Reklama:

Memocit

Substancja czynna: Cytykolina sodowa 1045 mg/10 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny , 1000 mg/10 ml
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Memocit, 1000 mg/10 ml, roztwór doustny

Citicolinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Memocit i w jakim celu się go stosuje

  2. Memocit zawiera jako substancję czynną cytykolinę, która należy do grupy leków zwanych psychostymulującymi i nootropowymi (tzw. „wzmacniaczami pamięci”). Leki te działają poprzez poprawę funkcjonowania mózgu.

   Memocit stosuje się w leczeniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych, których przyczyną są:

   • przerwy w dostawie krwi do mózgu w wyniku powstania zakrzepu lub uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu (np. udar);

   • urazy głowy (np. powstałe wskutek uderzenia).

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memocit Kiedy nie stosować leku Memocit

   • jeśli pacjent ma uczulenie na cytykolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • jeśli u pacjenta występuje zwiększone napięcie układu nerwowego przywspółczulnego, które jest poważną chorobą objawiającą się niskim ciśnieniem krwi, nadmiernym poceniem się, przyspieszonym biciem serca i omdleniami.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Memocit należy omówić to z lekarzem:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, ponieważ lek ten może powodować napady astmy.

   Dzieci

   Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Memocit u dzieci, dlatego lek ten może być podawany jedynie w przypadku, gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne.

   Lek Memocit a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Cytykolina nasila działania L-dopy (zwanej także lewodopą, która stosowana jest w leczeniu choroby Parkinsona), dlatego o jednoczesnym stosowaniu tych leków może zdecydować wyłącznie lekarz.

   Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cytykoliny z meklofenoksatem (lek pobudzający pracę mózgu).

   Stosowanie leku Memocit z jedzeniem i piciem

   Memocit może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Lek Memocit nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Memocit zawiera sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420).

   Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

   Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

   Memocit zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan

   (E 218) i czerwień koszenilową (E 124). Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

   Lek Memocit zawiera 77 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce. Odpowiada to 3,85% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

  4. Jak stosować lek Memocit

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka u dorosłych to 1 do 2 saszetek na dobę, w zależności od ciężkości objawów choroby. Lek ten może być przyjmowany bezpośrednio z saszetki lub po rozpuszczeniu w połowie szklanki wody (około 120 ml), podczas lub pomiędzy posiłkami.

   Sample Image Sample Image Sample Image Sample Image

   1. Należy chwycić saszetkę leku Memocit 1000 mg i mocno ją potrząsnąć.

   2. Drugą ręką należy rozerwać saszetkę wzdłuż linii zaznaczonej

   strzałkami.

   3. Lek można przyjmować bezpośrednio lub

   4. Po rozpuszczeniu

   w połowie szklanki wody (120 ml).

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Memocit

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty.

   Pominięcie zastosowania leku Memocit

   Należy przyjąć dawkę leku tak szybko jak to możliwe.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Memocit

   Lekarz określi, jak długo należy stosować lek Memocit. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

   • omamy,

   • bóle głowy, zawroty głowy,

   • zmiany w ciśnieniu krwi (zwiększone lub zmniejszone ciśnienie krwi),

   • trudności w oddychaniu (duszność),

   • nudności, wymioty, biegunka,

   • zaczerwienienie, pokrzywka, wysypka, plamica,

   • obrzęki,

   • dreszcze.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181 C

   02-222 Warszawa

   tel.: +48 22 49 21 301

   faks: +48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Memocit

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie LOT/Lot oznacza numer serii.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Memocit

 • Substancją czynną leku jest cytykolina.

  Każdy mililitr roztworu zawiera 100 mg cytykoliny (w postaci soli sodowej).

  Każda saszetka (10 ml roztworu) zawiera 1000 mg cytykoliny (w postaci soli sodowej).

 • Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), potasu sorbinian, sacharyna sodowa, gliceroformal, czerwień koszenilowa (E 124), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromat truskawkowy (zawiera glikol propylenowy (E 1520), substancje aromatyzujące), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Memocit i co zawiera opakowanie

Memocit jest to klarowny, różowy roztwór doustny o smaku i zapachu truskawkowym.

Lek pakowany jest w saszetki z PET/PX/Aluminium/RT zawierające po 10 ml roztworu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 saszetek po 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

tel. + 48 22 364 61 01

Wytwórca

SAG Manufacturing S.L.U. Crta N-I, Km 36

San Agustin de Guadalix 28750 Madryt

Hiszpania

Galenicum Health, S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: