Reklama:

Darunavir Sandoz

Substancja czynna: Darunavirum 800 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 800 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Darunavir Sandoz, 800 mg, tabletki powlekane

Darunavirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Darunavir Sandoz i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Darunavir Sandoz

 2. Lek Darunavir Sandoz zawiera substancję czynną darunawir. Darunavir Sandoz to lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Należy do grupy leków o nazwie inhibitory proteazy. Mechanizm jego działania polega na zmniejszeniu liczebności wirusa HIV w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby związanej z zakażeniem HIV.

  W jakim celu się go stosuje?

  Lek Darunavir Sandoz stosuje się w leczeniu dorosłych i dzieci (w wieku od 3 lat, o masie ciała co najmniej 40 kg):

  z zakażeniem HIV, którzy nie otrzymywali wcześniej leków przeciwretrowirusowych;

  u niektórych pacjentów, którzy otrzymywali już leki przeciwretrowirusowe (ustali to lekarz).

  Lek Darunavir Sandoz trzeba przyjmować razem z małą dawką kobicystatu lub rytonawiru i z innymi lekami przeciw zakażeniu HIV. Lekarz prowadzący omówi z pacjentem najkorzystniejszą kombinację leków.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Darunavir Sandoz

 4. Kiedy nie stosować leku Darunavir Sandoz

  • jeśli pacjent ma uczulenie na darunawir, na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na kobicystat albo rytonawir.

  • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W razie wątpliwości, czy występujące

  u pacjenta zaburzenia czynności wątroby są ciężkie, należy skonsultować się z lekarzem. Może być konieczne wykonanie dodatkowych badań.

  Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym o lekach przyjmowanych doustnie, wziewnie, we wstrzyknięciach lub stosowanych na skórę.

  Nie stosować leku Darunavir Sandoz z żadnym z wymienionych niżej leków.

  Jeśli pacjent przyjmuje już któryś z nich, należy skonsultować się z lekarzem w sprawie zamiany na inny lek.

  Lek

  Cel stosowania

  Awanafil

  Lek stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu

  Astemizol lub terfenadyna

  Lek stosowany w leczeniu objawów alergii

  Triazolam i midazolam (doustny)

  Leki ułatwiające zasypianie i (lub) łagodzące lęk

  Cyzapryd

  Lek stosowany w leczeniu chorób żołądka

  Kolchicyna (u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby)

  Lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej

  Lurazydon, pimozyd, kwetiapina lub sertyndol

  Leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych

  Alkaloidy sporyszu, jak ergotamina, dihydroergotamina, ergometryna lub

  metyloergonowina

  Leki stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy

  Amiodaron, beprydyl, dronedaron, iwabradyna, chinidyna, ranolazyna

  Leki stosowane w leczeniu pewnych zaburzeń czynności serca, np. nieprawidłowego bicia serca

  Lowastatyna, symwastatyna i lomitapid

  Leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu

  Ryfampicyna

  Lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń, tj.

  gruźlica

  Połączenie lopinawiru z rytonawirem

  Lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV, należący do tej samej grupy, co lek Darunavir Sandoz

  Elbaswir z grazoprewirem

  Leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia

  wątroby typu C

  Alfuzosyna

  Lek stosowany w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego

  Syldenafil

  Lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym

  Dabigatran, tikagrelor

  Lek pomagający zahamować zlepianie się płytek

  krwi w leczeniu pacjentów po przebytym zawale serca

  Naloksegol

  Lek stosowany w leczeniu zaparcia wywołanego przez leki opioidowe

  Dapoksetyna

  Lek stosowany w leczeniu przedwczesnego wytrysku

  Domperydon

  Lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów

  Nie należy jednocześnie stosować leku Darunavir Sandoz z lekami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Sandoz należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

  Lek Darunavir Sandoz nie leczy zakażenia HIV. Podczas stosowania tego leku pacjent nadal może przenosić HIV, chociaż skuteczna terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko. Należy omówić z lekarzem konieczne środki ostrożności w celu uniknięcia zakażania innych osób.

  U osób przyjmujących lek Darunavir Sandoz istnieje nadal możliwość rozwoju zakażeń lub innych chorób związanych z zakażeniem HIV. Z tego względu należy utrzymywać stały kontakt z lekarzem.

  U osób przyjmujących lek Darunavir Sandoz może wystąpić wysypka skórna. Rzadko może ona przybrać ciężką lub potencjalnie zagrażającą życiu postać. W razie pojawienia się wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

  Wysypka (zwykle lekka lub umiarkowana) może występować częściej u pacjentów przyjmujących lek Darunavir Sandoz i raltegrawir (w leczeniu zakażenia HIV) niż u pacjentów przyjmujących każdy

  z tych leków osobno.

  Poinformowanie lekarza o stanie zdrowia PRZED i W TRAKCIE leczenia

  Należy zapoznać się z poniższymi informacjami i jeśli któraś z nich dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent miał chorobę wątroby, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Lekarz może ocenić jej ciężkość przed podjęciem decyzji, czy pacjent może przyjmować lek Darunavir Sandoz,

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Lek Darunavir Sandoz może zwiększać stężenie cukru we krwi.

  • Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy zakażenia (np. powiększenie węzłów chłonnych i gorączkę). U niektórych pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV i przebytym zakażeniem oportunistycznym objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia związane z przebytymi zakażeniami mogą wystąpić natychmiast po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te są związane ze wzmocnieniem odpowiedzi odpornościowej organizmu, co umożliwia mu zwalczanie możliwych zakażeń przebiegających bez widocznych objawów.

  • Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV mogą także wystąpić choroby autoimmunologiczne (choroby, w których układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki organizmu). Choroby autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W razie zaobserwowania objawów zakażenia lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, osłabienie rozpoczynające się od dłoni i stóp, postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na hemofilię. Lek Darunavir Sandoz może zwiększyć ryzyko krwawień.

  • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest uczulony na sulfonamidy (np. stosowane w leczeniu niektórych zakażeń).

  • Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

   U niektórych pacjentów przyjmujących złożone leczenie przeciwretrowirusowe może rozwinąć się choroba kości, tzw. martwica kości (choroba spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do tkanki kostnej). Do czynników ryzyka rozwoju choroby należą m.in. długi czas stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej, przyjmowanie kortykosteroidów, spożywanie alkoholu, znaczne zahamowanie czynności układu odpornościowego, zwiększony wskaźnik masy ciała

   i inne. Objawami martwicy kości są: sztywność i bóle stawów (szczególnie bioder, kolan i ramion) oraz trudności w poruszaniu się. Jeśli u pacjentów wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy poinformować o tym lekarza.

   Osoby w podeszłym wieku

   Lek Darunavir Sandoz stosowano jedynie u niewielkiej liczby pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Jeśli pacjent należy do tej grupy wiekowej, powinien zwrócić się do lekarza w celu omówienia możliwości przyjmowania tego leku.

   Dzieci i młodzież

   Lek Darunavir Sandoz w tabletkach o mocy 800 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub o masie ciała mniejszej niż 40 kg.

   Darunavir Sandoz a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

   Niektórych leków nie wolno łączyć z lekiem Darunavir Sandoz. Wymieniono je w punkcie pt. „Nie stosować leku Darunavir Sandoz z którymkolwiek z niżej wymienionych leków”.

   W większości przypadków lek Darunavir Sandoz można stosować razem z lekami przeciw zakażeniu HIV należącymi do innej grupy [tj. NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), NNRTI (nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), antagoniści CCR5 i IF (inhibitory fuzji)]. Nie badano jednoczesnego stosowania darunawiru i kobicystatu lub rytonawiru ze wszystkimi PI (inhibitory proteazy) i nie wolno go stosować razem z innymi inhibitorami proteazy HIV.

   W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana dawkowania innych leków. Dlatego zawsze należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu innych leków przeciwko zakażeniu HIV i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących jednoczesnego przyjmowania innych leków.

   Działanie leku Darunavir Sandoz może być osłabione, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie którykolwiek z poniższych leków.

   Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • fenobarbital, fenytoina (leki przeciwdrgawkowe);

  • deksametazon (kortykosteroid);

  • efawirenz (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

  • ryfapentyna, ryfabutyna (leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń, tj. gruźlica);

  • sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

   Lek Darunavir Sandoz może wpływać na działanie innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • amlodypina, diltiazem, dyzopiramid, karwedilol, felodypina, flekainid, lidokaina, metoprolol, meksyletyna, nifedypina, nikardypina, propafenon, tymolol, werapamil (leki stosowane w leczeniu chorób serca) ze względu na ryzyko nasilenia działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków;

  • apiksaban, edoksaban, rywaroksaban, warfaryna, klopidogrel (leki przeciwzakrzepowe), gdyż istnieje ryzyko zmiany ich działania leczniczego i działań niepożądanych. Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi;

  • zawierające estrogeny hormonalne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza. Lek Darunavir Sandoz może osłabiać ich skuteczność. W celu uniknięcia zajścia w ciążę należy stosować inne niehormonalne metody antykoncepcji;

  • etynyloestradiol z drospirenonem, gdyż Darunavir Sandoz może zwiększyć ryzyko zwiększenia stężenia potasu związanego z drospirenonem;

  - atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna (leki zmniejszające stężenie cholesterolu). Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśni. Lekarz oceni, który z leków zmniejszających stężenie cholesterolu będzie odpowiedni dla pacjenta w tej sytuacji;

  • klarytromycyna (antybiotyk);

  • cyklosporyna, ewerolimus, takrolimus, syrolimus (leki działające na układ odpornościowy), ze względu na możliwość nasilenia działania leczniczego i działań niepożądanych tych leków. Lekarz może zalecić dodatkowe badania;

  • kortykosteroidy, w tym betametazon, budezonid, flutykazon, mometazon, prednizon i triamcinolon. Te leki stosuje się w leczeniu alergii, astmy, chorób zapalnych jelit, stanów zapalnych skóry, oczu, stawów i mięśni oraz innych stanów zapalnych. Leki te są zazwyczaj przyjmowane doustnie, wziewnie, wstrzykiwane lub podawane na skórę. Jeśli nie ma zamiennych leków, ich stosowanie jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów;

  • buprenorfina/nalokson (leki stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów);

  • salmeterol (lek stosowany w leczeniu astmy);

  • artemeter/lumefantryna (lek złożony stosowany w leczeniu malarii)

  • dazatynib, ewerolimus, irynotekan, nilotynib, winblastyna, winkrystyna (leki stosowane w leczeniu raka);

  • syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu lub w leczeniu zaburzeń serca i płuc, tzw. tętniczego nadciśnienia płucnego);

  • glekaprewir z pibrentaswirem (leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C);

  • fentanyl, oksykodon, tramadol (leki przeciwbólowe);

  • fezoterodyna, solifenacyna (leki stosowane w leczeniu chorób układu moczowego)

   Skojarzone podawanie innych leków z lekiem Darunavir Sandoz może wpłynąć na ich działanie

   terapeutyczne oraz na ich działania niepożądane, więc może być konieczna zmiana dawkowania. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

  • alfentanyl (podawany we wstrzyknięciu, silny i krótko działający lek przeciwbólowy, który jest stosowany w procedurach chirurgicznych)

  • digoksyna (lek stosowany w leczeniu pewnych chorób serca);

  • klarytromycyna (antybiotyk)

  • itrakonazol, izawukonazol, flukonazol, pozakonazol, klotrymazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych). Worykonazol można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem;

  • ryfabutyna (lek stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

  • syldenafil, wardenafil, tadalafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu lub wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym);

  • amitryptylina, dezypramina, imipramina, nortryptylina, paroksetyna, sertralina, trazodon (leki stosowane w leczeniu depresji i lęku);

  • marawirok (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

  • metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów);

  • karbamazepina, klonazepam (leki zapobiegające wystąpieniu drgawek lub stosowany w leczeniu pewnych rodzajów nerwobólu);

  • kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej);

  • bozentan (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym);

  • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam (podawany we wstrzyknięciu), zolpidem (leki uspokajające);

  • perfenazyna, rysperydon, tiorydazyna (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych);

  • metformina (lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2).

  Nie jest to pełna lista leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje.

  Darunavir Sandoz z jedzeniem i piciem

  Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Darunavir Sandoz”.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna niezwłocznie poinformować

  o tym lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Sandoz z rytonawirem bez specjalnego zalecenia lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Sandoz z kobicystatem. Kobiety zakażone HIV nie powinny karmić piersią ze względu na ryzyko przeniesienia wirusa poprzez mleko na dziecko oraz ze względu na nieznane działania leku na dziecko.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Jeśli po przyjęciu leku Darunavir Sandoz pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów.

 5. Jak stosować lek Darunavir Sandoz

 6. Ten lek należy zawsze stosować tak, jak opisano to w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  Nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie wolno przerywać przyjmowania leku Darunavir Sandoz ani kobicystatu lub rytonawiru bez konsultacji z lekarzem.

  Po rozpoczęciu leczenia nie wolno zmieniać dawki ani postaci leku lub przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

  Tabletki o mocy 800 mg przeznaczone są tylko do podawania raz na dobę.

  Dawka dla osób dorosłych, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

  Zwykle stosowana dawka leku Darunavir Sandoz wynosi 800 miligramów (1 tabletka zawierająca 800 miligramów darunawiru) raz na dobę. Lek Darunavir Sandoz należy przyjmować codziennie podczas posiłku i zawsze razem ze 150 miligramami kobicystatu lub ze 100 miligramami rytonawiru. Lek Darunavir Sandoz nie działa właściwie bez kobicystatu lub rytonawiru i bez jedzenia. Należy zjeść posiłek lub przekąskę w ciągu 30 minut przed przyjęciem leku Darunavir Sandoz i kobicystatu lub rytonawiru. Rodzaj pokarmu nie ma znaczenia. Przyjmowania leku Darunavir Sandoz z kobicystatem lub rytonawirem nie wolno przerywać bez konsultacji z lekarzem nawet w razie poprawy samopoczucia.

  Zalecenia dla osób dorosłych

  Codziennie przyjmować jedną tabletkę 800 miligramów raz na dobę.

  Przyjmować lek Darunavir Sandoz zawsze razem ze 150 miligramami kobicystatu lub

  100 miligramami rytonawiru.

  Przyjmować lek Darunavir Sandoz z posiłkiem.

  Tabletki należy połykać popijając płynem, np. wodą lub mlekiem.

  Przyjmować inne leki przeciw HIV w skojarzeniu z lekiem Darunavir Sandoz i kobicystatem lub rytonawirem, zgodnie z zaleceniami lekarza.

  Dawka dla osób dorosłych, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

  Dawka wynosi:

  800 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 800 miligramów darunawiru) razem ze 150 miligramami kobicystatu lub 100 miligramami rytonawiru raz na dobę

  LUB

  600 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 600 miligramów darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę.

  Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

  Dawka z rytonawirem dla dzieci w wieku 3 lat i starszych i z kobicystatem dla dzieci w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kilogramów, które nie otrzymywały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

  Zwykle stosowana dawka leku Darunavir Sandoz wynosi 800 miligramów (1 tabletka zawierająca 800 miligramów darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru lub 150 mg kobicystatu raz na dobę.

  Dawka z rytonawirem dla dzieci w wieku 3 lat i starszych i z kobicystatem dla dzieci w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kilogramów, które otrzymywały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

  Dawka wynosi:

  800 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 800 miligramów darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru lub 150 miligramami kobicystatu raz na dobę

  LUB

  600 miligramów leku Darunavir Sandoz (1 tabletka zawierająca 600 miligramów darunawiru) razem ze 100 miligramami rytonawiru dwa razy na dobę.

  Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

  Wskazówki dotyczące stosowania z rytonawirem u dzieci w wieku od 3 lat, i z kobicystatem u dzieci w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kilogramów

  Dziecko powinno otrzymywać lek Darunavir Sandoz w dawce 800 miligramów (1 tabletka zawierająca 800 miligramów darunawiru) raz na dobę, codziennie o tej samej porze.

  Lek Darunavir Sandoz należy przyjmować zawsze razem ze 100 miligramami rytonawiru lub 150 miligramami kobicystatu.

  Lek Darunavir Sandoz należy przyjmować z posiłkiem.

  Tabletki należy połykać popijając płynem, np. wodą lub mlekiem.

  Przyjmować inne leki przeciw HIV w skojarzeniu z lekiem Darunavir Sandoz i rytonawirem lub kobicystatem, zgodnie z zaleceniami lekarza.

  Zdejmowanie zakrętki zabezpieczającej przed dostępem dzieci

  Plastikowa butelka jest zamknięta zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Otwiera się ją w następujący sposób:

  Sample Image

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Darunavir Sandoz

  2. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

   Pominięcie zastosowania leku Darunavir Sandoz

   Jeśli pacjent zorientował się w ciągu 12 godzin, że pominął dawkę leku, powinien niezwłocznie przyjąć zapomniane tabletki. Każdą dawkę należy przyjąć z kobicystatem lub rytonawirem

   i posiłkiem. Jeśli od pominięcia dawki upłynęło więcej niż 12 godzin, należy opuścić zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Wystąpienie wymiotów po przyjęciu leku Darunavir Sandoz i rytonawiru

   W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku należy jak najszybciej przyjąć kolejną dawkę leku Darunavir Sandoz i rytonawiru razem z jedzeniem. W przypadku wymiotów po upływie ponad 4 godzin od przyjęcia leku należy przyjąć kolejną dawkę leku Darunavir Sandoz i rytonawiru dopiero o zwykłej porze.

   W przypadku braku pewności co do sposobu postępowania w razie pominięcia dawki lub wymiotów należy skontaktować się z lekarzem.

   Nie należy przerywać stosowania leku Darunavir Sandoz bez konsultacji z lekarzem.

   Leki przeciw HIV mogą spowodować lepsze samopoczucie, ale nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie powinien przerywać przyjmowania leku bez omówienia tego z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. W trakcie leczenia zakażenia HIV u pacjenta może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia,

  a w przypadku lipidów niekiedy z samym stosowaniem leków przeciw HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy powiadomić o tym lekarza.

  Opisywano zaburzenia czynności wątroby, które sporadycznie miały ciężki przebieg. Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Sandoz lekarz przeprowadzi badania krwi. U pacjentów

  z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C lekarz powinien częściej zlecać badania

  krwi ze względu na zwiększone ryzyko powikłań wątrobowych. Należy omówić z lekarzem objawy zaburzeń czynności wątroby. Mogą to być: zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu

  (w kolorze herbaty), odbarwione stolce, nudności, wymioty, utrata apetytu lub ból albo ból i odczucie dyskomfortu w okolicy poniżej żeber po prawej stronie.

  Wysypka skórna (występująca częściej podczas jednoczesnego stosowania raltegrawiru), świąd. Wysypka jest przeważnie lekka lub umiarkowana i może być również objawem rzadko występującej ciężkiej choroby. Ważne, aby wystąpienie wysypki zgłosić lekarzowi. Lekarz zaleci odpowiednie postępowanie lub podejmie decyzję o przerwaniu stosowania leku Darunavir Sandoz.

  Innymi poważnymi działaniami niepożądanymi były: cukrzyca (często) i zapalenie trzustki (niezbyt często).

  Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

  biegunka

  Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

  wymioty, nudności, ból lub uczucie rozdęcia brzucha, niestrawność, wzdęcia

  ból głowy, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność, drętwienie, mrowienie lub ból rąk lub stóp, utrata siły, trudności w zasypianiu

  Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

  ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), szybka czynność serca

  zmniejszona lub nietypowa wrażliwość skóry, mrowienie, zaburzenia uwagi, utrata pamięci, zaburzenia równowagi

  trudności w oddychaniu, kaszel, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła

  zapalenie błony śluzowej żołądka lub jamy ustnej, zgaga, odruchy wymiotne (bez wymiotów), suchość w jamie ustnej, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zaparcie, odbijanie

  niewydolność nerek, kamica nerkowa, trudności w oddawaniu moczu, częste lub zbyt obfite oddawanie moczu, czasami w nocy

  pokrzywka, ciężki obrzęk skóry i innych tkanek (najczęściej warg lub oczu), wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów, trądzik, łuszczenie się skóry, odkładanie się pigmentu w paznokciach

  ból mięśni, kurcze mięśni lub osłabienie siły mięśni, bóle kończyn, osteoporoza

  zmniejszenie czynności tarczycy, stwierdzane na podstawie wyników badania krwi

  wysokie ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy

  zaczerwienienie lub suchość oczu

  gorączka, obrzęk nóg na skutek zatrzymania płynów, złe samopoczucie, drażliwość, bóle

  objawy zakażenia, opryszczka

  zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn

  zaburzenia snu, senność, depresja, niepokój, nietypowe sny, osłabienie popędu płciowego

  Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

  zespół DRESS [ciężka wysypka, której mogą towarzyszyć gorączka, zmęczenie, obrzęk twarzy lub węzłów chłonnych, zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych), objawy działania na wątrobę, nerki lub płuca]

  zawał serca, powolne bicie rytm serca, kołatanie serca

  zaburzenia widzenia

  dreszcze, nietypowe samopoczucie

  uczucie zagubienia lub dezorientacji, zmiany nastroju, niepokój (głównie ruchowy)

  omdlenie, napady padaczkowe, zmiany lub utrata smaku

  owrzodzenie jamy ustnej, krwawe wymioty, stan zapalny warg, suchość warg, obłożony język

  katar

  chorobowe zmiany skórne, suchość skóry

  sztywność mięśni lub stawów, ból stawów ze stanem zapalnym lub bez zapalenia

  zmiany liczby niektórych komórek krwi lub wyników biochemicznych. Zmiany można stwierdzić w wynikach badań krwi i (lub) moczu. Lekarz udzieli szczegółowych wyjaśnień na ten temat.

  Przykładowe zaburzenia to zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych.

  Niektóre działania niepożądane są typowe dla leków przeciw HIV należących do tej samej grupy, co Darunavir Sandoz. Są to:

  bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni. Rzadko zaburzenia tego rodzaju okazały się ciężkie.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Darunavir Sandoz

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, blistrze i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Numer serii na opakowaniu oznakowany jest „Lot”.

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu butelki:

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Darunavir Sandoz

Substancją czynną jest darunawir. Każda tabletka powlekana zawiera 800 mg darunawiru. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Opadry II Brown 85F565101 o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Darunavir Sandoz i co zawiera opakowanie

Ciemnoczerwone, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem ‘800’ po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Wymiary: około 20,2 mm x 10,1 mm

Tabletki pakowane są w butelki z HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto -von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol, Cypr

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2022

Logo Sandoz

Reklama: