Reklama:

Darunavir Sandoz

Substancja czynna: Darunavirum 600 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 600 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Darunavir Sandoz, 600 mg, tabletki powlekane

Darunavirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Darunavir Sandoz i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Darunavir Sandoz

 2. Lek Darunavir Sandoz zawiera substancję czynną darunawir. Darunavir Sandoz to lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Należy do grupy leków o nazwie inhibitory proteazy. Mechanizm jego działania polega na zmniejszeniu liczebności wirusa HIV w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby związanej z zakażeniem HIV.

  W jakim celu się go stosuje?

  Lek Darunavir Sandoz stosuje się w leczeniu zakażonych HIV dorosłych i dzieci w wieku powyżej

  3 lat, o masie ciała powyżej 15 kg, którzy już otrzymywali inne leki przeciwretrowirusowe.

  Lek Darunavir Sandoz trzeba przyjmować razem z małą dawką rytonawiru i innymi lekami przeciw zakażeniu HIV. Najkorzystniejszą dla pacjenta kombinację leków ustala lekarz prowadzący.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Darunavir Sandoz

 4. Kiedy nie stosować leku Darunavir Sandoz

  • jeśli pacjent ma uczulenie na darunawir, na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na rytonawir.

  • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W razie wątpliwości, czy występujące

  u pacjenta zaburzenia czynności wątroby są ciężkie, należy skonsultować się z lekarzem. Może być konieczne wykonanie dodatkowych badań.

  Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym o lekach przyjmowanych doustnie, wziewnie, we wstrzyknięciach lub stosowanych na skórę.

  Nie stosować leku Darunavir Sandoz z żadnym z wymienionych niżej leków.

  Jeśli pacjent przyjmuje już któryś z nich, należy skonsultować się z lekarzem w sprawie zamiany na inny lek.

  Lek

  Cel stosowania

  Awanafil

  Lek stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu

  Astemizol lub terfenadyna

  Lek stosowany w leczeniu objawów alergii

  Triazolam i midazolam (doustny)

  Leki ułatwiające zasypianie i (lub) łagodzące lęk

  Cyzapryd

  Lek stosowany w leczeniu chorób żołądka

  Kolchicyna (u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby)

  Lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej

  Lurazydon, pimozyd, kwetiapina lub sertyndol

  Leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych

  Alkaloidy sporyszu, jak ergotamina, dihydroergotamina, ergometryna lub metyloergonowina

  Leki stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy

  Amiodaron, beprydyl, dronedaron, iwabradyna,

  chinidyna, ranolazyna

  Leki stosowane w leczeniu pewnych zaburzeń

  czynności serca, np. nieprawidłowego bicia serca

  Lowastatyna, symwastatyna i lomitapid

  Leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu

  Ryfampicyna

  Lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń, tj. gruźlica

  Połączenie lopinawiru z rytonawirem

  Lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV, należący

  do tej samej grupy, co lek Darunavir Sandoz

  Elbaswir z grazoprewirem

  Leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

  Alfuzosyna

  Lek stosowany w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego

  Syldenafil

  Lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym

  Dabigatran, tikagrelor

  Lek pomagający zahamować zlepianie się płytek krwi w leczeniu pacjentów po przebytym zawale

  serca

  Naloksegol

  Lek stosowany w leczeniu zaparcia wywołanego przez leki opioidowe

  Dapoksetyna

  Lek stosowany w leczeniu przedwczesnego wytrysku

  Domperydon

  Lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów

  Nie należy jednocześnie stosować leku Darunavir Sandoz z lekami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Sandoz należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

  Lek Darunavir Sandoz nie leczy zakażenia HIV. Podczas stosowania tego leku pacjent nadal może przenosić HIV, chociaż skuteczna terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko. Należy omówić z lekarzem konieczne środki ostrożności w celu uniknięcia zakażania innych osób.

  U osób przyjmujących lek Darunavir Sandoz istnieje nadal możliwość rozwoju zakażeń lub innych chorób związanych z zakażeniem HIV. Z tego względu należy utrzymywać stały kontakt z lekarzem.

  U osób przyjmujących lek Darunavir Sandoz może wystąpić wysypka skórna. Rzadko może ona przybrać ciężką lub potencjalnie zagrażającą życiu postać. W razie pojawienia się wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

  Wysypka (zwykle lekka lub umiarkowana) może występować częściej u pacjentów przyjmujących lek Darunavir Sandoz i raltegrawir (w leczeniu zakażenia HIV) niż u pacjentów przyjmujących każdy

  z tych leków osobno.

  Poinformowanie lekarza o stanie zdrowia PRZED i W TRAKCIE leczenia

  Należy zapoznać się z poniższymi informacjami i jeśli któraś z nich dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent miał chorobę wątroby, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Lekarz może ocenić jej ciężkość przed podjęciem decyzji, czy pacjent może przyjmować lek Darunavir Sandoz.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Lek Darunavir Sandoz może zwiększać stężenie cukru we krwi.

  • Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy zakażenia

   (np. powiększenie węzłów chłonnych i gorączkę). U niektórych pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV i przebytym zakażeniem oportunistycznym objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia związane z przebytymi zakażeniami mogą wystąpić natychmiast po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te są związane ze wzmocnieniem odpowiedzi odpornościowej organizmu, co umożliwia mu zwalczanie możliwych zakażeń przebiegających bez widocznych objawów.

  • Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV mogą także wystąpić choroby autoimmunologiczne (choroby, w których układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki organizmu). Choroby autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W razie zaobserwowania objawów zakażenia lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, osłabienie rozpoczynające się od dłoni i stóp, postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na hemofilię. Lek Darunavir Sandoz może zwiększyć ryzyko krwawień.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest uczulony na sulfonamidy (np. stosowane w leczeniu niektórych zakażeń).

  • Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

   U niektórych pacjentów przyjmujących złożone leczenie przeciwretrowirusowe może rozwinąć się choroba kości, tzw. martwica kości (choroba spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do tkanki kostnej). Do czynników ryzyka rozwoju choroby należą m.in. długi czas stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej, przyjmowanie kortykosteroidów, spożywanie alkoholu, znaczne zahamowanie czynności układu odpornościowego, zwiększony wskaźnik masy ciała i inne. Objawami martwicy kości są: sztywność i bóle stawów (szczególnie bioder, kolan i ramion) oraz trudności w poruszaniu się. Jeśli u pacjentów wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy poinformować o tym lekarza.

   Osoby w podeszłym wieku

   Lek Darunavir Sandoz stosowano jedynie u niewielkiej liczby pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Jeśli pacjent należy do tej grupy wiekowej, powinien zwrócić się do lekarza w celu omówienia możliwości przyjmowania tego leku.

   Dzieci

   Lek Darunavir Sandoz nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub o masie ciała mniejszej niż 15 kg.

   Darunavir Sandoz a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

   Niektórych leków nie wolno łączyć z lekiem Darunavir Sandoz. Wymieniono je w punkcie pt. „Nie stosować leku Darunavir Sandoz z którymkolwiek z niżej wymienionych leków”.

   W większości przypadków lek Darunavir Sandoz można stosować razem z lekami przeciw zakażeniu HIV należącymi do innej grupy [tj. NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), NNRTI (nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), antagoniści CCR5 i IF (inhibitory fuzji)]. Nie badano jednoczesnego stosowania darunawiru z rytonawirem ze wszystkimi PI (inhibitory proteazy)

   i nie wolno go stosować razem z innymi inhibitorami proteazy HIV. W niektórych przypadkach może

   być konieczna zmiana dawkowania innych leków. Dlatego zawsze należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu innych leków przeciwko zakażeniu HIV i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących jednoczesnego przyjmowania innych leków.

   Działanie leku Darunavir Sandoz może być osłabione, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie którykolwiek z poniższych leków.

   Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • fenobarbital, fenytoina (leki przeciwdrgawkowe);

  • deksametazon (kortykosteroid);

  • efawirenz (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

  • ryfapentyna, ryfabutyna (leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń, tj. gruźlica);

  • sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

   Lek Darunavir Sandoz może wpływać na działanie innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • amlodypina, diltiazem, dyzopiramid, karwedilol, felodypina, flekainid, lidokaina, metoprolol, meksyletyna, nifedypina, nikardypina, propafenon, tymolol, werapamil (leki stosowane w leczeniu chorób serca) ze względu na ryzyko nasilenia działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków;

  • apiksaban, edoksaban, rywaroksaban, warfaryna, klopidogrel (leki przeciwzakrzepowe), gdyż istnieje ryzyko zmiany ich działania leczniczego i działań niepożądanych. Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi;

  • zawierające estrogeny hormonalne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza. Lek Darunavir Sandoz może osłabiać ich skuteczność. W celu uniknięcia zajścia w ciążę należy stosować inne niehormonalne metody antykoncepcji;

  • etynyloestradiol z drospirenonem, gdyż Darunavir Sandoz może zwiększyć ryzyko zwiększenia stężenia potasu związanego z drospirenonem;

  - atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna (leki zmniejszające stężenie cholesterolu). Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśni. Lekarz oceni, który z leków zmniejszających stężenie cholesterolu będzie odpowiedni dla pacjenta w tej sytuacji;

  • klarytromycyna (antybiotyk);

  • cyklosporyna, ewerolimus, takrolimus, syrolimus (leki hamujące układ odpornościowy), ze względu na możliwość nasilenia działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków. Lekarz może zalecić dodatkowe badania;

  • kortykosteroidy, w tym betametazon, budezonid, flutykazon, mometazon, prednizon i triamcinolon. Te leki stosuje się w leczeniu alergii, astmy, chorób zapalnych jelit, stanów zapalnych skóry, oczu, stawów i mięśni oraz innych stanów zapalnych. Leki te są zazwyczaj przyjmowane doustnie, wziewnie, wstrzykiwane lub podawane na skórę. Jeśli nie ma zamiennych leków, ich stosowanie jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów;

  • buprenorfina/nalokson (leki stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów);

  • salmeterol (lek stosowany w leczeniu astmy);

  • artemeter/lumefantryna (lek złożony stosowany w leczeniu malarii);

  • dazatynib, ewerolimus, irynotekan, nilotynib, winblastyna, winkrystyna (leki stosowane w leczeniu raka);

  • syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu lub w leczeniu zaburzeń serca i płuc, tzw. tętniczego nadciśnienia płucnego);

  • glekaprewir z pibrentaswirem, (leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C);

  • fentanyl, oksykodon, tramadol (leki przeciwbólowe);

  • fezoterodyna, solifenacyna (leki stosowane w leczeniu chorób układu moczowego).

   Skojarzone podawanie innych leków z lekiem Darunavir Sandoz może wpłynąć na ich działanie terapeutyczne oraz na ich działania niepożądane, więc może być konieczna zmiana dawkowania. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • alfentanyl (podawany we wstrzyknięciu, silny i krótko działający lek przeciwbólowy, który jest stosowany w procedurach chirurgicznych);

  • digoksyna (lek stosowany w leczeniu pewnych chorób serca);

  • klarytromycyna (antybiotyk);

  • itrakonazol, izawukonazol, flukonazol, pozakonazol, klotrymazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych). Worykonazol można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem;

  • ryfabutyna (lek stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

  • syldenafil, wardenafil, tadalafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu lub wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym);

  • amitryptylina, dezypramina, imipramina, nortryptylina, paroksetyna, sertralina, trazodon (leki stosowane w leczeniu depresji i lęku);

  • marawirok (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

  • metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów);

  • karbamazepina, klonazepam (leki zapobiegające wystąpieniu drgawek lub stosowany w leczeniu pewnych rodzajów nerwobólu);

  • kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej);

  • bozentan (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym);

  • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam (podawany we wstrzyknięciu), zolpidem (leki uspokajające);

  • perfenazyna, rysperydon, tiorydazyna (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych).

   Nie jest to pełna lista leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje.

   Darunavir Sandoz z jedzeniem i piciem

   Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Darunavir Sandoz”.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Sandoz z rytonawirem bez specjalnego zalecenia lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Sandoz z kobicystatem. Kobiety zakażone HIV nie powinny karmić piersią ze względu na ryzyko przeniesienia wirusa poprzez mleko na dziecko oraz ze względu na nieznane działania leku na dziecko.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Jeśli po przyjęciu leku Darunavir Sandoz pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów.

   Darunavir Sandoz zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może spowodować reakcje alergiczne.

 5. Jak stosować lek Darunavir Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak opisano to w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie wolno przerywać przyjmowania leku Darunavir Sandoz ani rytonawiru bez konsultacji z lekarzem.

Po rozpoczęciu leczenia nie wolno zmieniać dawki ani postaci leku lub przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

Dawka dla dzieci w wieku 3 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 15 kilogramów, które nie otrzymywały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku podawaną raz na dobę na podstawie masy ciała dziecka (patrz poniższa tabela). Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla dorosłych, która wynosi

800 miligramów dla leku Darunavir Sandoz i 100 miligramów rytonawiru raz na dobę.

Lekarz powie, ile tabletek darunawiru i ile rytonawiru (kapsułki, tabletki lub roztwór) musi przyjmować dziecko.

Masa ciała

Jedna dawka darunawiru

Jedna dawka rytonawirua

15 – 30 kg

600 miligramów

100 miligramów

30 – 40 kg

675 miligramów

100 miligramów

>40 kg

800 miligramów

100 miligramów

a rytonawir w roztworze doustnym o mocy 80 miligramów na mililitr

Dawka dla dzieci w wieku 3 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 15 kg, które otrzymywały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku na podstawie masy ciała dziecka (patrz poniższa tabela)

i oceni, czy dla dziecka odpowiednie będzie dawkowanie raz, czy dwa razy na dobę. Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych, która wynosi 600 miligramów dla leku Darunavir Sandoz i 100 miligramów rytonawiru dwa razy na dobę lub 800 miligramów dla leku Darunavir Sandoz i 100 miligramów rytonawiru raz na dobę.

Lekarz powie, ile tabletek leku Darunavir Sandoz i ile rytonawiru (kapsułki, tabletki lub roztwór) musi przyjmować dziecko. Dostępne są również tabletki darunawiruo innej mocy, więc lekarz może przepisać kombinację tabletek w celu podania dziecku określonej dawki.

Dawkowanie dwa razy na dobę

Masa ciała

Jedna dawka wynosi

15 – 30 kg

375 miligramów darunawiru z 50 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę

30-40 kg

450 miligramów darunawiru z 60 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę

>40 kg*

600 miligramów darunawiru ze 100 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę

* Lekarz prowadzący ustali, czy u dzieci w wieku co najmniej 12 lat, o masie ciała co najmniej 40 kg, można zastosować lek Darunavir Sandoz w dawce 800 miligramów raz na dobę. Dawki takiej nie można podać stosując tabletki o mocy 600 miligramów.

Dawkowanie raz na dobę

Masa ciała

Jedna dawka darunawiru

Jedna dawka rytonawirua

15 – 30 kg

600 miligramów

100 miligramów

30-40 kg

675 miligramów

100 miligramów

>40 kg

800 miligramów

100 miligramów

a rytonawir w roztworze doustnym o mocy 80 miligramów na mililitr

Wskazówki dotyczące stosowania u dzieci

 • Dziecko musi otrzymywać lek Darunavir Sandoz zawsze razem z rytonawirem. Bez rytonawiru lek Darunavir Sandoz nie działa w sposób właściwy.

 • Dziecko musi przyjmować odpowiednie dawki leku Darunavir Sandoz i rytonawiru dwa razy na dobę lub raz na dobę. Jeśli lekarz zalecił podawanie leku Darunavir Sandoz dwa razy na dobę, dziecko musi przyjmować jedną dawkę rano, a drugą wieczorem. Lekarz prowadzący ustali odpowiedni schemat dawkowania dla dziecka.

 • Lek Darunavir Sandoz należy podawać dziecku w trakcie posiłku. Lek Darunavir Sandoz przyjmowany bez pokarmu nie działa właściwie. Rodzaj pokarmu nie jest ważny.

 • Dziecko powinno połykać tabletki popijając płynem, np. wodą lub mlekiem.

  Dawka dla osób dorosłych, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

  Zalecanej dawki nie można podać stosując lek Darunavir Sandoz w tabletkach o mocy

  600 miligramów. Darunawir dostępny jest również w innej mocy.

  Dawka dla osób dorosłych, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

  Dawka wynosi:

 • 600 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 600 miligramów darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę.

  LUB

 • 800 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 800 miligramów mg darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru raz na dobę.

  W celu zastosowania schematu 800 miligramów raz na dobę należy posłużyć się tylko tabletkami

  leku o mocy 800 miligramów.

  Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

  Zalecenia dla osób dorosłych

 • Lek Darunavir Sandoz należy zawsze przyjmować razem z rytonawirem. Bez rytonawiru lek Darunavir Sandoz nie działa właściwie.

 • Rano przyjąć 600 miligramów leku Darunavir Sandoz razem ze 100 miligramami rytonawiru.

 • Wieczorem przyjąć 600 miligramów leku Darunavir Sandoz razem ze 100 miligramami rytonawiru.

 • Lek Darunavir Sandoz należy przyjmować z posiłkiem. Lek Darunavir Sandoz przyjmowany bez pokarmu nie działa właściwie. Rodzaj pokarmu nie jest ważny.

 • Tabletki należy połykać popijając płynem, np. wodą lub mlekiem.

 • Darunawir o mocy 75 miligramów i 150 miligramów przeznaczony jest do stosowania u dzieci, ale w niektórych przypadkach może być również stosowany u osób dorosłych.

Zdejmowanie zakrętki zabezpieczającej przed dostępem dzieci

Plastikowa butelka jest zamknięta zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Otwiera się ją w następujący sposób:

Sample Image

 1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Darunavir Sandoz

 2. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

  Pominięcie zastosowania leku Darunavir Sandoz

  Jeśli pacjent zorientował się w ciągu 6 godzin, że pominął dawkę leku, powinien niezwłocznie przyjąć zapomniane tabletki. Każdą dawkę należy przyjąć z rytonawirem i posiłkiem. Jeśli od pominięcia dawki upłynęło więcej niż 6 godzin, należy opuścić zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Wystąpienie wymiotów po przyjęciu leku Darunavir Sandoz i rytonawiru

  W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku należy jak najszybciej przyjąć kolejną dawkę leku Darunavir Sandoz i rytonawiru razem z jedzeniem. W przypadku wystąpienia wymiotów po upływie ponad 4 godzin od przyjęcia leku należy przyjąć kolejną dawkę leku Darunavir Sandoz i rytonawiru o zwykłej porze.

  W razie braku pewności co do sposobu postępowania w razie pominięcia dawki lub wystąpienia wymiotów należy skontaktować się z lekarzem.

  Nie należy przerywać stosowania leku Darunavir Sandoz bez konsultacji z lekarzem.

  Leki przeciw HIV mogą spowodować lepsze samopoczucie, ale nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie powinien przerywać przyjmowania leku bez omówienia tego z lekarzem.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. W trakcie leczenia zakażenia HIV u pacjenta może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia,

   a w przypadku lipidów niekiedy z samym stosowaniem leków przeciw HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

   Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy powiadomić o tym lekarza.

   Opisywano zaburzenia czynności wątroby, które sporadycznie miały ciężki przebieg. Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Sandoz lekarz przeprowadzi badania krwi. U pacjentów

   z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C lekarz powinien częściej zlecać badania krwi ze względu na zwiększone ryzyko powikłań wątrobowych. Należy omówić z lekarzem objawy zaburzeń czynności wątroby. Mogą to być: zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu

   (w kolorze herbaty), odbarwione stolce, nudności, wymioty, utrata apetytu lub ból albo ból i odczucie dyskomfortu w okolicy poniżej żeber po prawej stronie.

   Wysypka skórna (występująca częściej podczas jednoczesnego stosowania raltegrawiru), świąd. Wysypka jest przeważnie lekka lub umiarkowana i może być również objawem rzadko występującej ciężkiej choroby. Ważne, aby wystąpienie wysypki zgłosić lekarzowi. Lekarz zaleci odpowiednie postępowanie lub podejmie decyzję o przerwaniu stosowania leku Darunavir Sandoz.

   Innymi poważnymi działaniami niepożądanymi były: cukrzyca (często) i zapalenie trzustki (niezbyt często).

   Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

   biegunka

   Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

   wymioty, nudności, ból lub uczucie rozdęcia brzucha, niestrawność, wzdęcia

   ból głowy, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność, drętwienie, mrowienie lub ból rąk lub stóp, utrata siły, trudności w zasypianiu

   Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

   ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), szybka czynność serca

   zmniejszona lub nietypowa wrażliwość skóry, mrowienie, zaburzenia uwagi, utrata pamięci, zaburzenia równowagi

   trudności w oddychaniu, kaszel, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła

   zapalenie błony śluzowej żołądka lub jamy ustnej, zgaga, odruchy wymiotne (bez wymiotów), suchość w jamie ustnej, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zaparcie, odbijanie

   niewydolność nerek, kamica nerkowa, trudności w oddawaniu moczu, częste lub zbyt obfite oddawanie moczu, czasami w nocy

   pokrzywka, ciężki obrzęk skóry i innych tkanek (najczęściej warg lub oczu), wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów, trądzik, łuszczenie się skóry, odkładanie się pigmentu w paznokciach

   ból mięśni, kurcze mięśni lub osłabienie siły mięśni, bóle kończyn, osteoporoza

   zmniejszenie czynności tarczycy, stwierdzane na podstawie wyników badania krwi

   wysokie ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy

   zaczerwienienie lub suchość oczu

   gorączka, obrzęk nóg na skutek zatrzymania płynów, złe samopoczucie, drażliwość, bóle

   objawy zakażenia, opryszczka

   zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn

   zaburzenia snu, senność, depresja, niepokój, nietypowe sny, osłabienie popędu płciowego

   Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

   zespół DRESS [ciężka wysypka, której mogą towarzyszyć gorączka, zmęczenie, obrzęk twarzy lub węzłów chłonnych, zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych), objawy działania na wątrobę, nerki lub płuca]

   zawał serca, powolne bicie serca, kołatanie serca

   zaburzenia widzenia

   dreszcze, nietypowe samopoczucie

   uczucie zagubienia lub dezorientacji, zmiany nastroju, niepokój (głównie ruchowy)

   omdlenie, napady padaczkowe, zmiany lub utrata smaku

   owrzodzenie jamy ustnej, krwawe wymioty, stan zapalny warg, suchość warg, obłożony język

   katar

   chorobowe zmiany skórne, suchość skóry

   sztywność mięśni lub stawów, ból stawów ze stanem zapalnym lub bez zapalenia

   zmiany liczby niektórych komórek krwi lub wyników biochemicznych. Zmiany można stwierdzić w wynikach badań krwi i (lub) moczu. Lekarz udzieli szczegółowych wyjaśnień na ten temat.

   Przykładowe zaburzenia to zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych.

   Niektóre działania niepożądane są typowe dla leków przeciw HIV należących do tej samej grupy, co Darunavir Sandoz.

   Są to:

   bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni. Rzadko zaburzenia tego rodzaju okazały się ciężkie.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  3. Jak przechowywać lek Darunavir Sandoz

  4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, blistrze i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Numer serii na opakowaniu oznakowany jest „Lot”.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu butelki:

   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

   Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  5. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera Darunavir Sandoz

  Substancją czynną jest darunawir. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg darunawiru. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

  Otoczka tabletki Opadry II Orange 85F530078 o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień pomarańczowa (E 110).

  Jak wygląda lek Darunavir Sandoz i co zawiera opakowanie

  Pomarańczowe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem ‘600’ po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Wymiary: około 20,1 mm x 10,1 mm

  Tabletki pakowane są w butelki z HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

  Wielkość opakowania: 60 tabletek powlekanych

  Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

  6250 Kundl, Austria

  Wytwórca

  Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

  1526 Ljubljana, Słowenia

  Salutas Pharma GmbH Otto -von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

  Remedica Ltd

  Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

  3056 Limassol, Cypr

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

  Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

  tel. 22 209 70 00

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2022

  Logo Sandoz

Reklama: