Reklama:

Nebicard

Substancja czynna: Nebivololum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 10 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nebicard, 10 mg, tabletki

Nebivololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Dzieci i młodzież

 2. Nie zaleca się podawania leku Nebicard dzieciom i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

  Nebicard a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków jednocześnie z lekiem Nebicard:

 3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca (takie jak amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil).

 4. Leki uspokajające oraz przeciwpsychotyczne (stosowane w zaburzeniach psychicznych), np. barbiturany (stosowane także w padaczce), fenotiazyna (stosowana także w przypadku wymiotów

  i nudności), tiorydazyna.

 5. Leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina, paroksetyna, fluoksetyna.

 6. Leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji.

 7. Leki stosowane w przypadku astmy, niedrożności nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenicy.

 8. Baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów).

  Wszystkie powyższe leki, jak również nebiwolol, mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze i (lub) czynność serca.

 9. Leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej (leki zobojętniające kwas w żołądku), np. cymetydyna - lek Nebicard należy przyjmować w trakcie posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami.

  Nebicard z jedzeniem i piciem

  Lek Nebicard można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, a także niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością (np. szklanką) wody.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie należy stosować leku Nebicard w czasie ciąży, chyba że lekarz zalecił inaczej.

  Karmienie piersią

  Nie zaleca się przyjmowania leku Nebicard podczas karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek ten może wywoływać zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

  Nebicard zawiera laktozę

  Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

 10. Stosowanie u dzieci i młodzieży

 11. Nie zaleca się stosowania leku Nebicard u dzieci i młodzieży.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebicard

  W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania) należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

  U pacjenta mogą wystąpić następujące objawy: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze z możliwym omdleniem (niedociśnienie), duszność podobna do występującej w astmie (na skutek skurczu oskrzeli) i ostra niewydolność serca.

  Pominięcie zastosowania leku Nebicard

  Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Nebicard, ale przypomni sobie o tym przed upływem 12 godzin, powinien zażyć pominiętą dawkę dobową jak zazwyczaj. Jeśli jednak zbliża się pora

  przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

  Przerwanie stosowania leku Nebicard

  Nie należy przerywać stosowania leku Nebicard bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, bez

  względu, czy stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czy przewlekłej niewydolności serca.

  Nagłe odstawienie leku może spowodować nasilenie objawów niewydolności serca. Jeśli konieczne jest odstawienie leku u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, lekarz zaleci stopniowe

  zmniejszanie dawki, o połowę co tydzień.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 12. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nebicard

 • Substancją czynną leku jest nebiwolol.

  Każda tabletka zawiera 10 mg nebiwololu, co odpowiada 10,90 mg nebiwololu chlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon typ A, poloksamer 188, powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nebicard i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Nebicard są białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe o średnicy 4,1 mm ± 0,3 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę leku Nebicard można podzielić na dwie równe dawki.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, umieszczone w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań:

14, 28, 30, 56, 60, 84 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: