Reklama:

Hedussin o smaku owocowym

Substancja czynna: Hederae helicis folii extractum siccum
Postać farmaceutyczna: Syrop , 8,25 mg/ml
Reklama:

Hedussin o smaku owocowym

Hederae helicis folii extractum siccum, 8,25 mg/mL, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Hedussin o smaku owocowym i w jakim celu się go stosuje

 2. Syrop Hedussin o smaku owocowym zawiera suchy wyciąg z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) ( 4-8:1).

  Syrop Hedussin o smaku owocowym jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

  Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hedussin o smaku owocowym Kiedy nie przyjmować leku Hedussin o smaku owocowym:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na suchy wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (rodziny botanicznej, do której należy bluszcz) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

  • u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hedussin o smaku owocowym należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Nie należy przyjmować leku Hedussin o smaku owocowym razem z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina lub dekstrometorfan bez konsultacji z lekarzem.

   Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej (nieżytem) żołądka lub wrzodami żołądka.

   Dzieci

   Dzieci w wieku od 2 do 4 lat lat z utrzymujacym się lub nawracającym kaszlem wymagają diagnozy lekarskiej przed rozpoczęciem leczenia. Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 2 lat ze względu na ryzyko zaostrzenia objawów ze strony układu oddechowego (patrz „Kiedy nie przyjmować leku Hedussin o smaku owocowym”).

   Lek Hedussin o smaku owocowym a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Nie zgłoszono wpływu leku Hedussin o smaku owocowym na działanie innych leków. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

   Leku Hedussin o smaku owocowym nie zaleca się stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na na brak wystarczających danych na temat stosowania suchego wyciągu z liści bluszczu.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Lek Hedussin o smaku owocowym zawiera sorbitol

   Syrop Hedussin o smaku owocowym zawiera 465 mg sorbitolu (E420) w 1 ml. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

 4. Jak przyjmować lek Hedussin o smaku owocowym

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka:

  Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: 6 ml syropu dwa razy na dobę; Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 4 ml syropu dwa razy na dobę;

  Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 2 ml syropu dwa razy na dobę.

  Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt "Kiedy nie przyjmować leku Hedussin o smaku owocowym ").

  Droga podania

  Podanie doustne.

  Należy wstrząsnąć butelką przed użyciem.

  Czas stosowania

  Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hedussin o smaku owocowym

  Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane. Spożycie większych dawek niż zalecane (więcej niż trzykrotność pojedynczej dawki) może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i pobudzenie. Należy skonsultować się z lekarzem, który zadecyduje o odpowiednim leczeniu.

  Przypadek przedawkowania leku został zaobserwowany u 4 letniego dziecka. Po przypadkowym spożyciu dużej ilości wyciągu z bluszczu (odpowiadającej 1,8 g substancji leczniczej roślinnej tj. około 36 ml syropu Hedussin smak owocowy) wystąpiło pobudzenie i biegunka.

  Pominięcie przyjęcia leku Hedussin o smaku owocowym

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Działania niepożądane podzielono na następujące grupy w zależnosci od częstości ich występowania:

  Bardzo często

  mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

  Często

  mogą dotyczyć do 1 na 10 osób

  Niezbyt często

  mogą dotyczyć do 1 na 100 osób

  Rzadko

  mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób

  Bardzo rzadko

  mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób

  Nieznana

  częstość

  nie może być określona na podstawie

  dostępnych danych

  Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Hedussin o smaku owocowym:

  Często:

  • nudności, wymioty, biegunka.

   Niezbyt często:

  • reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka skórna, reakcja anafilaktyczna , duszność).

   W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

   Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

   tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Hedussin o smaku owocowym

 9. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Po pierwszym otwarciu syropu nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Produkt może być zużyty w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hedussin o smaku owocowym

 • substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści bluszczu. 1 ml produktu zawiera

  8,25 mg suchego wyciągu z liścia bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum) (4-8:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% m/m.

 • pozostałe składniki: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, (E420), potasu sorbinian (E202), guma ksantan (E415), kwas cytrynowy (E330),aromat owocowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hedussin o smaku owocowym i co zawiera opakowanie

Lek Hedussin o smaku owocowym jest brązową, opalizującą cieczą o słodkim smaku, z możliwym niewielkim osadem.

Bezpośrednim opakowaniem syropu Hedussin o smaku owocowym jest butelka z brunatnego szkła o pojemności 100 lub 200 ml z dołączoną łyżką miarową.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być wprowadzone na rynek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63 - 040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Fax: + 48 61 28 68 709

W celu uzyskania informacji na temat tego leku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria: Hedussin Sirup Fruchtgeschmack Polska: Hedussin o smaku owocowym

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: