Reklama:

Darunavir Synoptis

Substancja czynna: Darunavirum 300 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 300 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane Darunawir

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Darunavir Synoptis i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Darunavir Synoptis?

  2. Darunavir Synoptis zawiera substancję czynną darunawir. Darunavir Synoptis to lek

   przeciwretrowirusowy, stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Lek należy do grupy inhibitorów proteazy. Działanie leku Darunavir Synoptis polega na zmniejszeniu liczebności wirusa HIV w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko

   zapadania na choroby związane z zakażeniem wirusem HIV.

   W jakim celu się go stosuje?

   Lek Darunavir Synoptis stosowany jest w leczeniu osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat i o masie ciała powyżej 15 kg zakażonych wirusem HIV, które były już leczone innymi lekami przeciwretrowirusowymi.

   Lek Darunavir Synoptis należy przyjmować w skojarzeniu z małą dawką rytonawiru i innych leków przeciw wirusowi HIV. Najkorzystniejszy dla pacjenta zestaw leków ustala lekarz prowadzący.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Darunavir Synoptis Kiedy nie stosować leku Darunavir Synoptis

 • jeśli pacjent ma uczulenie na darunawir, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na rytonawir,

 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W przypadku wątpliwości

  dotyczących dolegliwości wątrobowych i ich charakteru, należy poradzić się lekarza. Może być konieczne wykonanie pewnych dodatkowych badań.

  Nie stosować leku Darunavir Synoptis z poniżej wymienionymi lekami

  W przypadku przyjmowania któregokolwiek z niżej wymienionych leków należy porozumieć się z lekarzem w sprawie zmiany sposobu leczenia.

  Nazwa leku

  Zastosowanie leku

  Awanafil

  leczenie zaburzeń erekcji

  Astemizol lub terfenadyna

  leczenie objawów uczuleniowych

  Triazolam oraz doustna postać midazolamu

  działanie nasenne oraz/lub znoszące stany lękowe

  Cyzapryd

  leczenie niektórych dolegliwości żołądkowych

  Kolchicyna (w zaburzeniach nerek i (lub) wątroby)

  leczenie dny moczanowej, lub rodzinnej gorączki

  śródziemnomorskiej

  Lurazydon, pimozyd, kwetiapina lub sertindol

  leczenie zaburzeń psychicznych

  Alkaloidy sporyszu takie jak

  ergotamina, dihydroergotamina, ergometryna oraz metylergonowina

  leczenie migrenowych bólów głowy

  Amiodaron, beprydyl, droneandron, iwabradyna, chinidyna, ranolazyna

  leczenie niektórych chorób serca, np. zaburzeń rytmu

  Lowastatyna, symwastatyna i limitapid

  leczenie mające na celu obniżenie stężenia

  cholesterolu we krwi

  Ryfampicyna

  leczenie niektórych typów zakażeń, np. gruźlicy

  Lek skojarzony lopinawir/rytonawir

  lek przeciwko zakażeniu wirusem HIV, należący

  do tej samej grupy co lek Darunavir Synoptis

  Elbaswir/grazoprewir

  leczenie zakażenia WZW C

  Alfuzosyna

  leczenie powiększenia gruczołu krokowego

  Syldenafil

  leczenie wysokiego ciśnienia krwi w krążeniu

  płucnym

  Dobigatran, tikagrelor

  zapobieganie agregacji płytek krwi u pacjentów

  po wcześniejszym zawale serca

  Naloksegol

  w leczeniu zaparć wywołanych opioidami

  Dapoksetyna

  w leczeniu przedwczesnego wytrysku

  Domperidon

  w leczeniu nudności i wymiotów

  Podczas terapii lekiem Darunavir Synoptis nie wolno stosować preparatów zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Darunavir Synoptis należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

  Darunavir Synoptis nie spowoduje wyleczenia z zakażenia wirusem HIV. Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas stosowania tego leku, pomimo, że skuteczna terapia

  przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko. Pacjent powinien omówić z lekarzem środki ostrożności konieczne w celu uniknięcia zakażania innych osób.

  Osoby przyjmujące lek Darunavir Synoptis nadal są zagrożone rozwojem infekcji bądź innych chorób związanych z obecnością wirusa HIV, dlatego należy utrzymywać stały kontakt z lekarzem.

  U pacjentów przyjmujących lek Darunavir Synoptis może pojawić się wysypka skórna. Rzadko może ona przybrać postać ciężką lub potencjalnie zagrażającą życiu. W przypadku wystąpienia wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

  Wysypka (zwykle łagodna lub umiarkowanie nasilona) może występować częściej u pacjentów

  stosujących (w leczeniu zakażenia HIV) lek Darunavir Synoptis i raltegrawir, niż u pacjentów stosujących oddzielnie którykolwiek z leków.

  Kiedy poinformować lekarza o stanie zdrowia PRZED i W TRAKCIE leczenia

  Po zapoznaniu się z poniższymi punktami pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z nich odnosi się do pacjenta.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent miał chorą wątrobę, w tym zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C. Lekarz oceni, jak ciężka była to

  choroba, zanim zdecyduje, czy możliwe jest przyjmowanie leku Darunavir Synoptis.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Lek Darunavir Synoptis może zwiększać stężenie cukru we krwi.

 • Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy zakażenia

  (np. powiększenie węzłów chłonnych, gorączka). U niektórych pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV i zakażeniem oportunistycznym w wywiadzie objawy podmiotowe i przedmiotowe zapalenia związane z przebytymi zakażeniami mogą się pojawiać natychmiast po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że pojawienie się takich objawów związane

  jest ze wzmocnieniem odpowiedzi immunologicznej organizmu, co umożliwia organizmowi podjęcie walki z obecnymi wcześniej zakażeniami bezobjawowymi.

 • Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków w ramach leczenia zakażenia wirusem HIV mogą także wystąpić choroby autoimmunologiczne

  (choroby pojawiające się, kiedy układ immunologiczny atakuje zdrowe tkanki organizmu). Choroby autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia.

  W przypadku zaobserwowania objawów zakażenia lub innych objawów, takich jak

  osłabienie mięśni, osłabienie rozpoczynające się od dłoni i stóp i postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy jak najszybciej skontaktować się

  z lekarzem w celu rozpoczęcia koniecznego leczenia.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest chory na hemofilię. Lek Darunavir Synoptis może zwiększać ryzyko krwawień.

 • Należy poinformować lekarza o uczuleniu na sulfonamidy (używane np. w leczeniu niektórych zakażeń).

 • Należy poinformować lekarza o zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych. U niektórych pacjentów stosujących złożoną terapię przeciwretrowirusową może dojść do rozwoju

  choroby kości zwanej osteonekrozą (martwica kości spowodowana niedokrwieniem tkanki kostnej).

  Do czynników ryzyka rozwoju choroby należą: długi czas stosowania złożonej terapii

  przeciwretrowirusowej, przyjmowanie kortykosteroidów, spożywanie alkoholu, stan głębokiej immunosupresji, zwiększony wskaźnik masy ciała i inne. Do objawów osteonekrozy należą: ból i sztywność stawów (szczególnie bioder, kolan lub ramion) oraz trudności w poruszaniu się.

  Należy poinformować lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów.

  Osoby w podeszłym wieku

  Lek Darunavir Synoptis stosowano jedynie u niewielkiej liczby pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Jeśli pacjent należy do tej grupy wiekowej, powinien zwrócić się do lekarza w celu omówienia możliwości przyjmowania tego leku.

  Dzieci

  Nie należy stosować leku Darunavir Synoptis u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub o masie ciała poniżej 15 kilogramów.

  Lek Darunavir Synoptis a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

  Niektórych leków nie wolno kojarzyć z lekiem Darunavir Synoptis. Ich wykaz umieszczono w

  punkcie „Nie stosować leku Darunavir Synoptis z poniżej wymienionymi lekami”.

  W większości przypadków lek Darunavir Synoptis można kojarzyć z lekami przeciw zakażeniu HIV należącymi do innej grupy [np.: NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), NNRTI (nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), antagoniści CCR5 i IF (inhibitory fuzji)]. Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania leku Darunavir Synoptis i rytonawiru

  z wszystkimi PI (inhibitorami proteazy) i nie można go stosować w skojarzeniu z innymi inhibitorami proteazy. W niektórych przypadkach może zajść konieczność zmiany dawkowania innych leków. Dlatego w każdym przypadku należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków przeciwko zakażeniu HIV i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie jednoczesnego przyjmowania innych leków.

  Skuteczność leku Darunavir Synoptis może być obniżona w przypadku równoczesnego

  przyjmowania jednego z poniższych produktów. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • fenobarbitalu, fenytoiny (lekówprzeciwdrgawkowych);

 • deksametazonu (kortykosteroid);

 • efawirenzu (zakażenia HIV-1);

 • boceprewiru (zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C);

 • ryfapentyna, ryfabutyna (lekiprzeciwgruźlicze);

 • sakwinawiru (zakażenia HIV-1).

  Przyjmowanie leku Darunavir Synoptis może mieć wpływ na skuteczność innych leków. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • amlodypiny, diltiazemu, dyzopiramidu, karwedilolu, felodypiny, flekainidu, lidokainy, metoprololu, meksyletyny, nifedypiny, nikardypiny, propafenonu, tymololu, werapamilu

  (leków nasercowych), ze względu na możliwość nasilenia działania terapeutycznego i działań niepożądanych tych leków;

 • apiksabanu, edoksabanu, rywaroksabanu, warfaryny (lek przeciwzakrzepowy), ze względu na możliwość nasilenia działania terapeutycznego i działań niepożądanych tych leków; może być konieczne wykonanie badań krwi;

 • zawierających estrogeny hormonalnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej; Darunavir Synoptis może obniżać ich skuteczność; w celu uniknięcia zajścia w ciążę, zalecane jest zastosowanie innych, niehormonalnych metod kontroli urodzeń;

 • etynyloestradiolu z drospirenonem. Lek Darunavir Synoptis może nasilać ryzyko zwiększenia stężenia potasu związanego z drospirenonem;

 • atorwastatyny, prawastatyny, rozuwastatyny (leków zmniejszających stężenie cholesterolu). Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśni. Lekarz oceni, który z leków zmniejszających stężenie cholesterolu będzie odpowiedni dla pacjenta w tej sytuacji;

 • klarytromycyny (antybiotyk);

 • cyklosporyny, ewerolimusu, takrolimusu, syrolimusu (leki hamujące układ odpornościowy), ze względu na możliwość nasilenia działania terapeutycznego i działań niepożądanych tych leków - lekarz może zalecić dodatkowe badania;

 • kortykosteroidów w tym betametazonu, budezonidu, flutikazonu, mometazonu, prednizonu, triamcynolonu. Te leki stosuje się w leczeniu alergii, astmy, chorób zapalnych jelit,

  stanów zapalnych oczu, stawów i mięśni i innych stanów zapalnych. Jeśli nie ma

  zamiennych leków, stosowanie tych leków jest możliwe jedynie po ocenie lekarza i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów przez lekarza prowadzącego;

 • buprenorfiny/naloksonu (leki stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów);

 • salmeterolu (leku stosowanego w leczeniuastmy);

 • artemeteru/lumefantryny (lek złożony stosowany w leczeniu malarii);

 • dazatynibu, ewerolimusu, irinotekanu, nilotynibu, winblastyny, winkrystyny (leków stosowanych w leczeniu raka);

 • syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu (leków stosowanych w zaburzeniach erekcji lub w leczeniu zaburzeń serca i płuc, tzw. tętniczego nadciśnienia płucnego);

 • glekaprewiru/pibrentaswiru, symeprewiru (stosowanego w leczeniu wirusowego zapalenia

  wątroby typu C);

 • fentanylu, oksykodonu, tramadolu (leki przeciwbólowe);

 • fezoterodyny, solifenacyny (w leczeniu zaburzeń urologicznych).

  Skojarzone podawanie innych leków z lekiem Darunavir Synoptis może wpływać na ich działanie terapeutyczne oraz na ich działania niepożądane. Dlatego dawkowanie innych leków może

  wymagać zmiany.

  Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • alfentanylu (do wstrzykiwań, silny i krótko działający lek przeciwbólowy, który jest stosowany w zabiegach chirurgicznych);

 • digoksyny (lek stosowany w terapii określonych chorób serca);

 • klarytromycyny (antybiotyk);

 • itrakonazolu, izawukonazolu, flukonazolu, posakonazolu, klotrymazolu (leki przeciwgrzybicze).

  Worykonazol można przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem;

 • ryfabutyny (lek przeciw infekcjom bakteryjnym);

 • syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (leki przeciw zaburzeniom erekcji lub wysokiemu ciśnieniu w krążeniu płucnym);

 • amitryptyliny, dezypraminy, imipraminy, nortryptyliny, paroksetyny, sertraliny, trazodonu (leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe);

 • marawiroku (lek stosowany w zakażeniu HIV);

 • metadonu (lek stosowany w leczeniu uzależnienia odopioidów);

 • karbamazepiny, klonazepamu (lek zapobiegający drgawkom lub stosowany w leczeniu pewnych rodzajów nerwobólu);

 • kolchicyny (w leczeniu dny moczanowej lub rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej);

 • bozentanu (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w krążeniu płucnym);

 • buspironu, klorazepatu, diazepamu, estazolamu, flurazepamu, midazolamu podawanych we wstrzyknięciu, zolpidemu (leki uspokajające);

 • perfenazyny, rysperydonu, tiorydazyny (leki przeciwpsychotyczne).

  Nie jest to pełna lista leków. Należy powiadomić lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje.

  Darunavir Synoptis z jedzeniem i piciem

  Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Darunavir Synoptis”.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Synoptis z rytonawirem bez specjalnego zalecenia lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Darunavir Synoptis z kobicystatem.

  Kobiety zakażone HIV nie powinny karmić piersią, ponieważ może dojść do zakażenia dziecka tym wirusem poprzez mleko kobiece i nie są znane skutki działania leku na dziecko.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli przyjmowanie leku Darunavir Synoptis wywołuje zawroty głowy.

  Lek Darunavir Synoptis zawiera laktozę

  Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  Lek Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane zawiera glikol propylenowy (E1520).

  Lek ten zawiera 10,42 mg glikolu propylenowego (E1520) w każdej tabletce powlekanej.

  Jeśli leczone dziecko ma mniej niż 4 tygodnie, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub

  farmaceutą przed podaniem tego leku, w szczególności jeśli dziecko otrzymuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

  Lek Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane zawiera glikol propylenowy (E1520).

  Lek ten zawiera 20,84 mg glikolu propylenowego (E1520) w każdej tabletce powlekanej.

  Jeśli leczone dziecko ma mniej niż 4 tygodnie, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub

  farmaceutą przed podaniem tego leku, w szczególności jeśli dziecko otrzymuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

  Lek Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane zawiera glikol propylenowy (E1520).

  Lek ten zawiera 41,66 mg glikolu propylenowego (E1520) w każdej tabletce powlekanej.

  Jeśli leczone dziecko ma mniej niż 4 tygodnie, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub

  farmaceutą przed podaniem tego leku, w szczególności jeśli dziecko otrzymuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

  Lek Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

  Lek Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane zawiera glikol propylenowy (E1520).

  Lek ten zawiera 83,33 mg glikolu propylenowego (E1520) w każdej tabletce powlekanej.

  Jeśli dziecko ma mniej niż 4 tygodnie, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed podaniem tego leku, w szczególności jeśli dziecko otrzymuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

  Lek Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

  1. Jak stosować lek Darunavir Synoptis

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

   farmaceuty lub pielęgniarki. W przypadku wystąpienia zauważalnej poprawy nie wolno zaprzestać przyjmowania leku Darunavir Synoptis wraz z rytonawirem bez porozumienia z lekarzem

   prowadzącym.

   Po rozpoczęciu leczenia nie wolno zmieniać dawki, postaci leku ani przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

   Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, ważących co najmniej 15 kg, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

   Lekarz ustali odpowiednią dawkę do podawania raz na dobę na podstawie masy ciała dziecka (patrz tabela poniżej). Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych, która wynosi 800 mg leku Darunavir Synoptis i 100 mg rytonawiru raz na dobę.

   Lekarz poinformuje o tym, ile darunaviru i ile rytonawiru (w kapsułkach, tabletkach lub roztworze) musi przyjmować dziecko. Dostępne są tabletki o innych mocach i lekarz może zalecić stosowanie pewnej kombinacji tabletek, aby było możliwe użycie określonego schematu dawkowania. Darunavir może być również dostępny jako zawiesina doustna.

   Lekarz ustali, czy tabletki darunawiru lub zawiesina doustna są odpowiednie dla dziecka.

   Masa ciała

   Jedna dawka darunaviru

   Jedna dawka rytonawirua

   od 15 do 30 kilogramów

   600 miligramów

   100 miligramów

   od 30 do 40 kilogramów

   675 miligramów

   100 miligramów

   od 40 kilogramów

   800 miligramów

   100 miligramów

   a rytonawir roztwór doustny: 80 miligramów na mililitr

   Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, ważących co najmniej 15 kg, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

   Lekarz ustali odpowiednią dawkę na podstawie masy ciała (patrz tabela poniżej). Lekarz oceni, czy dla dziecka odpowiednie będzie dawkowanie raz na dobę, czy dwa razy na dobę. Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych, która wynosi 600 mg darunaviru i 100 mg rytonawiru dwa razy na dobę, lub 800 mg leku Darunavir Synoptis i 100 mg rytonawiru raz na dobę. Lekarz poinformuje, ile tabletek darunaviru oraz rytonawiru (kapsułki, tabletki lub roztwór) musi przyjmować dziecko. Dostępne są tabletki o innych mocach i lekarz prowadzący mógł przepisać odpowiedni zestaw w celu uzyskania właściwego dawkowania. Dostępny jest także darunawir w postaci zawiesiny doustnej. Lekarz prowadzący oceni, czy dla dziecka odpowiednie są tabletki darunawiru, czy zawiesina doustna.

   Dawkowanie dwa razy na dobę

   Masa ciała:

   Jedna dawka wynosi:

   15 do 30 kilogramów

   375 miligramów darunaviru + 50 miligramów rytonawiru dwa

   razy na dobę

   30 do 40 kilogramów

   450 miligramów darunaviru + 60 miligramów rytonawiru dwa

   razy na dobę

   powyżej 40 kilogramów*

   600 miligramów darunaviru + 100 miligramów rytonawiru dwa

   razy na dobę

   * Dla dzieci w wieku powyżej 12 lat ważących co najmniej 40 kg lekarz prowadzący ustali, czy można zastosować lek Darunavir Synoptis 800 mg raz na dobę. Tej dawki nie można podać za pomocą tabletek zawierających 75 mg. Dostępne są inne moce darunaviru.

   Dawkowanie raz na dobę

   Masa ciała

   Jedna dawka darunaviru

   Jedna dawka rytonawirua

   od 15 do 30 kilogramów

   600 miligramów

   100 miligramów

   od 30 do 40 kilogramów

   675 miligramów

   100 miligramów

   od 40 kilogramów

   800 miligramów

   100 miligramów

   a rytonawir roztwór doustny: 80 miligramów na mililitr

   Wskazówki dotyczące stosowania leku Darunavir Synoptis u dzieci:

   • Dziecko musi przyjmować lek Darunavir Synoptis zawsze w skojarzeniu z rytonawirem.

    Lek Darunavir Synoptis nie działa w sposób właściwy bez rytonawiru.

   • Dziecko musi przyjmować odpowiednią dawkę leku Darunavir Synoptis i rytonawiru dwa

    razy na dobę lub raz na dobę. Jeśli zalecono przyjmowanie leku Darunavir Synoptis dwa razy na dobę, dziecko musi przyjmować jedną dawkę rano, a drugą wieczorem. Lekarz określi właściwy schemat dawkowania dla dziecka.

   • Dziecko musi przyjmować lek Darunavir Synoptis w trakcie posiłku. Lek Darunavir Synoptis nie działa właściwie przyjmowany bez pokarmów. Rodzaj pokarmu nie jestważny.

   • Dziecko musi połknąć tabletki popijając je wodą lubmlekiem.

    Dawkowanie u osób dorosłych, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)

    Pacjent wymaga innej dawki leku Darunavir Synoptis, której nie można podać z użyciem tych tabletek. Dostępne są inne moce leku Darunavir Synoptis.

    Dawkowanie u osób dorosłych, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)

    Dawka wynosi:

 • 600 mg darunaviru jednocześnie ze 100 mg rytonawiru dwa razy nadobę. LUB

 • 800 mg leku Darunavir Synoptis (2 tabletki leku Darunavir Synoptis po 400 mg lub 1 tabletka 800 mg) jednocześnie ze 100 mg rytonawiru raz na dobę. W celu zastosowania schematu 800

  mg raz na dobę należy używać tylko tabletek Darunavir Synoptis o mocy 400 mg lub 800 mg.

  Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

  Zalecenia dla osób dorosłych

 • Przyjmować lek Darunavir Synoptis zawsze jednocześnie z rytonawirem. Darunavir Synoptis nie działa właściwie bez rytonawiru.

 • Przyjmować 600 mg darunaviru rano jednocześnie ze 100 mg rytonawiru.

 • Przyjmować 600 mg darunaviru wieczorem jednocześnie ze 100 mg rytonawiru.

 • Przyjmować lek Darunavir Synoptis z pokarmami. Darunavir Synoptis nie działa właściwie przyjmowany bez pokarmów. Rodzaj pokarmu nie jest ważny.

 • Tabletki połknąć popijając wodą lubmlekiem.

 • Darunavir tabletki o innych mocach jest przeznaczony do stosowania u dzieci, ale w

  niektórych przypadkach może być również stosowany u osób dorosłych. Dostępna jest także zawiesina doustna.

  Odkręcanie zakrętki zabezpieczającej przed dostępem dzieci

  Sample Image

  Plastikowa butelka jest wyposażona w zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Należy ją odkręcać w następujący sposób:

  • przycisnąć plastikową zakrętkę obracając ją równocześnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;

  • zdjąć odkręconą zakrętkę.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Darunavir Synoptis

   Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

   Pominięcie zastosowania leku Darunavir Synoptis

   Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone w ciągu 6 godzin, należy niezwłocznie przyjąć

   zapomniane tabletki. Każdej dawce powinien towarzyszyć rytonawir i posiłek. Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone po 6 godzinach, należy opuścić zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Nie przerywać stosowania leku Darunavir Synoptis bez porozumienia z lekarzem

   Leki przeciw HIV mogą spowodować lepsze samopoczucie, ale nawet w przypadku wystąpienia poprawy nie należy przerywać przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. W trakcie leczenia zakażenia HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia, a w przypadku stężenia lipidów we krwi, czasami z samym stosowaniem leków przeciw HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

    Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    W przypadku wystąpienia któregokolwiek z opisanych działań niepożądanych należy powiadomić lekarza.

    Stwierdzano powikłania wątrobowe, które wyjątkowo przybierały ciężką postać. Lekarz zleci

    badanie krwi przed rozpoczęciem podawania leku Darunavir Synoptis. Jeśli pacjent ma przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, lekarz powinien częściej zlecać badania krwi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko powikłań wątrobowych. Należy porozmawiać z lekarzem o objawach

    zaburzeń czynności wątroby.

    Mogą one obejmować: zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz (w kolorze herbaty), odbarwione stolce (kał), nudności, wymioty, utratę apetytu, lub ból albo ból i odczucie dyskomfortu w okolicy poniżej żeber po prawej stronie.

    Wysypka skórna (występująca częściej podczas równoczesnego stosowania raltegrawiru), świąd. Wysypka ma przeważnie nasilenie łagodne do umiarkowanego. Wysypka skórna może być również objawem rzadko występującego ciężkiego stanu. Dlatego jeśli pojawi się ten objaw, należy porozmawiać z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie objawów lub podejmie decyzję o przerwaniu stosowania leku Darunavir Synoptis.

    Innymi poważnymi działaniami niepożądanymi były: cukrzyca (często) i zapalenie trzustki (niezbyt często).

    Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10)

 • biegunka.

  Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10)

 • wymioty, nudności, bóle lub wzdęcia brzucha, niestrawność, wzdęcia;

 • bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy, ospałość, drętwienie, mrowienie lub ból rąk lub stóp, utrata sił, trudności w zasypianiu.

  Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100)

 • ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG, szybki rytmserca;

 • zaburzenia lub osłabienie czucia skórnego, mrowienia, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, zaburzenia równowagi;

 • trudności z oddychaniem, kaszel, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła;

 • stan zapalny żołądka lub jamy ustnej, zgaga, odruchy wymiotne (bez wymiotów), suchość jamy ustnej, nieprzyjemne odczucia w jamie brzusznej, zaparcia, odbijanie;

 • niewydolność nerek, kamica nerkowa, trudności z oddawaniem moczu, zbyt częste lub zbyt obfite oddawanie moczu, czasami w nocy;

 • pokrzywka, ciężki obrzęk skóry i innych tkanek (najczęściej ust lub oczu), wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów, trądzik, łuskowata skóra, odkładanie się pigmentu w paznokciach;

 • bóle mięśni, skurcze mięśni lub obniżenie siły mięśni, bóle kończyn, osteoporoza;

 • spowolnienie aktywności tarczycy, co można stwierdzić na podstawie wyników badania krwi;

 • nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skórytwarzy;

 • zaczerwienienie lub suchość gałek ocznych;

 • gorączka, obrzęk kończyn dolnych spowodowany zatrzymaniem płynów, uczucie choroby, drażliwość, dolegliwości bólowe;

 • objawy infekcji, opryszczka;

 • zaburzenia erekcji, powiększenie gruczołów sutkowych umężczyzn;

 • zaburzenia snu, senność, depresja, niepokój, dziwne sny, osłabienie popędu płciowego.

  Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 1000)

 • zespół DRESS [ciężka wysypka, której mogą towarzyszyć gorączka, zmęczenie, obrzęk twarzy lub węzłów chłonnych, zwiększona liczba eozynofili (rodzaj białych krwinek), objawy wątrobowe, nerkowe lub płucne];

 • atak serca, wolny rytm serca, palpitacje;

 • zaburzenia widzenia;

 • dreszcze, złe samopoczucie;

 • uczucie zagubienia lub dezorientacji, zmiany nastroju, niepokój ruchowy;

 • omdlenia, napady padaczki, zmiany lub utrata smaku;

 • ból w jamie ustnej, krwawe wymioty, stan zapalny warg, suchość warg, język obłożony;

 • katar;

 • chorobowe zmiany skórne, sucha skóra;

 • sztywność mięśni lub stawów, bóle stawów ze stanem zapalnym lubbez;

 • zaburzenia składu komórkowego krwi i wyników biochemicznych. Zmiany mogą być obserwowane w wynikach badań krwi lub moczu. Lekarz udzieli szczegółowych wyjaśnień na ten temat. Przykładowe zaburzenie to zwiększenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek.

  Działania niepożądane typowe dla leków przeciw wirusowi HIV należących do tej samej grupy co Darunavir Synoptis obejmują:

 • bóle mięśniowe, bolesność lub osłabienie. W nielicznych przypadkach zaburzenia tego rodzaju okazały się ciężkie.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

  niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Darunavir Synoptis

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności (EXP)” oraz na butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Darunavir Synoptis.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Darunavir Synoptis

 • Substancją czynną leku jest darunawir.

  Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane zawiera 75 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikoem propylenowym).

  Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane zawiera 150 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

  Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane zawiera 300 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

  Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane zawiera 600 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

 • Pozostałe składniki to:

Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane

 • microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna

 • powidon K30

 • krospowidon

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • magnezu stearynian

  Otoczka Coating (White): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk

  Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane

 • microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna

 • powidon K30

 • krospowidon

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • magnezu stearynian

  Otoczka Coating (White): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk

  Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane

 • microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna

 • powidon K30

 • krospowidon

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • magnezu stearynian

  Otoczka Coating (Orange-1): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcień pomarańczowa FCF (E 110)

  Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane

 • microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna

 • powidon K30

 • krospowidon

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • magnezu stearynian

Otoczka Coating (Orange-1): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcień pomarańczowa FCF (E 110)

Jak wygląda lek Darunavir Synoptis i co zawiera opakowanie

Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane

Białe tabletki kształtu kapsułki z wytłoczonym oznakowaniem „75” po jednej stronie, o wymiarach: długość 9.4 ± 0.2 mm, szerokość 4.5 ± 0.2 mm i grubość 3.4 ± 0.3 mm.

Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane

Białe, owalne tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „150” po jednej stronie, o wymiarach: długość 13.8 ± 0.2 mm, szerokość 7.0 ± 0.2 mm i grubość 3.6 ± 0.3 mm.

Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane

Pomarańczowe, owalne tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „300” po jednej stronie, o wymiarach: długość 16.1 ± 0.2 mm, szerokość 8.1 ± 0.2 mm i grubość 5.2 ± 0.3 mm.

Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane

Pomarańczowe, owalne tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „600” po jednej stronie, o wymiarach: długość 20.2 ± 0.2 mm, szerokość 10.2 ± 0.2 mm i grubość 6.8 ± 0.4 mm.

Pudełko tekturowe zawierające butelkę z HDPE z zakrętką z PP, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci oraz uszczelnieniem.

Wielkości opakowań:

Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane Jedna butelka zawierająca 480 tabletek

Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane Jedna butelka zawierająca 240 tabletek

Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane Jedna butelka zawierająca 120 tabletek

Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane Jedna butelka zawierająca 60 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

Wytwórca:

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351 Pallini Attiki Grecja

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes Rodopi Prefecture, Block No 5 69300 Rodopi

Grecja

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Malta

Hormosan Pharma GmbH Hanauer Landstraße 139-143 60314 Frankfurt am Main Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania DAVARINO

Niemcy Darunavir Hormosan 75 mg/150 mg/300 mg/400 mg/600 mg/800 mg Filmtabletten

Hiszpania Darunavir Kern Pharma 75/150/300/600 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Wielka Brytania Darunavir 600mg/800mg film–coated tablets Polska Darunavir Synoptis

Grecja DAVARINO

Cypr DAVARINO

Rumunia

Darunavir Flomi 400 mg/600 mg/800 mg comprimate filmate

Austria

Darunavir Accord 75mg/150mg/400mg/600mg/800mg Filmtabletten

Czechy

Darunavir Accord

Słowenia

Darunavir Accord 75mg/150mg/300mg/400mg/600mg/800mg filmsko

obložene tablete

Holandia

Darunavir Accord 75mg/150mg/300mg/400mg/600mg/800mg

filmomhulde tabletten

Norwegia

Darunavir Accord 600mg/800mg Tablett,filmdrasjert

Włochy

Darunavir Accord 600mg/800mg compresse rivestite con film

Irlandia

Malta

Darunavir Accord 600mg/800mg Film–coated tablets

Darunavir Accord 600mg Film–coated tablets

Bułgaria

Darunavir Accord 800mg Филмирани таблетки

Chorwacja

Darunavir Accord 800mg filmom obložene tablete

Finlandia

Darunavir Accord 400mg/600mg/800mg kalvopäällysteiset tabletit

Szwecja

Darunavir Accord 400mg/600mg/800mg filmdragerade tabletter

Portugalia

Darunavir Accord 400mg/600mg/800mg Comprimidos revestidos por

película

Francja

Darunavir Accord 75mg/150mg/300mg/400mg/600mg/800mg comprimé pelliculé

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2020

Reklama: