2021

Reklama: