Reklama:

Egidon

Substancja czynna: Etoricoxibum 90 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 90 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Egidon, 30 mg, tabletki powlekane Egidon, 60 mg, tabletki powlekane Egidon, 90 mg, tabletki powlekane Egidon, 120 mg, tabletki powlekane

Etoricoxibum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Egidon i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Egidon?

  • Egidon zawiera substancję czynną etorykoksyb. Egidon jest lekiem należącym do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2). Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

   W jakim celu stosuje się lek Egidon?

  • Egidon pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz obrzęki (stany zapalne) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym

   zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.

  • Egidon jest również lekiem stosowanym do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu

  umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

  Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawów?

  Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem obejmującym stawy. Powstaje na skutek stopniowego rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości. Wywołuje to obrzęki (stan zapalny), ból, wrażliwość na dotyk, sztywność i niesprawność.

  Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów?

  Reumatoidalne zapalenie stawów jest długo utrzymującą się chorobą zapalną stawów. Wywołuje ból, sztywność, obrzęki oraz zwiększa utratę zakresu ruchów w stawach, które obejmuje. Wywołuje również stany zapalne w innych częściach ciała.

  Co to jest dna moczanowa?

  Dna moczanowa jest chorobą objawiającą się nagłymi, powracającymi atakami bardzo bolesnego

  zapalenia oraz zaczerwienienia stawów. Choroba ta jest spowodowana przez odkładanie się złogów krystalicznych w stawie.

  Co to jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zapalną chorobą kręgosłupa i dużych stawów.

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Egidon Kiedy nie przyjmować leku Egidon

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na etorykoksyb lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

  • jeśli u pacjenta występuje uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy oraz wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) (patrz Możliwe działania niepożądane, punkt 4);

  • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka lub jelit;

  • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

  • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;

  • u kobiet w okresie ciąży lub u kobiet, które mogą być w ciąży, lub karmiących piersią (patrz Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność);

  • u osób w wieku poniżej 16 lat;

  • jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej jelit, takie jak choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy;

  • jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, które nie zostało poddane leczeniu (w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki z prośbą o skontrolowanie

   ciśnienia tętniczego);

  • jeśli u pacjenta kiedykolwiek lekarz zdiagnozował zaburzenia serca, w tym niewydolność serca (umiarkowanego lub ciężkiego typu) lub dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej);

  • jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca, przeprowadzono zabieg wszczepienia bajpasów lub wystąpiła choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu

   zwężonych lub zablokowanych tętnic);

  • jeśli u pacjenta wystąpił jakiegokolwiek rodzaju udar (w tym mini udar, przejściowy

   niedokrwienny udar TIA). Etorykoksyb może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca

   oraz udaru i dlatego nie powinien być stosowany u osób, u których wystąpiły zaburzenia serca lub udar.

   W przypadku występowania powyższych sytuacji, przed zastosowaniem tabletek, należy skonsultować się z lekarzem.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Egidon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie z żołądka lub choroba wrzodowa żołądka;

  • jeśli pacjent jest odwodniony np. na skutek przedłużających się nawracających wymiotów lub biegunki;

  • jeśli u pacjenta występują obrzęki z powodu zatrzymania płynów w organizmie;

  • jeśli u pacjenta w przeszłości występowała niewydolność serca lub inna choroba serca;

  • jeśli u pacjenta w przeszłości występowało nadciśnienie tętnicze. Egidon może zwiększać ciśnienie tętnicze krwi u niektórych osób, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku, dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi;

  • jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

  • jeśli pacjent jest obecnie leczony z powodu zakażenia. Lek Egidon może maskować gorączkę, która jest objawem zakażenia;

  • w przypadku osób chorych na cukrzycę, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu lub osób palących. U tych osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby serca;

  • w przypadku kobiet planujących ciążę;

  • w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat.

   W razie braku pewności, czy występuje którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Egidon w celu wyjaśnienia czy lek może być zastosowany.

   Lek Egidon jest równie skuteczny zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u młodszych, dorosłych pacjentów. W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz może zadecydować o częstszych wizytach kontrolnych. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u osób w wieku powyżej 65 lat.

   Dzieci i młodzież

   Nie podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

   Egidon a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

   W przypadku stosowania jednego z niżej wymienionych leków lekarz może zadecydować o potrzebie monitorowania pacjenta, w celu upewnienia się, że leczenie przebiega prawidłowo od rozpoczęcia stosowania leku Egidon:

  • leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna;

  • ryfampicyna (antybiotyk);

  • metotreksat (lek hamujący czynność układu immunologicznego, często stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);

  • cyklosporyna lub takrolimus (leki hamujące czynność układu immunologicznego);

  • lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);

  • leki pomagające kontrolować nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, nazywane inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, na przykład enalapryl i ramipryl oraz losartan i walsartan;

  • leki moczopędne;

  • digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca i zaburzeniach rytmu serca);

  • minoksydyl (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego);

  • salbutamol w postaci tabletek lub roztworu doustnego (lek stosowany w astmie);

  • doustne leki antykoncepcyjne (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);

  • hormonalna terapia zastępcza (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);

  • kwas acetylosalicylowy, ryzyko powstania wrzodów żołądka jest większe gdy stosuje się lek Egidon jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym.

   • kwas acetylosalicylowy stosowany w profilaktyce zawałów serca lub udaru mózgu: lek Egidon może być przyjmowany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego.

    Jeśli obecnie trwa leczenie małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w celu

    zapobiegania zawałowi serca lub udarowi, nie należy przerywać stosowania kwasu acetylosalicylowego bez konsultacji z lekarzem;

   • kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): nie należy stosować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych podczas stosowania leku Egidon.

    Stosowanie leku Egidon z jedzeniem i piciem

    Działanie leku może rozpocząć się szybciej, jeśli lek Egidon zostanie przyjęty na czczo.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Ciąża

    Leku Egidon nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza,

    że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie może stosować tego leku. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

    Karmienie piersią

    Nie wiadomo, czy lek Egidon wydzielany jest z mlekiem kobiet karmiących piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. W przypadku przyjmowania leku Egidon nie wolno karmić piersią.

    Wpływ na płodność

    Nie zaleca się stosowania leku Egidon u kobiet planujących ciążę.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    U niektórych pacjentów stosujących lek Egidon odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność.

    Nie prowadzić pojazdów, jeśli występują zawroty głowy lub senność.

    Nie obsługiwać żadnych maszyn ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli występują zawroty głowy lub senność.

    Lek Egidon zawiera sód

    Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za

    „wolny od sodu”.

 3. Jak przyjmować lek Egidon

 4. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Nie należy przyjmować większych dawek, niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Ważne jest, aby stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo, i nie należy stosować leku Egidon dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po

  przedłużającym się stosowaniu leku, szczególnie w dużych dawkach.

  Dostępne są różne moce tego leku i w zależności od występującej choroby lekarz przepisze tabletki o mocy właściwej dla pacjenta.

  Zalecana dawka to:

  Choroba zwyrodnieniowa stawów

  Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 60 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

  Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

  Ostre zespoły bólowe

  Etorykoksyb należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

  Dna moczanowa

  Zalecana dawka wynosi 120 mg jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

  Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym

  Zalecana dawka wynosi 90 mg jeden raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 3 dni.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

  • U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 60 mg jeden raz na dobę.

  • U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Leku Egidon nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Tak, jak w przypadku innych leków, u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

  Sposób podawania

  Lek Egidon jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na dobę. Lek Egidon można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Egidon

  Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecił lekarz. W razie przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek leku Egidon, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

  Pominięcie przyjęcia leku Egidon

  Lek Egidon należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie pominięcia dawki, następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 5. Możliwe działania niepożądane

 6. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek Egidon

  i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2 Informacje ważne przed przyjęciem leku Egidon):

  • skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się obrzęków wokół kostek, lub zwiększenie się już istniejących;

  • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) - są to objawy nieprawidłowej czynności wątroby;

  • ciężki lub nieprzerwany ból żołądka, lub pojawienie się czarnego zabarwienia stolca;

  • reakcje uczuleniowe, które mogą objawić się jako problemy skórne takie jak owrzodzenia lub pęcherze lub obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła który może powodować trudności w oddychaniu.

   Częstość występowania możliwych działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą klasyfikacją:

  • Bardzo często: występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

  • Często: występujące u od 1 na 100 do 1 na 10 pacjentów

  • Niezbyt często: występujące u od 1 na 1 000 do 1 na 100 pacjentów

  • Rzadko: występujące u od 1 na 10 000 do 1 na 1 000 pacjentów

  • Bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

  Następujące działania niepożądane mogą pojawić się podczas leczenia lekiem Egidon:

  Bardzo często:

  • ból żołądka.

   Często:

  • suchy zębodół (zapalenie i ból po wyrwaniu zęba);

  • obrzmienie kończyn dolnych i (lub) stóp z powodu zatrzymania płynów (obrzęk);

  • zawroty głowy, ból głowy;

  • kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca), nieregularny rytm serca (arytmia);

  • zwiększone ciśnienie krwi;

  • świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);

  • zaparcia, gazy (nadmiar gazów jelitowych), nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej

   żołądka), zgaga, biegunka, niestrawność (dyspepsja) i (lub) uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenia jamy ustnej;

  • zmiany w wynikach badań krwi związanych z wątrobą;

  • siniaki;

  • osłabienie i zmęczenie, objawy grypopodobne.

   Niezbyt często:

  • nieżyt żołądka i jelit (zapalenie przewodu pokarmowego, które obejmuje zarówno żołądek jak i jelito cienkie i (lub) grypa żołądkowa), zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych;

  • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi);

  • nadwrażliwość (reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);

  • zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała;

  • lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa; widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje (omamy);

  • zaburzenia smaku, bezsenność, drętwienie lub mrowienie, senność;

  • niewyraźne widzenie, podrażnienie oczu i zaczerwienienie;

  • szumy uszne, zawroty głowy (uczucie wirowania podczas spoczynku);

  • zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), szybkie bicie serca, niewydolność serca, uczucie napięcia, uczucie ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca;

  • uderzenia gorąca, udar, mini udar (przejściowy udar niedokrwienny), poważne zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych;

  • kaszel, bezdech, krwawienie z nosa;

  • wzdęcia, zmiana charakteru wypróżnień, suchość błony śluzowej jamy ustnej, choroba

   wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i doprowadzić do krwawienia, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki;

  • obrzęk twarzy, wysypka lub świąd, zaczerwienienie skóry;

  • kurcze mięśni, ból lub sztywność mięśni;

  • wysokie stężenie potasu we krwi, zmiany w wynikach badań krwi lub moczu związane z nerkami, ciężkie zaburzenia czynności nerek;

  • ból w klatce piersiowej.

   Rzadko:

  • obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna charakteryzująca się obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej); reakcje

   anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym wstrząs (poważna reakcja alergiczna, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);

  • dezorientacja, niepokój;

  • problemy z wątrobą (zapalenie wątroby);

  • niskie stężenie sodu we krwi;

  • niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

  • ciężkie reakcje skórne.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

  zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

  Faks: + 48 22 49 21 309,

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 7. Jak przechowywać lek Egidon

 8. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 9. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Egidon

Egidon, 30 mg, tabletki powlekane:

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg etorykoksybu.

Egidon, 60 mg, tabletki powlekane:

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg etorykoksybu.

Egidon, 90 mg, tabletki powlekane:

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera 90 mg etorykoksybu.

Egidon, 120 mg, tabletki powlekane:

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg etorykoksybu.

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (typ 112), wapnia wodorofosforan, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

 • Otoczka tabletki:

30 mg, 60 mg, 120 mg: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monostearynian, indygotyna (E 132), lak aluminiowy, żelaza tlenek żółty (E 172), talk, sodu laurylosiarczan.

90 mg: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monostearynian, talk, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Egidon i co zawiera opakowanie

Lek Egidon, tabletki powlekane jest dostępny w czterech dawkach:

30 mg: niebieskozielona, dwuwypukła tabletka powlekana w kształcie jabłka, z wytłoczonym napisem

„30” po jednej stronie i gładka po drugiej, o wymiarach 5,8 x 5,9 mm ± 7,5%.

60 mg: ciemnozielona, dwuwypukła tabletka powlekana w kształcie jabłka, z wytłoczonym napisem

„60” po jednej stronie i gładka po drugiej, o wymiarach 7,1 x 7,3 mm ± 7,5%.

90 mg: biała tabletka powlekana w kształcie jabłka, obustronnie wypukła, z wytłoczonym napisem

„90” po jednej stronie i gładka po drugiej, o wymiarach 8,1 x 8,3 mm ± 7,5%.

120 mg: jasnozielona tabletka powlekana w kształcie jabłka, dwuwypukła, z wytłoczonym napisem

„120” po jednej stronie i gładka po drugiej, o wymiarach 8,9 x 9,2 mm ± 7,5%.

Blistry z folii Aluminium/OPA/Aluminium/PVC w opakowaniach zawierających 7, 10, 14, 20, 28, 30,

50, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38

1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

Rontis Hellas S.A., Medical and Pharmaceutical Products

P.O. Box 3012

Larisa Industrial Area 41004 Larisa

Grecja

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia: Etoricoxib Egis Polska: Egidon

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45D 02-146 Warszawa

Tel.: +48 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: