Reklama:

Treosulfan Zentiva

Substancja czynna: Treosulfan 5 g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Treosulfan Zentiva, 5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

treosulfan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Treosulfan Zentiva i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Treosulfan Zentiva zawiera substancję czynną treosulfan. Treosulfan należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych lekami alkilującymi. Leki te hamują wzrost guza.

   Lek Treosulfan Zentiva został przepisany pacjentowi przez lekarza do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka jajnika po co najmniej jednej wcześniejszej terapii standardowej.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Treosulfan Zentiva Kiedy nie stosować leku Treosulfan Zentiva

   • jeśli pacjent ma uczulenie na treosulfan.

   • jeśli pacjent ma zbyt małą liczbę krwinek (ciężka depresja szpiku kostnego).

    Przed każdym podaniem pacjent będzie miał badanie krwi w celu sprawdzenia, czy liczba krwinek umożliwia podanie leku Treosulfan Zentiva.

   • w okresie karmienia piersią.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Treosulfan Zentiva należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli:

   • u pacjenta wystąpi zapalanie płuc, które powoduje duszność (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych lub włóknienie płuc). W takim przypadku leczenie Treosulfan Zentiva należy przerwać.

    Stosując lek Treosulfan Zentiva pacjent powinien wiedzieć o:

   • podwyższonym ryzyku rozwoju niektórych rodzajów zakażeń;

   • możliwości wystąpienia różnych nowotworów krwi po długotrwałym leczeniu;

   • ponieważ treosulfan jest wydalany przez nerki, należy ściśle monitorować morfologię krwi i odpowiednio zmodyfikować dawkę, jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia czynności nerek;

   • leczenie lekami przeciwnowotworowymi może zwiększyć ryzyko uogólnionego zakażenia po niektórych szczepieniach. Dlatego nie należy stosować tego leku razem ze szczepionkami żywymi;

   • w związku z możliwością wystąpienia stanu zapalnego pęcherza moczowego lub częstszego oddawania moczu lub uczucia parcia na mocz z obecnością lub bez obecności krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego), zaleca się picie większej niż zwykle ilości płynów do 24 godzin po leczeniu treosulfanem;

    W przypadku kobiet w wieku rozrodczym w trakcie leczenia i przez sześć miesięcy po jego zakończeniu konieczne jest także stosowanie skutecznej antykoncepcji (np. pigułek antykoncepcyjnych) (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

    Lek Treosulfan Zentiva a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Działanie ibuprofenu i (lub) chlorochiny może być zmniejszone w przypadku podawania w skojarzeniu z lekiem Treosulfan Zentiva.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Treosulfan Zentiva, 5-gramowego proszku do sporządzania roztworu do infuzji u kobiet w okresie ciąży lub karmiących piersią.

    Ciąża

    W związku z tym, że nie można wykluczyć uszkodzenia płodu, nie należy stosować leku Treosulfan Zentiva, 5-gramowego proszku do sporządzania roztworu do infuzji w okresie ciąży, o ile lekarz nie uzna tego za absolutnie niezbędne. Nie należy zachodzić w ciążę w trakcie leczenia lekiem Treosulfan Zentiva, 5-gramowym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji.

    W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia lekiem Treosulfan Zentiva, 5-gramowym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji należy niezwłocznie poinformować lekarza.

    Antykoncepcja u kobiet

    W przypadku kobiet w wieku rozrodczym w trakcie leczenia lekiem Treosulfan Zentiva, 5-gramowym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji i przez sześć miesięcy po jego zakończeniu konieczne jest stosowanie odpowiedniej antykoncepcji.

    Karmienie piersią

    W związku z tym, że nie można wykluczyć możliwości przeniknięcia substancji do mleka matki, nie należy karmić piersią w trakcie leczenia lekiem Treosulfan Zentiva, 5- gramowym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    W przypadku wystąpienia nudności lub wymiotów może dojść do pogorszenia zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

  4. Jak stosować lek Treosulfan Zentiva

  5. Lek Treosulfan Zentiva będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci kroplówki do żyły. Będzie to trwało od 15 do 30 minut (wlew dożylny), a lek zostanie podany w dawce obliczonej specjalnie dla pacjenta przez lekarza.

   Lekarz obliczy potrzebną dawkę leku Treosulfan Zentiva na podstawie morfologii krwi. Lekarz zmniejszy dawkę, jeśli pacjent otrzymał inny lek przeciwnowotworowy lub radioterapię. Dawka, którą otrzymuje pacjent zależy także od rozmiarów ciała pacjenta i różni się w zależności od powierzchni ciała (BSA).

   W trakcie leczenia lekiem Treosulfan Zentiva wlewy podawane są zwykle co 3 do 4 tygodni. Zasadniczo podaje się 6 cykli leczenia.

   Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania w zależności od wyników badań krwi, ogólnego stanu zdrowia, innych terapii stosowanych przez pacjenta oraz jego odpowiedzi na leczenie lekiem Treosulfan Zentiva. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących leczenia należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

   Jeśli u pacjenta wystąpi ból w miejscu iniekcji, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę.

   Stosowanie u dzieci

   Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Treosulfan Zentiva

   Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę tego leku, może zachorować lub może dojść u niego do zmniejszenia liczby krwinek. Lekarz może zastosować przetoczenie krwi lub w razie konieczności podejmie inne działania.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz omówi je z pacjentem oraz wyjaśni zagrożenia i korzyści wynikające z leczenia.

   O wystąpieniu któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę:

   -Reakcje alergiczne [rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)]: jeśli u pacjenta wystąpi świąd, wysypka, obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu bądź spadek ciśnienia krwi.

   -Gorączka lub zakażenie [bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na

   10 pacjentów)]: jeśli u pacjenta występuje gorączka 38°C lub wyższa, pocenie się lub objawy zakażenia (ponieważ u pacjenta może występować niższa niż zazwyczaj liczba krwinek białych).

   -Osłabienie [bardzo często (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)] duszność lub bladość skóry (ponieważ u pacjenta może występować niższa niż zazwyczaj liczba krwinek czerwonych).

   -Krwawienie [bardzo często (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)] z dziąseł, jamy ustnej lub nosa bądź nieoczekiwane podbiegnięcia krwawe lub bladość skóry (ponieważ u pacjenta może występować niższa niż zazwyczaj liczba płytek krwi).

   -Trudności w oddychaniu [bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na

   10 000 pacjentów)] (ponieważ u pacjenta może wystąpić reakcja alergiczna, zapalenie lub zakażenie płuc).

   Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

   • Niestrawność, w tym nudności (mdłości) z wymiotami lub bez wymiotów.

   • Łagodne wypadanie włosów. Po zabiegu wzrost włosów powinien wrócić do normy.

   • Brązowe przebarwienie skóry.

    Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

   • Zakażenia wywołane przez bakterie, wirusy lub grzyby.

    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

   • Różne nowotwory krwi (po długotrwałym leczeniu).

    Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

   • Ciężkie zakażenie ogólne (sepsa)

   • Choroba Addisona, stan zaburzenia pracy nadnerczy, który prowadzi do wystąpienia brązowego zabarwienia skóry, niestrawności, niskiego ciśnienia krwi (uczucie omdlenia) oraz ogólnego osłabienia.

   • Pocenie się, drżenie i głód w wyniku spadku stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia).

   • Uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje).

   • Osłabienie mięśnia sercowego wywołane przez zmianę strukturalną (kardiomiopatia).

   • Pokrzywka lub swędząca wysypka; zapalenie skóry z łuszczeniem się lub bez (twardzina i łuszczyca), zaczerwienienie skóry (rumień).

   • Zapalenie pęcherza moczowego, powodujące ból oraz częstsze oddawanie moczu i uczucie parcia na mocz z obecnością lub bez obecności krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego).

   • Złe samopoczucie (objawy grypopodobne).

   • Bolesne zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania (w przypadku wycieku roztworu treosulfanu do sąsiedniej tkanki).

   Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Treosulfan Zentiva

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Produktu po rekonstytucji nie przechowywać w lodówce (2–8°C), ponieważ może to spowodować wytrącenie osadu. Roztworów, z których wytrącił się osad nie należy używać.

   Nie przechowywać w lodówce.

   Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu

   12 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda rekonstytucji nie wyklucza ryzyka skażenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie okresu i warunków przechowywania produktu podczas stosowania odpowiada użytkownik.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Treosulfan Zentiva

 • Substancją czynną leku jest treosulfan. Każda fiolka zawiera 5 g treosulfanu.

 • Po rekonstytucji, 1 ml roztworu zawiera 50 mg treosulfanu.

Jak wygląda lek Treosulfan Zentiva i co zawiera opakowanie

Lek Treosulfan Zentiva to biały, krystaliczny zbrylony proszek lub proszek, który jest dostarczany w fiolkach z przezroczystego szkła typu I; każda fiolka zawiera 5 g treosulfanu.

Przed podaniem suchy proszek jest mieszany z wodą do wstrzykiwań w fiolce, tworząc roztwór.

Lek Treosulfan Zentiva jest dostępny w pudełku tekturowym zawierającym 1 fiolkę lub 5 fiolek.

Fiolki mogą, ale nie muszą, być umieszczone w kurczliwym rękawie z tworzywa sztucznego/mieć dno wykonane z tego materiału (podstawkę). Rękaw z tworzywa sztucznego nie styka się z produktem leczniczym i stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas transportu. Ułatwia to bezpieczną pracę z produktem leczniczym zarówno dla członków fachowego personelu medycznego, jak i dla personelu farmaceutycznego.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Importer

Emcure Pharma UK Ltd Basepoint Business Centre,

110 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL

Wielka Brytania

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road Portmarnock, Co. Dublin

Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Treosulfan 5g powder for solution for infusion Niemcy: Treosulfan Tillomed 5g Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Francja: Treosulfan Tillomed 5g poudre pour solution pour perfusion Włochy: Treosulfan Tillomed

Hiszpania: Treosulfano Tillomed 5g polvo para solución para perfusión EFG

Austria: Treosulfan Tillomed 5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Czechy: Treosulfan Tillomed

Grecja: Treosulfan Tillomed 5g κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Polska: Treosulfan Zentiva

Rumunia: Treosulfan Tillomed 5g Pulbere pentru soluţie perfuzabilă Dania: Treosulfan Tillomed

Finlandia: Treosulfan Tillomed infuusiokuiva-aine liuosta varten 5g Norwegia: Treosulfan Tillomed 5g Pulver til infusjonsvæske, oppløsning Szwecja: Treosulfan Tillomed 5g Pulver till infusionsvätska, lösning Belgia: Treosulfan Tillomed 5g Poeder voor oplossing voor infusie

Treosulfan Tillomed 5g poudre pour solution pour perfusion Treosulfan Tillomed 5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Irlandia: Treosulfan Tillomed 5g powder for solution for infusion Holandia: Treosulfan Tillomed 5g Poeder voor oplossing voor infusie Portugalia: Treossulfano Tillomed 5g pó para solução para perfusão

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zentiva Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania z lekami przeciwnowotworowymi:

 1. Rekonstytucję produktu leczniczego powinien przeprowadzać przeszkolony fachowy personel medyczny.

 2. Należy to wykonywać w wyznaczonym obszarze.

 3. Należy nosić rękawiczki ochronne, maski i odzież.

 4. Należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami. W razie przypadkowego kontaktu roztworu ze skórą lub oczami, zanieczyszczony obszar należy spłukać dużą ilością wody lub normalnym roztworem soli fizjologicznej. W celu usunięcia przemijającego pieczenia skóry można zastosować łagodny krem. W przypadku kontaktu z oczami należy zasięgnąć porady lekarskiej.

 5. Z preparatami cytotoksycznymi nie mogą pracować osoby, które mogą być w ciąży.

 6. Podczas usuwania materiałów (strzykawek, igieł itd.) wykorzystywanych do rekonstytucji leków cytotoksycznych należy zastosować odpowiednią ostrożność i środki ostrożności.

 7. Powierzchnię roboczą należy osłonić jednorazowym arkuszem z tworzywa sztucznego z chłonnym papierem na odwrocie.

 8. Na wszystkich strzykawkach i zestawach należy stosować złącza Luer-Lock. Zaleca się użycie igieł z dużymi otworami, aby zminimalizować ciśnienie i możliwość utworzenia aerozolu. Możliwość tą można także zmniejszyć, używając igły odpowietrzającej.

Instrukcje dotyczące rekonstytucji produktu leczniczego Treosulfan Zentiva

Aby uniknąć problemów z rozpuszczalnością w trakcie rekonstytucji, należy uwzględnić następujące aspekty:

 1. Rozpuszczalnik, woda do wstrzykiwań, musi zostać ogrzana do temperatury 25– 30ºC (nie wyższej) w łaźni wodnej.

 2. Treosulfan należy ostrożnie usunąć z wewnętrznej powierzchni fiolki infuzyjnej poprzez potrząsanie.

  Procedura ta jest bardzo ważna, ponieważ zwilżenie proszku spowoduje jego przywarcie do powierzchni, co doprowadzi do zbrylenia. W razie wystąpienia zbrylenia należy mocno potrząsać fiolką przez dłuższy czas.

 3. Jedną stronę dwustronnej kaniuli należy umieścić w gumowym korku fiolki z wodą. Fiolkę z treosulfanem należy następnie umieścić na drugim końcu kaniuli, ustawiając dno na górze.

Całą konstrukcję należy odwrócić. Podczas delikatnego potrząsania fiolką woda spływa do fiolki znajdującej się na dole.

W przypadku postępowania zgodnie z tymi instrukcjami cała procedura rekonstytucji nie powinna potrwać dłużej niż 2 minuty. Poniższy schemat ułatwia przeprowadzenie procesu rekonstytucji.

Treosulfan do wstrzykiwań

Woda do wstrzykiwań

Woda do Woda do

wstrzykiwań wstrzykiwań

Treosulfan do wstrzykiwań

Sample Image

Reklama: