Reklama:

Bimatoprost Accord

Substancja czynna: Bimatoprost 0,3 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople do oczu roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika Bimatoprost Accord , 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór Bimatoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Bimatoprost Accord i w jakim celu się go stosuje

  2. Bimatoprost Accord jest lekiem przeciwjaskrowym. Należy do grupy leków zwanych prostamidami.

   Lek Bimatoprost Accord, krople do oczu, stosuje się do obniżania podwyższonego ciśnienia w oku. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek lub z innymi kroplami do oczu zwanymi beta-blokerami, które również obniżają ciśnienie wewnątrz oka.

   Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn ten jest stale odprowadzany z oka, a na jego miejsce wytwarzany jest nowy. Jeśli nie jest on odprowadzany wystarczająco szybko, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta. Działanie tego leku polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu, obniżając w ten sposób ciśnienie wewnątrz oka. W przypadku nieleczonego podwyższonego ciśnienia może dojść do wystąpienia choroby zwanej jaskrą i ostatecznie do uszkodzenia wzroku.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bimatoprost Accord Kiedy nie stosować leku Bimatoprost Accord :

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bimatoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

 • jeśli pacjent w przeszłości musiał przerwać stosowanie kropli do oczu z powodu działań niepożądanych benzalkoniowego chlorku (substancja konserwująca).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Bimatoprost Accord należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem

 • jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą lub nerkami

 • jeśli pacjent przebył operację zaćmy

 • jeśli pacjent ma zespół suchego oka

 • jeśli pacjent ma lub miał problemy z rogówką (przezroczysta warstwa w przedniej części oka)

 • jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt „Bimatoprost Accord zawiera benzalkoniowy chlorek”)

 • jeśli u pacjenta występuje lub występowało niskie ciśnienie krwi lub wolne tętno

 • jeśli pacjent miał zakażenie wirusowe lub zapalenie w obrębie oka.

  Bimatoprost Accord może powodować ściemnienie i nadmierny wzrost rzęs, a także ściemnienie skóry wokół powieki. Z czasem przyciemnieniu może ulec również kolor tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe. Zmiany mogą być bardziej dostrzegalne w przypadku leczenia tylko jednego oka.

  Dzieci i młodzież

  Nie należy stosować leku Bimatoprost Accord u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

  Lek Bimatoprost Accord a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Bimatoprost może przenikać do mleka kobiecego, zatem nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Bimatoprost Accord.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Po zakropleniu leku Bimatoprost Accord, widzenie może na krótko stać się niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn aż do poprawy stanu widzenia.

  Bimatoprost Accord zawiera benzalkoniowy chlorek

  Nie należy stosować kropli w czasie noszenia soczewek. Należy odczekać 15 minut po zakropleniu leku przed ponownym założeniem soczewek. Środek konserwujący w leku Bimatoprost Accord, zwany benzalkoniowym chlorkiem, może powodować podrażnienie oka i może zabarwić miękkie soczewki kontaktowe.

  1. Jak stosować lek Bimatoprost Accord

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Bimatoprost Accord należy stosować tylko do oczu. Zalecana dawka to jedna kropla leku Bimatoprost Accord wieczorem, raz na dobę, do każdego oka wymagającego leczenia.

  W przypadku stosowania leku Bimatoprost Accord razem z innym lekiem do oczu, należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zastosowaniem leku Bimatoprost Accord i zastosowaniem innego leku.

  Nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

  Sposób podawania leku:

  Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.

  Sample Image

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bimatoprost Accord

  2. Jest mało prawdopodobne, by użycie większej niż zalecana dawki leku Bimatoprost Accord spowodowało jakiekolwiek poważne szkody. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

   Pominięcie zastosowania leku Bimatoprost Accord

   W przypadku pominięcia dawki leku Bimatoprost Accord należy zastosować pojedynczą kroplę najszybciej, jak to możliwe, a następnie przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Bimatoprost Accord

   Aby lek Bimatoprost Accord był skuteczny, należy go stosować codziennie. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bimatoprost Accord, może to wywołać wzrost ciśnienia wewnątrz oka, dlatego należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem leczenia.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

    Objawy dotyczące oka

    • wydłużenie rzęs (do 45% osób)

    • lekkie zaczerwienienie (do 44% osób)

    • świąd (do 14% osób).

     Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób): Objawy dotyczące oka

    • reakcja alergiczna w obrębie oka

    • zmęczenie oczu

    • wrażliwość na światło

    • ciemniejsze zabarwienie skóry wokół oka

    • ciemniejszy kolor rzęs

    • ból

    • uczucie obecności ciała obcego w oku

    • klejenie się powiek

    • ciemniejszy kolor tęczówki

    • trudności z wyraźnym widzeniem

    • podrażnienie

    • uczucie pieczenia

    • zapalenie, zaczerwienienie i świąd powiek

    • łzawienie

    • uczucie suchości

    • pogorszenie widzenia

    • niewyraźne widzenie

    • obrzęk przezroczystej błony pokrywającej oko

    • drobne uszkodzenia na powierzchni oka (z zapaleniem lub bez) Objawy dotyczące ciała

    • ból głowy

    • zwiększenie we krwi wartości wskaźników czynności wątroby

    • wzrost ciśnienia krwi.

     Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): Objawy dotyczące oka

    • torbielowaty obrzęk plamki (obrzęk siatkówki w obrębie oka prowadzący do pogorszenia widzenia)

    • stan zapalny oka

    • krwawienie w obrębie siatkówki

    • obrzęk powiek

    • drżenie powiek

    • skurczenie powiek i ich odsunięcie od powierzchni oka

    • zaczerwienienie skóry wokół oka Objawy dotyczące ciała

    • nudności

    • zawroty głowy

    • osłabienie

    • nasilenie wzrostu brwi i rzęs.

     Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Objawy dotyczące oka

    • zapadnięcie oczu Objawy dotyczące ciała

    • astma

    • zaostrzenie astmy

    • zaostrzenie choroby płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

    • duszność

    • objawy reakcji alergicznej (obrzęk, zaczerwienienie oka i wysypka na skórze).

    Inne działania niepożądane zgłoszone w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany

    W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki), w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

    Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

    Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Bimatoprost Accord

   4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Butelkę należy wyrzucić najpóźniej po 28 dniach od pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople. Postępowanie takie zapobiegnie zakażeniu.

    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje

   Co zawiera lek Bimatoprost Accord

  3. Substancją czynną leku jest bimatoprost. Jeden ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu.

  4. Pozostałe składniki to benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący), sodu chlorek, disodu fosforan siedmiowodny, kwas cytrynowy jednowodny i woda do wstrzykiwań. W celu utrzymania odpowiedniej kwasowości roztworu (wartości pH) mogą być dodane niewielkie ilości sodu wodorotlenku lub kwasu solnego (stężonego).

Jak wygląda lek Bimatoprost Accord i co zawiera opakowanie

Bimatoprost Accord jest klarownym, bezbarwnym roztworem stosowanym jako krople do oczu, wolnym od widocznych cząstek stałych, dostępnym w opakowaniu zawierającym 1 butelkę z zakrętką. Zakrętka posiada zabezpieczenie gwarancyjne. Butelka zawiera 3 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/Importer

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road HA1 4HF Harrow

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2020

Reklama: