Reklama:

Linatra

Substancja czynna: Linagliptinum 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Linatra, 5 mg, tabletki powlekane

Linagliptinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Linatra i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Linatra zawiera substancję czynną linagliptynę, która należy do grupy leków nazywanych

   „doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi”. Doustne leki przeciwcukrzycowe są stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi. Leki te pomagają organizmowi w zmniejszaniu ilości cukru we krwi.

   Lek Linatra jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, kiedy tej choroby nie można kontrolować we właściwy sposób za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych.

   Istotne jest kontynuowanie diety i ćwiczeń fizycznych zaleconych przez lekarza lub pielęgniarkę.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Linatra Kiedy nie przyjmować leku Linatra

   • jeśli pacjent ma uczulenie na linagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Linatra należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

   • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca typu 1 (organizm pacjenta nie wytwarza insuliny) lub cukrzycowa kwasica ketonowa (powikłanie cukrzycy objawiające się dużym stężeniem

    cukru we krwi, szybką utratą masy ciała, nudnościami lub wymiotami). Leku Linatra nie należy stosować w leczeniu tych schorzeń.

   • jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwcukrzycowy nazywany „pochodną sulfonylomocznika” (np. glimepiryd, glipizyd), lekarz może zalecić zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika, jeśli jednocześnie jest stosowany lek Linatra, aby uniknąć zbytniego zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

   • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na którykolwiek z innych leków,

    stosowanych wcześniej w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

   • jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba trzustki.

    Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy ostrego zapalenia trzustki, takie jak ciężki i uporczywy ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

    Jeśli u pacjenta pojawią się pęcherze na skórze, może to być objaw choroby określanej jako pemfigoid pęcherzowy. Lekarz może zalecić pacjentowi przerwanie przyjmowania leku Linatra.

    Cukrzycowe zmiany na skórze to powszechnie występujące powikłania cukrzycy. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji skóry i stóp, przekazanych przez lekarza lub pielęgniarkę.

    Dzieci i młodzież

    Lek Linatra nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

    Lek Linatra a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje leki zawierające którąkolwiek z wymienionych substancji czynnych:

   • karbamazepinę, fenobarbital lub fenytoinę. Leki te mogą być stosowane w leczeniu drgawek (padaczki) lub przewlekłego bólu.

   • ryfampicynę. Jest to antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń, takich jak gruźlica.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Nie wiadomo, czy lek Linatra jest szkodliwy dla nienarodzonych dzieci, dlatego jest zalecane unikanie przyjmowania leku Linatra podczas ciąży.

    Nie wiadomo czy lek Linatra przenika do mleka kobiecego. Lekarz musi zdecydować, czy należy przerwać karmienie piersią, czy przerwać/wstrzymać terapię lekiem Linatra.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek Linatra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Przyjmowanie leku Linatra w skojarzeniu z lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika i (lub) insuliną może być przyczyną zbyt małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii), co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub pracy bez

    mocnego oparcia dla nóg. Jednak zaleca się częstsze kontrolowanie stężenia cukru (glukozy) we krwi w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii, zwłaszcza w przypadku stosowania leku Linatra w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika i (lub) insuliną.

    Linatra zawiera sód

    Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za

    „wolny od sodu”.

  4. Jak stosować lek Linatra

  5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka leku Linatra to jedna tabletka 5 mg raz na dobę.

   Lek Linatra można przyjmować zarówno z posiłkiem jak i bez posiłku.

   Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać jak najlepszy wynik leczenia.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Linatra

   W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Linatra należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie przyjęcia leku Linatra

   • Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku Linatra, powinien ją przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, to nie należy przyjmować dawki pominiętej.

   • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nigdy nie należy przyjmować dwóch dawek tego samego dnia.

    Przerwanie przyjmowania leku Linatra

    Nie należy przerywać przyjmowania leku Linatra bez konsultacji z lekarzem. Po przerwaniu przyjmowania leku Linatra może zwiększyć się stężenie cukru we krwi.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej

   Należy przerwać przyjmowanie leku Linatra i natychmiast skontaktować się z lekarzem,

   w przypadku wystąpienia następujących objawów związanych z małym stężeniem cukru we krwi: drżenie, pocenie się, niepokój, niewyraźne widzenie, mrowienie warg, bladość, zmiany nastroju lub splątanie (hipoglikemia). Hipoglikemia (częstość: występuje bardzo często,

   występuje u więcej niż u 1 na 10 osób) jest znanym działaniem niepożądanym leczenia lekiem Linatra przyjmowanego jednocześnie z metforminą i pochodną sulfonylomocznika.

   U niektórych pacjentów występują reakcje alergiczne (nadwrażliwość; częstość: niezbyt często, występuje u nie więcej niż 1 na 100 osób) w trakcie przyjmowania leku Linatra w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, które mogą być ciężkie, w tym świszczący oddech i duszność (nadreaktywność oskrzeli; częstość nieznana, częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). U niektórych pacjentów występuje wysypka (częstość występowania niezbyt często), pokrzywka (pokrzywka; częstość

   występowania rzadko, występuje u nie więcej niż 1 na 1000 osób) i obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, które mogą powodować trudności z oddychaniem lub przełykaniem (obrzęk

   naczynioruchowy; częstość występowania rzadko). Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek

   z wyżej wymienionych oznak choroby, należy przerwać stosowanie leku Linatra i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może przepisać lek stosowany w leczeniu reakcji

   alergicznej i przepisać inny lek stosowany w leczeniu cukrzycy.

   Podczas przyjmowania leku Linatra w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy u niektórych pacjentów występowało zapalenie trzustki

   (zapalenie trzustki; częstość występowania rzadko, występuje u nie więcej niż 1 na 1000 osób).

   Należy ZAPRZESTAĆ przyjmowania leku Linatra i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych:

   • Silny i uporczywy ból brzucha (w okolicy żołądka), który może promieniować do pleców, jak również mdłości i wymioty, ponieważ mogą to być objawy zapalenia trzustki.

    Podczas przyjmowania leku Linatra w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami

    stosowanymi w leczeniu cukrzycy u niektórych pacjentów wystąpiły następujące działania niepożądane:

   • Często: zwiększenie aktywności lipazy we krwi.

   • Niezbyt często: zapalenie nosa lub gardła, kaszel, zaparcia (w skojarzeniu z insuliną), zwiększenie aktywności amylazy we krwi.

   • Rzadko: powstawanie pęcherzy na skórze (pemfigoid pęcherzowy).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

   Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Linatra

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na

   tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Nie stosować leku Linatra, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub widoczne są ślady ingerencji.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Linatra

 • Substancją czynną leku jest linagliptyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg linagliptyny.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: mannitol, kopowidon K-28, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran;

Otoczka tabletki: hypromeloza (typ 2910, 5 mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Linatra i co zawiera opakowanie

Linatra 5 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, różowe tabletki powlekane o średnicy 8 mm, z wytłoczoną cyfrą „5” po jednej stronie.

Linatra jest dostępna w blistrach z folii OPA/Aluminium/PVC//Aluminium z warstwą ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Bułgaria: Линатра 5 mg филмирани таблетки

Czechy: Linatra

Słowacja: Linatra 5 mg filmom obalene tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2023 r.

Reklama: