Reklama:

Mucopect Kids

Substancja czynna: Karbocysteina 0.05 g/ml
Postać farmaceutyczna: Syrop , 50 mg/ml
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. Mucopect Kids, 50 mg/mL, syrop

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. 1 mL produktu leczniczego Mucopect Kids zawiera 50 mg karbocysteiny (Carbocisteinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

  1. mL produktu leczniczego Mucopect Kids zawiera 1,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218), 577,5 mg sacharozy i 0,057 mg glikolu propylenowego.

   Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Syrop.

  Przezroczysty płyn o barwie bursztynowej i słodkim, agrestowym smaku.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Karbocysteina to lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie

   Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

   Początkowa dawka dobowa wynosi 2250 mg karbocysteiny w dawkach podzielonych, tj. 15 mL syropu trzy razy na dobę. Po osiągnięciu zadowalającej odpowiedzi na leczenie, dawkę należy zmniejszyć do 1500 mg na dobę w dawkach podzielonych, tj. 10 mL syropu trzy razy na dobę.

   Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat

   Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mL syropu trzy razy na dobę. Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

   Czas stosowania

   Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

   Sposób podawania Podanie doustne.

   Nie należy stosować produktu przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

   Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

   Do odmierzenia odpowiedniej dawki dla dziecka lub osoby dorosłej należy użyć miarki dołączonej do opakowania. Łyżka miarowa stosowana do odmierzenia dawki doustnej ma objętość 5 mL i podziałkę wskazującą 1,25 mL, 2,5 mL, 3,75 mL i 5,0 mL.

  5. Przeciwwskazania

   • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

   • Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

  6. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  7. Specjalne środki ostrożności:

   • pacjenci z astmą i skurczem oskrzeli w wywiadzie.

   • pacjenci z przebytą chorobą wrzodową.

   • pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową.

   • pacjenci osłabieni. Osłabienie odruchu kaszlowego wiąże się z ryzykiem niedrożności dróg oddechowych wskutek wzrostu ilości wydzieliny.

   • produkt nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

   W przypadku pojawienia się obfitej rolnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania należy rozważyć inne leczenie.

   Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia karbocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie karbocysteiny.

   Ze względu na to, że produkty mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, karbocysteinę należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

   Produkt zawiera sacharozę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

   Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan. Może on powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

  8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

  9. W trakcie leczenia karbocysteiną nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

  10. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  11. Ciąża

   Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego karbocysteiny. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania karbocysteiny u kobiet w ciąży.

   Karmienie piersią

   Nie wiadomo, czy karbocysteina i jej metabolity przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania karbocysteiny w okresie karmienia piersią.

   Płodność

   Brak danych dotyczących wpływu karbocysteiny na płodność.

  12. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  13. Karbocysteina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  14. Działania niepożądane

  15. Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

   Częstości ich występowania sklasyfikowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

   Zaburzenia żołądka i jelit:

   Rzadko: nudności, wymioty i biegunka.

   Bardzo rzadko: krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia żołądkowe, ból brzucha.

   Zaburzenia układu nerwowego:

   Częstość nieznana: bóle głowy.

   Zaburzenia układu immunologicznego:

   U pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

   Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

   Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).

   Nieznana: pojedyncze przypadki pęcherzowego zapalenia skóry takie jak zespół Stevensa-Johnsona.

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

   Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  16. Przedawkowanie

  17. Brak doniesień o przypadkach przedawkowania karbocysteiny. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle żołądka, nudności i wymioty).

   W przypadku przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka i prowadzić obserwację pacjenta.

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: produkty mukolityczne, kod ATC: R05CB03

   W modelach zwierzęcych, prawidłowych i z zapaleniem oskrzeli, wykazano, że karbocysteina (S- karboksymetylo-L-cysteina) wpływa na rodzaj i ilość glikoprotein śluzu wydzielanego przez układ oddechowy. Początkową reakcją na podrażnienie jest wzrost stosunku ilości glikoprotein kwaśnych do obojętnych w śluzie i przekształcenie komórek surowiczych w komórki śluzowe, po czym na ogół obserwuje się zwiększone wydzielanie. Podawanie karbocysteiny zwierzętom narażonym na czynniki drażniące wskazuje, że wydzielane glikoproteiny pozostają prawidłowe; podawanie po ekspozycji wykazało, że powrót do stanu prawidłowego jest przyspieszony. W badaniach stwierdzono, że karbocysteina ogranicza rozrost komórek kubkowych. Można zatem wykazać, że karbocysteina odgrywa pewną rolę w leczeniu schorzeń charakteryzujących się nieprawidłowym wydzielaniem śluzu.

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Karbocysteina jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Parametry farmakokinetyczne

   w stanie stacjonarnym określono u zdrowych ochotników, którym podawano karbocysteinę 375 mg

   w kapsułkach (2 kapsułki 3 razy na dobę) przez 7 dni. Średnia wartość Tmax wynosiła 2,0 godz. (zakres 1,0-3,0), wartość T½ 1,87 godz. (zakres 1,4-2,5), wartość KEL 0,387 godz.-1 (zakres 0,28-0,50),

   a wartość AUC0-7,5 wynosiła 39,26 µg*godz./mL (zakres 26,0-62,4). Wartości pochodnych parametrów farmakokinetycznych wynosiły: CLS 331 mL/min-1; VD 105,2 l oraz VD 1,4 l/kg.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Brak jest danych przedklinicznych istotnych dla lekarzy, poza danymi zawartymi w innych częściach niniejszej Charakterystyki.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) Karmel (E 150d)

   Sacharoza

   Aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334" [glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentylu, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlin karbolistny (Barosma betulina) ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one]

   Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy.

  5. Okres ważności

   1. lata.

   Po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

  6. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  7. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  8. Rodzaj i zawartość opakowania

  9. Butelka z oranżowego szkła typu III (poj. 200 mL), z zakrętką PE, z łyżką miarową z PP (poj. 5 mL), skalowaną co 1,25 mL, w tekturowym pudełku.

   Wielkość opakowania: 1 butelka zawierająca 200 mL syropu.

  10. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

  11. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 11. Adamed Pharma S.A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. Pozwolenie nr

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 15. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Reklama: