Reklama:

Czopki Glicerolowe

Substancja czynna: Glycerolum (85 per centum) 91 g
Postać farmaceutyczna: Czopki , 2 g
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CZOPKI GLICEROLOWE

Suppositoria Glycerini

Czopki, 2 g

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Czopki glicerolowe ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

 2. Czopki glicerolowe stosuje się w zaparciach jako lek działający przeczyszczająco.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

 4. Kiedy nie stosować leku Czopki glicerolowe

  • w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku

  • nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy

  • przy ostrej niewydolności nerek

  • zapalenia wyrostka robaczkowego

  • stanach zapalnych w obrebie jamy brzusznej

   Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Czopki glicerolowe

   Lek Czopki glicerolowe należy stosowac doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania leku utrzymuje się zaparcie.Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

   Dzieci i młodzież

   Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Dla dzieci poniżej 6 roku życia należy zastosować Czopki glicerolowe 1 g.

   Lek Czopki glicerolowe a inne leki

   Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

   Ciąża i karmienie piersią

   Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 5. Jak stosować lek Czopki glicerolowe

 6. Lek Czopki glicerolowe należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Lek do stosowania doodbytniczego.

  Dzieci od 6 roku życia i dorośli stosować jednorazowo od 1 do 2 czopków. Po wprowadzeniu czopka do odbytnicy wypróżnienie następuje po 15 do 60 minut.

  Przed zastosowaniem należy umyć ręce, a czopek należy wyjąć z opakowania.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Czopki glicerolowe

  W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Pominięcie zastosowania leku Czopki glicerolowe

  Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, Czopki glicerolowe mogą powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy lek może wywoływać podrażnienia błony śluzowej odbytnicy.

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, chronić od wilgoci.

  Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Inne informacje

Co zawiera lek Czopki glicerolowe

Lek zawiera glicerynę kwas stearynowy, bezwodny węglanu sodu.

Jak wygląda lek Czopki glicerolowe i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego lub prawie białego, przeświecającego, higroskopijnego czopka.

Opakowanie leku to tekturowe pudełko, w którym znajduje się 10 czopków: pojemnik PE lub blistry PVC/PVDC/PE.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

„PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią tel.: (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki:

Reklama: