Reklama:

Neuroas

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 150 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki dojelitowe , 150 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neuroas, 150 mg, tabletka dojelitowa

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Neuroas i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neuroas

  3. Jak stosować lek Neuroas

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Neuroas

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  1. Co to jest lek Neuroas i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Neuroas zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi i mogą utworzyć zakrzepy krwi (proces ten nazywa się zakrzepicą).

   Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Taka sytuacja może spowodować zawał serca lub udar mózgu.

   Przyjmowanie leku Neuroas może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:

 • zawałom serca

 • udarom mózgu

 • chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

  Lek Neuroas stosuje się również w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

  Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neuroas Kiedy nie stosować leku Neuroas

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inhibitory syntezy prostaglandyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i w leczeniu bólu;

 • jeśli pacjent miał napad astmy lub obrzęk, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy) po przyjęciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ;

 • jeśli pacjent ma lub miał wrzód trawienny i (lub) krwawienia z przewodu pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych;

 • jeśli pacjent kiedykolwiek miał problem z krzepnięciem krwi;

 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek;

 • jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży; nie wolno u niej stosować dawek większych niż 100 mg na dobę;

 • jeśli pacjent ma dnę moczanową;

 • jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień;

 • u dzieci i młodzieży do 16 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Neuroas należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • pacjent ma problemy z nerkami, wątrobą;

 • pacjent ma lub kiedykolwiek miał choroby żołądka lub dwunastnicy;

 • u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi;

 • pacjent choruje na astmę oskrzelową, katar sienny, ma polipa nosa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może prowokować napad astmy;

 • pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.

  Pacjent musi niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeżeli objawy się nasilą lub jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie lub niespodziewane działania niepożądane np. nietypowe objawy krwawienia, poważne reakcje skórne lub jakiekolwiek inne objawy ciężkiej alergii (patrz punkt

  „Możliwe działania niepożądane”).

  Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent planuje poddać się zabiegowi chirurgicznemu (nawet niewielkiemu, np. ekstrakcji zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew i dlatego może się zwiększyć ryzyko krwawienia.

  Kwas acetylosalicylowy może powodować zespół Reya, jeśli podaje się go dzieciom. Zespół Reya jest bardzo rzadką chorobą, która wpływa na mózg i wątrobę i może być stanem zagrażającym życiu. Z tego powodu leku Neuroas nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba że o stosowaniu zadecyduje lekarz.

  Nie należy doprowadzić do stanu odwodnienia (pacjent może odczuwać wzmożone pragnienie, suchość jamy ustnej), ponieważ jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego może pogorszyć czynność nerek.

  Ten lek nie jest zalecany jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

  Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent nie jest pewien, powinien porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

  Lek Neuroas a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które są wydawane bez recepty.

  Nie stosować jednocześnie leku Neuroas;

 • z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

  Wynik leczenia może być zmieniony, jeśli kwas acetylosalicylowy jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami, w tym:

 • z lekami rozrzedzającymi krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel),

 • z lekami zapobiegającymi odrzuceniu narządu po przeszczepie (cyklosporyna, takrolimus),

 • z lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. leki moczopędne i inhibitory ACE),

 • z lekami regulującymi rytm serca (digoksyna),

 • z lekami stosowanymi w chorobach maniakalno-depresyjnych (lit),

 • z lekami stosowanymi w bólu i stanach zapalnych (np. NLPZ takie jak: ibuprofen lub steroidy),

 • z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd),

 • z lekami stosowanymi w padaczce (np. walproinian, fenytoina),

 • z lekami stosowanymi w leczeniu jaskry (acetazolamid),

 • z lekami stosowanymi w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapaleniu stawów (np. metrotreksat; w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień),

 • z lekami przeciwcukrzycowymi (np. glibenklamid),

 • z lekami stosowanymi w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak sertralina lub paroksetyna),

 • z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo.

  Stosowanie leku Neuroas z jedzeniem i piciem

  Tabletki należy popić wystarczającą ilością płynu (np. 1/2 szklanki wody), połykać w całości. Spożywanie alkoholu może potencjalnie zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego i przedłużyć czas krwawienia.

  Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

  Leku Neuroas nie należy stosować u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, o ile nie jest to konieczne (jedynie po konsultacji z lekarzem). Jeżeli lek Neuroas jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejsze dawki leku przez jak najkrótszy czas. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane.

  W przypadku kobiet karmiących piersią stosowanie leku tylko po konsultacji z lekarzem.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Neuroas nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  1. Jak stosować lek Neuroas

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce musi podjąć lekarz. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dorośli

   Profilaktyka wtórna zawału:

   Zaleca dawka to 75 – 150 mg jeden raz na dobę.

   Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową:

   Zalecana dawka to 75 – 150 mg jeden raz na dobę.

   Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy:

   Zalecana dawka to 75 – 150 mg jeden raz na dobę.

   Zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG):

   Zalecana dawka to 75 – 150 mg jeden raz na dobę.

   Angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy:

   Zalecana dawka to 75 – 150 mg jeden raz na dobę.

   Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i

   incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrz mózgowych:

   Zalecana dawka to 75 – 300 mg jeden raz na dobę.

   Pacjenci w podeszłym wieku

   Tak jak u pacjentów dorosłych. Ogólnie kwas acetylosalicylowy należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.

   Dzieci i młodzież

   Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecane przez lekarza (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neuroas”).

   Sposób podawania leku Do stosowania doustnego.

   Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki mają otoczkę, która nie rozpada się w żołądku i zapobiega podrażnieniu jelit i dlatego nie należy tabletek kruszyć, łamać ani żuć.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neuroas

   W razie przypadkowego połknięcia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi każdą pozostałość leku lub puste opakowanie po leku.

   Objawy przedawkowania to m.in.: szumy uszne, zaburzenia słuchu, ból głowy, zawroty głowy, dezorientacja i zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, ból brzucha), uczucie niepokoju, drgawki, omamy, zapaść sercowo-naczyniowa lub zatrzymanie oddechu.

   Pominięcie przyjęcia leku Neuroas

   Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki, a następnie przyjmować lek normalnie.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Neuroas.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zawartość sodu

   Lek zawiera w jednej tabletce 0,18 mg sodu, należy to uwzględnić u pacjentów będących na diecie niskosodowej.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jeżeli pacjent zauważy którykolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Neuroas i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne).

 • zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Tego typu objawy mogą wskazywać na wystąpienie rumienia

  wielopostaciowego i jego zagrażającej życiu postaci zespołu Stevensa-Johnsona (charakteryzuje się krótkotrwałą obecnością pęcherzy na błonach śluzowych jamy ustnej, szybko przechodzących w nadżerki i owrzodzenia) lub zespół Lyella (rozległa utrata naskórka).

 • nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odksztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu lub smoliste stolce.

  Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • niestrawność

 • zwiększona skłonność do krwawień

  Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • pokrzywka

 • katar

 • trudności w oddychaniu

  Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu; zmiany liczby krwinek we krwi

 • nudności i wymioty

 • skurcz dolnych dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), napad astmy

 • zapalenie naczyń krwionośnych

 • siniaki z purpurowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry)

 • ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego zagrażająca życiu postać zespół Stevensa-Johnsona (charakteryzuje się krótkotrwałą obecnością pęcherzy na błonach śluzowych jamy ustnej, szybko przechodzących w nadżerki i owrzodzenia) oraz zespół Lyella (rozległa utrata naskórka).

 • reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała lub wstrząs

 • nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienie miesiączkowe

  Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości:

 • dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu

 • ból głowy

 • zawroty głowy

 • owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja

 • przedłużony czas krwawienia

 • zaburzenie czynności nerek

 • zaburzenie czynności wątroby

 • duże stężenie kwasu moczowego we krwi

  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Neuroas

  2. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

   Nie stosować leku Neuroas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są potrzebne. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neuroas

 • Substancję czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

 • Ponadto lek zawiera:

rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, karboksymetyloskrobia sodowa typ A;

otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Neuroas i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Neuroas są barwy białej lub prawie białej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni.

Opakowanie zawiera 30, 60, 90 lub 120 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Esculap International Sp. z o.o. ul. Emaus 35L

30-011 Kraków

Wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: