Reklama:

Symtiver

Substancja czynna: Cinnarizinum 20 mg + Dimenhydrinatum 40 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 20 mg + 40 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Symtiver, 20 mg + 40 mg, tabletki Cinnarizinum + Dimenhydrinatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Symtiver i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Symtiver zawiera dwie substancje czynne. Jedną z nich jest cynaryzyna a drugą dimenhydramina. Substancje te należą do różnych grup leków. Cynaryzyna należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Dimenhydramina należy do grupy leków przeciwhistaminowych.

   Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów zawrotów głowy (uczucie zawrotów głowy lub

   „wirowania”) i nudności. Jeśli obie te substancje stosowane są jednocześnie, działają bardziej skutecznie niż stosowane osobno.

   Lek Symtiver jest stosowany u dorosłych w leczeniu zawrotów głowy różnego pochodzenia. Możliwe są różne przyczyny zawrotów głowy. Stosowanie leku Symtiver może pomóc w wykonywaniu codziennych czynności, utrudnionych w związku z występowaniem zawrotów głowy.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtiver Kiedy nie stosować leku Symtiver:

 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lat;

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę, dimenhydraminę lub difenhydraminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek inny lek przeciwhistaminowy (np. astemizol, chlorfeniramina i terfenadyna stosowane jako leki przeciwuczuleniowe). Nie należy stosować tego leku bez zalecenia lekarza;

 • u pacjentów z jaskrą zamykającego się kąta (rodzaj choroby oczu);

 • u pacjentów z padaczką;

 • u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem mózgowym (np. w związku z guzem);

 • u pacjentów nadużywających alkoholu;

 • u pacjentów z chorobami gruczołu krokowego, które utrudniają oddawanie moczu;

 • u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Symtiver należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej;

 • niedrożność jelit;

 • powiększony gruczoł krokowy;

 • nadczynność tarczycy;

 • ciężka choroba serca;

 • choroba Parkinsona.

  Stosowanie leku Symtiver może pogorszyć stan pacjenta. Lek Symtiver może nadal być odpowiedni dla pacjenta, jednak lekarz musi wziąć powyższe czynniki pod uwagę.

  Symtiver a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Lek Symtiver może reagować z innymi lekami stosowanymi przez pacjenta.

  Jeśli lek Symtiver jest stosowany w skojarzeniu z poniższymi lekami, może powodować uczucie zmęczenia lub senność:

 • barbiturany (leki często stosowane jako środki uspokajające);

 • opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak morfina (silne leki przeciwbólowe, takie jak morfina);

 • środki uspokajające (leki stosowane w leczeniu depresji i lęków);

 • inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji i lęków).

  Symtiver może nasilać działanie następujących leków:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji i lęku);

 • atropina (lek zwiotczający mięśnie, często stosowany podczas badań okulistycznych);

 • efedryna (może być stosowana w leczeniu kaszlu lub kataru);

 • prokarbazyna (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów);

 • leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi.

  Aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków) mogą uszkadzać ucho wewnętrzne. Podczas stosowania leku Symtiver takie uszkodzenie może być niezauważalne.

  Nie należy przyjmować leku Symtiver z lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnej pracy serca (leki przeciwarytmiczne). Ponadto lek Symtiver może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas przeprowadzania testów skórnych.

  Symtiver z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Lek Symtiver może powodować niestrawność. Można to zmniejszyć stosując tabletki po posiłku. Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Symtiver, ponieważ może powodować uczucie zmęczenia i senności.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

  Lek Symtiver może powodować senność. W przypadku wystąpienia takiego działania leku, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

  Sód

  Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak stosować lek Symtiver

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka leku Symtiver to: 1 tabletka stosowana trzy razy na dobę po posiłku i popijana płynem. Tabletkę należy połknąć w całości bez żucia. Zwykle lek Symtiver stosuje się do 4 tygodni. Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne będzie wydłużenie okresu leczenia lekiem Symtiver.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symtiver

   W razie przypadkowego zastosowania większej liczby tabletek lub w razie połknięcia tabletek przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Symtiver u pacjenta może wystąpić uczucie silnego zmęczenia, zawroty głowy i drgawki. Może nastąpić rozszerzenie źrenic i niemożność oddawania moczu. Może pojawić się suchość w jamie ustnej, nagłe zaczerwienienie twarzy, zwiększenie częstości skurczów serca, gorączka, pot i ból głowy.

   W przypadku zastosowania bardzo dużej ilości leku Symtiver może pojawić się napad drgawek, omamy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, uczucie drżenia, podniecenie i trudności w oddychaniu. Może pojawić się śpiączka.

   Pominięcie zastosowania leku Symtiver

   W przypadku pominięcia tabletki Symtiver należy ją po prostu pominąć. Następną tabletkę leku Symtiver należy zastosować o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

   Przerwanie stosowania leku Symtiver

   Nie wolno przerywać stosowania leku Symtiver bez zalecenia lekarza. W razie przedwczesnego odstawienia leku objawy zawrotów głowy (zawroty głowy i „wirowanie") mogą powrócić ponownie.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ospałość;

 • suchość w jamie ustnej;

 • ból głowy;

 • ból brzucha.

  Takie reakcje mają zwykle łagodny charakter i ustępują w ciągu kilku dni nawet, jeśli lek Symtiver jest nadal stosowany.

  Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • pocenie się;

 • zaczerwienienie skóry;

 • niestrawność;

 • nudności;

 • biegunka;

 • nerwowość;

 • skurcze;

 • roztargnienie;

 • szum w uszach (dzwonienie w uszach);

 • parestezja (mrowienie rąk lub stóp);

 • drgawki (drżenie).

  Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia;

 • reakcje alergiczne (np. reakcje skórne);

 • wrażliwość na światło;

 • trudności w oddawaniu moczu.

  Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi;

 • znaczne zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące osłabienie, powstawanie siniaków i zwiększenie możliwości zakażeń.

  W przypadku zakażenia z gorączką i poważnego pogorszenia ogólnego stanu pacjenta należy zwrócić się do lekarza i poinformować go o przyjmowanym leku.

  Inne możliwe działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych), które mogą wystąpić w związku ze stosowaniem tego typu leku obejmują:

 • zwiększenie masy ciała;

 • zaparcie;

 • uczucie ucisku w klatce piersiowej;

 • żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry lub białkówek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub krwi);

 • nasilenie objawów jaskry zamykającego się kąta (choroba oczu, której towarzyszy wzrost ciśnienia w gałce ocznej);

 • niekontrolowane ruchy;

 • nietypowe pobudzenie lub niepokój (szczególnie u dzieci);

 • ciężkie reakcje skórne.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 30, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Symtiver

  2. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Symtiver

 • Substancjami czynnymi leku są cynaryzyna i dimenhydramina. Każda tabletka zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, talk i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Symtiver i co zawiera opakowanie

Symtiver to okrągłe, wypukłe, białe tabletki.

Symtiver jest dostępny w opakowaniach zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Symphar Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65

00-667 Warszawa

Wytwórca

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2021

Reklama: