Reklama:

Paracetamol Aristo

Substancja czynna: Paracetamolum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki musujące , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Paracetamol Aristo, 1000 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Paracetamol Aristo i w jakim celu się go stosuje

 2. Paracetamol Aristo to lek przeciwbólowy (łagodzący ból) oraz przeciwgorączkowy (obniżający gorączkę). Lek jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu lekkim do umiarkowanego i (lub) gorączki u osób dorosłych.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Aristo Kiedy nie stosować leku Paracetamol Aristo:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Aristo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, w tym spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu (3 lub więcej napojów alkoholowych na dobę);

  • jeśli pacjent ma problemy z nerkami;

  • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

  • jeśli pacjent choruje na jadłowstręt, bulimię, kacheksję (wyniszczenie organizmu) lub przewlekłe niedożywienie;

  • jeśli pacjent jest odwodniony lub ma hipowolemię (zmniejszona objętość krwi krążącej);

  • jeśli pacjent przyjmuje lek stosowany w leczeniu padaczki, powinien skonsultować się

   z lekarzem przed przyjęciem tego leku, ponieważ jednoczesne stosowanie obu leków zmniejsza skuteczność i zwiększa hepatotoksyczność (toksyczne działanie na wątrobę) paracetamolu, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek paracetamolu (patrz poniżej, punkt Lek Paracetamol Aristo a inne leki);

  • jeśli u pacjenta występuje zespół Gilberta (znany również jako choroba Meulengrachta);

  • jeśli pacjent choruje na niewydolność serca lub niewydolność oddechową, ma anemię; w takich sytuacjach stosowanie leku powinno odbywać się pod nadzorem lekarza i tylko przez krótki czas;

  • jeśli pacjent choruje na astmę i ma objawy nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy;

  • jeśli podczas przyjmowania leku pacjenci stosują dietę bezsodową lub niskosodową (patrz informacja „Paracetamol Aristo zawiera sól kwasu benzoesowego, sorbitol, śladowe ilości glukozy i sacharozy oraz sód”).

   Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna martwica naskórka (NET), które mogą być śmiertelne. Pacjent powinien zostać poinformowany, jak wyglądają objawy ciężkich reakcji skórnych i przerwać stosowanie leku w przypadku pojawienia się objawów wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych oznak nadwrażliwości.

   Całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g (4 000 mg) na dobę.

   Należy unikać jednoczesnego stosowania tego leku z innymi lekami, które zawierają paracetamol, takimi jak leki na grypę i przeziębienie, ponieważ wysokie dawki paracetamolu mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby. Nie należy stosować więcej niż jednego leku zawierającego paracetamol bez konsultacji z lekarzem.

   W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej (patrz informacja „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Aristo”).

   Podawanie większych niż zalecane dawek paracetamolu wiąże się z ryzykiem bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Leków zawierających paracetamol nie należy przyjmować ani dłużej niż przez kilka dni, ani w dużych dawkach, chyba że tak zaleci lekarz.

   Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych lub niewłaściwe stosowanie ich w dużych dawkach może powodować bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami paracetamolu.

   Wpływ na wyniki badań analitycznych

   Jeśli pacjent zamierza poddać się badaniom laboratoryjnym (w tym badaniom krwi, moczu itp.), należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku, gdyż jego stosowanie może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych.

   Paracetamol może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych stężenia kwasu moczowego i glukozy.

   Dzieci i młodzież

   Nie zaleca się podawania leku (patrz punkt 3). Ten lek przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

   Lek Paracetamol Aristo a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych (leki przeciwpadaczkowe, takie jak: karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon, lamotrygina)

   Jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków przeciwpadaczkowych może powodować lub nasilać uszkodzenie wątroby.

   Lamotrygina

   Działanie lamotryginy może być osłabione.

   Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i arytmii serca (propranolol) Jednoczesne stosowanie paracetamolu i propranololu może nasilać działanie i (lub) toksyczność tych leków.

   Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej

   Probenecyd prawie 2-krotnie zmniejsza wydalanie paracetamolu. Podczas jednoczesnego podawania paracetamolu z probenecydem należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu.

   Leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna, izoniazyd)

   Jednoczesne stosowanie paracetamolu i ryfampicyny lub izoniazydu może powodować lub nasilać uszkodzenie wątroby.

   Salicylamid, lek stosowany w leczeniu gorączki i bólu, może wydłużać okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji (t1/2).

   Leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi

   Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu. Aby tego uniknąć, należy podawać paracetamol na 1 godzinę przed lub 4 godziny po zastosowaniu cholestyraminy.

   Leki zapobiegające nudnościom i wymiotom (metoklopramid i domperydon)

   Jednoczesne przyjmowanie paracetamolu i leków powodujących przyspieszenie opróżniania żołądka, np. metoklopramidu i domperydonu, zwiększa wchłanianie i przyspiesza przewidywane rozpoczęcie działania paracetamolu. Jednak nie ma konieczności unikania jednoczesnego stosowania tych leków.

   Leki zapobiegające tworzeniu się zakrzepów (doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenokumarol, warfaryna)

   Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Długotrwałe stosowanie paracetamolu u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem lekarza. Przy dłuższym stosowaniu większych dawek paracetamolu zaobserwowano nasilone działanie warfaryny.

   Leki zwiększające wydalanie moczu (diuretyki pętlowe, takie jak furosemid) Może wystąpić osłabione działanie diuretyków.

   Chloramfenikol, lek stosowany w leczeniu zakażeń

   Jednoczesne stosowanie paracetamolu i chloramfenikolu może znacznie opóźniać wydalanie chloramfenikolu, zwiększać jego stężenie w osoczu i powodować wzrost ryzyka toksyczności.

   Zydowudyna (AZT), lek stosowany w chorobach wirusowych

   Jednoczesne stosowanie paracetamolu i AZT może zwiększać częstość występowania neutropenii lub ją nasilać (zmniejszać liczbę białych krwinek). Paracetamol może być stosowany równocześnie z AZT wyłącznie według zaleceń lekarza.

   Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu paracetamolu z substancjami indukującymi enzymy wątrobowe, takimi jak: barbiturany, karbamazepina, izoniazyd, ryfampicyna lub etanol, ponieważ mogą one nasilać toksyczne działanie paracetamolu.

   Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku jednocześnie z lekami, które opóźniają opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub je przyspieszają (np. metoklopramid i domperydon).

   Flukloksacylina (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu.

   Lek Paracetamol Aristo z alkoholem

   Pacjenci nie powinni pić alkoholu podczas leczenia paracetamolem.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Lek Paracetamol Aristo można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży, lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się

   z lekarzem.

   Paracetamol przenika do mleka kobiecego. Dawki lecznicze paracetamolu można podawać w okresie karmienia piersią.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Ten lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas leczenia paracetamolem mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: niewielka senność i zawroty głowy.

   Paracetamol Aristo zawiera sól kwasu benzoesowego (sodu benzoesan), sorbitol, śladowe ilości glukozy i sacharozy oraz sód.

   Lek zawiera 2,7 mg sodu benzoesanu (E 211) w każdej tabletce musującej.

   Sodu benzoesan może zwiększyć ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4 tygodnia życia).

   Lek zawiera 270 mg sorbitolu (E 420) w każdej tabletce musującej.

   Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Lek zawiera śladowe ilości glukozy z maltodekstryny oraz cukru (sacharozy).

   Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Lek zawiera 338 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce musującej. Odpowiada to 17% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu u osób dorosłych.

 4. Jak stosować lek Paracetamol Aristo

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Tabletkę musującą należy przed doustnym podaniem rozpuścić całkowicie w szklance wody. Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

  Dorośli

  Zalecana dawka u osób dorosłych to 1 tabletka przyjmowana w odstępach co 6 do 8 godzin. W razie potrzeby, kolejną tabletkę można przyjąć po minimum 4 godzinach.

  Nie jest zwykle konieczne przyjmowanie dawek większych niż 3 g (3 000 mg) na dobę, co odpowiada 3 tabletkom na dobę.

  W przypadku bardziej intensywnego bólu, maksymalną dawkę można zwiększyć do 4 g na dobę

  (4 tabletki). Pomiędzy kolejnymi podaniami leku należy zawsze zachować odstęp minimum 4 godzin. Przyjmowanie leku po posiłku może opóźnić początek działania leku.

  Częstość przyjmowania leku

  Regularne stosowanie zapobiega zmianom w nasileniu bólu lub gorączki.

  Choroby nerek

  Należy skonsultować się z lekarzem.

  Pacjenci z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować tego leku.

  Choroby wątroby

  Należy przyjąć taką dawkę leku, jaką przepisze lekarz, z zachowaniem minimalnego odstępu 8 godzin pomiędzy dawkami.

  Nie należy przyjmować więcej niż 2 g (2 000 mg) paracetamolu (2 tabletki) w ciągu 24 godzin. U osób z przewlekłym alkoholizmem nie należy przekraczać dawki 2 g (2 000 mg) na dobę.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Modyfikacja dawki nie jest zwykle wymagana.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Aristo

  Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

  Wystąpienie objawów toksycznych ciężkiego uszkodzenia wątroby może być opóźnione o 1-2 dni od zażycia leku. Przedawkowanie paracetamolu wymaga właściwej kontroli i podjęcia natychmiastowego leczenia. Mimo braku wczesnych objawów, pacjenta należy niezwłocznie skierować do szpitala i podjąć leczenie.

  Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość, ogólne złe samopoczucie, wzmożoną potliwość i bóle brzucha pojawiające się zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin.

  Pominięcie przyjęcia leku Paracetamol Aristo

  W przypadku pominięcia dawki leku należy możliwie szybko przyjąć kolejną dawkę, chyba że zbliża się wyznaczona pora zastosowania następnej planowanej dawki. Należy pamiętać o zachowaniu

  co najmniej czterech godzin odstępu pomiędzy dawkami. Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U pacjentów przyjmujących lek Paracetamol Aristo obserwowano następujące działania niepożądane:

  Rzadko: występujące nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów

  • niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze)

  • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

  • dyskomfort.

   Bardzo rzadko: występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

  • mogą wystąpić zmiany w obrazie morfologicznym krwi, w tym zmiany liczby krwinek (takie jak: nienaturalnie niskie stężenia niektórych składników krwi, które mogą powodować

   np. krwawienia z nosa lub dziąseł) i inne krwawienia

  • reakcje nadwrażliwości (objawy takie: jak obrzęk, duszność, potliwość, nudności, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi)

  • zmniejszenie stężenia cukru we krwi

  • żółtaczka (zażółcenie skóry), niewydolność wątroby

  • reakcje skórne, takie jak: zapalenie skóry wywołane nadwrażliwością, pokrzywka, swędzenie, wysypka

  • zmiany w oddawaniu moczu (trudne lub bolesne oddawanie moczu, zmniejszenie ilości moczu i krew w moczu).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Paracetamol Aristo

 9. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paracetamol Aristo

 • Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu.

 • Pozostałe składniki to: maltodekstryna (ze skrobi kukurydzianej, zawiera śladowe ilości glukozy), powidon K90, kwas cytrynowy, sodu diwodorocytrynian, sodu wodorowęglan, sodu węglan, sorbitol (E 420), kopowidon, aromat cytrynowy PHS-135460 (zawiera śladowe ilości cukru), sodu cyklaminian, sacharyna sodowa (E 954), mieszanka sodu dokuzynianu (85%) i sodu benzoesanu (E 211) (15%).

Jak wygląda lek Paracetamol Aristo i co zawiera opakowanie

Tabletki musujące są koloru białego lub prawie białego, mają kształt okrągły i dostępne są

w pojemnikach polipropylenowych z korkiem z polietylenu LDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Wielkość opakowania: 16, 32 (2x16) lub 40 (2x20) tabletek musujących w tekturowym pudełku Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8–10

13435 Berlin Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Hiszpania Paracetamol Edigen, 1000 mg, comprimidos efervescentes EFG Polska Paracetamol Aristo, 1000 mg, tabletki musujące

Portugalia Paracetamol Aristo, 1000 mg, compresse effervescenti Włochy Paracetamolo Aristo, 1000 mg, compresse effervescenti

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2022

Reklama: