Reklama:

Oviderm

Substancja czynna: Propylene glycol 250 mg/g
Postać farmaceutyczna: Krem , 250 mg/g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oviderm, 250 mg/g, krem

Propylenglycolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Oviderm i w jakim celu się go stosuje

  2. Oviderm jest kremem zmiękczającym skórę, który zawiera substancję zwaną glikolem propylenowym (25%). Glikol propylenowy ma właściwości wiązania wody i także w niewielkim stopniu działa przeciwdrobnoustrojowo, działa na niektóre bakterie i grzyby.

   Oviderm jest stosowany do leczenia suchej skóry.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oviderm Kiedy nie stosować leku Oviderm:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Nie należy stosować leku Oviderm:

 • na poparzoną skórę,

 • do kanału ucha, ponieważ glikol propylenowy może powodować uszkodzenie ucha.

  Ciąża i karmienie piersią

  Nie jest znane ryzyko stosowania podczas ciąży.

  W celu uniknięcia niezamierzonego spożycia przez dziecko glikolu propylenowego, podczas karmienia piersią nie nakładać leku Oviderm na piersi lub w ich okolicy.

  Oviderm zawiera alkohol cetostearylowy.

  Może on powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

  1. Jak stosować Oviderm

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

   Dorośli, dzieci i młodzież

   Krem można stosować w zależności od potrzeby, kilka razy na dobę i zawsze należy go nakładać po kontakcie skóry z wodą. Należy nakładać taką ilość kremu, jaką może wchłonąć skóra bez uczucia lepkości.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób

   • Przemijające zaostrzenie dolegliwości, swędzenie, pieczenie i zaczerwienienie skóry.

   • Rekacje alergiczne, w tym reakcje skórne, takie jak wysypka.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

   Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Oviderm

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku lub pojemniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oviderm

 • Substancją czynną leku jest glikol propylenowy. 1 gram kremu zawiera 250 mg glikolu propylenowego.

 • Pozostałe składniki to: olej kokosowy oczyszczony, alkohol cetostearylowy, kwas stearynowy Typ 50, makrogolu stearynian Typu I, glicerolu monostearynian 44-55 Typu II, sodu cytrynian (do ustalania pH), kwas cytrynowy bezwodny (do ustalania pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oviderm i co zawiera opakowanie

Oviderm jest białym, bezwonnym kremem. Jest on dostępny w plastikowej tubie (100 g) zamkniętej wieczkiem typu flip-top w tekturowym pudełku lub plastikowym pojemniku z pompką (500 g).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Reig Jofre Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74N 03-289 Warszawa Polska

e-mail: biuro@reigjofre.com

Wytwórca Bioglan AB Borrgatan 31

211 24 Malmö Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: