Reklama:

Mirzaten Q-Tab

Substancja czynna: Mirtazapinum 30 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej , 30 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mirzaten Q-Tab, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirzaten Q-Tab, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirzaten Q-Tab, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej mirtazapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Mirzaten Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

  2. Mirzaten Q-Tab należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne.

   Mirzaten Q-Tab wskazany jest w leczeniu depresji u osób dorosłych.

   Lek Mirzaten Q-Tab zaczyna działać po 1-2 tygodniach stosowania, a po upływie 2-4 tygodni

   następuje poprawa samopoczucia. Jeśli po 2-4 tygodniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Więcej informacji podano w punkcie 3 w części

   „Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia”.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mirzaten Q-Tab Kiedy nie stosować leku Mirzaten Q-Tab

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na mirtazapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W takim przypadku zanim zastosuje się lek Mirzaten Q-Tab należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

 • Jeśli obecnie lub w niedalekiej przeszłości (w ciągu ostatnich 2 tygodni) stosowane były leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (ang. MAOIs).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Mirzaten Q-Tab należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mirzaten Q-Tab należy powiedzieć lekarzowi:

  Jeśli kiedykolwiek po przyjęciu mirtazapiny lub innych produktów leczniczych u pacjenta wystąpiły wysypka skórna o dużym nasileniu albo łuszczenie się skóry, tworzenie się pęcherzy lub zmiany w jamie ustnej.

  Dzieci i młodzież

  Zazwyczaj lek Mirzaten Q-Tab nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie udowodniono jego skuteczności. Należy również zdawać sobie sprawę, że u pacjentów w wieku poniżej 18 lat jest wyższe ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (przede wszystkim agresja, zachowania buntownicze oraz gniew), kiedy przyjmują oni leki tej klasy. Mimo to, lekarz może przepisać lek Mirzaten Q-Tab pacjentom w tym wieku, jeżeli uzna, że leży to w ich najlepszym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek Mirzaten Q-Tab pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Mirzaten Q-Tab należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z

  objawów wymienionych powyżej rozwinie się lub nasili. Długoterminowy wpływ leku

  Mirzaten Q-Tab na bezpieczeństwo dotyczące wzrostu, dojrzewania oraz rozwój poznawczy w tej grupie wiekowej nie został również dotychczas wykazany. Dodatkowo, podczas stosowania

  mirtazapiny w tej grupie wiekowej częściej, niż u dorosłych, obserwowano znaczne zwiększenie masy ciała.

  Myśli samobójcze i nasilenie depresji

  Pacjenci z depresją mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później. Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:

 • pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;

 • młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko

  zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

  Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpią myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze.

  Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mirzaten Q-Tab:

 • jeśli występują lub kiedykolwiek występowały poniżej wymienione choroby.

  Należy poinformować lekarza o występowaniu poniższych chorób przed rozpoczęciem stosowania leku Mirzaten Q-Tab, jeśli pacjent wcześniej tego nie zrobił:

  • napady padaczki. W razie pojawienia się napadów padaczkowych lub zwiększenia ich częstości w trakcie leczenia, lek Mirzaten Q-Tab należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

  • choroby wątroby, włączając żółtaczkę. Jeśli wystąpi żółtaczka, lek Mirzaten Q-Tab należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

  • choroby nerek;

  • choroby serca lub niskie ciśnienie krwi;

  • schizofrenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli takie zaburzenia psychiczne, jak myśli paranoidalne, nasilą się lub zwiększy się ich częstość;

  • depresja maniakalna (naprzemienne okresy podwyższonego nastroju/podniecenia i depresji). W przypadku uczucia nadmiernego podniecenia, należy odstawić lek Mirzaten Q-Tab i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

  • cukrzyca (może być konieczna zmiana dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych);

  • choroby oka, takie jak podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra);

  • trudności w oddawaniu moczu, które mogą być wywołane przez przerost gruczołu krokowego;

   - pewnego rodzaju zaburzenia serca, które mogą powodować zmianę rytmu serca, niedawny zawał serca, niewydolność serca lub stosowanie określonych leków mogących powodować zakłócenie rytmu serca.

 • jeśli wystąpią objawy zakażenia, takie jak gorączka o niejasnej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej.

  Należy odstawić lek Mirzaten Q-Tab i natychmiast skonsultować się z lekarzem, który zleci badanie morfologiczne krwi. W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń wytwarzania krwinek przez szpik kostny. Chociaż rzadko, objawy te występują najczęściej po 4-6 tygodniach leczenia.

 • pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych.

 • W związku ze stosowaniem mirtazapiny notowano poważne reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN) i reakcję polekową z towarzyszącą eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS). Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli w związku z tymi

  poważnymi reakcjami skórnymi u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów wymienionych w punkcie 4.

 • Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła poważna reakcja skórna, nie należy wznawiać leczenia mirtazapiną.

Mirzaten Q-Tab a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Mirzaten Q-Tab w skojarzeniu z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAOIs), ani przed upływem dwóch tygodni od

  zakończenia ich przyjmowania. Nie należy również rozpoczynać stosowania leku Mirzaten Q-Tab przed upływem dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO. Do inhibitorów MAO należą, np. moklobemid i tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

  Należy zachować ostrożność stosując lek Mirzaten Q-Tab w skojarzeniu z:

 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), wenlafaksyna i L-tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), buprenorfina (stosowana w leczeniu bólu lub uzależnienia od opioidów), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych), błękit metylenowy (stosowany w celu obniżenia wysokiego stężenia methemoglobiny we krwi) i produkty zawierające ziele dziurawca

  zwyczajnego (Hypericum perforatum) (produkty ziołowe stosowane w leczeniu depresji). U pacjentów przyjmujących tylko lek Mirzaten Q-Tab lub w terapii skojarzonej z tymi lekami bardzo rzadko może wystąpić zespół serotoninowy. Niektóre z jego objawów to nagła

  gorączka, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności.

  Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jednocześnie kilka z wymienionych objawów;

 • lekiem przeciwdepresyjnym, nefazodonem. Może on zwiększać stężenie leku Mirzaten Q-Tab we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być

  konieczne zmniejszenie, a po zakończeniu leczenia nefazodonem - zwiększenie dawki leku Mirzaten Q-Tab;

 • lekami stosowanymi w leczeniu lęku lub bezsenności, jak benzodiazepiny;

 • lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii, jak olanzapina;

 • lekami stosowanymi w leczeniu alergii, jak cetyryzyna;

 • lekami stosowanymi w leczeniu silnego bólu, jak morfina;

  Mirzaten Q-Tab w skojarzeniu z tymi lekami może nasilać senność wywoływaną przez te leki.

 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, takimi jak leki przeciwbakteryjne (jak erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (jak ketokonazol) i leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS (takie jak inhibitory proteazy HIV) i leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka (jak cymetydyna).

  W przypadku rozpoczęcia równoczesnego podawania tych leków z lekiem Mirzaten Q-Tab, stężenie leku Mirzaten Q-Tab we krwi może się zwiększyć. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mirzaten Q-Tab, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - zwiększenie dawki leku Mirzaten Q-Tab.

 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina i fenytoina;

 • lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy, jak ryfampicyna;

  W skojarzeniu z lekiem Mirzaten Q-Tab leki te mogą zmniejszać jego stężenie we krwi.

  Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zwiększenie dawki leku Mirzaten Q-Tab, a po zakończeniu leczenia tymi lekami – zmniejszenie dawki leku Mirzaten Q-Tab.

 • lekami przeciwzakrzepowymi, jak warfaryna;

Mirzaten Q-Tab może wzmagać działanie warfaryny. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. W przypadku leczenia skojarzonego z lekiem Mirzaten Q-Tab zaleca się monitorowanie wskaźników krwi.

- lekami mogącymi wpływać na rytm serca, takimi jak niektóre antybiotyki i leki przeciwpsychotyczne.

Mirzaten Q-Tab z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu podczas przyjmowania leku Mirzaten Q-Tab może powodować senność. Najlepiej unikać spożywania alkoholu podczas terapii lekiem Mirzaten Q-Tab.

Lek Mirzaten Q-Tab można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania leku Mirzaten Q-Tab u kobiet w ciąży nie

wykazują zwiększonego ryzyka. Jednak należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku w czasie ciąży.

Jeżeli lek Mirzaten Q-Tab jest przyjmowany w czasie ciąży lub krótko przed porodem, zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia u niego działań niepożądanych.

Przyjmowanie podczas ciąży podobnych leków [takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)] może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN), co objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mirzaten Q-Tab może zmniejszać czujność i zdolność koncentracji. Podczas leczenia lekiem Mirzaten Q-Tab należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań, które wymagają ciągłej

uwagi, np. prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Jeśli lekarz przepisał lek Mirzaten Q-Tab osobie w wieku poniżej 18 lat, przed uczestnictwem w ruchu drogowym (np. na rowerze) należy sprawdzić, czy lek wpływa na czujność i zdolność koncentracji.

Mirzaten Q-Tab zawiera laktozę, sorbitol i aspartam.

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja pewnych cukrów, należy przed rozpoczęciem zażywania tego leku skontaktować się z lekarzem.

Ten lek zawiera sorbitol.

Mirzaten Q-Tab, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 4,9-13,8 mg sorbitolu w każdej tabletce.

Mirzaten Q-Tab, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 9,9-27,7 mg sorbitolu w każdej tabletce.

Mirzaten Q-Tab, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 14,8-41,5 mg sorbitolu w każdej tabletce.

Ten lek zawiera aspartam.

Mirzaten Q-Tab, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 1,6 mg aspartamu w każdej tabletce.

Mirzaten Q-Tab, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 3,2 mg aspartamu w każdej tabletce.

Mirzaten Q-Tab, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 4,8 mg aspartamu w każdej tabletce.

Aspartam jest źrodłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej

nieprawidłowego wydalania.

 1. Jak stosować lek Mirzaten Q-Tab

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Po kilku dniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do najbardziej właściwej dla pacjenta (od 15 do 45 mg na dobę). Zwykle tę samą dawkę leku stosuje się u pacjentów w różnym wieku. Jednak osobom w podeszłym wieku lub pacjentom z chorobami nerek lub wątroby lekarz może zalecić inną dawkę leku Mirzaten Q-Tab.

Kiedy stosować lek Mirzaten Q-Tab

Mirzaten Q-Tab należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej w pojedynczej dawce wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Lekarz może jednak zalecić przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych w ciągu dnia - jedna dawka rano i jedna wieczorem przed snem.

Większą dawkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Informacje dotyczące przyjmowania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej: Tabletki leku Mirzaten Q-Tab należy przyjmować doustnie.

Tabletki leku Mirzaten Q-Tab są delikatne. Nie należy ich wyciskać z blistra, ponieważ można je przy tym uszkodzić. Aby wyjąć tabletkę z opakowania należy:

 1. Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia

 2. Zazwyczaj lek zaczyna działać po 1-2 tygodniach leczenia, a po 2-4 tygodniach może nastąpić poprawa samopoczucia.

  Ważne jest, aby podczas pierwszych kilku tygodni leczenia omówić z lekarzem efekty działania leku Mirzaten Q-Tab.

  Po 2 do 4 tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku Mirzaten Q-Tab należy omówić z lekarzem dotychczasowe efekty leczenia.

  Jeśli brak odpowiedniej reakcji klinicznej, lekarz może zwiększyć dawkę. Po kolejnych 2 do 4 tygodniach należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia.

  Leczenie powinno być kontynuowane, aż do całkowitego ustąpienia objawów, co trwa zazwyczaj przez okres 4 do 6 miesięcy.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mirzaten Q-Tab

  W razie przyjęcia przez pacjenta (lub kogokolwiek innego) większej niż zalecana dawki leku Mirzaten Q-Tab, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

  Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania leku Mirzaten Q-Tab (bez innych leków i bez alkoholu) są: senność, dezorientacja i przyspieszona czynność serca. Do objawów

  przedawkowania leku można zaliczyć zmiany rytmu serca (przyspieszenie akcji serca, nieregularny rytm serca) i (lub) omdlenia. Mogą to być objawy groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca, znanych pod nazwą „torsade de pointes”.

  Pominięcie zastosowania leku Mirzaten Q-Tab

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie zapomnienia przyjęcia leku, który ma być stosowany raz na dobę:

  • nie przyjmować opuszczonej dawki, należy ją pominąć. Należy kontynuować leczenie zażywając następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia.

   Jeśli natomiast lek ma być stosowany dwa razy na dobę:

  • w przypadku zapomnienia przyjęcia dawki porannej - należy wziąć ją razem z dawką wieczorną;

  • w przypadku zapomnienia przyjęcia dawki wieczornej - nie należy przyjmować jej razem z dawką poranną, należy ją pominąć; kontynuować leczenie przyjmując zwykłe dawki poranne i wieczorne;

  • w przypadku zapomnienia przyjęcia obu dawek - nie należy próbować ich uzupełnić, należy je pominąć. Następnego dnia należy kontynuować leczenie biorąc zwykłe dawki poranne i wieczorne.

   Przerwanie stosowania leku Mirzaten Q-Tab

   Należy zakończyć przyjmowanie leku Mirzaten Q-Tab tylko ściśle według wskazówek lekarza. Nie należy zbyt wcześnie zaprzestawać przyjmowania leku, gdyż może spowodować to nawrót choroby. Jeżeli nastąpi poprawa, należy to omówić z lekarzem, który poinformuje, kiedy można

   zaprzestać leczenia. Nagłe przerwanie terapii lekiem Mirzaten Q-Tab, nawet jeżeli objawy depresji minęły, może powodować nudności, zawroty głowy, pobudzenie lub lęk i ból głowy. Objawy te nie wystąpią podczas stopniowego odstawiania leku. Lekarz poinformuje, jak stopniowo zmniejszać dawki leku.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie mirtazapiny i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

  • uczucie pobudzenia lub podniecenia (mania)

   Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

  • żółte zabarwienie gałek ocznych lub skóry; może to sugerować zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka)

   Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • objawy zakażenia, jak nagła wysoka gorączka o niejasnej przyczynie, ból gardła i owrzodzenia jamy ustnej (agranulocytoza). Rzadko mirtazapina może spowodować

   zaburzenia wytwarzania krwinek (zahamowanie czynności szpiku kostnego). Niektórzy pacjenci mogą stać się mniej odporni na zakażenia, ponieważ mirtazapina może powodować przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia). Rzadko mirtazapina może również powodować zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów oraz płytek krwi

   (anemia aplastyczna), niedobór płytek krwi (trombocytopenia) czy zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia).

  • napady padaczkowe (drgawki)

  • połączenie objawów, takich jak gorączka o niejasnej przyczynie, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie

   odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności i zwiększone wydzielanie śliny. W bardzo rzadkich przypadkach mogą one być oznaką zespołu serotoninowego.

  • myśli o samookaleczeniu czy samobójstwie

  • ciężkie reakcje skórne:

   • czerwonawe plamy na tułowiu w kształcie tarczy celowniczej lub okrągłe, często z pęcherzami w środku, łuszczenie się skóry, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu. Występowanie takich poważnych wysypek skórnych mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

   • rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek)

    Inne możliwe działania niepożądane:

    Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

  • zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała

  • uspokojenie lub senność

  • ból głowy

  • suchość w jamie ustnej

   Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

   • letarg

   • zawroty głowy

   • drgawki lub drżenie

   • nudności

   • biegunka

   • zaparcia

   • wymioty

   • wysypka lub wykwity skórne

   • bóle stawów lub bóle mięśni

   • bóle pleców

   • zawroty głowy lub omdlenia podczas nagłej zmiany pozycji ciała (niedociśnienie ortostatyczne)

   • obrzęk (zazwyczaj kostek lub stóp) wynikający z zatrzymania płynów w organizmie

   • zmęczenie

   • intensywne marzenia senne

   • dezorientacja

   • uczucie lęku

   • zaburzenia snu

   • zaburzenia pamięci, które w większości przypadków ustępowały po zaprzestaniu leczenia

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

   • nietypowe odczucia skórne, np. palenie, pieczenie czy mrowienie (parestezje)

   • zespół niespokojnych nóg

   • omdlenia

   • uczucie drętwienia w jamie ustnej (niedoczulica jamy ustnej)

   • niskie ciśnienie krwi

   • koszmary senne

   • pobudzenie

   • halucynacje

   • nagląca potrzeba ruchu

    Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

   • drganie mięśni lub skurcze (drgawki kloniczne mięśni)

   • agresywne zachowanie

   • ból w nadbrzuszu i nudności mogące wskazywać na zapalenie trzustki

    Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • nienaturalne odczucia w jamie ustnej (parestezja jamy ustnej)

   • obrzęki jamy ustnej

   • obrzęk ciała (obrzęk uogólniony)

   • obrzęk miejscowy

   • niedobór sodu we krwi (hiponatremia)

   • niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

   • ciężkie reakcje skórne (pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy)

   • somnambulizm

   • zaburzenia wymowy

   • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi

   • trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)

   • ból mięśni, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, ciemniejsze zabarwienie lub odbarwienie moczu (rabdomioliza)

   • podwyższony poziom hormonu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia, w tym objawy powiększonych piersi i/lub wydzielanie mleka z brodawek sutkowych)

   • przedłużona bolesna erekcja

    Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

    W badaniach klinicznych u dzieci w wieku poniżej 18 lat częściej obserwowano następujące działania niepożądane: znaczne zwiększenie masy ciała, pokrzywkę i zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

    Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

    Tel.: + 48 22 49 21 301

    Faks: + 48 22 49 21 309

    Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

    1. Jak przechowywać lek Mirzaten Q-Tab

    2. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

     Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

     Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

     Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

    3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mirzaten Q-Tab

  • Substancją czynną leku jest mirtazapina. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg, 30 mg lub 45 mg mirtazapiny.

  • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, etyloceluloza, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospowidon, krzemionka koloidalna uwodniona, aromat pomarańczowy (zawierający maltodekstrynę, skrobię kukurydzianą modyfikowaną), aspartam (E 951), magnezu stearynian. Patrz punkt 2 „Mirzaten Q-Tab zawiera laktozę, sorbitol i aspartam.”

  Jak wygląda lek Mirzaten Q-Tab i co zawiera opakowanie

  Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są białe, okrągłe i dwuwypukłe.

  Opakowania: 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrze perforowanym podzielnym na dawki pojedyncze, w tekturowym pudełku.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

  KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

  Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii Północnej) pod następującymi nazwami:

  Bułgaria

  МИРЗАТЕН Q-TAB

  Czechy

  MIRZATEN ORO TAB

  Dania, Norwegia, Szwecja

  Mirtin

  Estonia

  MIRZATEN Q-TAB

  Niemcy

  Mirta TAD

  Holandia

  Mirzasna

  Słowacja

  Mirzaten Q-Tab

  Zjednoczone Królestwo

  (Irlandia Północna)

  Mirtazapine

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

  KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Równoległa 5

  02-235 Warszawa

  Tel. 22 57 37 500.

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.01.2022

Reklama: