Reklama:

Vitamin D3 Sandoz

Substancja czynna: Cholecalciferolum 500 IU
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 500 j.m.
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitamin D3 Sandoz, 500 IU, tabletki

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po jednym miesiącu stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Ostrzeżenia i środki ostrożności

  2. Przed zastosowaniem leku Vitamin D3 Sandoz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Jeśli którekolwiek z poniższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, może to wskazywać na istniejące u niego

   ryzyko zwiększonego stężenia wapnia we krwi i w moczu (hiperkalcemia i hiperkalciuria). Lekarz będzie kontrolował w trakcie leczenia stężenie wapnia we krwi i (lub) moczu w celu upewnienia się, że wartości te nie są zbyt duże, jeśli pacjent:

  3. ma skłonność do powstawania wapniowych kamieni moczowych,

  4. ma zaburzenia nerkowego wydalania wapnia i fosforanów,

  5. przyjmuje tiazydowe leki moczopędne (leki wspomagające wytwarzanie moczu),

  6. jest unieruchomiony,

  7. ma sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego, które może dotyczyć wątroby, płuc, skóry lub węzłów chłonnych), gdyż działanie leku Vitamin D3 Sandoz może być dla niego za silne,

  8. ma lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni stosować leku Vitamin D3 Sandoz.

   Pacjenci z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zaburzeniami wydzielania parathormonu) nie powinni przyjmować leku Vitamin D3 Sandoz, gdyż inne jest u nich zapotrzebowanie na witaminę D i mogą być obarczeni ryzykiem długotrwałego przedawkowania. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty z prośbą o inne leki o podobnej aktywności.

   Jeśli pacjent przyjmuje już inny lek zawierający witaminę D, dawkę leku Vitamin D3 Sandoz należy odpowiednio dostosować. Podczas leczenia lekarz będzie kontrolował stężenia wapnia we krwi i (lub) w moczu pacjenta.

   Dawki dobowe witaminy D większe niż 500 IU

   Jeśli pacjent przyjmuje lek Vitamin D3 Sandoz przez długi czas, należy kontrolować stężenie wapnia we krwi. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów przyjmujących również glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca) lub tiazydowe leki moczopędne (leki wspomagające wytwarzanie moczu), osób w podeszłym wieku i pacjentów z dużą skłonnością do powstawania kamieni nerkowych. W razie wystąpienia hiperkalcemii należy przerwać leczenie lekiem Vitamin D3 Sandoz.

   Dzieci

   Tabletek leku Vitamin D3 Sandoz nie wolno podawać niemowlętom i małym dzieciom w postaci nierozpuszczonej, gdyż mogą one nie być w stanie połknąć tabletki, co stwarza ryzyko zadławienia. Bardzo ważne jest, aby opiekunowie podawali dziecku rozpuszczone tabletki lub lek w postaci kropli Opiekunom zaleca się stosowanie u nich rozpuszczonych tabletek lub leku w postaci kropli (patrz punkt 3).

   Lek Vitamin D3 Sandoz a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  9. Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) lub barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki, zaburzeń snu lub w znieczuleniu) mogą osłabić działanie witaminy D.

  10. Tiazydowe leki moczopędne (leki wspomagające wytwarzanie moczu) mogą zmniejszyć wydalanie wapnia w moczu i zwiększać w ten sposób jego stężenie we krwi. Podczas długotrwałego leczenia należy skontrolować stężenie wapnia we krwi i w moczu.

  11. Glikokortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu niektórych alergii) mogą osłabić działanie witaminy D.

  12. Połączenie leku Vitamin D3 Sandoz z lekami zawierającymi substancje wytwarzane podczas rozpadu witaminy D w organizmie lub substancje do nich podobne (takie jak kalcytriol) można stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należy wówczas kontrolować stężenie wapnia we krwi.

  13. Ryfampicyna lub izoniazyd (leki stosowane w leczeniu gruźlicy) mogą nasilić rozpad witaminy D i osłabić w ten sposób jej działanie.

  14. Kolestyramina lub leki przeczyszczające (takie jak parafina ciekła) mogą zmniejszać wchłanianie witaminy D w jelicie i osłabić w ten sposób jej działanie.

  15. Aktynomycyna i imidazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych) mogą osłabić działanie witaminy D poprzez wpływ na rozpad witaminy D i jej czynnej postaci.

  16. Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki stosowane w leczeniu chorób serca (glikozydy naparstnicy)

   oraz lek Vitamin D3 Sandoz, zwiększa się ryzyko zaburzeń rytmu serca. Należy kontrolować

   czynność serca (badanie EKG) oraz stężenie wapnia we krwi i w moczu. W razie konieczności należy również kontrolować stężenie leków nasercowych we krwi.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Ciąża

   Lek Vitamin D3 Sandoz można stosować w czasie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi u pacjentki niedobór witaminy D. W takim wypadku można przyjmować dawki dobowe witaminy D do 600 IU, czyli 1 tabletkę leku Vitamin D3 Sandoz, 500 IU na dobę.

   Dobowa dawka witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 IU Należy unikać przedawkowania witaminy D w czasie ciąży, gdyż długotrwale zwiększone stężenie wapnia we krwi może spowodować opóźnienie fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka oraz zaburzenia dotyczące jego serca i oczu.

   Karmienie piersią

   Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego, ale u karmionych piersią niemowląt, których matki przyjmują leki zawierające witaminę D, nie notowano związanych z tym zaburzeń. Jeśli pacjentka planuje przyjmowanie leku Vitamin D3 Sandoz podczas karmienia piersią, powinna poradzić się lekarza.

   Płodność

   Nie obserwowano wpływu cholekalcyferolu na płodność.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Lek Vitamin D3 Sandoz nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Lek Vitamin D3 Sandoz zawiera sacharozę i sód

   Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 • Zalecana dawka to:

 • Zapobieganie krzywicy u dzieci

  1 tabletka (12,5 mikrograma czyli 500 IU witaminy D) na dobę.

  Zapobieganie krzywicy u niemowląt

  Dawkę ustala lekarz prowadzący.

 • Wcześniaki o masie ciała >1500 g: 1 tabletka (500 IU witaminy D) na dobę.

 • Wcześniaki o masie ciała od 700 g do 1500 g: 2 tabletki (1000 IU witaminy D) na dobę.

  Dane dotyczące dawkowania u wcześniaków z urodzeniową masą ciała <700 g nie są dostępne, dlatego lekarz ustala dawkę indywidualnie. Zazwyczaj podaje się im witaminę D w dawce 1000 IU na dobę.

  Zapobieganie niedoborowi witaminy D u pacjentów ze znaczącym ryzykiem tego niedoboru u zdrowych poza tym dzieci, młodzieży i dorosłych bez zaburzeń wchłaniania

  1. tabletka (12,5 mikrograma czyli 500 IU witaminy D) na dobę.

   Wspomagające leczenie osteoporozy u dorosłych

  2. tabletki (25 mikrograma czyli 1000 IU witaminy D) na dobę.

  Podczas długotrwałego stosowania leku Vitamin D3 Sandoz w dawkach większych niż 500 IU należy kontrolować stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz czynność nerek (przez pomiar stężenia wapnia w surowicy). W razie konieczności lekarz zmodyfikuje dawkę leku (patrz punkt 2).

  Zaburzenia czynności nerek

  U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lek należy stosować

  z zachowaniem szczególnej ostrożności, a u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami leku stosować nie należy (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

  Osoby w podeszłym wieku

  Bez specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

  Przyjmowanie leku

  Dzieci

  W celu uniknięcia komplikacji, takich jak nieumyślne zachłyśnięcie się tabletką, tabletki nigdy nie należy podawać niemowlętom i małym dzieciom w postaci nierozpuszczonej.

  Przed podaniem tabletkę należy umieścić na łyżeczce do herbaty lub w małym przezroczystym naczyniu (np. w małej szklance) i wymieszać ją z około 5-10 ml wody. Tabletka rozpadnie się po pewnym czasie (po minimum 2 minutach). Delikatne poruszanie łyżeczką lub naczyniem może przyspieszyć rozpad tabletki. Rozpuszczoną tabletkę należy podać dziecku bezpośrednio do ust, podczas posiłku.

  Nie zaleca się dodawania rozpuszczonej tabletki do butelki lub mlecznego posiłku, gdyż nie można wówczas zapewnić przyjęcia całej ilości produktu leczniczego. Jeśli tabletka ma być podana

  w jedzeniu, powinno ono być wcześniej zagotowane, a następnie schłodzone.

  Jeśli dziecko otrzymuje pokarm wzbogacony o witaminy, należy uwzględnić ilość zawartej w nim witaminy D.

  Młodzież i dorośli

  Tabletkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością wody.

  Czas trwania leczenia

  Dzieci

  W celu zapobiegania rozmiękaniu kości, wcześniaki otrzymują lek Vitamin D3 Sandoz od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku. Dalsze podawanie leku zaleca się też w drugim roku życia, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

  Młodzież i dorośli

  Czas trwania leczenia zależy od wskazania.

  Jeśli pacjent ma wrażenie, ze działanie leku Vitamin D3 Sandoz jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitamin D3 Sandoz

  W razie wystąpienia objawów przedawkowania, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

  Przedawkowanie leku Vitamin D3 Sandoz może spowodować zwiększenie stężenia wapnia i (lub) fosforu we krwi (hiperkalcemia i (lub) hiperfosfatemia), które mogą prowadzić do wapnienia tkanek

  miękkich, uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych i nerek.

  Objawami przedawkowania są: brak apetytu, brak energii, nudności, zaparcie lub biegunka, nadmierne pragnienie i wytwarzanie moczu, zmęczenie, ból głowy i zawroty głowy, a w ciężkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Bardzo duże stężenie wapnia we krwi może być przyczyną śpiączki i zgonu. Niemowlęta i dzieci są szczególnie wrażliwe na te działania.

  Pominięcie przyjęcia leku Vitamin D3 Sandoz

  Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, a zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy opuścić tabletkę pominiętą i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

  Przerwanie stosowania leku Vitamin D3 Sandoz

  Przerwanie stosowanie leku Vitamin D3 Sandoz może spowodować nasilenie lub nawrót choroby. Jeśli pacjent planuje przerwanie leczenia, powinien skonsultować to z lekarzem.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   W razie wystąpienia reakcji alergicznej z poniższymi objawami, należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Vitamin D3 Sandoz i zwrócić się o pomoc medyczną:

   • obrzęk warg, gardła, twarzy lub języka

   • wysypka

   • trudności w oddychaniu

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

   • zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) i (lub) w moczu (hiperkalciuria)

    Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

   • świąd, wysypka i pokrzywka

    Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

   • reakcje nadwrażliwości, które mogą mieć ciężki przebieg, takie jak nagły obrzęk (np. twarzy, języka, rąk lub gardła)

   • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcie, gazy, nudności, ból brzucha, biegunka

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  3. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

  4. Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

   6250 Kundl, Austria

   Wytwórca

   Lek Pharmaceuticals d.d.

   Verovškova 57

   1526 Ljubljana, Słowenia

   Lek S.A.

   ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

   Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

   S.C. Sandoz, S.R.L.

   Str. Livezeni nr. 7A, Târgu Mureş, Mureş 540472 Rumunia

   Lek Pharmaceuticals d.d.

   Trimlini 2D

   9220 Lendava, Słowenia

   W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

   Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

   tel. 22 209 70 00

   Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2021 Logo Sandoz

 • Reklama: