Reklama:

Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

Substancja czynna: Emtricitabinum 200 mg + Tenofovirum disoproxilum 245 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg + 245 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma, 200 mg + 245 mg, tabletki powlekane

Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksyl. Obie te substancje czynne są lekami przeciwretrowirusowymi stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV. Emtrycytabina jest nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, a tenofowir jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy, jednakże obydwie substancje są na ogół określane jako NRTI i działają poprzez zakłócanie normalnego działania enzymu (odwrotnej transkryptazy), mającego kluczowe znaczenie w procesie namnażania się wirusa.

  • Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma jest stosowany w leczeniu osób dorosłych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1).

  • Jest także stosowany do leczenia HIV u młodzieży w wieku od 12 do poniżej 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg, u których stosowano już inne leki przeciwko HIV, które aktualnie nie są już skuteczne albo powodowały działania niepożądane.

   • W leczeniu zakażenia HIV ten lek należy zawsze stosować w skojarzeniu z innymi lekami.

   • Ten lek można podawać zamiast emtrycytabiny i tenofowiru dizoproksylu przyjmowanych oddzielnie w tych samych dawkach.

    Osoby, które są HIV-dodatnie, mogą nadal przenosić HIV podczas stosowania tego leku, ale ryzyko jest mniejsze dzięki zastosowaniu skutecznej terapii przeciwretrowirusowej. Pacjent powinien omówić z lekarzem środki ostrożności konieczne w celu uniknięcia zakażenia innych osób.

    Ten lek nie wyleczy z zakażenia HIV. Podczas przyjmowania tego leku wciąż mogą rozwijać się zakażenia lub inne choroby mające związek z zakażeniem HIV.

    • Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma jest także stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV-1 u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do poniżej 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg, jeżeli jest przyjmowany codziennie razem ze stosowaniem zasad bezpiecznego seksu.

    Patrz punkt 2 zawierający listę środków ostrożności, które należy podjąć, aby chronić się przed zakażeniem HIV.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

 4. Nie przyjmować leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w leczeniu zakażenia HIV lub zmniejszaniu ryzyka zakażenia HIV:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na emtrycytabinę, tenofowir, tenofowir dizoproksyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych

   w punkcie 6).

   Pacjent, którego to dotyczy, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.

   Przed przyjęciem leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV:

   Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma może jedynie pomóc pacjentowi zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV, zanim pacjent zostanie zakażony.

   • Przed rozpoczęciem stosowania emtrycytabiny z tenofowirem dizoproksylem pacjent musi być HIV-ujemny, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV. Pacjent musi wykonać badania, aby potwierdzić, że nie został już zakażony HIV. Nie należy przyjmować emtrycytabiny

    z tenofowirem dizoproksylem w celu zmniejszania ryzyka, jeżeli nie potwierdzono, że pacjent jest HIV-ujemny. Osoby zakażone HIV muszą przyjmować emtrycytabinę z tenofowirem dizoproksylem w skojarzeniu z innymi lekami.

    • Wiele testów na HIV może nie wykrywać niedawnego zakażenia. Jeśli u pacjenta występują objawy grypopodobne, mogą one świadczyć o niedawnym zakażeniu HIV. Możliwe objawy zakażenia HIV:

     • uczucie zmęczenia,

     • gorączka,

     • ból stawów lub mięśni,

     • ból głowy,

     • wymioty lub biegunka,

     • wysypka,

     • nocne poty,

     • powiększone węzły chłonne szyjne lub pachwinowe.

      Należy powiadomić lekarza o każdej chorobie grypopodobnej albo w miesiącu przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma lub w dowolnym momencie w trakcie przyjmowania tego leku.

      Ostrzeżenia i środki ostrożności

      W czasie przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV:

    • Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma należy przyjmować codziennie, aby zmniejszyć ryzyko, a nie tylko wtedy, gdy pacjent uważa, że był narażony na zakażenie HIV. Nie należy pomijać żadnej dawki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma ani przerywać jego przyjmowania. W przypadku pominięcia dawki ryzyko zakażenia HIV może być większe.

    • Regularnie wykonywać testy w kierunku zakażenia HIV.

    • Jeżeli pacjent uważa, że został zakażony HIV, powinien natychmiast poinformować lekarza. Lekarz może zalecić wykonanie dalszych badań w celu potwierdzenia statusu HIV- ujemnego.

    • Samo przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma może nie zapobiec zakażeniu HIV.

     • Należy zawsze przestrzegać zasad bezpiecznego seksu. Należy stosować prezerwatywy, aby ograniczyć kontakt z nasieniem, wydzieliną z pochwy czy krwią.

     • Nie należy używać wspólnie rzeczy osobistych, na których może znajdować się krew lub płyny fizjologiczne, takich jak szczoteczki do zębów czy ostrza do maszynek.

     • Nie należy używać wspólnie ani nie używać ponownie igieł ani innego sprzętu do wstrzykiwania lub podawania leków.

     • Regularnie wykonywać testy na obecność zakażeń przenoszonych drogą płciową, takich jak kiła i rzeżączka. Takie zakażenia ułatwiają zakażenie HIV.

      Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku dalszych pytań dotyczących metod zapobiegania zakażeniu HIV lub przenoszenia zakażenia HIV na inne osoby.

      Przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu leczenia zakażenia HIV lub zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV:

    • Emtrycytabina z tenofowirem dizoproksylem może szkodliwie wpływać na czynność nerek. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekarz, aby ocenić czynność nerek, może zlecić przeprowadzenie badań krwi. Należy powiadomić lekarza o przebytej chorobie nerek lub gdy badania świadczą o chorobie nerek. Tego leku nie należy podawać młodzieży

     w przypadku występowania choroby nerek. W przypadku choroby nerek lekarz może zalecić przerwanie stosowania tego leku lub, jeżeli pacjent jest zakażony HIV, rzadsze przyjmowanie tego leku. Nie zaleca się stosowania emtrycytabiny z tenofowirem dizoproksylem, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub jest on poddawany dializie.

     Dorośli:

     Schorzenia kości (objawiające się jako utrzymujący się lub nasilający się ból kości oraz czasami prowadzące do złamań) mogą również wystąpić z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane). Jeśli u pacjenta wystąpi ból kości lub złamania, należy o tym poinformować lekarza.

     Dizoproksyl tenofowiru może również powodować utratę masy kostnej. Najbardziej znaczącą utratę kości obserwowano w badaniach klinicznych, w których pacjentów leczono dizoproksylem tenofowiru w skojarzeniu ze wzmocnionym inhibitorem proteazy.

     Ogólnie, długoterminowy wpływ dizoproksylu tenofowiru na zdrowie kości oraz ryzyko wystąpienia złamania w przyszłości u pacjentów dorosłych oraz u dzieci i młodzieży jest niepewny.

     Jeśli pacjent choruje na osteoporozę, należy o tym poinformować lekarza. Pacjenci z osteoporozą są bardziej narażeni na złamania.

     Dzieci i młodzież:

     Schorzenia kości (objawiające się jako utrzymujący się lub nasilający się ból kości oraz czasami prowadzące do złamań) mogą również wystąpić z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane). Jeśli u dziecka wystąpi ból kości lub złamania, należy o tym poinformować jego lekarza.

     Dizoproksyl tenofowiru może również powodować utratę masy kostnej. Najbardziej znaczącą utratę kości obserwowano w badaniach klinicznych, w których pacjentów leczono dizoproksylem tenofowiru w skojarzeniu ze wzmocnionym inhibitorem proteazy.

     Ogólnie, długoterminowy wpływ dizoproksylu tenofowiru na zdrowie kości oraz ryzyko wystąpienia złamania w przyszłości u pacjentów dorosłych oraz u dzieci i młodzieży jest niepewny.

     Jeśli dziecko choruje na osteoporozę, należy o tym poinformować jego lekarza. Pacjenci z osteoporozą są bardziej narażeni na złamania.

    • Pacjenci, u których w przeszłości występowała choroba wątroby, w tym zapalenie wątroby, powinni skonsultować się z lekarzem. Pacjenci zakażeni HIV, u których występuje także choroba wątroby (w tym przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C), przyjmujący leki przeciwretrowirusowe, są narażeni na podwyższone ryzyko ciężkich

     i mogących zakończyć się śmiercią działań niepożądanych dotyczących wątroby.

     W przypadku pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu B lub C lekarz ustali najbardziej odpowiedni schemat leczenia.

    • Należy znać status zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku. Jeżeli u pacjenta występuje HBV, istnieje duże ryzyko wystąpienia choroby wątroby po przerwaniu stosowania tego leku, niezależnie od tego, czy pacjent jest zakażony HIV. Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma bez konsultacji z lekarzem: patrz punkt 3, Nie należy przerywać przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma.

    • Pacjenci w wieku powyżej 65 lat powinni skonsultować się z lekarzem. Nie przeprowadzano badań nad lekiem Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

    • Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent ma nietolerancję laktozy (patrz punkt „Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma zawiera laktozę” w dalszej części ulotki.

     Dzieci i młodzież

     Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

     Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma a inne leki

     Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjent już przyjmuje się inne leki zawierające składniki tego leku (emtrycytabinę i tenofowiru dizoproksylu) lub jakiekolwiek inne leki przeciwwirusowe zawierające tenofowir alafenamid, lamiwudynę lub adefowir dipiwoksyl.

     Przyjmowanie tego leku z innymi lekami, które mogą uszkadzać nerki: jest szczególnie ważne, aby poinformować lekarza w przypadku przyjmowania leków, takich jak:

    • aminoglikozydy (w zakażeniach bakteryjnych)

    • amfoterycyna B (w zakażeniach grzybiczych)

    • foskarnet (w zakażeniach wirusowych)

    • gancyklowir (w zakażeniach wirusowych)

    • pentamidyna (w zakażeniach)

    • wankomycyna (w zakażeniach bakteryjnych)

    • interleukina-2 (w leczeniu raka)

    • cydofowir (w zakażeniach wirusowych)

    • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, w celu złagodzenia bólu kości lub mięśni)

     W przypadku przyjmowania innego leku przeciwwirusowego o nazwie inhibitor proteazy stosowanego w leczeniu HIV lekarz może zalecić wykonanie badań krwi, aby ściśle monitorować czynność nerek.

     Należy także poinformować lekarza o przyjmowaniu ledipaswiru/sofosbuwiru, sofosbuwiru/welpataswiru lub sofosbuwiru/welpataswiru/woksylaprewiru stosowanych w leczeniu zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

     Przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma z innymi lekami zawierającymi dydanozynę (stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV): Jednoczesne przyjmowanie tego leku i innych leków przeciwwirusowych, które zawierają dydanozynę, może zwiększyć stężenie dydanozyny we krwi, może również zmniejszać liczbę komórek CD4. Podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających tenofowir dizoproksyl i dydanozynę rzadko obserwowano zapalenie trzustki i kwasicę mleczanową (nadmierna ilość kwasu mlekowego we krwi), czasami powodujące śmierć. Lekarz prowadzący uważnie rozważy czy można zastosować u pacjenta tenofowir razem z dydanozyną.

     Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania któregokolwiek z tych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

     Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma z jedzeniem i piciem

     O ile to możliwe, ten lek należy przyjmować z jedzeniem.

     Ciąża i karmienie piersią

     Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem tego leku.

     Jeśli pacjentka przyjmowała ten lek w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dziecka. U dzieci, których matki przyjmowały w okresie ciąży NRTI, korzyść ze zmniejszenia możliwości zakażenia HIV przeważa ryzyko związane z wystąpieniem działań niepożądanych.

     Dorośli:

    • Jeśli matka ma HBV, a jej dziecku podano leki, aby zapobiec przeniesieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B podczas porodu, pacjentka może będzie mogła karmić piersią, ale najpierw powinna porozmawiać z lekarzem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

    • Jeśli matka ma HIV nie powinna karmić piersią, aby uniknąć przeniesienia wirusa z mlekiem na dziecko.

     Dzieci i młodzież:

    • Jeśli dziewczynka ma HBV, a jej dziecku podano leki, aby zapobiec przeniesieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B podczas porodu, dziewczynka może będzie mogła karmić piersią, ale najpierw należy porozmawiać z lekarzem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

    • Jeśli dziewczynka ma HIV, nie wolno jej karmić piersią, aby uniknąć przeniesienia wirusa z mlekiem na niemowlę.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma może wywoływać zawroty głowy. Jeżeli stosując ten lek odczuwa się zawroty głowy, nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

    Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma zawiera laktozę.

    Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

    Lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 5. Jak stosować lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

 6. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu leczenia zakażenia HIV to:

  • Dorośli: jedna tabletka raz na dobę, o ile to możliwe z jedzeniem.

  • Młodzież w wieku od 12 do poniżej 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg: jedna tabletka raz na dobę, o ile to możliwe z jedzeniem.

   Zalecana dawka leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV to:

  • Dorośli: jedna tabletka raz na dobę, o ile to możliwe z jedzeniem.

  • Młodzież w wieku od 12 do poniżej 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg: jedna tabletka raz na dobę, o ile to możliwe z jedzeniem.

   W przypadku trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki. Następnie proszek wymieszać z około 100 ml (pół szklanki) wody, soku pomarańczowego lub winogronowego

   i natychmiast wypić.

   Należy zawsze przyjmować dawkę zaleconą przez lekarza. Ma to na celu zapewnienie pełnej skuteczności leku oraz ograniczenie powstawania oporności na lek. Nie należy zmieniać dawki leku dopóki nie zaleci tego lekarz.

   W przypadku leczenia zakażenia HIV lekarz przepisze lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma do stosowania z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Należy zapoznać się z ulotkami dla pacjenta odpowiednich leków przeciwretrowirusowych, aby poznać zasady ich stosowania.

   W przypadku przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV, lek ten należy przyjmować codziennie, a nie tylko wtedy, gdy pacjent uważa, że był narażony na zakażenie HIV.

   Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku dalszych pytań dotyczących metod zapobiegania zakażeniu HIV lub zapobiegania przenoszeniu zakażenia HIV na inne osoby.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

   W przypadku pomyłkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, aby uzyskać poradę. Należy zabrać ze sobą opakowanie z tabletkami, aby móc pokazać przyjęty lek.

   Pominięcie przyjęcia leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

   Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma.

   • Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tego leku, należy przyjąć tabletkę tak szybko jak to możliwe, najlepiej z jedzeniem. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

   • Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tego leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze, najlepiej z jedzeniem.

    Jeżeli przed upływem 1 godziny od przyjęcia tego leku wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę. Nie trzeba przyjmować kolejnej tabletki, jeśli wymioty wystąpiły później niż po upływie 1 godziny od przyjęcia leku.

    Nie należy przerywać przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

   • W przypadku stosowania tego leku w leczeniu zakażenia HIV przerwanie przyjmowania tabletek może zmniejszyć skuteczność leczenia zakażenia HIV zalecanego przez lekarza.

   • W przypadku stosowania tego leku w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV nie należy przerywać jego stosowania ani pomijać którejkolwiek dawki. Przerwanie stosowania tego leku lub pominięcie dawki może zwiększyć ryzyko zakażenia HIV.

    Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez konsultacji z lekarzem.

   • Jest szczególnie ważne, aby pacjenci zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B nie przerywali leczenia lekiem Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Przez kilka miesięcy od zaprzestaniu przyjmowania leku może być niezbędne przeprowadzanie badania krwi. U niektórych pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby lub marskością wątroby

    nie zaleca się przerwania przyjmowania leku, ponieważ może to prowadzić do zaostrzenia wirusowego zapalenia wątroby, co może zagrażać życiu.

   • Należy natychmiast powiadomić lekarza o wszelkich nowych lub niezwykłych objawach zauważonych po przerwaniu leczenia, a zwłaszcza tych, które zazwyczaj łączą się

   z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Ten lek powoduje działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Możliwe ciężkie działania niepożądane:

  • Kwasica mleczanowa (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) jest rzadkim, ale potencjalnie zagrażającym życiu działaniem niepożądanym. Kwasica mleczanowa występuje częściej u kobiet, zwłaszcza z nadwagą oraz u osób z chorobami wątroby. Objawy, które mogą być objawami kwasicy mleczanowej, to:

   • pogłębiony, szybki oddech

   • senność

   • nudności, wymioty

   • ból brzucha

    Jeśli pacjent sądzi, że wystąpiła u niego kwasica mleczanowa, powinien natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

  • Którykolwiek objaw zapalenia lub zakażenia. U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS) oraz obecnością w wywiadzie zakażeń oportunistycznych (zakażeń występujących u osób z osłabionym układem odpornościowym) objawy i oznaki stanu zapalnego związanego z wcześniejszymi zakażeniami mogą wystąpić tuż po rozpoczęciu leczenia zakażenia HIV. Uważa się, że te objawy są związane z poprawą odpowiedzi odpornościowej organizmu, umożliwiającą zwalczanie zakażeń, które mogą być obecne

   i nie powodować widocznych objawów.

  • Zaburzenia autoimmunologiczne polegające na tym, że układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki organizmu, mogą również wystąpić po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV. Zaburzenia autoimmunologiczne mogą występować wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Pacjent powinien zwracać uwagę na wszelkie objawy zakażenia albo inne objawy, takie jak:

   • osłabienie mięśni

   • osłabienie rozpoczynające się od rąk i stóp, następnie postępujące wzdłuż tułowia

   • kołatanie serca, drżenie lub nadmierna aktywność

    W przypadku zaobserwowania tych lub innych objawów stanu zapalnego lub zakażenia należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

    Możliwe działania niepożądane Bardzo częste działania niepożądane

    (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

    • biegunka, wymioty, nudności

    • zawroty głowy, ból głowy

    • wysypka

    • uczucie osłabienia

     Badania mogą również wykazać:

    • zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi

    • zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej

     Częste działania niepożądane

     (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

    • ból, ból brzucha

    • trudności z zasypianiem, niezwykłe sny

    • problemy z trawieniem powodujące odczucie dyskomfortu po posiłkach, odczucie pełności, wzdęcia

    • wysypki (w tym czerwone plamy lub krosty, czasem z powstawaniem pęcherzyków i obrzękiem skóry), które mogą być reakcjami uczuleniowymi, świąd, zmiany w zabarwieniu skóry, w tym ciemne plamy na skórze

    • inne reakcje uczuleniowe, takie jak świszczący oddech, obrzęk lub uczucie pustki w głowie

     Badania mogą również wykazać:

    • zmniejszoną liczbę białych krwinek (zmniejszenie liczby białych krwinek może być przyczyną zwiększonej podatności na zakażenia)

    • zwiększone stężenie triglicerydów (kwasów tłuszczowych), bilirubiny lub cukru we krwi

    • zaburzenia czynności wątroby i trzustki

     Niezbyt częste działania niepożądane

     (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

    • ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki

    • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

    • niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

    • rozpad komórek mięśni, bóle mięśni lub osłabienie mięśni, które mogą występować z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych

     Badania mogą również wykazać:

    • zmniejszenie stężenia potasu we krwi

    • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

    • zmiany w wynikach badań moczu

     Rzadkie działania niepożądane

     (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób)

    • kwasica mleczanowa (patrz Możliwe ciężkie działania niepożądane)

    • stłuszczenie wątroby

    • zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby

    • zapalenie nerek, wydalanie dużych ilości moczu oraz uczucie pragnienia, niewydolność nerek, uszkodzenie komórek kanalików nerkowych

    • rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i czasami prowadzące do złamań)

    • ból pleców spowodowany zaburzeniem czynności nerek

    Uszkodzenie komórek kanalików nerkowych może powodować rozpad komórek mięśni, rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i czasami prowadzące do złamań), bóle mięśni, osłabienie mięśni i zmniejszenie stężenia potasu lub fosforanów we krwi.

    Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych powyżej albo dowolne z tych działań nasili się, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

    Częstość następujących działań niepożądanych jest nieznana.

  • Schorzenia kości. U niektórych pacjentów przyjmujących złożone leki przeciwretrowirusowe, takie jak lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma, może rozwinąć się choroba kości zwana martwicą kości (śmierć tkanki kostnej spowodowana brakiem dopływu krwi do kości). Przyjmowanie tego rodzaju leków przez długi czas, przyjmowanie kortykosteroidów, picie alkoholu, osłabienie układu odpornościowego oraz nadwaga mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka wystąpienia tej choroby. Objawami martwicy kości są:

   • sztywność stawów

   • ból stawów (zwłaszcza biodra, kolana i barku)

   • trudności w poruszaniu się

   Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów.

   W trakcie leczenia zakażenia HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia,

   a w przypadku stężenia lipidów we krwi, czasami z samym stosowaniem leków do leczenia zakażenia HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

   Inne działania u dzieci

  • U dzieci otrzymujących emtrycytabinę bardzo często występowały zmiany zabarwienia skóry, w tym

   • ciemniejsze plamy na skórze.

  • U dzieci często występowała mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)

   • może to powodować zmęczenie lub zadyszkę u dziecka.

  W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

  i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  tel: + 48 22 49 21 301

  faks: + 48 22 49 21 309

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

 • Substancjami czynnymi leku są emtrycytabina i tenofowir dizoproksyl. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg emtrycytabiny oraz 245 mg tenofowiru dizoproksylu (co odpowiada 300 mg tenofowiru dizoproksylu fumaranu lub 136 mg tenofowiru).

 • Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, skrobia żelowana, kukurydziana.

Otoczka tabletki: hypromeloza 15 mPas, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma i co zawiera opakowanie

Lek ma postać niebieskiej tabletki powlekanej o kształcie kapsułki, z wytłoczonym oznakowaniem

„H” na jednej stronie i „E44” na drugiej stronie tabletki.

Opakowanie zawiera 30 x 1 tabletek w perforowanym, jednodawkowym blistrze z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/Importer: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Malta

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg Filmtabletten

Bułgaria

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg film- coated tablets

Cypr

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg film- coated tablets

Czechy

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma

Dania

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter

Estonia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma

Finlandia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Hiszpania

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg comprimidos recubiertos con película

Holandia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg film- coated tablets

Islandia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg Filmuhúðuð tafla

Litwa

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg plėvele dengtos tabletės

Łotwa

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg apvalkotās tabletes

Norwegia

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma

Polska

Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accordpharma

Rumunia

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg comprimate filmate

Słowenia

Emtricitabin/dizoproksiltenofovirat Accordpharma 200 mg/245 mg filmsko obložene tablete

Szwecja

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg filmdragerad tablet

Węgry

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg filmtabletta

Wielka Brytania

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg/245 mg film- coated tablets

Włochy

Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Accordpharma

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2022

Reklama: