Reklama:

Hascosept smak cytrynowo-miodowy

Substancja czynna: Benzydamini hydrochloridum 3 mg
Postać farmaceutyczna: Pastylki twarde , 3 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hascosept smak cytrynowo-miodowy

3 mg, pastylki twarde

Benzydamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy zawiera substancję czynną benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego

  i ogólnego.

  Benzydamina wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz działa miejscowo

  znieczulająco i odkażająco. Po podaniu miejscowym lek dobrze się wchłania, osiągając wysokie stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy jest przeznaczony do miejscowego leczenia objawów zapalenia jamy ustnej i gardła. Lek jest na ogół dobrze tolerowany.

  Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból,

  zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Lek przeznaczony jest do ssania.

  Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy Kiedy nie przyjmować leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy

 4. Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

  Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.

  U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego

  ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nasilały się lub nie ustępowały po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

  Dzieci

  Ze względu na postać farmaceutyczną leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Nie badano oddziaływania leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy z innymi lekami.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy zawiera izomalt

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 5. Jak przyjmować lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy

 6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

  Zalecana dawka to jedna pastylka 3 razy na dobę. Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć ani nie połykać.

  Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

  Stosowanie u dzieci

  Ze względu na postać farmaceutyczną lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat, lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy

  W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej liczby pastylek, należy natychmiast udać się do lekarza, mając ze sobą opakowanie leku. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

  Bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość,

  niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu leków zawierających benzydaminę w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

  Pominięcie przyjęcia leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie.

  Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

  • nagły obrzęk jamy ustnej lub gardła,

  • trudności w oddychaniu,

  • wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

  Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na światło.

  Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć, wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.

  Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.

  Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,

  • reakcja alergiczna (nadwrażliwość),

  • ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności

   w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; reakcja

   taka może zagrażać życiu,

  • niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309,

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy

 10. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w blistrze w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy

 • Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), acesulfam potasowy (E 950), kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat cytrynowy, aromat miodowy, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy i co zawiera opakowanie Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy ma postać okrągłych pastylek barwy żółtej o cytrynowo-miodowym smaku.

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Jedno opakowanie leku zawiera 8, 16, 24 lub 32 pastylki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

Informacja o leku tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: