Reklama:

Meropenem AptaPharma

Substancja czynna: Meropenemum trihydricum 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meropenem AptaPharma, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji Meropenem AptaPharma, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

  Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Meropenem AptaPharma i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Meropenem AptaPharma zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków zwanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia.

   Meropenem AptaPharma stosuje się do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych:

   • zakażenie płuc (zapalenie płuc);

   • zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy;

   • powikłane zakażenia układu moczowego;

   • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

   • zakażenia śródporodowe i poporodowe (mogące rozwinąć się podczas lub po porodzie);

   • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;

   • ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningokokowe).

    Meropenem AptaPharma można stosować w leczeniu gorączkujących pacjentów z neutropenią, u których podejrzewa się zakażenie bakteryjne.

    Meropenem AptaPharma można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z wymienionymi powyżej zakażeniami.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem AptaPharma

  4. Kiedy nie stosować leku Meropenem AptaPharma

   • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na meropenem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ pacjent taki może być także uczulony na meropenem.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed zastosowaniem leku Meropenem AptaPharma należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę:

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia stanu zdrowia takie jak choroby wątroby lub nerek;

   • jeśli u pacjenta występowała ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

    Podczas leczenia u pacjenta może wystąpić dodatni wynik pewnego badania (tzw. testu Coombsa) wskazującego na obecności przeciwciał, które mogą niszczyć czerwone krwinki. Lekarz omówi to z pacjentem.

    U pacjenta mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe ciężkich reakcji skórnych (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, aby można było rozpocząć leczenie tych objawów.

    Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy któraś z wyżej wymienionych sytuacji go dotyczy, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed przyjęciem leku Meropenem AptaPharma.

    Dzieci

    Lek Meropenem AptaPharma nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności meropenemu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

    Meropenem AptaPharma a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Meropenem AptaPharma może zmieniać działanie niektórych leków a inne leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem AptaPharma.

    Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent przyjmuje:

   • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

   • kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (stosowane w leczeniu padaczki). Nie należy stosować leku Meropenem AptaPharma, ponieważ może to osłabić działanie walproinianu sodu;

   • doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych).

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Zaleca się, aby unikać podawania meropenemu w okresie ciąży.

    O tym, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem zdecyduje lekarz.

    Jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, bardzo ważne jest, aby poinformowała o tym lekarza przed zastosowaniem meropenemu. Małe ilości tego leku przenikają do mleka kobiecego.

    Dlatego o zastosowaniu meropenemu u kobiety w okresie karmienia piersią zdecyduje lekarz.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Nie prowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Stosowanie meropenemu było związane z bólami głowy, uczuciem kłucia i drętwienia (parestezje), co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Meropenem może także powodować mimowolne ruchy mięśni powodujące szybkie i niekontrolowane drżenia całego ciała (drgawki). Zazwyczaj towarzyszy temu utrata przytomności.

    Jeżeli u pacjenta występuje to działanie niepożądane, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

    Meropenem AptaPharma zawiera sód

    Meropenem AptaPharma 500 mg: ten lek zawiera 45 mg sodu (główny składnik soli kuchennej) w każdej fiolce. Odpowiada to 2,3 % zalecanej maksymalnej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

    Meropenem AptaPharma 1000 mg: ten lek zawiera 90 mg sodu (główny składnik soli kuchennej)

    w każdej fiolce. Odpowiada to 4,5 % zalecanej maksymalnej dawki dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

    Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga nadzorowania ilości spożywanego sodu, należy o tym poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

  5. Jak stosować lek Meropenem AptaPharma

  6. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

   Stosowanie u dorosłych

   • Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia występującego u pacjenta, lokalizacji w organizmie oraz nasilenia. Lekarz zadecyduje o dawce potrzebnej pacjentowi.

   • Dawka zwykle stosowana u dorosłych wynosi od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów).

    Lek jest zwykle stosowany co 8 godzin. Jednakże w przypadku uszkodzenia nerek dawki mogą być podawane rzadziej.

    Stosowanie u dzieci i młodzieży

   • Dawka leku u dzieci od ponad 3 miesięcy do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 10 mg do 40 mg leku Meropenem AptaPharma na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Lek jest zwykle podawany co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała ponad 50 kg podaje się dawkę jak dorosłym.

    Jak stosować lek Meropenem AptaPharma

   • Lek Meropenem AptaPharma będzie podany pacjentowi we wstrzyknięciu lub wlewie do dużej żyły.

   • Lek Meropenem AptaPharma będzie podany przez lekarza lub pielęgniarkę.

   • Jednakże czasami, niektórzy pacjenci, rodzice lub opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, by podawać lekMeropenem AptaPharma w domu. Instrukcja podawania jest umieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem AptaPharma w domu”). Zawsze należy stosować lek Meropenem AptaPharma ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

   • Roztworu do wstrzykiwań nie wolno mieszać ani dodawać do roztworów zawierających inne leki.

   • Podanie może trwać 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz zdecyduje, jak długo powinno trwać podawanie leku u pacjenta.

   • Zazwyczaj lek powinien być podawany o tych samych porach dnia.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem AptaPharma

   W razie przypadkowego podania dawki leku większej niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

   Pominięcie zastosowania leku Meropenem AptaPharma

   Jeśli pominięto podanie leku, należy go podać najszybciej jak to jest możliwe. Jednak jeśli czas do podania kolejnej dawki jest krótki, należy dawkę pominąć.

   Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Meropenem AptaPharma

   Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem AptaPharma dopóki nie zaleci tego lekarz.

   W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Ciężkie reakcje alergiczne

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów przedmiotowych lub podmiotowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Do objawów przedmiotowych i podmiotowych mogą należeć pojawiające się szybko:

   • ciężka wysypka, swędzenie lub wypryski na skórze;

   • obrzęki twarzy, ust, języka lub innych części ciała;

   • duszność, świsty lub trudności w oddychaniu;

   • ciężkie reakcje skórne obejmujące:

    • ciężkie reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów),

     a także powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi;

    • ciężką, czerwoną, łuszcząca się wysypkę, guzy skórne zawierające ropę, pęcherze lub złuszczanie skóry, które mogą być związane z gorączką i bólem stawów;

    • ciężkie wysypki skórne, które mogą pojawić się jako czerwonawe okrągłe plamy na tułowiu, często z pęcherzami po środku, złuszczaniem skóry, owrzodzeniami jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i oczu i mogą być poprzedzone gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevensa-Johnsona) lub w bardziej ciężkiej postaci [toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella)].

     Uszkodzenie czerwonych krwinek (częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

     Do objawów należy:

   • pojawienie się niespodziewanej duszności;

   • czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.

    Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Inne możliwe działania niepożądane

    Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

   • bóle brzucha

   • nudności

   • wymioty

   • biegunka

   • bóle głowy

   • wysypka, świąd skóry

   • stan zapalny i ból

   • zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu krwi)

   • zmiany wyników badań diagnostycznych świadczących o czynności wątroby

    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

   • zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby płytek krwi (może powodować łatwe siniaczenie), zwiększenie liczby niektórych białych krwinek, zmniejszenie liczby innych białych krwinek, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. Lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi.

   • zmiany wyników badań krwi, w tym badań świadczących o czynności nerek

   • uczucie mrowienia

   • zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki)

   • zapalenie jelit z biegunką

   • ból żył w miejscu podania leku Meropenem AptaPharma

   • inne zmiany we krwi. Do objawów należą częste zakażenia, gorączka i ból gardła. Od czasu do czasu lekarz może zalecić wykonanie badań kontrolnych krwi.

   • nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Może występować z gorączką i bólami stawów.

    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

   • drgawki

   • ostra dezorientacja i stan splątania (majaczenie).

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

    Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

    Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

    Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

    tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

    strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Meropenem AptaPharma

  10. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oznakowaniu fiolki oraz tekturowym pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

   Wstrzyknięcie

   Po rozpuszczeniu: roztwór do wstrzyknięcia dożylnego należy podać niezwłocznie po sporządzeniu. Sporządzonego roztworu przed podaniem w postaci dożylnego wstrzyknięcia nie należy przechowywać dłużej niż:

 • 3 godziny w temperaturze do 25°C;

 • 12 godzin w stanie schłodzonym (2-8°C).

  Infuzja

  Po rozpuszczeniu: roztwór do infuzji dożylnej należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Sporządzonego roztworu przed jego podaniem w postaci infuzji nie należy przechowywać dłużej niż:

 • 6 godzin w temperaturze do 25°C, jeśli meropenem rozpuszczono w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do infuzji;

 • 24 godziny w stanie schłodzonym (2-8°C), jeśli meropenem rozpuszczono w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do infuzji;

 • jeśli meropenem rozpuszczono w roztworze glukozy 50 mg/ml (5%) do infuzji, sporządzony roztwór należy podać natychmiast.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej roztwór należy podać niezwłocznie, chyba że sposób otwierania, rozpuszczania i rozcieńczania wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Jeżeli roztwór nie zostanie podany niezwłocznie, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Nie zamrażać sporządzonego roztworu.

Roztwór przed podaniem należy ocenić wzrokowo, czy nie zawiera cząstek stałych lub czy nie zmienił barwy.

Należy stosować wyłącznie roztwór bezbarwny do żółtego, bez widocznych cząstek stałych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 1. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Meropenem AptaPharma

Substancją czynną leku jest meropenem. Meropenem AptaPharma 500 mg:

Każda fiolka zawiera 570 mg meropenemu trójwodnego, co odpowiada 500 mg meropenemu. Meropenem AptaPharma 1000 mg:

Każda fiolka zawiera 1140 mg meropenemu trójwodnego, co odpowiada 1000 mg meropenemu Pozostałe składniki to sodu węglan.

Jak wygląda lek Meropenem AptaPharma i co zawiera opakowanie

Meropenem AptaPharma to biały do jasnożółtego krystaliczny proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji, w szklanych fiolkach.

Produkt po odtworzeniu jest klarownym roztworem, bezbarwnym do żółtego.

Meropenem AptaPharma 500 mg: fiolka o pojemności 20 mL, z bezbarwnego szkła typu III z korkiem z gumy bromobutylowej, z fioletowym aluminiowym wieczkiem i nakładką z PP typu flip-off ,

w tekturowym pudełku .

Meropenem AptaPharma 1000 mg: fiolka o pojemności 20 mL, z bezbarwnego szkła typu III z korkiem z gumy bromobutylowej, z szarym aluminiowym wieczkiem i nakładką z PP typu flip-off , w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 1 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Apta Medica Internacional d.o.o. Likozarjeva Ulica 6

1000 Lubljana Słowenia

Wytwórca/Importer

ACS Dobfar S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino 64100 Teramo

Włochy

Nazwa

Nazwa Produktu Leczniczego

Austria

Meropenem AptaPharma 500 mg/1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/Infusionslösung

Bułgaria

Меропенем АптаФарма, 500mg/1000 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор

Chorwacja

Meropenem AptaPharma 500 mg/1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Cypr

Meropenem AptaPharma 500mg /1000 mg powder for solution for injection/infusion

Czechy

Meropenem AptaPharma

Malta

Meropenem 500 mg/1000 mg powder for solution for injection/ infusion.

Polska

Meropenem AptaPharma

Rumunia

Meropenem AptaPharma 500 mg/1000 mg pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă

Słowenia

Meropenem AptaPharma 500 mg/1000 mg prašek

za raztopino za injiciranje/infundiranje

Węgry

Meropenem AptaPharma 500 mg/1000 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2021 Porady / informacje medyczne

Antybiotyki są stosowane w celu leczenia zakażeń bakteryjnych. Są one nieskuteczne w przypadku zakażeń wirusowych.

Zdarzają się przypadki zakażenia bakteryjnego niepoddającego się leczeniu antybiotykami. Jedną z najczęstszych przyczyn takich przypadków jest oporność bakterii na stosowany antybiotyk.

To oznacza, że mimo zastosowania antybiotyku niektóre bakterie mogą przetrwać lub się namnażać.

Istnieje wiele przyczyn oporności bakterii. Właściwe stosowanie antybiotyków może zmniejszyć możliwość uzyskiwania oporności przez bakterie.

Gdy lekarz przepisuje antybiotyk, jest on przeznaczony do leczenia wyłącznie choroby występującej u pacjenta w danej chwili. Stosując się do poniższych uwag można zapobiegać oporności bakterii powodującej, że antybiotyk przestaje działać.

 1. Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby Zdrowia

 2. Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem AptaPharma w domu

  Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, by móc podawać lek Meropenem AptaPharma w domu.

  Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

  Jak przygotować lek

  • Ten lek musi być zmieszany z innym płynem (rozpuszczalnik). Lekarz poinstruuje, ile rozpuszczalnika należy użyć.

  • Lek należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Nie zamrażać przygotowanego leku.

  1. Podawanie leku

  2. Lek może być podany przez krótką kaniulę lub wenflon, albo przez port lub linię centralną.

   Podawanie leku Meropenem AptaPharma przez krótką kaniulę lub wenflon

   1. Podawanie leku Meropenem AptaPharma przez port lub dojście centralne

    1. Zdjąć zamknięcie portu lub linii centralnej, przeczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie.

    2. Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

    3. Po zakończeniu podawania antybiotyku, odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

    4. Założyć nowe zamknięcie na linię centralną i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Reklama: