Reklama:

Neostreptaza

Substancja czynna: Streptokinasum 15000 IU + Streptodornasum 1250 IU
Postać farmaceutyczna: Czopki , 15 000 IU + 1250 IU
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neostreptaza, 15 000 IU + 1 250 IU, czopki

Streptokinasum + Streptodornasum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Neostreptaza i w jakim celu się go stosuje

 2. Neostreptaza jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne, streptokinazę

  i streptodornazę. Neostreptaza posiada zdolność do rozpuszczania skrzepów krwi ludzkiej, martwych komórek a także ropy.

  Lek Neostreptaza stosuje się w przebiegu:

  • ropni okołoodbytniczych i przetok z rozległym naciekiem zapalnym;

  • żylaków odbytu (hemoroidów) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym;

  • zmian naciekowych, pooperacyjnych.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neostreptaza Kiedy nie stosować leku Neostreptaza:

  • jeżeli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

  • w przypadku świeżych ran, szwów chirurgicznych lub po krwotokach, przez około 10 dni;

  • jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą wystąpić miejscowe krwawienia,

  • u pacjentów z obniżoną krzepliwością krwi;

  • z lekami zawierającymi sole wapnia;

  • w ostrym zapaleniu tkanki łącznej bez oznak krwawienia.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Lek Neostreptaza może powodować miejscowe podrażnienia.

  Lek Neostreptaza a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Nie należy stosować leku Neostreptaza razem ze środkami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstawać miejscowe krwawienia.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 4. Jak stosować lek Neostreptaza

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dorośli:

  Zalecana dawka to od 4 do 18 czopków przez 2 do 9 dni, zależnie od stanu pacjenta. O dawkowaniu zawsze decyduje lekarz.

  W stanach ciężkich i przewlekłych podaje się następujące ilości czopków, kolejno: 3 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni;

  2 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni; 1 raz na dobę po 1 czopku przez 3 dni. Razem 9 dni, 18 czopków.

  W stanach o średnim nasileniu podaje się następujące ilości czopków, kolejno: 2 razy na dobę po 1 czopku przez 3 dni;

  1 raz na dobę po 1 czopku przez 4 dni. Razem 7 dni, 10 czopków.

  W stanach o najlżejszym nasileniu podaje się następujące ilości czopków: 2 razy na dobę po 1 czopku przez 2 dni.

  Razem 2 dni, 4 czopki.

  Dzieci i młodzież:

  Produktu leczniczego Neostreptaza nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej.

  W przypadku braku efektów działania leku lub nawrotów schorzeń, o powtórzeniu leczenia zawsze decyduje lekarz.

  Sposób podawania

  Podanie doodbytnicze. Po wyjęciu z blistra czopek należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neostreptaza

  Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku.

  Pominięcie zastosowania leku Neostreptaza

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Neostreptaza

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Rzadko mogą wystąpić: miejscowa bolesność, obrzęk i niewielkie krwawienia, biegunka, objawy alergiczne, podwyższenie temperatury ciała.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Neostreptaza

 9. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neostreptaza

Substancjami czynnymi leku Neostreptaza są streptokinaza i streptodornaza. Pozostałe składniki to: parafina ciekła, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Neostreptaza i co zawiera opakowanie

Opakowanie stanowią blistry z folii w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 6, 10, 12 lub 18 czopków oraz ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o. o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków [logo]

Wytwórca:

Farmina sp. z o. o. ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Farmina sp. z o.o. Zakład w Myślenicach ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Reklama: