Reklama:

Mibrex

Substancja czynna: Rivaroxaban 2.5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 2,5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Mibrex, 2,5 mg, tabletki powlekane

Rivaroxabanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest Mibrex i w jakim celu się go stosuje

  2. Pacjentowi podano lek Mibrex, ponieważ

 • zdiagnozowano u niego ostry zespół wieńcowy (stan obejmujący zawał serca i niestabilną dławicę piersiową, ostry ból w klatce piersiowej) oraz stwierdzono podwyższone stężenie biomarkerów sercowych.

  Lek Mibrex zmniejsza u osób dorosłych ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca lub

  zmniejsza ryzyko śmierci z powodu choroby związanej z sercem lub naczyniami krwionośnymi. Lek Mibrex nie będzie podawany pacjentowi jako jedyny lek. Lekarz zleci pacjentowi przyjmowanie również:

  • kwasu acetylosalicylowego lub

  • kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu lub tyklopidyny.

   lub

 • zdiagnozowano u niego duże ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi ze względu na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych, która powoduje objawy.

  Lek Mibrex zmniejsza u osób dorosłych ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi (zdarzenia zakrzepowe na podłożu miażdżycowym).

  Lek Mibrex nie będzie podawany pacjentowi jako jedyny lek. Lekarz zleci pacjentowi przyjmowanie również kwasu acetylosalicylowego.

  W niektórych przypadkach, jeśli pacjent otrzymuje lek Mibrex po zabiegu udrożnienia

  zwężonej lub zamkniętej tętnicy kończyny dolnej w celu przywrócenia przepływu krwi, lekarz może przepisać pacjentowi również klopidogrel, aby przyjmował go przez krótki czas dodatkowo do kwasu acetylosalicylowego.

  Lek Mibrex zawiera substancję czynną rywaroksaban i należy do grupy zwanej lekami

  przeciwzakrzepowymi. Jego działanie polega na blokowaniu czynnika krzepnięcia krwi (czynnik Xa) i przez to zmniejszaniu tendencji do tworzenia się zakrzepów krwi.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mibrex

  2. Kiedy nie stosować leku Mibrex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rywaroksaban lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

 • jeśli u pacjenta występuje nadmierne krwawienie,

 • jeśli u pacjenta występuje choroba lub stan narządu ciała prowadzące do zwiększonego ryzyka poważnego krwawienia (np. wrzód żołądka, uraz lub krwawienie do mózgu, ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny mózgu lub oczu),

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zapobiegające krzepnięciu krwi (np. warfaryna, dabigatran,

  apiksaban lub heparyna), z wyjątkiem zmiany leczenia przeciwzakrzepowego lub jeśli heparyna podawana jest w celu utrzymania drożności cewnika w żyle lub tętnicy,

 • jeśli u pacjenta stwierdzono ostry zespół wieńcowy i miał uprzednio krwawienie lub zakrzep krwi w mózgu (udar mózgu),

 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych i wcześniej wystąpiło u niego krwawienie w mózgu (udar) lub doszło do zablokowania małych tętnic dostarczających krew do tkanek w głębokich strukturach mózgu (udar zatokowy), lub jeśli pacjent miał uprzednio zakrzep krwi w mózgu (udar mózgu niedokrwienny, nie zatokowy) w ciągu ostatniego miesiąca),

 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, która prowadzi do zwiększonego ryzyka krwawienia,

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

  Nie stosować leku Mibrex, a także należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przypuszcza, że zaistniały u niego opisane powyżej okoliczności.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Mibrex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek Mibrex nie powinien być stosowany w połączeniu z innymi niż kwas acetylosalicylowy, klopidogrel czy tyklopidyna, lekami hamującymi krzepnięcie krwi, takimi jak prasugrel lub tikagrelor.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mibrex:

 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia, w takich stanach, jak:

  • ciężka choroba nerek, ponieważ czynność nerek może mieć wpływ na ilość leku oddziałującego w organizmie pacjenta,

  • przyjmowanie innych leków zapobiegających krzepnięciu krwi (np. warfaryna, dabigatran, apiksaban lub heparyna) przy zmianie leczenia przeciwzakrzepowego lub kiedy heparyna podawana jest w celu utrzymania drożności cewnika w żyle lub tętnicy (patrz punkt „Mibrex a inne leki”),

  • zaburzenia krzepnięcia krwi,

  • bardzo podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, które nie zmniejsza się pomimo stosowania leków,

  • choroby żołądka lub jelit, które mogą powodować krwawienie np. zapalenie jelit i żołądka lub zapalenie przełyku (gardło i przełyk) np. z powodu choroby refluksowej

   przełyku (cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku) lub nowotwory zlokalizowane w żołądku lub jelitach lub układzie płciowym lub układzie moczowym,

  • choroba naczyń krwionośnych tylnej części gałek ocznych (retinopatia),

  • choroba płuc, w której oskrzela są rozszerzone i wypełnione ropą (rozstrzenie oskrzelowe) lub wcześniejsze krwawienie z płuc,

  • jeśli pacjent jest w wieku powyżej 75 lat,

  • jeśli pacjent waży mniej niż 60 kg,

  • choroba wieńcowa z ciężką objawową niewydolnością serca,

 • u pacjentów z protezami zastawek,

 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie zwane zespołem antyfosfolipidowym (zaburzenie układu odpornościowego powodujące zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów), pacjent powinien powiadomić o tym lekarza, który podejmie decyzję o ewentualnej zmianie leczenia.

  Jeśli pacjent przypuszcza, że istnieją u niego opisane powyżej stany należy poinformować

  lekarza przed zastosowaniem leku Mibrex. Lekarz zadecyduje, czy zastosować ten lek oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.

  Jeśli pacjent musi być poddany operacji:

 • należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza, dotyczących przyjęcia leku Mibrex w ściśle określonym czasie przed lub po operacji,

 • jeśli w trakcie operacji planowane jest cewnikowanie lub wykonanie nakłucia kręgosłupa (np. dla znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego lub złagodzenia bólu):

  • bardzo ważne jest, aby przyjąć lek Mibrex przed i po wykonaniu nakłucia lub usunięciu cewnika, zgodnie z zaleceniami lekarza;

  • ze względu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią drętwienie lub osłabienie nóg, zaburzenia czynności jelit lub pęcherza moczowego po zakończeniu znieczulenia.

  Dzieci i młodzież

  Tabeltki Mibrex 2,5 mg są jest zalecane dla osób w wieku poniżej 18 lat. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży.

  Mibrex a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

 • Jeśli pacjent przyjmuje

  • niektóre leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (np. flukonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol), chyba że są one stosowane jedynie miejscowo na skórę,

  • ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zespołu Cushinga, w przebiegu którego organizm wytwarza zbyt dużo kortyzolu),

  • niektóre leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna),

  • niektóre leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniu HIV lub leczeniu AIDS (np. rytonawir),

  • inne leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (np. enoksaparyna, klopidogrel lub antagoniści witaminy K, takie jak warfaryna lub acenokumarol, prasugrel i tikagrelor (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)),

  • leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. naproksen lub kwas acetylosalicylowy),

  • dronedaron, lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca,

  • niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI)).

   Jeśli pacjent przypuszcza, że istnieją u niego opisane powyżej stany należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Mibrex, ponieważ działanie leku Mibrex może być nasilone.

   Lekarz zadecyduje, czy zastosować ten lek oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.

   Jeśli lekarz uważa, że u pacjenta występuje podwyższone ryzyko rozwoju owrzodzenia żołądka lub jelit, może on zastosować leczenie zapobiegające powstaniu owrzodzenia.

 • Jeśli pacjent przyjmuje

  • niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital),

  • ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), lek ziołowy stosowany w depresji,

  • ryfampicynę, która należy do grupy antybiotyków.

  Jeśli pacjent przypuszcza, że istnieją u niego opisane powyżej stany należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Mibrex, ponieważ działanie leku Mibrex może być zmniejszone. Lekarz zadecyduje, czy zastosować lek Mibrex oraz czy pacjenta należy poddać szczególnie dokładnej obserwacji.

  Ciąża i karmienie piersią

  Nie stosować leku Mibrex, jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli karmi piersią. Jeżeli istnieje ryzyko, że pacjentka może zajść w ciążę, należy w czasie przyjmowania leku Mibrex zastosować skuteczną

  metodę antykoncepcji. Jeśli w czasie stosowania tego leku pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zdecyduje o dalszym leczeniu.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Mibrex może powodować zawroty głowy (częste działania niepożądane) lub omdlenia (niezbyt częste działania niepożądane) (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Pacjenci, u których występują te działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów, jeździć na rowerze ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

  Lek Mibrex zawiera laktozę i sód

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak przyjmować lek Mibrex

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Ile tabletek należy zażyć

   Zalecana dawka to jedna tabletka 2,5 mg dwa razy na dobę. Lek Mibrex należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia (na przykład jedną tabletkę rano i jedną wieczorem). Lek ten można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

   Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem całej tabletki, należy porozmawiać z lekarzem o innych sposobach przyjmowania leku Mibrex. Tabletkę można rozgnieść i wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym, bezpośrednio przed jej przyjęciem. W razie potrzeby lekarz może podać rozgniecioną

   tabletkę leku Mibrex przez zgłębnik żołądkowy.

   Lek Mibrex nie będzie podawany pacjentowi jako jedyny lek.

   Lekarz zleci pacjentowi przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego. Jeśli pacjent otrzymuje lek Mibrex po ostrym zespole wieńcowym, lekarz może również zlecić także przyjmowanie klopidogrelu lub tyklopidyny.

   Jeśli pacjent otrzymuje lek Mibrex po zabiegu udrożnienia zwężonej lub zamkniętej tętnicy kończyny dolnej w celu przywrócenia przepływu krwi, lekarz może przepisać pacjentowi również klopidogrel, aby przyjmował go przez krótki czas dodatkowo do kwasu acetylosalicylowego.

   Lekarz powie pacjentowi, jaką dawkę tych leków ma przyjmować (zazwyczaj 75 – 100 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę lub dawkę dobową 75 – 100 mg kwasu acetylosalicylowego plus dawkę dobową 75 mg klopidogrelu lub standardową dawkę dobową tyklopidyny).

   Kiedy rozpocząć przyjmowanie leku Mibrex

   Leczenie lekiem Mibrex po ostrym zespole wieńcowym należy rozpocząć jak najszybciej po stabilizacji ostrego zespołu wieńcowego, najwcześniej 24 godziny po przyjęciu do szpitala

   i w momencie, gdy pozajelitowe (poprzez wstrzyknięcie) leczenie przeciwzakrzepowe byłoby normalnie przerwane.

   Lekarz powie pacjentowi, kiedy należy rozpocząć leczenie lekiem Mibrex, jeśli zdiagnozowano u niego chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych.

   Lekarz zadecyduje jak długo należy kontynuować leczenie.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mibrex

   Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Mibrex, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Mibrex zwiększa ryzyko krwawienia.

   Pominięcie przyjęcia leku Mibrex

   Nie przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent pominął dawkę, powinien przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie.

   Przerwanie przyjmowania leku Mibrex

   Lek Mibrex należy przyjmować regularnie i przez czas zalecany przez lekarza.

   Nie przerywać stosowania leku Mibrex bez uprzedniego porozumienia z lekarzem. W przypadku

   przerwania przyjmowania tego leku może zwiększyć się ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca, udaru lub śmierci z powodu choroby związanej z sercem lub naczyniami krwionośnymi.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jak inne leki o podobnym działaniu zmniejszającym tworzenie się zakrzepów krwi, lek Mibrex może powodować krwawienie, które potencjalnie może zagrażać życiu. Nadmierne krwawienie może prowadzić do nagłego spadku ciśnienia krwi (wstrząsu). Nie zawsze będą to oczywiste czy widoczne oznaki krwawienia.

   Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

   • Oznaki krwawienia:

 • krwawienie do mózgu lub wnętrza czaszki (objawy mogą obejmować ból głowy, jednostronny niedowład, wymioty, drgawki, obniżenie poziomu świadomości i sztywność karku. Poważny nagły przypadek medyczny. Należy natychmiast wezwać pomoc lekarską!),

 • długie lub nadmierne krwawienie,

 • nietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy, ból głowy, wystąpienie obrzęku

  o nieznanej przyczynie, duszność, ból w klatce piersiowej lub dławica piersiowa.

  Lekarz może zadecydować o konieczności bardzo dokładnej obserwacji pacjenta lub zmianie sposobu leczenia.

  • Oznaki ciężkich reakcji skórnych:

 • rozległa, ostra wysypka skórna, powstawanie pęcherzy lub zmiany na błonie śluzowej

  np. języka lub oczu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

 • reakcja na lek powodująca wysypkę, gorączkę, zapalenie narządów wewnętrznych, zaburzenia hematologiczne i ogólnoustrojowe (zespół DRESS).

  Częstość występowania tych działań niepożądanych jest bardzo rzadka (maksymalnie 1 na 10 000 osób).

  • Oznaki poważnych reakcji alergicznych

 • obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła; pokrzywka i trudności w oddychaniu; nagły spadek ciśnienia krwi.

  Częstość występowania ciężkich reakcji uczuleniowych jest bardzo rzadka (reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny może wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób) i niezbyt częsta (obrzęk naczynioruchowy i obrzęk alergiczny może wystąpić u 1 na 100 osób).

  Ogólna lista możliwych działań niepożądanych:

  Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych co może spowodować bladość skóry i być przyczyną osłabienia lub duszności,

 • krwawienie z żołądka lub jelita, krwawienie z układu moczowo-płciowego (w tym krew w moczu i ciężkie krwawienia menstruacyjne), krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł,

 • krwawienie do oka (w tym krwawienie z białkówki oka),

 • krwawienie do tkanek lub jam ciała (krwiak, siniaczenie),

 • pojawienie się krwi w plwocinie (krwioplucie) podczas kaszlu,

 • krwawienie ze skóry lub krwawienie podskórne,

 • krwawienie po operacji,

- sączenie się krwi lub płynu z rany po zabiegu chirurgicznym,

 • obrzęk kończyn,

 • ból kończyn,

 • zaburzenia czynności nerek (można zaobserwować w badaniach wykonanych przez lekarza),

 • gorączka,

 • ból żołądka, niestrawność, uczucie mdłości (nudności) lub wymioty, zaparcie, biegunka,

 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi (objawami mogą być zawroty głowy lub omdlenia po wstaniu),

 • ogólne obniżenie siły i energii (osłabienie, zmęczenie), ból głowy, zawroty głowy,

 • wysypka, swędzenie skóry,

 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co może być widoczne w wynikach badania krwi.

  Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

 • krwawienie do mózgu lub wewnątrz czaszki (patrz powyższe oznaki krwawienia),

 • krwawienie do stawu powodujące ból i obrzęk,

 • trombocytopenia (mała liczba płytek krwi, komórek biorących udział w krzepnięciu krwi),

 • reakcje alergiczne, w tym alergiczne reakcje skórne,

 • zaburzenia czynności wątroby (można zaobserwować w badaniach wykonanych przez lekarza),

 • wyniki badania krwi mogą wykazać zwiększenie stężenia bilirubiny, aktywności niektórych enzymów trzustkowych lub wątrobowych lub liczby płytek krwi,

 • omdlenia,

 • złe samopoczucie,

 • przyspieszone tętno,

 • suchość w jamie ustnej,

 • pokrzywka.

  Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

 • krwawienie do mięśni,

 • cholestaza (zastój żółci), zapalenie wątroby w tym uszkodzenie komórek wątroby,

 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

 • obrzęk miejscowy,

 • zbieranie się krwi (krwiak) w pachwinie jako powikłanie procedury cewnikowania serca, kiedy cewnik wprowadzany jest do tętnicy w nodze (tętniak rzekomy).

  Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • niewydolność nerek po ciężkim krwawieniu,

 • podwyższone ciśnienie w mięśniach nóg i rąk występujące po krwawieniu, co może prowadzić do bólu, obrzęku, zmiany odczuwania, drętwienia lub porażenia (zespół ciasnoty przedziałów powięziowych po krwawieniu).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

  zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Mibrex

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Rozgniecione tabletki

   Rozgniecione tabletki są stabilne w wodzie lub przecierze jabłkowym do 4 godzin.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mibrex

 • Substancją czynną leku jest rywaroksaban. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.

 • Pozostałe składniki to:

  rdzeń tabletki: sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, magnezu stearynian.

  otoczka tabletki (Opadry Yellow 03F12967): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172).

  Jak wygląda lek Mibrex i co zawiera opakowanie

  Mibrex, 2,5 mg to jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczoną liczbą

  „2.5” z jednej strony.

  Tabletki znajdują się w przezroczystych blistrach z folii Aluminium/PVC/PVDC, zapakowanych w tekturowe pudełka, zawierające 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 168 lub 196 tabletek powlekanych lub w blistrach perforowanych jednodawkowych z folii Aluminium/PVC/PVDC, zapakowanych w

  tekturowe pudełka zawierające 10 x 1 tabletkę lub 100 x 1 tabletkę lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 pudełek, każde po 10 x 1 tabletkę powlekaną.

  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

  Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

  83-200 Starogard Gdański

  tel. + 48 22 364 61 01

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2022 r.

  KARTA PACJENTA

  Mibrex, 2,5 mg (należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

  Mibrex, 10 mg (należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

  Mibrex, 15 mg (należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

  Mibrex, 20 mg (należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

  • Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie

  • Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście

  Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Mibrex (rywaroksaban).

  Imię i nazwisko:

  Adres:

  Data urodzenia:

  Masa ciała:

  Inne leki i choroby:

  W nagłym przypadku należy powiadomić:

  Imię i nazwisko lekarza:

  Telefon lekarza:

  Pieczątka lekarza:

  Należy również powiadomić:

  Imię i nazwisko:

  Telefon:

  Pokrewieństwo:

  Informacja dla lekarza

  Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Mibrex i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Mibrex.

  Co należy wiedzieć o leku Mibrex?

  • Lek Mibrex rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.

  • Lek Mibrex należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy nie należy pomijać dawki.

  • Nie wolno przerywać przyjmowania leku Mibrex bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.

  • Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mibrex należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich

   lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  • Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Mibrex przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

  Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

  Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Mibrex, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Mibrex bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.

  Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

  • ból,

  • obrzęk lub dyskomfort,

  • ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,

  • nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu,

  • krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle,

  • krew w moczu, która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,

  • odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

  Jak przyjmować lek Mibrex?

  W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Mibrex

 • 2,5 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia

 • 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia

 • 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem

 • 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

Reklama: