Reklama:

Tiavella

Substancja czynna: Benfothiaminum 50 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 50 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tiavella, 50 mg, tabletki powlekane

Benfotiaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Tiavella i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Tiavella to tabletki witaminowe zawierające benfotiaminę (witamina B1).

   Stosowane są w leczeniu niedoboru witaminy B1 (stan, w którym organizm nie posiada wystarczającej ilości witaminy), którego nie można opanować za pomocą odpowiedniej diety.

   Witamina B1 występuje naturalnie w wielu produktach spożywczych (szczególnie w drożdżach, zbożach pełnoziarnistych, mięsie i fasoli), jednak organizm czasami wymaga jej uzupełniania. Może to być spowodowane faktem, że dieta nie zawiera wystarczającej ilości witaminy B1 lub organizm nie wchłania jej w wystarczających ilościach. Pacjent może również mieć zwiększone zapotrzebowanie na witaminę B1 (np. w przypadku cukrzycy), zwłaszcza, jeśli następuje szybkie wydalanie jej z organizmu (np. w moczu), jeśli w przeszłości spożywał nadmierne ilości alkoholu, lub jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

   Lek Tiavella jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tiavella Kiedy nie przyjmować leku Tiavella

  4. Jeśli pacjent ma uczulenie na benfotiaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tiavella należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Dzieci i młodzież

   Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z uwagi na brak wystarczających danych.

   Lek Tiavella a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Witamina B1 jest unieczynniana przez 5-fluorouracyl (lek stosowany w leczeniu choroby nowotworowej).

   Jeśli pacjent przyjmuje furosemid (lek moczopędny powodujący usuwanie nadmiaru płynu z organizmu) przez dłuższy okres i występuje u niego niewydolność serca, lekarz prawdopodobnie zaleci przyjmowanie benfotiaminy.

   Stosowanie leku Tiavella z jedzeniem, piciem i alkoholem

   Witaminy B1 nie należy przyjmować jednocześnie z napojami zawierającymi siarczyny (np. wino), ponieważ mogą one powodować nadmierne metabilizowanie witaminy B1 przez co traci ona swoje działanie.

   Podczas przyjmowania tego leku nie należy spożywać alkoholu, ponieważ zmniejsza on wchłanianie witaminy B1 w jelicie i ma negatywny wpływ na zdolność do jej magazynowania i metabolizm.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Dotychczas nie stwierdzono żadnych oznak negatywnego wpływu na płodność.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Ten lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Lek Tiavella zawiera sód

   Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na jedną tabletkę, oznacza to, że zasadniczo jest ”wolny od sodu”.

  5. Jak przyjmować lek Tiavella

  6. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje o dokładnym dawkowaniu w zależności od stanu zdrowia.

   Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 150 do 300 mg benfotiaminy (3 do 6 tabletek powlekanych na dobę).

   Stosowanie u dzieci i młodzieży

   Lek Tiavella nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży do 18 lat z uwagi na brak dostępnych danych.

   Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

   W przypadku zaburzenia czynności nerek lekarz przepisze zwykłą dawkę.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

   Należy poinformować lekarza o występujących u pacjenta zaburzeniach czynności wątroby.

   Sposób podawania

   Do stosowania doustnego.

   Tabletkę powlekaną można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku i należy połykać ją w całości, nie rozgryzając, popijając szklanką wody.

   Tabletkę można dzielić na dwie równe dawki.

   Czas trwania leczenia

   Czas trwania leczenia zależy od przyczyny niedoboru witaminy B1 oraz od powodzenia leczenia. Po około 4 tygodniach lekarz dokona ponownej oceny stanu zdrowia pacjenta.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tiavella

   Zazwyczaj nie jest konieczna interwencja medyczna.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jest mało prawdopodobne, aby lek Tiavella powodował działania niepożądane, chyba że pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na benfotiaminę lub którykolwiek ze składników tabletek powlekanych.

   Zgłaszano reakcje alergiczne na witaminę B1, ale głównie gdy podawana była we wstrzyknięciu. Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

   Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

   • Reakcje alergiczne (np. nadmierna potliwość, przyspieszone bicie serca, reakcje skórne ze

    świądem i pokrzywką.

   • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

   tel.: + 48 22 49 21 301

   fax: + 48 22 49 21 309

   e-mail: ndl@urpl.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Tiavella

  10. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Tiavella

 • Substancją czynną jest benfotiamina (witamina B1). 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg benfotiaminy.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, talk (E 553b), krzemionka koloidalna bezwodna, glicerolu dibehenian

Otoczka: Opadry II white o składzie: alkohol poliwinylowy (E 1203), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350 (E 1521), talk (E 553b)

Jak wygląda lek Tiavella i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe (6,6 mm średnicy), obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Tiavella dostępny jest w blistrach zawierających 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80,

84, 90, 98 lub 100 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH Schloβplatz 1

8502 Lannach Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz informacji o nazwach produktu leczniczego w innych krajach członkowskich EOG należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. PHARMA POLAND Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61/313

01-031 Warszawa, Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02

biuro@gl-pharma.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: