Reklama:

Deslodyna fast junior

Substancja czynna: Desloratadinum 2.5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej , 2,5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Deslodyna fast junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Deslodyna fast junior i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Deslodyna fast junior

  2. Deslodyna fast junior, tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

   Jak działa lek Deslodyna fast junior

   Deslodyna fast junior jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

   Kiedy należy stosować lek Deslodyna fast junior

   Deslodyna fast junior łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Do objawów

   należą: kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

   Deslodyna fast junior jest również stosowana w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

   Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

   Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslodyna fast junior

  4. Kiedy nie stosować leku Deslodyna fast junior

   • jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na loratadynę.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Deslodyna fast junior należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

   • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

   Dzieci i młodzież

   Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

   Lek Deslodyna fast junior a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Nie są znane interakcje leku Deslodyna fast junior z innymi lekami.

   Deslodyna fast junior z jedzeniem, piciem i alkoholem

   Nie jest konieczne popijanie leku Deslodyna fast junior wodą lub innym płynem. Ponadto lek Deslodyna fast junior można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Deslodyna fast junior z alkoholem.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Nie zaleca się stosowania leku Deslodyna fast junior w okresie ciąży lub karmienia piersią.

   Płodność

   Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak

   prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

   Lek Deslodyna fast junior zawiera mannitol, aspartam (E 951), glikol propylenowy, alkohol benzylowy oraz sód

   Lek zawiera 1,5 mg aspartamu w każdej tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

   Lek zawiera 0,00281 mg alkoholu benzylowego w każdej tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu

   benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw.

   kwasicę metaboliczną). Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich

   organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  5. Jak stosować lek Deslodyna fast junior

  6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

   Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go. Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

   Bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmować leku dłużej niż 10 dni.

   Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

   Zalecana dawka to dwie tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

   Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

   Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deslodyna fast junior

   Lek Deslodyna fast junior należy przyjmować tylko tak, jak to opisano w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Deslodyna fast junior, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

   Pominięcie zastosowania leku Deslodyna fast junior

   W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Deslodyna fast junior

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji

   alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

   W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej

   substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy. W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

   Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

   • zmęczenie

   • suchość w jamie ustnej

   • ból głowy

    Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

    Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

   • ciężkie reakcje alergiczne

   • wysypka

   • kołatanie oraz nieregularne bicie serca

   • szybkie bicie serca

   • bóle brzucha

   • nudności

   • wymioty

   • rozstrój żołądka

   • biegunka

   • zawroty głowy

   • senność

   • bezsenność

   • bóle mięśni

   • omamy

   • drgawki

   • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową

   • zapalenie wątroby

   • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • nietypowe osłabienie

   • zażółcenie skóry i(lub) gałek ocznych

   • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium

   • zmiany w sposobie bicia serca

   • nietypowe zachowanie

   • zachowanie agresywne

   • zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt

   • obniżony nastrój

   • suchość oczu

    Dzieci

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • wolne bicie serca

   • zmiana w sposobie bicia serca

   • nietypowe zachowanie

   • zachowanie agresywne

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

   niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Deslodyna fast junior

  10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Deslodyna fast junior

 • Substancją czynną leku jest desloratadyna. Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny (do regulacji pH), potasu wodorotlenek 50% (do regulacji pH), mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, aspartam (E 951), żelaza tlenek czerwony (E 172), aromat Tutti-Frutti SD 0272 (zawiera m.in. glikol propylenowy, alkohol benzylowy, cytral, geraniol, farnezol, linalol, d-limonen), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Deslodyna fast junior i co zawiera opakowanie

Lek Deslodyna fast junior to różowe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, z czerwono- różowymi kropkami, okrągłe, gładkie, obustronnie wypukłe, ze skośną krawędzią, bez graweru, o średnicy około 6 mm.

Jedno opakowanie leku zawiera 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

Informacja o leku

tel.: (22) 742 00 22

email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: