Reklama:

Akvir

Substancja czynna: Inosinum pranobexum 500 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AKVIR, 500 mg, tabletki

Inosinum pranobexum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Akvir i w jakim celu się go stosuje

  2. Akvir jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudzającym czynność układu odpornościowego).

   Lek Akvir zawiera substancję czynną inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

   Wskazania do stosowania leku Akvir

   Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

   W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes

   simplex).

   Lek Akvir może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

   Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Akvir Kiedy nie stosować leku Akvir:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

 • jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania

  wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Akvir należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu; lek Akvir może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

 • jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek; w takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta;

 • jeśli zachodzi konieczność długotrwałego leczenia (3 miesiące lub dłużej); lekarz zaleci regularne badania kontrolne krwi oraz będzie kontrolować czynność nerek i wątroby.

 • jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

  Dzieci

  Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia.

  Lek Akvir a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zwłaszcza poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki wymienione poniżej, gdyż mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Akvir:

 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol lub inne leki);

 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

 • leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

 • azydotymidyna (lek stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV).

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Nie należy przyjmować leku Akvir w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Jest mało prawdopodobne, aby lek Akvir miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  1. Jak stosować lek Akvir

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy podzielić na równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dobę.

   Zalecana dawka

   Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę.

   Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3 g), czyli 2 tabletki 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (4 g), czyli 2 tabletki 4 razy na dobę.

   Dzieci w wieku powyżej 1 roku

   Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

   Dzieciom, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku w postaci syropu 250 mg/5 ml lub 500 mg/5 ml.

   W przypadku zakażeń nawracających opryszczki ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie

   poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, czyli bólu, mrowienia, swędzenia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

   Sposób podawania

   Tabletki należy popić odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całych tabletek, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

   Czas trwania leczenia

   Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Akvir

   Dotychczas nie zgłaszano przypadków przedawkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie zastosowania leku Akvir

   W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Akvir

   W przypadku przerwania leczenia, oczekiwane działanie lecznicze może nie zostać osiągnięte lub mogą nasilić się objawy choroby.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • nagle pojawiający się świszczący oddech;

 • trudności z oddychaniem;

 • obrzęk powiek, twarzy lub warg;

 • wysypka lub świąd (zwłaszcza, jeżeli dotyczą całego ciała).

  Mogą wystapić następujące działania niepożądane

  Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.

  Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy, ból głowy;

 • świąd skóry, wysypka skórna;

 • ból stawów;

 • wymioty, nudności, dyskomfort w nadbrzuszu;

 • zmęczenie (znużenie, osłabienie), złe samopoczucie;

 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

  Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • nerwowość;

 • senność, trudności w zasypianiu (bezsenność);

 • biegunka, zaparcia;

 • zwiększona objętość moczu (wielomocz).

  Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), reakcja alergiczna, pokrzywka, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna) - patrz informacja zamieszczona na początku tego punktu;

 • zawroty głowy;

 • zaczerwienienie skóry (rumień);

 • ból w nadbrzuszu.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

  zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C

  PL-02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać Akvir

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Akvir

 • Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz

  4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molowym 1:3). Każda tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

 • Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda Akvir i co zawiera opakowanie

Lek Akvir ma postać tabletek białych do jasnokremowych, podłużnych, obustronnie wypukłych, bez plam i uszkodzeń.

Opakowanie zawiera 20 lub 50 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel.: +48 24 357 44 44

Faks: +48 24 357 45 45

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: