Reklama:

Inspra

Substancja czynna: Eplerenonum 50 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 50 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Inspra, 25 mg, tabletki powlekane Inspra, 50 mg, tabletki powlekane eplerenon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. 1. Co to jest lek Inspra i w jakim celu się go stosuje

 2. Inspra należy do grupy leków nazywanych wybiórczymi antagonistami aldosteronu. Leki te blokują działanie aldosteronu, substancji wytwarzanej przez organizm, która kontroluje ciśnienie tętnicze

  i czynność serca. Zwiększone stężenie aldosteronu może powodować w organizmie zmiany, prowadzące do niewydolności serca.

  Lek Inspra jest stosowany w leczeniu niewydolności serca, aby zapobiec jej nasileniu oraz zmniejszyć liczbę hospitalizacji w przypadku:

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inspra Kiedy nie stosować leku Inspra:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

   • jeżeli pacjent ma duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)

   • jeśli pacjent stosuje leki usuwające nadmiar płynów z organizmu (leki moczopędne oszczędzające potas)

   • jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

   • jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

   • jeśli pacjent stosuje leki przeciwgrzybicze (ketokonazol lub itrakonazol)

   • jeśli pacjent stosuje leki przeciw wirusowi HIV (nelfinawir lub rytonawir)

   • jeśli pacjent przyjmuje antybiotyki, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych

    (klarytromycynę lub telitromycynę)

   • jeśli pacjent zażywa nefazodon, stosowany w leczeniu depresji

   • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu pewnych chorób serca lub nadciśnienia tętniczego (tak zwane inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) w skojarzeniu

    z antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA)).

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Inspra należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

    pielęgniarką.

   • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (patrz także punkt „Kiedy nie stosować

    leku Inspra”)

   • jeśli pacjent przyjmuje sole litu (stosowane zwykle w leczeniu zaburzeń maniakalno- depresyjnych, nazywanych również zaburzeniami dwubiegunowymi)

   • jeśli pacjent przyjmuje takrolimus lub cyklosporynę (stosowane w leczeniu chorób skóry, takich

    jak łuszczyca lub wyprysk oraz aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu)

    Dzieci i młodzież

    Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności eplerenonu u dzieci i młodzieży.

    Lek Inspra a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   • Itrakonazol lub ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), rytonawir, nelfinawir (leki przeciwwirusowe przeciwko wirusowi HIV), klarytromycyna, telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) lub nefazodon (stosowany w leczeniu depresji) - leki te zwalniają metabolizm leku Inspra, tym samym przedłużając jego wpływ na organizm.

   • Leki moczopędne oszczędzające potas (leki pomagające usunąć nadmiar płynów z organizmu) oraz preparaty uzupełniające potas - leki te zwiększają ryzyko wystąpienia dużego stężenia potasu we krwi.

   • Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) w skojarzeniu z antagonistami receptora angiotensyny (AIIRA), stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, chorób serca oraz niektórych chorób nerek - leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia dużego stężenia potasu we krwi.

   • Lit (zazwyczaj stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych, nazywanych również

    zaburzeniami dwubiegunowymi) – jednoczesne przyjmowanie litu z lekami moczopędnymi

    i inhibitorami ACE (stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz chorób serca) zwiększało stężenie litu we krwi, co mogło powodować działania niepożądane, takie jak utrata apetytu, zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, osłabienie mięśni, drżenie mięśni.

   • Cyklosporyna lub takrolimus (stosowane w leczeniu chorób skóry, takich jak łuszczyca lub wyprysk oraz aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu) - leki te mogą powodować zaburzenia czynności nerek i tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia dużego stężenia potasu we krwi.

   • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ – niektóre leki przeciwbólowe, takie jak ibuprofen, stosowane w celu złagodzenia bólu, sztywności i stanu zapalnego) - leki te mogą powodować zaburzenia czynności nerek i tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia dużego stężenia potasu we krwi.

   • Trimetoprim (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) - może zwiększać ryzyko

    wystąpienia dużego stężenia potasu we krwi.

   • Alfa1-adrenolityki, takie jak prazosyna lub alfuzosyna (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niektórych chorób gruczołu krokowego) - mogą powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą.

   • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina lub amoksapina (stosowane w leczeniu depresji), leki przeciwpsychotyczne, nazywane również neuroleptykami, takie jak chloropromazyna lub haloperydol (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych), amifostyna (stosowana w chemioterapii nowotworów) oraz baklofen (stosowany w przypadku zwiększonego napięcia mięśniowego) - leki te mogą powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą.

   • Glikokortykosteroidy, takie jak hydrokortyzon lub prednizon (stosowane w leczeniu stanów zapalnych i niektórych chorób skóry) oraz tetrakozaktyd (stosowany głównie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń kory nadnerczy) - mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze leku Inspra.

   • Digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca) - jednoczesne stosowanie z lekiem Inspra może spowodować zwiększenie stężenia digoksyny we krwi.

   • Warfaryna (lek przeciwzakrzepowy) – należy zachować ostrożność podczas stosowania warfaryny, ponieważ zwiększone stężenie warfaryny we krwi może zaburzać wpływ leku Inspra na organizm.

   • Erytromycyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych), sakwinawir (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń HIV), flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), amiodaron, diltiazem oraz werapamil (stosowane w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego) - zwalniają metabolizm leku Inspra, tym samym przedłużając jego wpływ na organizm.

   • Ziele dziurawca (lek ziołowy), ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych), karbamazepina, fenytoina i fenobarbital (stosowane, między innymi, w leczeniu padaczki) - mogą przyspieszać metabolizm leku Inspra, a tym samym osłabiać jego działanie.

   Lek Inspra z jedzeniem i piciem

   Lek Inspra może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Działanie leku Inspra w czasie ciąży nie było oceniane u ludzi.

   Nie wiadomo czy eplerenon przenika do mleka ludzkiego. Należy poradzić się lekarza czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać stosowanie leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Po zastosowaniu leku Inspra mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

   Lek Inspra zawiera laktozę jednowodną

   Lek Inspra zawiera laktozę jednowodną (rodzaj cukru). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Lek Inspra zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od

   sodu”.

  2. Jak stosować lek Inspra

  3. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Tabletki Inspra mogą być przyjmowane podczas posiłków lub na czczo. Tabletki należy połykać

   w całości, popijając dużą ilością wody.

   Lek Inspra jest zazwyczaj przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, np. beta-adrenolitykami. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka o mocy 25 mg raz na dobę. Po około 4 tygodniach lekarz zaleci zwiększenie dawki do 50 mg raz na dobę (jedna tabletka

   o mocy 50 mg lub dwie tabletki o mocy 25 mg). Maksymalna dawka wynosi 50 mg na dobę.

   Lekarz zaleci oznaczenie stężenia potasu we krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Inspra, w ciągu pierwszego tygodnia oraz po miesiącu leczenia, a także po zmianie dawki. W zależności od stężenia potasu we krwi, lekarz może dostosować dawkę leku.

   Jeżeli u pacjenta występuje łagodna choroba nerek, leczenie należy rozpocząć od jednej tabletki o mocy 25 mg na dobę. Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowana choroba nerek, leczenie należy

   rozpocząć od jednej tabletki o mocy 25 mg co drugą dobę. Lekarz może zalecić dostosowanie dawki, uwzględniając stężenie potasu we krwi.

   U pacjentów z ciężką chorobą nerek stosowanie leku Inspra jest przeciwwskazane.

   U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi chorobami wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki początkowej. W przypadku chorób wątroby lub nerek konieczne może być częstsze oznaczanie stężenia potasu we krwi (patrz też „Kiedy nie stosować leku Inspra”).

   Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawki początkowej. Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania leku Inspra.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Inspra

   W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Inspra należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania leku to niskie ciśnienie tętnicze (powodujące uczucie oszołomienia, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, osłabienie, nagłą utratę przytomności) oraz hiperkaliemia (duże stężenie potasu we krwi), powodująca kurcze mięśni, biegunkę, nudności, zawroty głowy lub ból głowy).

   Pominięcie zastosowania leku Inspra

   Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej tabletki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i przyjąć kolejną o zwykłej porze.

   W innym przypadku, należy przyjąć tabletkę zaraz po przypomnieniu sobie, pod warunkiem że do czasu przyjęcia następnej tabletki jest ponad 12 godzin. Następnie należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

   Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Inspra

   Ważne jest, aby przyjmować lek Inspra zgodnie z zaleceniami, chyba że lekarz zaleci przerwanie

   leczenia.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

   do lekarza lub farmaceuty.

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

   • obrzęk twarzy, języka lub gardła

   • trudności w połykaniu

   • pokrzywka i trudności w oddychaniu.

    Są to objawy obrzęku naczynioruchowego, niezbyt często występującego działania niepożądanego

    (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób).

    Inne zgłaszane działania niepożądane obejmują:

    Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

   • zwiększenie stężenia potasu we krwi (objawy to: kurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy lub ból głowy)

   • omdlenie

   • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

   • zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

   • bezsenność (trudności w zasypianiu)

   • ból głowy

   • zaburzenia serca, np. zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność serca

   • kaszel

   • zaparcie

   • niskie ciśnienie tętnicze

   • biegunka

   • nudności

   • wymioty

   • zaburzenia czynności nerek

   • wysypka

   • świąd

   • ból pleców

   • osłabienie

   • kurcze mięśni

   • zwiększenie stężenia mocznika we krwi

   • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, które może wskazywać na zaburzenie czynności nerek

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

   • zakażenie

   • eozynofilia (zwiększenie liczby jednego z typów krwinek białych)

   • małe stężenie sodu we krwi

   • odwodnienie

   • zwiększenie stężenia trójglicerydów (tłuszczów) we krwi

   • szybka czynność serca

   • zapalenie pęcherzyka żółciowego

   • zmniejszenie ciśnienia tętniczego, mogące powodować zawroty głowy podczas zmiany pozycji

    ciała na stojącą

   • zakrzepica (powstawanie zakrzepów krwi) kończyn dolnych

   • ból gardła

   • wzdęcie

   • niedoczynność tarczycy

   • zwiększenie stężenia glukozy we krwi

   • osłabienie czucia dotyku

   • zwiększona potliwość

   • ból mięśniowo-szkieletowy

   • złe ogólne samopoczucie

   • zapalenie nerek

   • powiększenie piersi u mężczyzn

   • zmiany niektórych wyników badania krwi

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

   podmiotu odpowiedzialnego.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

   bezpieczeństwa stosowania leku.

  6. Jak przechowywać lek Inspra

  7. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

   Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  8. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Inspra

  Substancją czynną leku Inspra jest eplerenon. Każda tabletka zawiera 25 mg lub 50 mg eplerenonu.

  Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), kroskarmeloza sodowa (E468), hypromeloza (E464), sodu laurylosiarczan, talk (E553b) oraz magnezu stearynian (E470b).

  Otoczka tabletek powlekanych Inspra 25 mg i 50 mg zawiera opadry żółte: hypromelozę (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, polisorbat 80 (E433), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

  Jak wygląda lek Inspra i co zawiera opakowanie

  Tabletka Inspra 25 mg jest żółtą tabletką powlekaną. Tabletki są oznaczone nazwą „Pfizer” po jednej stronie oraz symbolem „NSR” nad liczbą „25” po drugiej stronie.

  Tabletka Inspra 50 mg jest żółtą tabletką powlekaną. Tabletki są oznaczone nazwą „Pfizer” po jednej stronie oraz symbolem „NSR” nad liczbą „50” po drugiej stronie.

  Inspra 25 mg oraz 50 mg – tabletki powlekane są dostępne w blistrach PVC/Al zawierających 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 lub 200 tabletek i w blistrach PCV/Al, perforowanych, podzielonych na dawki

  pojedyncze, zawierających 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1 lub 200 x 1 (10 blistrów 20 x 1) tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  Wielkości opakowań dostępne w Polsce: opakowanie zawierające 30 tabletek w blistrach.

  Podmiot odpowiedzialny:

  Upjohn EESV Rivium Westlaan 142

  2909 LD Capelle aan den IJssel Holandia

  Wytwórca:

  Fareva Amboise Zone Industrielle

  29 route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse Francja

  Lek Inspra, tabletki powlekane, 25 mg i 50 mg jest dopuszczony do obrotu w następujących krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nazwą Inspra:

  Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

  Lek Inspra, tabletki powlekane, 50 mg jest dopuszczony do obrotu w następujących krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nazwą Inspra:

  Republika Czeska

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do

  miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

  Mylan Healthcare Sp. z o.o.

  tel. 22 546 64 00

  Data ostatniej aktualizacji ulotki:

  Inne źródła informacji

  Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://www.urpl.gov.pl/

Reklama: