Reklama:

Betaserc

Substancja czynna: Betahistini dihydrochloridum 24 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 24 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Betaserc

24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Betaserc

  2. Betaserc zawiera betahistynę. Betaserc jest rodzajem leku o nazwie „analog histaminy”.

   W jakim celu stosuje się lek Betaserc

   Betaserc jest stosowany w leczeniu choroby Meniere'a charakteryzującej się następującymi objawami:

 • zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami)

 • postępująca utrata słuchu

 • szumy uszne.

W objawowym leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

Jak działa lek Betaserc

Lek Betaserc działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

 1. Kiedy nie przyjmować leku Betaserc

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Betaserc (wymienione w punkcie 6)

  • jeśli lekarz stwierdził u pacjenta występowanie guza rdzenia nadnerczy („guz chromochłonny

   nadnerczy”).

   Nie należy zażywać leku Betaserc, jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń. W przypadku wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Betaserc.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed zastosowaniem leku Betaserc należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

  • kiedykolwiek występowały wrzody żołądka

  • występuje astma oskrzelowa.

   Jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń (lub pojawiły się wątpliwości), należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Betaserc. Lekarz może chcieć dokładnie kontrolować pacjenta podczas stosowania leku Betaserc.

   Dzieci

   Nie zaleca się stosowania leku Betaserc u osób w wieku poniżej 18 lat.

   Inne leki i Betaserc

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, włączając leki wydawane bez recepty i leki ziołowe.

   W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

   • przeciwhistaminowe - mogą one (teoretycznie) wpływać na działanie leku Betaserc. Lek Betaserc może również zmniejszać działanie leków przeciwhistaminowych.

   • Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu depresji lub choroby

    Parkinsona. Mogą one nasilać działanie leku Betaserc.

    Jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń (lub pojawiły się wątpliwości), należy

    porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Betaserc.

    Betaserc z jedzeniem i piciem

    Można przyjmować Betaserc z jedzeniem lub bez jedzenia. Jednakże lek Betaserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe (wymienione w punkcie 4). Przyjmowanie leku Betaserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Nie wiadomo czy lek Betaserc wpływa na płód:

   • Należy przerwać przyjmowanie leku Betaserc i poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w

    ciąży lub podejrzewa ciążę.

   • Nie należy przyjmować leku Betaserc w przypadku ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest

    to konieczne.

    Nie wiadomo czy lek Betaserc przenika do mleka kobiet karmiących:

   • Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania leku Betaserc, chyba że zezwoli na to lekarz.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Jest mało prawdopodobne, aby lek Betaserc wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę narzędzi i maszyn.

    Jednak należy pamiętać, że choroby, które są leczone betahistyną (choroba Meniere’a i zawroty głowy) mogą powodować uczucie wirowania oraz nudności i mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

 2. Jak przyjmować lek

  • Połknąć tabletkę i popić wodą.

  • Można przyjmować tabletkę z jedzeniem lub bez jedzenia. Jednakże Betaserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe (wymienione w punkcie 4). Przyjmowanie leku Betaserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

   Ile leku przyjmować

   Lek Betaserc jest dostępny w dwóch mocach: 8 mg i 24 mg. Zwykle stosowana dawka to:

  • Jeśli pominięto dawkę leku Betaserc, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

  • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Betaserc

   Nie należy przerywać zażywania leku Betaserc bez porozumienia z lekarzem nawet, jeśli wystąpi

   poprawa.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

   lekarza lub farmaceuty.

 3. Reakcje alergiczne

 4. Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna, należy przestać przyjmować lek Betaserc i natychmiast

  skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy mogą być następujące:

  • czerwona lub grudkowata wysypka skórna lub stan zapalny skóry ze świądem

  • obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi

  • obniżenie ciśnienia krwi

  • utrata świadomości

  • trudności w oddychaniu.

   Należy przerwać przyjmowanie leku Betaserc, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

   Inne działania niepożądane:

   Częste (występujące u mniej niż 1 osób na 10):

   • nudności

   • zaburzenia trawienia

   • bóle głowy.

    Inne działania niepożądane, które były zgłaszane w czasie przyjmowania leku Betaserc

   • Łagodne dolegliwości żołądkowe takie jak: wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy.

    Przyjmowanie leku Betaserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

    Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

    tel.: + 48 22 49 21 301; fax: + 48 22 49 21 309; Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Co zawiera lek Betaserc

  • Substancją czynną leku jest 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

  • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy jednowodny,

  krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

  Jak wygląda lek Betaserc i co zawiera opakowanie

  Betaserc o zawartości 24 mg dichlorowodorku betahistyny występuje w postaci okrągłych, dwuwypukłych, podzielnych, białych do prawie białych tabletek ze ściętymi krawędziami. Mają wymiar 10 mm i wytłoczone „289” na jednej stronie tabletki po obu stronach linii podziału. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu połknięcia, a nie podział na równe dawki. Betaserc, 24 mg jest dostępny w opakowaniach po 20, 50, 60, 100 lub 120 tabletek, pakowanych w blistry z folii Al/PVC/PVDC.

  Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  Podmiot odpowiedzialny Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21B

  02-676 Warszawa

  Wytwórca

  Mylan Laboratories SAS

  Route de Belleville, Lieu-dit Maillard 01400 Châtillon sur Chalaronne, Francja

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

  odpowiedzialnego:

  Mylan Healthcare Sp. z o.o.

  ul. Postępu 21B

  02-676 Warszawa

  tel. 22 546 64 00

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2023

Reklama: