Reklama:

Pixigan

Substancja czynna: Bupropioni hydrochloridum 150 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu , 150 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pixigan, 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Bupropioni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

  Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Pixigan i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Pixigan zawiera substancję czynną bupropionu chlorowodorek.

  Lek Pixigan jest przepisanym przez lekarza lekiem do leczenia depresji. Oddziałuje on z substancjami

  chemicznymi w mózgu nazywanymi noradrenaliną i dopaminą.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pixigan Kiedy nie przyjmować leku Pixigan

 4. Jeżeli jakiekolwiek z powyższych sytuacji dotyczą pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pixigan. Lekarz oszacuje ryzyko i korzyści z zastosowania leku Pixigan.

  Może zwiększyć się prawdopodobieństwo wystąpienia innych działań niepożądanych jeżeli pacjent przyjmuje:

  • inne leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina, fluoksetyna, paroksetyna, citalopram, escitalopram, wenlafaksyna, dosulepina, dezypramina lub imipramina) lub leki na inne choroby psychiczne (takie jak klozapina, rysperydon, tiorydazyna lub olanzapina). Lek Pixigan może oddziaływać z lekami stosowanymi w leczeniu depresji i pacjent może doświadczyć zmian stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), i inne objawy takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, przyspieszone bicie serca, niestabilne ciśnienie tętnicze krwi i nasilenie odruchów, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. mdłości, wymioty, biegunka),

  • leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (lewodopa, amantadyna, orfenadryna),

  • leki, które wpływają na metabolizm leku Pixigan (karbamazepina, fenytoina, kwas walproinowy),

  • leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych (takie jak cyklofosfamid, ifosfamid),

  • tyklopidynę lub klopidogrel, stosowane głównie w zapobieganiu udarowi,

  • leki beta-adrenolityczne (takie jak metoprolol),

  • leki do leczenia nieregularnego rytmu serca (propafenon i flekainid),

  • plastry nikotynowe, jako środek wspomagający odzwyczajanie się od palenia tytoniu.

   Jeżeli jakiekolwiek z powyższych sytuacji dotyczą pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pixigan.

   Lek Pixigan może wykazywać mniejszą skuteczność jeżeli pacjent przyjmuje rytonawir lub efawirenz, leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV. Jeżeli ta sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący oceni skuteczność leku Pixigan u pacjenta. Może zaistnieć konieczność zwiększenia dawki lub zmiany sposobu leczenia depresji. Nie należy zwiększać dawki leku

   Pixigan bez zalecenia lekarza prowadzącego, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.

   Lek Pixigan może powodować zmniejszenie skuteczności niektórych leków jeżeli pacjent przyjmuje:

   • tamoksyfen, stosowany w leczeniu raka piersi. Jeżeli ta sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o

    tym lekarzowi. Może zaistnieć konieczność zmiany sposobu leczenia depresji.

   • digoksynę z powodu chorób serca. Jeżeli ta sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

    Lekarz może rozważyć dostosowanie dawki digoksyny.

    Lek Pixigan z alkoholem

    Alkohol może wpływać na działanie leku Pixigan i ich jednoczesne przyjęcie może, choć rzadko, powodować nerwowość lub zmieniać stan psychiczny. Niektórzy pacjenci stają się bardziej wrażliwi na alkohol podczas przyjmowania leku Pixigan. Lekarz może zalecić rezygnację z picia alkoholu (piwa, wina, wódki) albo znaczne ograniczenie jego spożycia podczas przyjmowania leku Pixigan. Jeżeli pacjent pije aktualnie duże ilości alkoholu, nie należy nagle zaprzestawać picia, gdyż może to wywołać napad drgawkowy.

    Należy porozmawiać z lekarzem o piciu alkoholu przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pixigan.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie należy przyjmować leku Pixigan, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przed zastosowaniem tego leku w ciąży należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Niektóre, ale nie wszystkie, badania wskazują na zwiększone ryzyko wad wrodzonych, szczególnie wad serca, u dzieci, których matki stosowały lek Pixigan. Nie wiadomo, czy było to spowodowane stosowaniem tego właśnie leku.

    Składniki leku Pixigan mogą przenikać do mleka ludzkiego. Przed zastosowaniem leku Pixigan należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Jeżeli lek Pixigan powoduje zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn.

 5. Jak przyjmować lek Pixigan

 6. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka dla osób dorosłych to jedna tabletka 150 mg jeden raz na dobę.

  Lekarz prowadzący może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg jeden raz na dobę, jeżeli po kilku

  tygodniach leczenia u pacjenta nie następuje poprawa.

  To są zwykle stosowane dawki, ale lekarz prowadzący zaleca dawkę indywidualnie dla pacjenta.

  Dla niektórych pacjentów dawka 150 mg jeden raz na dobę jest wystarczająca przez cały okres leczenia. Lekarz prowadzący może zalecić takie dawkowanie, jeśli pacjent ma chorą wątrobę lub nerki.

  Dawkę leku Pixigan należy przyjmować rano. Nie należy przyjmować leku Pixigan częściej niż raz na dobę.

  Poprawa samopoczucia pacjenta może nastąpić dopiero po pewnym czasie. Pełne działanie leku może ujawnić się dopiero po upływie kilku tygodni lub miesięcy. Nawet gdy pacjent zacznie czuć się lepiej, lekarz prowadzący może zalecić dalsze stosowanie leku Pixigan, aby zapobiec nawrotowi depresji.

  Tabletka pokryta jest otoczką, która powoli uwalnia lek do przewodu pokarmowego. Pacjent może zauważyć w stolcu coś, co wygląda jak tabletka. Jest to pusta otoczka, która została wydalona z organizmu.

  Lek Pixigan jest przyjmowany doustnie.

  Tabletki leku Pixigan powinny być połykane w całości. Nie należy ich żuć, rozkruszać ani dzielić – jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, ze względu na zbyt szybkie uwolnienie się substancji czynnej do organizmu. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.

  Jak długo stosować leczenie

  Tylko lekarz wspólnie z pacjentem może zadecydować, jak długo stosować leczenie lekiem Pixigan. Mogą minąć tygodnie lub miesiące, zanim zaobserwuje się jakąkolwiek poprawę. Pacjent powinien regularnie konsultować z lekarzem prowadzącym objawy depresji, aby można było zadecydować, jak długo powinien być leczony. Jeżeli pacjent poczuje się lepiej, lekarz prowadzący może zalecić dalsze stosowanie leku Pixigan, aby zapobiec nawrotowi depresji.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pixigan

  Zażycie zbyt wielu tabletek może wywołać napad drgawkowy. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

  Pominięcie przyjęcia leku Pixigan

  W wypadku pominięcia dawki, należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Pixigan

  Nie należy przerywać leczenia lekiem Pixigan ani zmniejszać dawki bez uprzedniego uzgodnienia tego z lekarzem prowadzącym.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Poważne działania niepożądane

  Napady drgawkowe

  U około 1 na 1000 pacjentów przyjmujących lek Pixigan mogą wystąpić napady drgawkowe. Większe prawdopodobieństwo, że to nastąpi, jest u pacjentów, którzy przyjmują większe dawki niż zalecane, przyjmują niektóre leki lub są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia napadów drgawkowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

  W razie wystąpienia napadu drgawkowego należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

  Nie wolno przyjmować więcej tabletek.

  Reakcje alergiczne

  U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne na lek Pixigan. Obejmują one:

   • zaczerwienienie skóry lub wysypkę (jak wysypka siateczkowa), pęcherzyki lub swędzące guzki (pokrzywka) na skórze; niektóre wysypki mogą wymagać hospitalizacji, szczególnie jeśli występują również ból w jamie ustnej lub ból oczu,

   • nietypowe świsty lub trudności z oddychaniem,

   • obrzęk powiek, ust lub języka,

   • bóle mięśni lub stawów,

   • zapaść lub krótkotrwałą utratę przytomności.

    W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno więcej przyjmować leku.

    Reakcje alergiczne mogą trwać długo. Jeżeli lekarz przepisał leki łagodzące objawy alergiczne, należy przyjąć całą kurację.

    Toczniowa wysypka skórna albo nasilenie objawów tocznia (częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

    Toczeń to zaburzenie układu immunologicznego przebiegające z zajęciem skóry i innych narządów.

    W przypadku wystąpienia zaostrzeń tocznia, wysypki skórnej albo zmian skórnych (szczególnie na obszarach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych) podczas przyjmowania leku Pixigan należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

    Ostra uogólniona osutka krostkowa (częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie

    dostępnych danych)

    Objawy ostrej uogólnionej osutki krostkowej obejmują wysypkę skórną z krostami i (lub) pęcherzami wypełnionymi ropą.

    W przypadku wystąpienia wysypki skórnej z krostami/pęcherzami wypełnionymi ropą należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

    Inne działania niepożądane

    Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

   • trudności w zasypianiu; należy upewnić się, że lek Pixigan jest przyjmowany rano,

   • ból głowy,

   • suchość w jamie ustnej,

   • nudności, wymioty.

    Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

   • gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość i wysypka skórna (czasami z powodu reakcji

    alergicznej),

   • dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej,

   • uczucie lęku lub pobudzenia,

   • ból brzucha lub inne dolegliwości (zatwardzenie), zmiana odczuwania smaku pożywienia, utrata

    apetytu (anoreksja),

   • zwiększenie ciśnienia tętnicze krwi czasami znaczne, zaczerwienienie twarzy,

   • dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia.

    Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

   • uczucie depresji (patrz również punkt 2: „Myśli o samobójstwie oraz nasilenie objawów depresji”),

   • uczucie dezorientacji,

   • trudności z koncentracją,

   • zwiększenie częstości akcji serca,

   • utrata masy ciała.

    Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

   • napady drgawek.

    Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

   • kołatanie serca, omdlenia,

   • drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub

    koordynacją,

   • uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, nietypowe sny, mrowienie lub

    drętwienie, utrata pamięci,

   • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), co może być spowodowane przez zwiększoną aktywność enzymów wątroby, zapalenie wątroby,

   • ciężkie reakcje alergiczne; wysypka z towarzyszącymi bólami mięśni i stawów,

   • zmiany stężenia cukru we krwi,

   • oddawanie moczu częściej lub rzadziej, niż zazwyczaj,

   • nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu, niekontrolowany wypływ moczu),

   • ciężkie wysypki skórne, które mogą obejmować usta i inne części ciała i mogą zagrażać życiu,

   • zaostrzenie łuszczycy (czerwone zgrubienia na skórze),

   • poczucie nierzeczywistości lub inności (depersonalizacja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy), odczuwanie lub wiara w rzeczy nierzeczywiste (urojenia), wyolbrzymiona podejrzliwość (paranoja).

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie w trakcie leczenia lekiem Pixigan lub wkrótce po jego zakończeniu (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed przyjęciem leku Pixigan”). Jeśli pacjent ma takie myśli, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala.

   • utrata kontaktu z rzeczywistością i zdolności myślenia lub oceny sytuacji (psychoza); inne

    objawy mogą obejmować omamy i (lub) urojenia.

   • jąkanie się.

   • zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość), zmniejszona liczba białych krwinek

    (leukopenia) i zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia).

   • niedobór sodu we krwi (hiponatremia).

   • zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), i inne objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, przyspieszone bicie serca, niestabilne ciśnienie tętnicze krwi i nasilenie odruchów, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. mdłości, wymioty, biegunka) podczas przyjmowania leku Pixigan razem z lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak paroksetyna, citalopram, escitalopram, fluoksetyna i wenlafaksyna).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

  bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Pixigan

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i

  tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pixigan

Substancją czynną leku jest bupropionu chlorowodorek.

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg bupropionu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Powidon K90

Cysteiny chlorowodorek jednowodny

Glicerolu dibehenian

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30 % Etyloceluloza

Krzemionka koloidalna uwodniona Powidon K90

Makrogol 1450 Trietylu cytrynian

Tusz:

Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy

Jak wygląda lek Pixigan i co zawiera opakowanie

Lek Pixigan to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Kremowobiałe do jasnożółtych okrągłe tabletki z czarnym nadrukiem „GS3” na jednej stronie, z drugiej strony gładkie, o średnicy około 7 mm i grubości około 5 mm.

Pakowane w blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 30 i 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Wytwórca/Importer: LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona,

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Zentiva Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel: + 48 22 375 92 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Bupropion hydrochloride Zentiva

Polska: Pixigan

Portugalia: Bupropiom Zentiva Szwecja: Bupropion Zentiva

Niemcy: Bupropion Zentiva 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung Norwegia: Bupropion hydrochloride Zentiva

Włochy: Bupropione Zentiva Italia

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2023

Reklama: