Reklama:

Norvir

Substancja czynna: Ritonavirum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej , 100 mg