Reklama:

Darunavir Stada

Substancja czynna: Darunavirum 400 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 400 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Darunavir Stada, 400 mg, tabletki powlekane Darunavir Stada, 800 mg, tabletki powlekane Darunavirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Darunavir Stada i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Darunavir Stada?

  2. Lek Darunavir Stada zawiera substancję czynną darunawir. Darunavir Stada to lek przeciwretrowirusowy, stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru

   odporności (HIV). Należy do grupy leków zwanych inhibitorami proteazy. Działanie leku Darunavir Stada polega na zmniejszeniu liczebności wirusa HIV w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób związanych z zakażeniem wirusem HIV.

   W jakim celu się go stosuje?

   Lek Darunavir Stada o mocy 400 mg i 800 mg jest stosowany w leczeniu dorosłych i dzieci (w wieku 3 lat oraz starszych, o masie ciała większej niż 40 kg) zakażonych wirusem HIV,

 • u których nie stosowano wcześniej leków przeciwretrowirusowych

 • u których stosowano wcześniej leki przeciwretrowirusowe, jednak tylko w wybranych przypadkach (według ustaleń lekarza).

  Lek Darunavir Stada należy przyjmować w połączeniu z małą dawką kobicystatu lub rytonawiru i innych leków przeciw wirusowi HIV. Najkorzystniejsze dla pacjenta połączenie leków ustala lekarz prowadzący.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Darunavir Stada Kiedy nie stosować leku Darunavir Stada

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na darunawir lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6) bądź też na kobicystat lub rytonawir.

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W przypadku

  wątpliwości dotyczących dolegliwości wątrobowych i ich charakteru należy poradzić się lekarza. Może być konieczne wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych.

  Nie stosować leku Darunavir Stada z lekami wymienionymi poniżej.

  W razie przyjmowania któregokolwiek z nich należy zapytać lekarza o możliwość zmiany na inny lek.

  Lek

  Zastosowanie leku

  Awanafil

  leczenie zaburzeń wzwodu

  Astemizol lub terfenadyna

  leczenie objawów alergii

  Triazolam i doustna postać midazolamu

  działanie nasenne oraz (lub) łagodzące lęk

  Cyzapryd

  leczenie niektórych chorób żołądka

  Kolchicyna [w zaburzeniach czynności

  nerek i (lub) wątroby]

  leczenie dny moczanowej lub rodzinnej

  gorączki śródziemnomorskiej

  Lurazydon, pimozyd, kwetiapina lub

  sertyndol

  leczenie chorób psychicznych

  Alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina, dihydroergotamina, ergometryna oraz metylergonowina

  leczenie migrenowego bólu głowy

  Amiodaron, beprydyl, dronedaron,

  chinidyna, ranolazyna

  leczenie niektórych chorób serca, np.

  zaburzeń rytmu

  Lowastatyna, symwastatyna i lomitapid

  zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi

  Ryfampicyna

  leczenie niektórych typów zakażeń, tj.

  gruźlica

  Lek złożony zawierający

  lopinawir+rytonawir

  lek stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV, należący do tej samej grupy

  co lek Darunavir Stada

  Elbaswir+grazoprewir

  leczenie zakażenia WZW C

  Alfuzosyna

  leczenie rozrostu gruczołu krokowego

  Syldenafil

  leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

  w krążeniu płucnym

  Dabigatran, tikagrelor

  zapobieganie zlepiania się płytek krwi

  u pacjentów po przebytym zawale serca

  Nie łączyć leku Darunavir Stada z lekami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego

  (Hypericum perforatum).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Stada należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Lek Darunavir Stada nie wyleczy zakażenia wirusem HIV. Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas stosowania tego leku, chociaż skuteczne leczenie przeciwretrowirusowe zmniejsza to ryzyko. Pacjent powinien omówić z lekarzem środki ostrożności konieczne

  w celu uniknięcia zakażania innych osób.

  Podczas przyjmowania leku Darunavir Stada wciąż mogą rozwijać się zakażenia lub inne choroby mające związek z zakażeniem wirusem HIV. Należy utrzymywać stały kontakt z lekarzem.

  U pacjentów przyjmujących lek Darunavir Stada może się pojawić wysypka skórna. Niezbyt często wysypka może stać się ciężka lub potencjalnie zagrażająca życiu.

  W przypadku wystąpienia wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

  U pacjentów stosujących (w leczeniu zakażenia HIV) lek Darunavir Stada i raltegrawir wysypka (zwykle łagodna lub umiarkowanie nasilona) może występować częściej niż u pacjentów stosujących każdy z tych leków osobno.

  Kiedy poinformować lekarza o stanie zdrowia PRZED i W TRAKCIE leczenia

  Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z nich dotyczy pacjenta.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent miał chorobę wątroby, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Lekarz może ocenić jej ciężkość, zanim zdecyduje, czy pacjent może przyjmować lek Darunavir Stada.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Lek Darunavir Stada może zwiększać stężenie cukru we krwi.

 • Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy zakażenia (np. powiększenie węzłów chłonnych, gorączka). U niektórych pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV i wcześniejszymi nietypowymi zakażeniami wynikającymi z osłabienia układu odpornościowego (zakażenia oportunistyczne) wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty-HIV mogą się pojawiać objawy podmiotowe i przedmiotowe zapalenia związane z przebytymi zakażeniami. Uważa się, że pojawienie się takich objawów związane jest ze

  wzmocnieniem odpowiedzi immunologicznej organizmu, co umożliwia mu zwalczanie obecnych już wcześniej zakażeń bezobjawowych.

 • Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV mogą także wystąpić choroby autoimmunologiczne (choroby pojawiające się, kiedy układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki

  organizmu). Choroby autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy

  po rozpoczęciu leczenia. W przypadku zaobserwowania objawów zakażenia lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, osłabienie rozpoczynające się od dłoni i stóp oraz postępujące w kierunku tułowia, kołatania serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu rozpoczęcia koniecznego leczenia.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na hemofilię. Lek Darunavir Stada może zwiększać ryzyko krwawień.

 • Należy poinformować lekarza o uczuleniu na sulfonamidy (np. stosowane w leczeniu niektórych zakażeń).

 • Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia mięśniowo- szkieletowe. U niektórych pacjentów poddawanych skojarzonemu leczeniu

przeciwretrowirusowemu może rozwinąć się choroba kości zwana martwicą kości

(choroba tkanki kostnej spowodowana brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie kortykosteroidów, spożywanie alkoholu, znaczne zahamowanie czynności układu odpornościowego, zwiększony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są: sztywność stawów, ból (zwłaszcza bioder, kolan i barków) oraz trudności w poruszaniu się. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Osoby w podeszłym wieku

Darunawir stosowany był jedynie u niewielkiej liczby pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Pacjenci należący do tej grupy wiekowej powinni skontaktować się z lekarzem w celu omówienia możliwości przyjmowania leku Darunavir Stada.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Darunavir Stada o mocy 400 mg i 800 mg u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub o masie ciała mniejszej niż 40 kg.

Lek Darunavir Stada a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektórych leków nie wolno łączyć z lekiem Darunavir Stada. Ich wykaz umieszczono w punkcie pt. „Nie stosować leku Darunavir Stada z lekami wymienionymi poniżej:”.

W większości przypadków lek Darunavir Stada można łączyć z lekami przeciw zakażeniu wirusem HIV należącymi do innej grupy [np. NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), NNRTI (nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), antagoniści CCR5 i IF (inhibitory fuzji)]. Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania darunawiru z kobicystatem lub rytonawirem ze wszystkimi PI (inhibitorami

proteazy), w związku z czym nie można go stosować z innymi PI wirusa HIV. W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana dawkowania innych leków. Dlatego, w każdym przypadku należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków przeciwko zakażeniu wirusem HIV i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących jednoczesnego przyjmowania innych leków.

Działanie leku Darunavir Stada może być osłabione w przypadku jednoczesnego przyjmowania jednego z poniższych leków. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • fenobarbitalu, fenytoiny (leków przeciwdrgawkowych)

 • deksametazonu (kortykosteroidu)

 • efawirenzu (stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

 • boceprewiru (stosowanych w leczeniu zapalenia wątroby typu C)

 • ryfapentyny, ryfabutyny (leków stosowanych w leczeniu niektórych zakażeń, takich jak gruźlica)

 • sakwinawiru (stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Przyjmowanie leku Darunavir Stada może mieć wpływ na działanie innych leków. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • amlodypiny, diltiazemu, dyzopiramidu, karwedilolu, felodypiny, flekainidu, likokainy, metoprololu, meksyletyny, nifedypiny, nikardypiny, propafenonu, tymololu, werapamilu (leków stosowanych w leczeniu chorób serca), ze względu na możliwość nasilenia

  działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków.

 • apiksabanu, edoksabanu, rywaroksabanu, warfaryny (leków przeciwzakrzepowych), ze względu na możliwość zmiany działania leczniczego

  i działań niepożądanych tych leków; lekarz może zalecić wykonanie badań krwi.

 • zawierających estrogeny hormonalnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej. Lek Darunavir Stada może osłabiać ich skuteczność. W celu uniknięcia zajścia w ciążę zalecane jest zastosowanie innych niehormonalnych metod antykoncepcji.

 • etynyloestradiolu z drospirenonem. Lek Darunavir Stada może zwiększać ryzyko podwyższonego stężenia potasu związanego z drospirenonem.

 • atorwastatyny, prawastatyny, rozuwastatyny (leków zmniejszających stężenie

  cholesterolu). Istnieje możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia uszkodzenia mięśni. Lekarz oceni, który z leków zmniejszających stężenie cholesterolu będzie odpowiedni w danej sytuacji.

 • klarytromycyny (antybiotyku).

 • cyklosporyny, ewerolimusu, takrolimusu, syrolimusu (leków osłabiających działanie układu odpornościowego), ze względu na możliwość nasilenia działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków. Lekarz może zalecić dodatkowe badania.

 • kortykosteroidów w tym betametazonu, budezonidu, flutykazonu, mometazonu, prednizonu, triamcynolonu. Te leki stosuje się w leczeniu alergii, astmy, chorób

  zapalnych jelit, stanów zapalnych oczu, stawów i mięśni i innych stanów zapalnych.

  Jeśli nie ma zamiennych leków, można je stosować tylko po dokonaniu oceny

  medycznej i pod warunkiem ścisłej obserwacji pacjenta przez lekarza, w celu wykrycia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów.

 • buprenorfiny/naloksonu (leków stosowanych w leczeniu uzależnienia od opioidów).

 • salmeterolu (leku stosowanego w leczeniu astmy).

 • artemeteru/lumefantryny (leku złożonego stosowanego w leczeniu malarii).

 • dazatynibu, ewerolimusu, nilotynibu, winblastyny, winkrystyny (leków stosowanych w leczeniu nowotworów).

 • syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu (w zaburzeniach wzwodu lub w leczeniu zaburzeń serca i płuc, tzw. tętniczego nadciśnienia płucnego).

 • glekaprewiru/pibrentaswiru, symeprewiru (w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C).

 • fentanylu, oksykodonu, tramadolu (w leczeniu bólu).

  Może być konieczna zmiana dawkowania innych leków z uwagi na wpływ leku

  Darunavir Stada na ich działanie lecznicze lub działania niepożądane bądź też na wpływ tych leków na działanie lecznicze lub działania niepożądane leku Darunavir Stada.

  Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • alfentanylu (podawanego we wstrzyknięciach silnego leku przeciwbólowego o krótkotrwałym działaniu, który jest stosowany w zabiegach chirurgicznych).

 • digoksyny (leku stosowanego w leczeniu określonych chorób serca).

 • klarytromycyny (antybiotyku).

 • itrakonazolu, izawukonazolu, flukonazolu, posakonazolu, klotrimazolu (leków przeciwgrzybiczych). Worykonazol można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

 • ryfabutyny (leku stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

 • syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (leków przeciw zaburzeniom wzwodu lub wysokiemu ciśnieniu w krążeniu płucnym).

 • amitryptyliny, dezypraminy, imipraminy, nortryptyliny, paroksetyny, sertraliny, trazodonu (leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych).

 • marawiroku (leku stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

 • metadonu (leku stosowanego w leczeniu uzależnienia od opioidów).

 • karbamazepiny, klonazepamu (leku zapobiegającego napadom drgawkowym lub stosowanego w leczeniu pewnych rodzajów nerwobólu).

 • kolchicyny (leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej).

 • bozentanu (leku stosowanego w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym).

 • buspironu, klorazepatu, diazepamu, estazolamu, flurazepamu, midazolamu stosowanego we wstrzyknięciach, zolpidemu (leków uspokajających).

 • perfenazyny, rysperydonu, tiorydazyny (leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych).

 • metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2).

Nie jest to pełna lista leków. Należy powiadomić lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje.

Darunavir Stada z jedzeniem i piciem

Patrz punkt 3 „Jak przyjmować lek Darunavir Stada”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Stada z rytonawirem bez specjalnego zalecenia lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Stada z kobicystatem.

Kobiety zakażone wirusem HIV nie powinny karmić piersią, ponieważ może dojść do zakażenia dziecka tym wirusem poprzez mleko kobiece i ponieważ nie są znane skutki działania leku na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn, jeżeli przyjmowanie leku Darunavir Stada wywołuje zawroty głowy.

Lek Darunavir Stada, 400 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

 1. Jak przyjmować lek Darunavir Stada

 2. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Nawet w przypadku wystąpienia zauważalnej poprawy nie wolno zaprzestać przyjmowania leku Darunavir Stada z kobicystatem lub rytonawirem bez konsultacji z lekarzem.

  Po rozpoczęciu leczenia nie wolno zmieniać dawki, postaci leku ani przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

  Lek Darunavir Stada nie jest odpowiedni do stosowania zgodnie ze wszystkimi opisanymi poniżej schematami dawkowania. W przypadku tych schematów dawkowania należy użyć innych leków zawierających darunawir.

  Lek Darunavir Stada w tabletkach po 400 mg można stosować wyłącznie zgodnie ze schematem dawkowania 800 mg raz na dobę.

  Lek Darunavir Stada w tabletkach po 800 mg jest przeznaczony wyłącznie do stosowania raz na dobę.

  Dawkowanie dla dorosłych, u których wcześniej nie stosowano leków przeciwretrowirusowych (według ustaleń lekarza)

  Zazwyczaj stosowana dawka leku Darunavir Stada wynosi 800 mg (2 tabletki o mocy 400 mg leku Darunavir Stada lub 1 tabletka o mocy 800 mg leku Darunavir Stada) raz na dobę.

  Należy przyjmować lek Darunavir Stada codziennie i zawsze razem z kobicystatem w dawce 150 mg lub z rytonawirem w dawce 100 mg podczas posiłku. Lek Darunavir Stada nie daje pożądanego efektu leczniczego, gdy jest podawany bez kobicystatu czy rytonawiru i bez

  jedzenia. Należy zjeść posiłek lub przekąsić coś do 30 minut przed przyjęciem leku Darunavir Stada z kobicystatem lub rytonawirem. Rodzaj pokarmu nie ma tutaj znaczenia. Nawet w przypadku wystąpienia zauważalnej poprawy nie wolno zaprzestać przyjmowania leku Darunavir Stada z kobicystatem lub rytonawirem bez konsultacji z lekarzem.

  Zalecenia dla osób dorosłych

  • Przyjmować dwie tabletki o mocy 400 mg lub jedną tabletkę o mocy 800 mg o tej samej godzinie raz na dobę, codziennie.

  • Przyjmować lek Darunavir Stada zawsze razem z kobicystatem w dawce 150 mg lub z rytonawirem w dawce 100 mg.

  • Przyjmować lek Darunavir Stada z posiłkiem.

  • Połknąć tabletki (tabletkę), popijając je płynem, np. wodą lub mlekiem.

  • Inne leki przeciw wirusowi HIV, które stosowane są w połączeniu z lekiem Darunavir Stada oraz kobicystatem lub rytonawirem, należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

   Dawkowanie dla dorosłych, u których wcześniej stosowano leki przeciwretrowirusowe (według ustaleń lekarza)

   Dawka wynosi:

  • 800 mg leku Darunavir Stada (2 tabletki o mocy 400 mg leku Darunavir Stada lub 1 tabletka o mocy 800 mg leku Darunavir Stada) razem z kobicystatem w dawce 150 mg lub z rytonawirem w dawce 100 mg raz na dobę.

   LUB

  • 600 mg darunawiru (2 tabletki o mocy 300 mg darunawiru lub 1 tabletka

   o mocy 600 mg leku Darunavir Stada) razem z rytonawirem w dawce 100 mg dwa razy na dobę.

   Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

   Dawkowanie dla dzieci w wieku 3 lat i starszych, o masie ciała większej niż 40 kg, u których wcześniej nie stosowano leków przeciwretrowirusowych (według ustaleń lekarza prowadzącego leczenie dziecka)

  • Zazwyczaj stosowana dawka leku Darunavir Stada wynosi 800 mg (2 tabletki o mocy 400 mg leku Darunavir Stada lub 1 tabletka o mocy 800 mg leku Darunavir Stada) razem z rytonawirem w dawce 100 mg raz na dobę.

   Dawkowanie dla dzieci w wieku 3 lat i starszych, o masie ciała większej niż 40 kg, u których stosowano wcześniej leki przeciwretrowirusowe (według ustaleń lekarza prowadzącego leczenie dziecka)

   Dawka wynosi:

  • 800 mg leku Darunavir Stada (2 tabletki o mocy 400 mg leku Darunavir Stada lub 1 tabletka o mocy 800 mg leku Darunavir Stada) razem z rytonawirem w dawce 100 mg raz na dobę.

   LUB

  • 600 mg darunawiru (2 tabletki o mocy 300 mg darunawiru lub 1 tabletka

   o mocy 600 mg leku Darunavir Stada) razem z rytonawirem w dawce 100 mg dwa razy na dobę.

   Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

   Zalecenia dotyczące stosowania u dzieci w wieku 3 lat i starszych, o masie ciała większej niż 40 kg

  • Przyjmować dawkę 800 mg leku Darunavir Stada (2 tabletki o mocy 400 mg leku Darunavir Stada lub 1 tabletka o mocy 800 mg leku Darunavir Stada) codziennie o tej samej godzinie raz na dobę.

  • Przyjmować lek Darunavir Stada zawsze razem z rytonawirem w dawce 100 mg.

  • Przyjmować lek Darunavir Stada z posiłkiem.

  • Połknąć tabletki, popijając je płynem, np. wodą lub mlekiem.

  • Inne leki przeciw wirusowi HIV, które stosowane są w połączeniu z lekiem

   Darunavir Stada oraz rytonawirem, należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

   Odkręcanie zakrętki zabezpieczonej przed dostępem dzieci

   Sample Image

   Plastikowa butelka jest zamknięta zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Należy ją odkręcać w sposób następujący:

   • Przycisnąć plastikową zakrętkę, obracając ją jednocześnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

   • Zdjąć odkręconą zakrętkę.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Darunavir Stada

   Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Pominięcie zastosowania leku Darunavir Stada

   Jeśli pacjent zauważył w ciągu 12 godzin, że pominął dawkę leku, powinien niezwłocznie przyjąć zapomniane tabletki. Każdą dawkę należy zawsze przyjmować razem z kobicystatem lub rytonawirem i z posiłkiem. Jeśli od pominięcia dawki upłynęło więcej niż 12 godzin, należy opuścić zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej godzinie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Nie należy przerywać przyjmowania leku Darunavir Stada bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

   Leki przeciw HIV mogą poprawiać samopoczucie. Nawet w przypadku wystąpienia

   zauważalnej poprawy nie wolno zaprzestać przyjmowania leku Darunavir Stada. Najpierw należy skonsultować się z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. W trakcie leczenia zakażenia wirusem HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz

  stężenia lipidów i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia, a w przypadku stężenia lipidów we krwi niekiedy z samym stosowaniem leków przeciw zakażeniu wirusem HIV. Lekarz przeprowadzi odpowiednie badania dotyczące tych zmian.

  Jak wszystkie leki, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z opisanych działań niepożądanych należy powiadomić lekarza.

  Stwierdzano zaburzenia czynności wątroby, które sporadycznie miały ciężki przebieg.

  Lekarz zleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku Darunavir Stada. Jeśli pacjent ma przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, lekarz powinien częściej zlecać badania krwi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko zaburzeń czynności wątroby.

  Należy porozmawiać z lekarzem o subiektywnych i obiektywnych objawach zaburzeń czynności wątroby. Mogą one obejmować: zażółcenie skóry lub białek oczu, ciemne

  zabarwienie moczu (w kolorze herbaty), odbarwione stolce (kał), nudności, wymioty, utratę apetytu lub ból, bolesność lub ból i dyskomfort w okolicy poniżej żeber po prawej stronie.

  Wysypka skórna (występująca częściej podczas jednoczesnego stosowania raltegrawiru), świąd. Wysypka ma przeważnie nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Wysypka skórna może być również objawem rzadko występującej ciężkiej choroby. Jeśli pojawi się ten objaw, należy porozmawiać z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie objawów lub podejmie decyzję o przerwaniu stosowania leku Darunavir Stada.

  Innymi ciężkimi działaniami niepożądanymi były cukrzyca (często) i zapalenie trzustki (niezbyt często).

  Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

  • biegunka.

   Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

  • wymioty, nudności, bóle lub uczucie rozdęcia brzucha, niestrawność, wzdęcia

  • ból głowy, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność, drętwienie, mrowienie lub ból w obrębie rąk lub stóp, utrata sił, trudności z zasypianiem.

   Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

  • ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie elektrokardiograficznym, szybkie bicie serca

  • zmniejszona lub nietypowa wrażliwość skóry, mrowienia, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, zaburzenia równowagi

  • trudności w oddychaniu, kaszel, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła

  • zapalenie błony śluzowej żołądka lub jamy ustnej, zgaga, odruchy wymiotne (bez wymiotów), suchość w jamie ustnej, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zaparcia, odbijanie

  • niewydolność nerek, kamica nerkowa, trudności w oddawaniu moczu, częste lub zbyt obfite oddawanie moczu, czasami w nocy

  • pokrzywka, ciężki obrzęk skóry i innych tkanek (najczęściej warg lub oczu), wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów, trądzik, łuszczenie się skóry, odkładanie się pigmentu w paznokciach

  • bóle mięśni, kurcze lub osłabienie mięśni, bóle kończyn, osteoporoza

  • zmniejszenie czynności tarczycy, co można stwierdzić na podstawie wyników badania krwi

  • nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

  • zaczerwienienie lub suchość oczu

  • gorączka, obrzęk nóg spowodowany zatrzymaniem płynów, złe samopoczucie, drażliwość, dolegliwości bólowe

  • objawy zakażenia, opryszczka

  • zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn

  • zaburzenia snu, senność, depresja, niepokój, nietypowe sny, osłabienie popędu płciowego

   Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

  • zespół DRESS [ciężka wysypka, której mogą towarzyszyć: gorączka, zmęczenie, obrzęk twarzy lub węzłów chłonnych, zwiększona liczba granulocytów

   kwasochłonnych (rodzaj białych krwinek), objawy wątrobowe, nerkowe lub płucne]

  • zawał serca, wolne bicie serca, kołatanie serca

  • zaburzenia widzenia

  • dreszcze, nietypowe samopoczucie

  • uczucie zagubienia lub dezorientacji, zmiany nastroju, niepokój ruchowy

  • omdlenia, napady padaczkowe, zmiany lub utrata smaku

  • owrzodzenia w jamie ustnej, krwawe wymioty, stan zapalny warg, suchość warg, obłożony język

  • katar

  • chorobowe zmiany skórne, suchość skóry

  • sztywność mięśni lub stawów, bóle stawów ze stanem zapalnym lub bez

  • zmiany liczby niektórych komórek krwi lub wyników biochemicznych. Te zmiany mogą być obserwowane w wynikach badań krwi i (lub) moczu. Lekarz udzieli

   szczegółowych wyjaśnień na ten temat. Przykładowe zaburzenie to zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych.

   Działania niepożądane typowe dla leków przeciw wirusowi HIV należących do tej samej grupy, co lek Darunavir Stada, obejmują m.in.:

  • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni. W rzadkich przypadkach te zaburzenia mięśniowe okazały się ciężkie.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

   niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   e-mail: ndl@urpl.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Darunavir Stada

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, butelce i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

  Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Darunavir Stada

 • Substancją czynną leku jest darunawir.

  Darunavir Stada, 400 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg darunawiru. Darunavir Stada, 800 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 800 mg darunawiru.

 • Pozostałe składniki to:

Darunavir Stada, 400 mg: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka Opadry II Orange 85F530077 o składzie: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcień pomarańczowa (E 110).

Darunavir Stada, 800 mg: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka Opadry II Brown 85F565101 o składzie: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Darunavir Stada i co zawiera opakowanie

Darunavir Stada, 400 mg: Jasnopomarańczowe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „400” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie, o wymiarach ok. 17,1 mm x 8,6 mm.

Darunavir Stada, 800 mg: Ciemnoczerwone, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „800” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie, o wymiarach ok. 20,2 mm x 10,1 mm.

Lek Darunavir Stada, 400 mg, tabletki jest dostępny w butelkach z HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku, po 60 tabletek

powlekanych i blistrach Aluminium/PVC/PE/PVDC w tekturowym pudełku po 30, 35, 70 lub 90 tabletek powlekanych.

Lek Darunavir Stada, 800 mg, tabletki jest dostępny w butelkach z HDPE z zamknięciem

z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku, po 30 tabletek powlekanych i opakowaniach zbiorczych po 90 (3 opakowania po 30) tabletek powlekanych. Lek Darunavir Stada, 800 mg, tabletki jest również dostępny w blistrach Aluminium/PVC/PE/PVDC w tekturowym pudełku po 35, 60 lub 70 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lek Darunavir Stada jest również dostępny w postaci tabletek powlekanych o mocy 600 mg.

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórca/Importer: Remedica Ltd Aharnon str.

Limassol Industrial Estate 3056 Limassol

Cypr

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Niemcy

STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2

1190 Wiedeń Austria

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Holandia

Clonmel Healthcare Ltd. Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Darunavir STADA 800 mg Filmtabletten

Belgia Darunavir EG 400 mg, 800 mg filmomhulde tabletten Luksemburg Darunavir EG 400 mg, 800 mg comprimés pelliculés Niemcy Darunavir AL 400 mg, 800 mg Filmtabletten

Dania Darunavir STADA

Finlandia Darunavir STADA 400 mg, 800 mg kalvopäällysteinen tabletti Francja DARUNAVIR EG 400 mg, 800 mg, comprimé pelliculé Irlandia Darunavir Clonmel 400 mg, 800 mg film-coated tablets

Włochy Darunavir EG

Holandia Darunavir CF 400 mg, 800 mg, filmomhulde tabletten

Polska Darunavir Stada

Szwecja Darunavir STADA 400 mg, 800 mg filmdragerad tablett

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.04.2019

Reklama: