Reklama:

Posaconazole Mylan

Substancja czynna: Posaconazolum 40 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 40 mg/ml
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Posaconazole Mylan, 40 mg/ml, zawiesina doustna

Posaconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Posaconazole Mylan i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Posaconazole Mylan zawiera substancję czynną o nazwie pozakonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby.

   Lek ten działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia

   u ludzi.

   Posaconazole Mylan może być stosowany u dorosłych w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych, kiedy inne leki przeciwgrzybicze nie działają lub nie mogą być dłużej przyjmowane:

   • zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Aspergillus, które nie reagują na leki przeciwgrzybicze – amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane;

   • zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium, które nie reagują na amfoterycynę B

    lub itrakonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane;

   • zakażeń wywołanych przez grzyby, i zwanych chromoblastomikozą i grzybniakiem, które nie reagują na leczenie itrakonazolem lub w przypadku, gdy leczenie itrakonazolem musi być przerwane;

   • zakażeń wywołanych przez grzyby zwane Coccidioides, które nie reagują na jeden lub więcej z następujących leków – amfoterycyna B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane;

   • nieleczonych wcześniej zakażeń jamy ustnej i gardła (znanych jako pleśniawki),

    spowodowanych przez grzyby zwane Candida.

    Lek ten może być również stosowany profilaktycznie w celu zapobieżenia zakażeniom grzybiczym u dorosłych, u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju takich zakażeń, np.:

   • u pacjentów, u których układ odpornościowy jest osłabiony w wyniku chemioterapii stosowanej z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego;

   • u pacjentów stosujących wysokodawkową terapię immunosupresyjną po przeszczepieniu

    komórek krwiotwórczych szpiku.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Posaconazole Mylan

  4. Kiedy nie przyjmować leku Posaconazole Mylan:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego

    leku (wymienionych w punkcie 6);

   • jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę, jakiekolwiek leki zawierające alkaloidysporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, albo statyny takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna.

   • jeśli pacjent rozpoczął leczenie wenetoklaksem lub dawkowanie wenetoklaksu jest powoli zwiększane w ramach terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. CLL, chronic lymphocytic leukaemia)

    Nie należy stosować leku Posaconazole Mylan, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Posaconazole Mylan, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Więcej informacji na ten temat, w tym informacje dotyczące innych leków mogących wchodzić w interakcje z lekiem Posaconazole Mylan, podano niżej w punkcie „Posaconazole Mylan a inne leki”.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Posaconazole Mylan należy omówić to z lekarzem,

    farmaceutą lub pielęgniarką:

   • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy, taki jak

    ketokonazol, flukonazol, itrakonazol lub worykonazol;

   • jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości schorzenia wątroby. W trakcie przyjmowania tego leku może być konieczne wykonywanie badań krwi.

   • jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka lub silne wymioty, które mogą osłabić skuteczność działania tego leku;

   • jeśli u pacjenta w zapisie EKG stwierdza się zaburzenia rytmu serca, które

    wskazują na wydłużenie odstępu QTc;

   • jeśli u pacjenta rozpoznano osłabienie mięśnia sercowego lub niewydolność serca;

   • jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne spowolnienie akcjiserca;

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca;

   • jeśli u pacjenta występują nieprawidłowe zmiany poziomu potasu, magnezu lub wapnia

    we krwi;

   • jeśli pacjent przyjmuje winkrystynę, winblastynę i inne „alkaloidy barwinka” (leki

    stosowane w leczeniu raka).

   • jeśli pacjent przyjmuje wenetoklaks (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych).

    Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (oraz w razie wątpliwości), przed przyjęciem leku Posaconazole Mylan należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

    Jeśli podczas przyjmowania leku Posaconazole Mylan wystąpi ciężka biegunka lub silne wymioty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki ze względu na możliwość osłabienia działania leku. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie 4.

    Dzieci

    Leku Posaconazole Mylan nie należy stosować u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 17 lat i

    młodszych).

    Posaconazole Mylan a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

    obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Nie należy stosować leku Posaconazole Mylan, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

   • terfenadynę (stosowaną w leczeniualergii),

   • astemizol (stosowany w leczeniu alergii),

   • cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwościżołądkowych),

   • pimozyd (stosowany w leczeniu objawów zespołu Touretta i chorób psychicznych),

   • halofantrynę (stosowaną w leczeniu malarii),

   • chinidynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

    Posaconazole Mylan może spowodować zwiększenie stężenia tych leków we krwi i w konsekwencji poważne zmiany rytmu serca;

   • jakiekolwiek leki zawierające alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy. Posaconazole Mylan może spowodować zwiększenie poziomu tych leków we krwi, co może prowadzić do znacznego ograniczenia dopływu krwi do palców dłoni lub stóp i w konsekwencji ich uszkodzenia;

   • statyn, takich jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna, stosowanych w celu obniżenia

    wysokiego poziomu cholesterolu.

   • wenetoklaks stosowany na początku leczenia pewnego rodzaju nowotworu zwanego przewlekłą białaczką limfocytową (ang. CLL, chronic lymphocytic leukaemia).

    Nie należy stosować leku Posaconazole Mylan, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Inne leki

    Należy zapoznać się z powyższą listą leków, których nie wolno stosować w czasie leczenia lekiem Posaconazole Mylan. Poza lekami wymienionymi powyżej są inne leki, których stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Ryzyko to może być większe, gdy stosuje się je z lekiem Posaconazole Mylan. Należy się upewnić, że lekarz prowadzący został poinformowany o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta (wydawanych na receptę i bez recepty).

    Niektóre leki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku Posaconazole Mylan poprzez zwiększenie stężenia leku Posaconazole Mylan we krwi.

    Następujące leki mogą spowodować obniżenie poziomu leku Posaconazole Mylan we krwi i w ten sposób zmniejszyć skuteczność leku Posaconazole Mylan:

   • ryfabutyna i ryfampicyna (stosowane w leczeniu pewnych zakażeń). Osoby przyjmujące ryfabutynę powinny wykonać badania krwi i zwracać uwagę na możliwe działania niepożądane ryfabutyny;

   • fenytoina, karbamazepina, fenobarbital lub prymidon (stosowane w leczeniu lub profilaktyce napadów drgawkowych);

   • efawirenz i fosamprenawir stosowane w leczeniu zakażenia HIV;

   • leki stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu w żołądku, takie jak: cymetydyna

    i ranitydyna lub omeprazol i podobne leki zwane inhibitorami pompy protonowej.

    Lek Posaconazole Mylan może prawdopodobnie zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych niektórych leków poprzez zwiększenie stężenia tych leków we krwi. Do tych leków należy zaliczyć:

   • winkrystynę, winblastynę i inne alkaloidy barwinka (stosowane w leczeniu chorób

    nowotworowych);

   • wenetoklaks (stosowany w leczeniu chorób nowotworowych);

   • cyklosporynę (stosowaną podczas operacji przeszczepienia narządu lub po niej);

   • takrolimus i syrolimus (stosowane podczas operacji przeszczepienia narządu lub po niej);

   • ryfabutynę (stosowaną w leczeniu pewnychzakażeń);

   • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV zwane inhibitorami proteazy (w tym lopinawir i atazanawir przyjmowane jednocześnie zrytonawirem);

   • midazolam, triazolam, alprazolam lub inne benzodiazepiny (stosowane jako leki uspokajające

    lub rozluźniające mięśnie);

   • diltiazem, werapamil, nifedypinę, nisoldypinę lub inne blokery kanału wapniowego (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi);

   • digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolnościserca);

   • glipizyd lub inne pochodne sulfonylomocznika (stosowane w celu obniżenia wysokiego

    poziomu cukru we krwi).

   • kwas all-trans-retynowy (ang. ATRA, all-trans retinoic acid), zwany także tretynoiną

    (stosowany w leczeniu pewnych nowotworów krwi).

    Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (oraz w razie wątpliwości), przed zastosowaniem leku Posaconazole Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Stosowanie leku Posaconazole Mylan z jedzeniem i piciem

    Jeżeli jest to możliwe, aby poprawić wchłanianie pozakonazolu należy go przyjmować podczas spożywania albo zaraz po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Posaconazole Mylan”). Brak danych dotyczących wpływu alkoholu na pozakonazol.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży, wówczas przed rozpoczęciem stosowania leku Posaconazole Mylan powinna powiadomić lekarza.

    Nie należy stosować leku Posaconazole Mylan w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz.

    Kobiety, w wieku rozrodczym, powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania tego leku. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Posaconazole Mylan należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

    Nie wolno karmić piersią w trakcie przyjmowania leku Posaconazole Mylan, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka ludzkiego.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Podczas przyjmowania leku Posaconazole Mylan mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn i należy zwrócić się do lekarza.

    Lek Posaconazole Mylan zawiera glukozę

    Posaconazole Mylan zawiera około 2,11 g glukozy w 5 ml zawiesiny. W przypadku potwierdzonej przez lekarza nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Lek ten może mieć szkodliwy wpływ na zęby.

    Lek Posaconazole Mylan zawiera benzoesan sodu (E211)

    Ten produkt leczniczy zawiera 2 mg benzoesanu sodu w każdym ml, co jest równoważne do 10 mg w 5 ml zawiesiny. Benzoesan sodu może nasilić żółtaczkę (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

    Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 5 ml, co oznacza, że jest

    zasadniczo „wolny od sodu”.

  5. Jak przyjmować lek Posaconazole Mylan

  6. Leku Posaconazole Mylan w postaci zawiesiny doustnej nie wolno przyjmować zamiennie z lekiem Posaconazole Mylan w postaci tabletek ani lekiem w postaci dojelitowego proszku i rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny doustnej bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Może to prowadzić do braku skuteczności lub zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

   Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz prowadzący będzie monitorował reakcję i stan pacjenta, aby ocenić, jak długo należy podawać lek Posaconazole Mylan i czy nie

   należy zmienić dawki dobowej.

   Tabela poniżej pokazuje zalecane dawki i czas trwania leczenia, które zależą od rodzaju zakażenia występującego u pacjenta i mogą zostać dostosowane indywidualnie przez lekarza. Nie należy samemu dostosowywać dawki lub zmieniać dawki zaleconej bez konsultacji z lekarzem.

   Jeżeli jest to możliwe, pozakonazol należy przyjmować podczas spożywania albo natychmiast po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego.

   Wskazanie

   Zalecana dawka i czas trwania leczenia

   Leczenie opornych zakażeń grzybiczych (Invasive aspergillosis, Fusariosis, Chromoblastomycosis/Myceto ma, Coccidioidomycosis)

   Zalecana dawka wynosi 200 mg (1 miarka 5 ml) cztery

   razy na dobę.

   Jeśli lekarz tak zaleci, można stosować alternatywnie 400 mg (10 ml) dwa razy na dobę podczas spożywania lub zaraz po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego.

   Pierwsze leczenie pleśniawek

   Pierwszego dnia leczenia 200 mg (1 miarka 5 ml) raz na dobę. W kolejne dni 100 mg (2,5 ml) raz na dobę.

   Zapobieganie poważnym zakażeniom grzybiczym

   200 mg (1 miarka 5 ml) 3 razy na dobę.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Posaconazole Mylan

   W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

   Pominięcie przyjęcia leku Posaconazole Mylan

   W razie nie przyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z ustaleniami. Jednakże, jeśli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało niewiele czasu, należy przyjąć dawkę leku zgodnie z ustaleniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Ciężkie działania niepożądane

   Należy natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, ponieważ może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna:

   • nudności lub wymioty, biegunka

   • objawy niewydolności wątroby – do tych objawów zalicza się zażółcenie skóry lub twardówek (białkówek) oczu, nietypowo ciemną barwę moczu lub jasne zabarwienie stolca, nudności występujące bez przyczyny, dolegliwości żołądkowe, utratę apetytu, nietypowe zmęczenie lub osłabienie, wzrost aktywności enzymów wątrobowych wykazany w badaniach krwi

   • reakcja alergiczna

    Inne działania niepożądane

    Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

    Częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób

   • zmiana poziomu elektrolitów we krwi wykazana w badaniach krwi – do jej objawów zalicza się

    uczucie dezorientacji lub osłabienie

   • nieprawidłowe czucie skórne, w tym uczucie drętwienia, mrowienia, świądu, gęsiej skórki, kłucia lub pieczenia

   • ból głowy

   • niski poziom potasu wykazany w badaniach krwi

   • niski poziom magnezu wykazany w badaniach krwi

   • wysokie ciśnienie tętnicze

   • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, gazy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia

    odczuwania smaku

   • zgaga (uczucie pieczenia w klatce piersiowej igardle)

   • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby neutrofili, czyli białych krwinek (neutropenia), które może zwiększyć podatność nazakażenia

   • gorączka

   • uczucie osłabienia, zawroty głowy, zmęczenie lubsenność

   • wysypka

   • świąd

   • zaparcie

   • dyskomfort w odbytnicy

    Niezbyt częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób

   • niedokrwistość – do jej objawów zalicza się bóle głowy, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, duszność lub zblednięcie skóry oraz niski poziom hemoglobiny wykazany w badaniach krwi

   • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może prowadzić do występowania krwawień

   • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby leukocytów, czyli rodzaju białych krwinek (leukopenia), które może zwiększyć podatność nazakażenia

   • zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, czyli rodzaju białych krwinek (eozynofilia), które może mieć związek ze stanem zapalnym

   • zapalenie naczyń krwionośnych

   • zaburzenia rytmu serca

   • drgawki

   • uszkodzenie nerwów (neuropatia)

   • nieprawidłowy rytm serca wykazany w zapisie EKG, kołatanie serca, spowolnione lub

    przyspieszone bicie serca, podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi

   • obniżone ciśnienie krwi

   • zapalenie trzustki, które może powodować silny bólbrzucha

   • niedotlenienie śledziony (zawał śledziony) – może to powodować silny ból brzucha

   • poważne zaburzenia czynności nerek – do ich objawów zalicza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości moczu, albo zmianę barwymoczu

   • wysoki poziom kreatyniny w moczu wykazany w badaniach krwi

   • kaszel, czkawka

   • krwawienia z nosa

   • silny i ostry ból w klatce piersiowej pojawiający się podczas wdechu (ból opłucnowy)

   • powiększenie węzłów chłonnych(limfadenopatia)

   • osłabienie czucia, zwłaszcza skórnego

   • drżenie

   • podwyższenie lub obniżenie poziomu cukru we krwi

   • niewyraźne widzenie, nadwrażliwość naświatło

   • wypadanie włosów (łysienie)

   • owrzodzenie jamy ustnej

   • dreszcze, ogólne złe samopoczucie

   • dolegliwości bólowe, ból pleców lub szyi, ból ramion i nóg

   • zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki)

   • zaburzenia miesiączkowania (nieprawidłowe krwawienia zpochwy)

   • trudność w zasypianiu (bezsenność)

   • częściowa lub całkowita utrata zdolnościmówienia

   • obrzęk jamy ustnej

   • nietypowe sny lub problemy ze snem

   • zaburzenia koordynacji lub równowagi

   • zapalenie błon śluzowych

   • zatkany nos

   • trudności z oddychaniem

   • dyskomfort w klatce piersiowej

   • wzdęcia

   • łagodne do nasilonych nudności, wymioty, kurcze brzucha i biegunka, zwykle spowodowane

    wirusem, ból brzucha

   • odbijanie się

   • uczucie niepokoju ruchowego

    Rzadkie: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób

   • zapalenie płuc – do jego objawów można zaliczyć duszność i odpluwanie wydzieliny o zmienionej barwie, wysokie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych płuc (nadciśnienie płucne), które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc i serca

   • zaburzenia krwi, takie jak nietypowe krzepnięcie krwi lub wydłużenie czasu krwawienia

   • ciężkie reakcje alergiczne, w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry

   • zaburzenia psychiczne, takie jak słyszenie głosów i widzenie nieistniejących rzeczy

   • omdlenia

   • problemy z myśleniem lub mówieniem, gwałtowne, niekontrolowane ruchy kończyn, zwłaszcza rąk

   • udar mózgu – do jego objawów można zaliczyć ból, osłabienie, drętwienie lub mrowienie kończyn

   • pojawienie się ubytku lub mroczka (ciemnej plamy) w poluwidzenia

   • niewydolność serca lub zawał serca, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca i śmierci, zaburzenia rytmu serca powodujące nagły zgon

   • obecność skrzeplin krwi w naczyniach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) – do

    jej objawów można zaliczyć silny ból lub obrzęki nóg

   • obecność skrzeplin krwi w naczyniach płuc (zatorowość płucna) – do jej objawów

    można zaliczyć duszność lub ból w czasie oddychania

   • krwawienie z żołądka lub jelit – do jego objawów można zaliczyć krwawe wymioty lub obecność krwi w stolcu

   • niedrożność jelit, a zwłaszcza jelita krętego. Niedrożność uniemożliwia przesuwanie się zawartości jelit do dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego). Do jej objawów można zaliczyć uczucie wzdęcia, wymioty, ciężkie zaparcie, utratę apetytu i skurcze jelit

   • zespół hemolityczno-mocznicowy, w którym dochodzi do rozpadu czerwonych

    krwinek (hemolizy). Może mu towarzyszyć niewydolnośćnerek

   • pancytopenia, czyli zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (krwinek białych, czerwonych i płytek krwi) wykazane w badaniach krwi

   • duże fioletowe wylewy pod skórą (zakrzepowa plamicamałopłytkowa)

   • obrzęk twarzy lub języka

   • depresja

   • podwójne widzenie

   • ból piersi

   • zaburzenia czynności nadnerczy, które mogą powodować osłabienie, zmęczenie, utratę

    apetytu, zmiany zabarwienia skóry

   • zaburzenia czynności przysadki, które mogą powodować obniżenie poziomu niektórych

    hormonów we krwi wpływających na czynność męskich lub żeńskich narządów płciowych

   • problemy ze słuchem

   • pseudoaldosteronizm, który może przyczynić się do wysokiego ciśnienia tętniczego krwi z

    niskim stężeniem potasu (widocznym w badaniu krwi).

    Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

    • niektórzy pacjenci zgłaszali również uczucie dezorientacji po przyjęciu leku Posaconazole

   Mylan.

   Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa,

   tel.: + 48 22 49 21 301

   faks: + 48 22 49 21 309

   strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Posaconazole Mylan

  10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanegomiesiąca.

   Jeśli po czterech tygodniach po pierwszym otwarciu butelki pozostanie pewna ilość zawiesiny, nie należy jej stosować. Butelkę zawierającą niezużytą zawiesinę należy zwrócić do apteki.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie przechowywać w lodówce ani

   nie zamrażać.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Posaconazole Mylan

 • Substancją czynną leku jest pozakonazol. Jeden ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg pozakonazolu.

 • Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, monosodu cytrynian bezwodny, sodu benzoesan (E 211) (patrz punkt 2 „Lek Posaconazole Mylan zawiera benzoesan sodu”), sodu laurylosiarczan, symetykon emulsja 30% (zawiera: symetykon, metylocelulozę, kwas sorbinowy, wodę oczyszczoną), guma ksantan, glicerol, glukoza ciekła, tytanu dwutlenek (E 171), aromat wiśniowy, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Posaconazole Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Posaconazole Mylan to biała do żółtawej zawiesina doustna o smaku wiśniowym w butelce z oranżowego szkła zawierającej 105 ml zawiesiny, zamkniętej zakrętką z polietylenu z

zabezpieczeniem przed dostępem dzieci. Do każdej butelki dołączona jest plastikowa łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie objętości zawiesiny doustnej: 2,5 ml i 5 ml. Całość w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Mylan Ireland Limited Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 Irlandia

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Avenue 15351 Pallini Attiki

Grecja

Rafarm SA

Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka Paiana Attiki

TK 19002, TΘ 37

Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Tel: +48 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2022

Reklama: