Reklama:

Levosol

Substancja czynna: Levodropropizinum 60 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 60 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Levosol, 60 mg, tabletki

Levodropropizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Levosol i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Levosol zawiera substancję czynną lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli.

   Lek Levosol wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

   Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

   Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levosol Kiedy nie stosować leku Levosol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek);

 • u kobiet w ciąży i karmiących piersią;

 • u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Levosol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Levosol jest lekiem stosowanym w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.

  Dzieci i młodzież

  Leku Levosol nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

  Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min).

  Lek Levosol a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  W badaniach u ludzi nie stwierdzono zmian zapisu krzywej EEG podczas podawania lewodropropizyny w skojarzeniu z benzodiazepinami.

  U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.

  Lek Levosol z jedzeniem i piciem

  Ze względu na brak informacji o wpływie posiłków na wchłanianie leku, zaleca się stosowanie między posiłkami.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie prowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Niemniej, ponieważ w rzadkich przypadkach lek może powodować senność (patrz również punkt 4. Możliwe działania niepożądane), należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej

  ewentualności.

  1. Jak stosować lek Levosol

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Nie należy stosować leku Levosol dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

   Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg (przeciętnie około 9 lat)

   1 tabletka doustnie co 6 godzin między posiłkami (maksymalnie 3 tabletki na dobę).

   Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. W celu ułatwienia połknięcia tabletki można popić wodą. Jeśli dziecko ma problem z połknięciem tabletki, zaleca się stosowanie syropu z tą samą substancją czynną o równoważnej mocy.

   Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

   W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy rozpoznać,

   a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Levosol

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   W przypadku przedawkowania z objawami klinicznymi lekarz natychmiast wdroży leczenie

   objawowe oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, zastosuje typowe postępowanie doraźne (płukanie żołądka, węgiel aktywny, pozajelitowa podaż płynów, itd.).

   Pominięcie przyjęcia leku Levosol

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W przypadku, gdy pacjent zapomni zażyć lek Levosol, powinien przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Podczas stosowania leku Levosol działania niepożądane występują bardzo rzadko. W większości przypadków nie są to ciężkie powikłania, a objawy ustępują po przerwaniu leczenia, czasem tylko wymagając specyficznego leczenia farmakologicznego.

   Należy przerwać stosowanie leku Levosol i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z niżej wymienionych objawów:

 • ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza);

 • nierówna praca serca (ryzyko wystąpienia bigeminii przedsionkowej);

 • reakcja alergiczna/anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki;

 • śpiączka hipoglikemiczna (zbyt niski poziom cukru we krwi).

  Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, ponieważ mogą one spowodować konsekwencje zagrażające życiu.

  Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

 • pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne;

 • bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka;

 • reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie;

 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie;

 • kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego;

 • drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia);

 • duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego;

 • niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

  Ponadto wystąpiły następujące działania niepożądane:

 • zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką;

 • stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby);

 • przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia;

 • napady padaczki - duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal);

 • rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku.

 • przypadki obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki;

 • senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień (piersią).

  Stosowanie leku Levosol zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce dla pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Levosol

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levosol

 • Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. Jedna tabletka zawiera 60 mg lewodropropizyny.

 • Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia wodorofosforan, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, sukraloza (E955).

Jak wygląda lek Levosol i co zawiera opakowanie

Lek Levosol ma postać tabletek koloru białego, okrągłych, obustronnie wypukłych. Jedno opakowanie leku zawiera 10, 20 lub 30 tabletek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Wytwórca:

Mako Pharma Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231 A

05-092 Dziekanów Polski

Medicofarma S.A. ul. Tarnobrzeska 13 26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.2022

Reklama: