Reklama:

Bronchosol Solid

Substancja czynna: Primulae extractum 37,5 mg + Thymus vulgaris 75 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 37,5 mg + 75 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bronchosol Solid

tabletki powlekane

Thymi herbae extractum siccum et Primulae radicis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

  z lekarzem.

  Jeżeli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się lub jeśli wystąpią działania niepożądane nie wymienione w ulotce dołączonej do opakowania, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Bronchosol Solid i w jakim celu się go stosuje

  2. Bronchosol Solid jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem.

   Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonym wskazaniu wynikającym wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

   Bronchosol Solid jest przeznaczony do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i

   osób w podeszłym wieku.

   Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bronchosol Solid Kiedy nie przyjmować leku Bronchosol Solid:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tymianek lub korzeń pierwiosnka, inne rośliny z rodziny Lamiaceae

  lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bronchosol Solid należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

  W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem

  lub farmaceutą.

  Należy zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem żołądka lub chorobą wrzodową żołądka.

  Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

  Dzieci

  Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone ze względu na brak odpowiednich

  danych.

  Inne leki i Bronchosol Solid

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Bezpieczeństwo podczas ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone.

  Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

  maszyn.

  Lek Bronchosol Solid zawiera glukozę i sód

  Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za

  „wolny od sodu”.

  1. Jak przyjmować lek Bronchosol Solid

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami

   lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Zalecana dawka:

   Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku

   1 tabletka 3 razy na dobę.

   Pacjenci z niewydolnością nerek i/lub wątroby

   Brak danych dotyczących dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek i/ lub wątroby.

   Sposób podawania

   Podanie doustne.

   Czas stosowania

   Jeśli w trakcie stosowania leku objawy nie ustępują w ciągu 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem

   lub farmaceutą.

   Stosowanie u dzieci

   Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol Solid

   Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

   Pominięcie przyjęcia leku Bronchosol Solid

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

   do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i nudności. Częstotliwość nie jest znana.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,

   faks: + 48 22 49 21 309,

   strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Bronchosol Solid

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin

   ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Oznaczenie na blistrze: Lot - numer serii, EXP – termin ważności.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Bronchosol Solid

  Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka. Jedna tabletka powlekana zawiera:

 • 75 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Thymus vulgaris L. lub Thymus zygis L., herba (ziela tymianku) (6-10:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) i 37, 5 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Primula veris L. lub Primula elatior Hill., radix (korzenia pierwiosnka) (3,5-4,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda

  Pozostałe składniki to:

 • glukoza ciekła suszona rozpyłowo

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • celuloza mikrokrystaliczna

 • kroskarmeloza sodowa

 • stearylofumaran sodu

 • hypromeloza

 • dwutlenek tytanu

 • talk

 • hydroksypropyloceluloza

 • makrogol 3350

Jak wygląda lek Bronchosol Solid i co zawiera opakowanie

Każde opakowanie zawiera 20 białych do jasnożółtych, gładkich, okrągłych, dwuwypukłych tabletek

powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC-Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 000

Fax: + 48 61 28 68 529

info@europlant-group.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Bronchovit Filmtabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: