Reklama:

Rupaxa

Substancja czynna: Rupatadini fumaras
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 10 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rupaxa

10 mg, tabletki

Rupatadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Rupaxa i w jakim celu się go stosuje

  2. Rupatadyna, substancja czynna leku Rupaxa, wykazuje działanie przeciwhistaminowe.

   Lek Rupaxa łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak: kichanie, katar, świąd oczu i nosa.

   Lek Rupaxa jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką (alergiczna wysypka skórna), takich jak swędzenie i pokrzywka (miejscowe zaczerwienienie i obrzęk skóry).

   Lek Rupaxa przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rupaxa Kiedy nie stosować leku Rupaxa

   • jeśli pacjent ma uczulenie na rupatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Rupaxa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek lub wątroby, należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Rupaxa u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

    W przypadku niskiego stężenia potasu we krwi i (lub) nieprawidłowego zapisu pracy serca (znanego jako wydłużenia odstępu QTc w zapisie EKG), który może występować w niektórych chorobach serca, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

    Jeśli pacjent ma powyżej 65 lat, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

    Dzieci i młodzież

    Leku Rupaxa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

    Rupaxa a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

    Jeśli pacjent zażywa lek Rupaxa, nie powinien przyjmować leków zawierających ketokonazol lub erytromycynę.

    Jeśli pacjent przyjmuje leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub statyny, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Rupaxa.

    Rupaxa z jedzeniem i piciem

    Lek Rupaxa nie powinien być przyjmowany w połączeniu z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to zwiększyć stężenie leku Rupaxa w organizmie.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Nie należy przyjmować leku Rupaxa w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

    Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek Rupaxa, stosowany w zalecanej dawce, nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia

    pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, jeśli pacjent po raz pierwszy zażywa lek Rupaxa, powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.

    Lek Rupaxa zawiera laktozę

    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

  4. Jak stosować lek Rupaxa

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek Rupaxa jest przeznaczony do stosowania u młodzieży (w wieku 12 lat i starszej) i dorosłych. Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka (10 mg rupatadyny) raz na dobę, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

   Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo potrwa leczenie lekiem Rupaxa.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rupaxa

   Jeśli pacjent przypadkowo zażył dużą dawkę leku, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

   Pominięcie przyjęcia leku Rupaxa

   Dawkę leku należy zażyć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

   • senność, ból głowy, zawroty głowy, suchość w ustach, uczucie osłabienia i zmęczenia.

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

   • zwiększony apetyt, drażliwość, trudności z koncentracją, krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa, ból gardła, kaszel, suchość w gardle, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wymioty, zaparcia, wysypka, bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni, zwiększone pragnienie, ogólne złe samopoczucie, gorączka, nieprawidłowy wynik testów czynności wątroby i zwiększenie masy ciała.

    Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

   • kołatanie serca, zwiększona częstość pracy serca i reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

   Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

   02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Rupaxa

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na blistrze i pudełku. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rupaxa

 • Substancją czynną leku jest rupatadyna. Każda tabletka zawiera 10 mg rupatadyny (Rupatadinum) w postaci rupatadyny fumaranu.

 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, skrobia żelowana (kukurydziana), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Rupaxa i co zawiera opakowanie

Rupaxa to okrągłe, jasnołososiowe tabletki o średnicy 6,35 mm, pakowane w blistry znajdujące się w opakowaniach zawierających: 15, 20, 30, 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Wytwórca/Importer

MEIJI PHARMA SPAIN S.A

Avda de Madrid, 94

28802 Alcala de Henares, Madrid Hiszpania

MARTIN DOW PHARMACEUTICALS

Goualle Le Puy, Champ de Lachaud 19250 Meymac

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Rupaxa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 15.06.2021

Reklama: