Reklama:

Pharmavate

Substancja czynna: Factor VIII coagulationis humanus 50 j.m./ml
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pharmavate, 50 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Pharmavate, 100 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Pharmavate i w jakim celu się go stosuje

 2. Pharmavate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia.

  Pharmavate stosuje się w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A. Jest to stan, w którym jest przedłużone krwawienie w stosunku do oczekiwanego. Wynika ono z wrodzonego niedoboru VIII czynnika krzepnięcia we krwi.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pharmavate

 4. Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi dawki Pharmavate zapisać nazwę i numer serii produktu w celu zachowania informacji o użytej serii.

  Lekarz może zalecić rozważenie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w przypadku regularnego lub powtarzanego otrzymywania produktów czynnika VIII pochodzenia ludzkiego.

  Kiedy nie stosować leku Pharmavate

  • jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania Pharmavate należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  Pharmavate zawiera śladowe ilości innych ludzkich białek. Każdy lek, który zawiera białka i który jest wstrzyknięty do żyły (podany dożylnie) może wywoływać reakcje alergiczne (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

  Tworzenie inhibitorów (przeciwciał) jest znanym powikłaniem, które może występować w trakcie leczenia wszystkimi lekami zawierającymi czynnik VIII. Inhibitory te, zwłaszcza przy wysokich stężeniach, przerywają prawidłowe leczenie i pacjent będzie uważnie monitorowany pod kątem wytwarzania tych inhibitorów. Jeżeli krwawienie u pacjenta nie jest prawidłowo kontrolowane przy użyciu leku Pharmavate, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

  Informacje odnośnie krwi i osocza użytych do wytwarzania Pharmavate

  Podczas wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone środki działania, mające na celu zapobieganie przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby zapewnić wykluczenie dawców mogących być nosicielami zakażeń,

  jak również badania wszystkich pobranych próbek i puli osocza, w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń. Wytwórcy tych produktów wdrożyli do procesu przetwarzania krwi lub osocza etapy mające na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Mimo tych działań, w przypadku podawania leków przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się od niedawna wirusów, lub innych rodzajów infekcji.

  Podejmowane środki są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak parwowirus B19.

  Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie dziecka) oraz u osób, których układ odpornościowy jest stłumiony lub, które chorują na niektóre rodzaje niedokrwistości (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).

  Inne leki i Pharmavate

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

  Nie są znane interakcje ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia z innymi produktami leczniczymi. Jednakże nie należy mieszać Pharmavate z innymi lekami podczas infuzji.

  Ciąża i karmienie piersią

  W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Lek Pharmavate zawiera:

  W przypadku fiolki 250 j.m. produkt zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  W przypadku fiolki 500 j.m. i 1000 j.m. produkt zawiera maksymalnie 1,75 mmol sodu (40 mg) na dawkę. Odpowiada to 2% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

 5. Jak stosować lek Pharmavate

 6. Pharmavate powinien być podawany dożylnie po rekonstytucji w załączonym rozpuszczalniku. Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem medycznym.

  Dawkowanie w zapobieganiu krwawieniom:

  W długoterminowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A powinno podawać się czynnik VIII w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała w odstępach 2 do 3 dni.

  Dawkę należy dostosować do odpowiedzi klinicznej. W niektórych przypadkach konieczne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu lub w większych dawkach.

  Obliczanie dawki:

  Pharmavate należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Aktywność czynnika VIII w osoczu odpowiada zawartości czynnika VIII w osoczu. Jest wyrażona albo procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) albo w jednostkach międzynarodowych (j.m.). Dawka czynnika VIII jest wyrażona w j.m.

  Jedna Jednostka Międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII jest równoważna ilości czynnika VIII w 1 ml prawidłowego osocza ludzkiego. 1 j.m. czynnika VIII na kilogram masy ciała podwyższa aktywność osoczowego czynnika VIII o 1,5% - 2% normalnej aktywności. Aby obliczyć należną dawkę, należy określić aktywność czynnika VIII w osoczu pacjenta. To pozwoli na określenie o ile aktywność powinna być zwiększona. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku niepewności o ile powinna być zwiększona aktywność czynnika VIII w osoczu i jak obliczyć należną dawkę.

  Wymagana dawka jest obliczana przy pomocy następującego wzoru:

  wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika VIII (%) ( j.m./dl) x 0,5

  Ilość, jaka powinna być podana oraz częstość podawania produktu powinny być zawsze dostosowane do skuteczności klinicznej u indywidualnego pacjenta.

  W następujących przypadkach krwawień aktywność czynnika VIII nie powinna obniżać się poniżej podanego poziomu aktywności osoczowej (w % wartości normalnych) w danym okresie.

  Następująca tabela może być pomocna przy ustalaniu dawek w przypadkach krwawień lub zabiegów chirurgicznych:

  Nasilenie krwawienia / Rodzaj procedury chirurgicznej

  Wymagany poziom czynnika VIII (%)

  (j.m./dl)

  Częstość podawania (godziny)/ Długość trwania terapii (dni)

  Krwawienie

  Wczesne krwawienie do

  stawów, mięśni lub z jamy ustnej

  20-40

  Powtarzać co 12 do 24 godzin. Co najmniej 1

  dzień aż do ustąpienia bólu spowodowanego przez krwawienie lub zagojenia rany.

  Bardziej nasilone krwawienie do stawów,

  mięśni lub krwiak

  30-60

  Powtarzać infuzję co 12 do 24 godzin przez 3- 4 dni lub więcej aż do momentu ustąpienia bólu

  i powrotu czynności.

  Krwawienia zagrażające życiu

  60-100

  Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu ustąpienia zagrożenia.

  Operacje

  Mniejsze

  Włączając ekstrakcję zęba

  30-60

  Co 24 godziny, przez przynajmniej 1 dzień, aż do zagojenia.

  Większe

  80-100

  (przed-

  i pooperacyjne)

  Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu odpowiedniego zagojenia rany, potem kontynuować terapię przez co najmniej 7 kolejnych dni w celu utrzymania aktywności

  czynnika VIII na poziomie 30% do 60%.

  Dawka i częstotliwość podawania Pharmavate będą ustalone przez lekarza.

  Odpowiedź na czynnik VIII może różnić się u poszczególnych pacjentów. Dlatego w trakcie leczenia zalecane jest oznaczanie poziomów czynnika VIII w celu ustalenia odpowiedniej dawki i częstości podawania infuzji.

  Stosowanie u dzieci

  W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych specjalnych wymagań dotyczących dawkowania u dzieci. Dawkowanie jest takie samo u dorosłych i u dzieci, zarówno w ramach leczenia, jak i profilaktyki.

  Instrukcja stosowania w domu

  • Należy przeczytać wszystkie instrukcje i dokładnie ich przestrzegać!

  • Nie stosować produktu Pharmavate po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

  • Podczas opisanej poniżej procedury należy zachować warunki jałowe!

  • Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy, błyszczący. Nie wstrzykiwać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.

  • Przygotowany roztwór zużyć niezwłocznie w celu zapobiegnięcia skażeniu mikrobiologicznemu.

  • Używać wyłącznie dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Stosowanie innego sprzętu do wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe zagrożenia i niepowodzenie leczenia.

  Instrukcja przygotowania roztworu z użyciem systemu Mix2VialTM:

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pharmavate

  2. Nie obserwowano objawów przedawkowania ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia. Jednak zaleca się nie przekraczać zalecanej dawki.

   Pominięcie przyjęcia leku Pharmavate

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy niewzłocznie przejść do kolejnej dawki i kontynuować dawkowanie zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty.

   Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku innych pytań dotyczących stosowania tego produktu.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Pomimo, że występują rzadko (mogą występować u 1 osoby na 1000), obserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości lub alergicznych u pacjentów leczonych produktami zawierającymi czynnik VIII.

    Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:

    wymioty, uczucie pieczenia i parzącego bólu w miejscu infuzji, uczucie ucisku w klatce piersiowej, dreszcze, tachykardia, nudności, uczucie mrowienia, zaczerwienienie, ból głowy, pokrzywka, spadek ciśnienia krwi, wysypka, niepokój, obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, który może prowadzić do utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), zmęczenie (letarg), świszczący oddech.

    Bardzo rzadko (mogą występować u 1 osoby na 10 000) nadwrażliwość może prowadzić do wystąpienia zagrażającej życiu reakcji alergicznej nazywanej anafilaksją, która może obejmować wstrząs, jak również część lub wszystkie objawy opisane powyżej. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

    Inne rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 osoby na 1000) Gorączka

    W przypadku dzieci nieleczonych wcześniej lekami zawierającymi czynnik VIII, przeciwciała blokujące (patrz punkt 2) mogą powstawać bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów). Jednak u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni czynnikiem VIII (ponad 150 dni leczenia) ryzyko jest niezbyt częste (mniej niż 1 na 100 pacjentów). Jeżeli tak się stanie, leki pacjenta mogą przestać działać prawidłowo i u pacjenta może wystąpić utrzymujące się krwawienie. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

    Informacje związane z bezpieczeństwem wirusowym, patrz punkt 2. (Należy zachować szczególną ostrożność stosując Pharmavate).

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

    Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

    Al. Jerozolimskie 181C PL - 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301

    faks: +48 22 49 21 309

    strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Pharmavate

   4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

    Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać.

    Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

    Roztwór po rekonstytucji należy zużyć natychmiast i tylko w trakcie jednego podania.

    Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór jest mętny lub niecałkowicie rozpuszczony.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pharmavate

   Substancją czynną leku jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi.

   Objętość i stężenia

   Wielkość fiolki z proszkiem Pharmavate® (j.m. czynnika VIII)

   Wielkość fiolki z rozpuszczalnikiem

   (do dodania do fiolki z proszkiem Pharmavate®)

   (ml)

   Nominalne stężenie roztworu po rekonstytucji

   (j.m. czynnika VIII/ml)

   250 j.m.

   5

   50

   500 j.m.

   10

   50

   1 000 j.m.

   10

   100

   Pozostałe składniki to:

   Dla proszku: sodu cytrynian, sodu chlorek, wapnia chlorek, glicyna Dla rozpuszczalnika: woda do wstrzykiwań

   Jak wygląda lek Pharmavate i co zawiera opakowanie

   Pharmavate występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Proszek ma kolor biały lub bladożółty, może występować również w postaci zbrylonej.

   Rozpuszczalnik jest czystym, bezbarwnym płynem.

   3 dostępne wielkości opakowań różnią się zawartością VIII czynnika krzepnięcia i rozpuszczalnika:

   • 250 j.m./fiolkę: po rekonstytucji w 5 ml moc wynosi 50 j.m./ml

   • 500 j.m./fiolkę: po rekonstytucji w 10 ml moc wynosi 50 j.m./ml

   • 1000 j.m./fiolkę: po rekonstytucji w 10 ml moc wynosi 100 j.m./ml Wszystkie wielkości opakowań zawierają:

   1 system do transferu Mix2VialTM, 1 strzykawkę jednorazowego użytku, 1 igłę do wstrzykiwań i 2 waciki nasączone alkoholem

   lub

   1 zestaw do transferu (1 igła dwustronna i 1 igła filtrująca), 1 strzykawkę jednorazowego użytku, 1 igłę do wstrzykiwań i 2 waciki nasączone alkoholem.

   Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

   Podmiot odpowiedzialny

   Pharma Innovations Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76

   03-301 Warszawa Polska

   Wytwórca

   Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H Oberlaaer Str. 235

   1100 Wiedeń Austria

   Octapharma S.A.S

   72 Rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim Francja

   Octapharma AB 112 75 Stockholm Szwecja

   Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: