Reklama:

Klabiotic

Substancja czynna: Clarithromycinum 500 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klabiotic, 250 mg, tabletki powlekane Klabiotic, 500 mg, tabletki powlekane

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Klabiotic i w jakim celu się go stosuje

  2. Substancją czynną leku Klabiotic jest klarytromycyna, która należy do grupy leków zwanych antybiotykami makrolidowymi.

   Antybiotyki hamują wzrost niektórych bakterii wywołujących zakażenia.

   Klabiotic stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych, które wcześniej muszą być odpowiednio zdiagnozowane przez lekarza prowadzącego leczenie, takich jak:

   • zakażenia dróg oddechowych, np. zapalenie oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie płuc,

   • zakażenia gardła i zatok,

   • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec, róża, łupież rumieniowy),

   • w skojarzeniu z opowiednimi lekami, w leczeniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori związanych z chorobą wrzodową dwunastnicy (jedynie u osób dorosłych).

    Klabiotic jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klabiotic Kiedy nie stosować leku Klabiotic:

   • Jeśli pacjent jest uczulony na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna lub azytromycyna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

   • Jeśli pacjent przyjmuje:

    • pochodne ergotaminy (leki stosowane w leczeniu ostrych napadów migreny),

    • astemizol lub terfenadynę (leki stosowane w leczeniu kataru siennego lub alergii),

    • cyzapryd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego),

    • pimozyd (lek stosowany w leczeniu psychoz),

    • kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej,

    • lowastatyna, symwastatyna lub atorwastatyna (leki zmniejszające stężenie cholesterolu [pewien rodzaj tłuszczów] we krwi).

   • Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, o których wiadomo, że powodują poważne zaburzenia rytmu serca.

   • Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid

   • Jeśli u pacjenta występuje zbyt małe stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemia lub hipomagnezemia).

   • Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby jednocześnie z chorobą nerek.

   • Jeśli u pacjenta występuje nieregularny rytm serca.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed przyjęciem leku Klabiotic należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki - linkomycynę lub klindamycynę,

   • jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek,

   • jeśli pacjent ma problemy z sercem, w szczególności zaburzenia rytmu serca (np. zespół wydłużonego QT),

   • jeśli pacjent ma lub jest podatny na zakażenia grzybicze (np. pleśniawki),

   • jeśli pacjent choruje na cukrzycę,

   • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

   • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka podczas przyjmowania leku Klabiotic lub nawet kilka tygodni po zaprzestaniu leczenia.

    Dzieci w wieku poniżej 12 lat

    Lek Klabiotic nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

    Klabiotic a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Nie należy stosować leku Klabiotic, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

   • ergotamina, dihydroergotamina (leki stosowane w leczeniu migreny),

   • terfenadyna lub astemizol (leki stosowane w leczeniu kataru siennego lub alergii),

   • cyzapryd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń trawienia),

   • pimozyd (leki do leczenia zaburzeń psychicznych),

   • kolchicyna (lek w leczeniu dny moczanowej),

   • symwastatyna lub lowastatyna (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu),

   • tikagrelor lub ranolazyna (leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca),

   • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid.

    Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

   • digoksyna, dyzopiramid lub chinidyna (leki stosowane w leczeniu różnych chorób serca),

   • cilostazol (lek stosowany w leczeniu słabego krążenia krwi),

   • metyloprednizolon (kortykosteroid),

   • doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, lub jakikolwiek inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban, apiksaban ( leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi),

   • nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rozyglitazon lub insulina (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi),

   • syldenafil, wardenafil i tadalafil (leki stosowane w leczeniu impotencji u dorosłych mężczyzn lub w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc),

   • winblastyna (lek stosowany w leczeniu raka),

   • kwas walproinowy, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki),

   • teofilina (lek stosowany w leczeniu zaburzeń oddychania),

   • omeprazol (lek stosowany w leczeniu niestrawności i choroby wrzodowej żołądka), o ile lekarz nie przepisał go w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori, związanego z chorobą wrzodową dwunastnicy),

   • cyklosporyna, syrolimus lub takrolimus (stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu narządu po przeszczepieniu), etrawiryna, efawirenz, newirapina, atazanawir, sakwinawir, zydowudyna lub rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności [HIV])

   • ryfampicyna, ryfapentyna, flukonazol, itrakonazol lub ryfabutyna (leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń),

   • tolterodyna (lek stosowany w leczeniu nadreaktywnego pęcherza),

   • werapamil (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

   • ziele dziurawca (ziołowy produkt leczniczy stosowany w leczeniu depresji),

   • benzodiazepiny, np. midazolam, triazolam i alprazolam, stosowane jako leki uspokajające.

    Klarytromycyna nie wchodzi w interakcje z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

    Klabiotic z jedzeniem i piciem

    Lek Klabiotic można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków.

    Ciąża i karmienie piersią

    W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Klabiotic należy poradzić się lekarza.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek Klabiotic może powodować senność, zawroty głowy lub dezorientację. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

    Lek Klabiotic zawiera sód

    Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  4. Jak stosować lek Klabiotic

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecane dawkowanie:

   Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsi)

   • W leczeniu zakażeń dróg oddechowych, gardła lub zatok oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich:

    250 mg dwa razy na dobę. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 500 mg dwa razy na dobę. Okres leczenia zazwyczaj wynosi od 6 do 14 dni.

   • W leczeniu zakażenia H. pylori związanego z chorobą wrzodową dwunastnicy:

    Lek Klabiotic należy przyjmować w dawce 500 mg dwa razy na dobę,

    w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Lekarz zadecyduje, jakie leczenie skojarzone jest najlepsze dla pacjenta. W przypadku wątpliwości odnośnie tego, który lek i kiedy zażywać, należy skonsultować się z lekarzem.

    Stosowanie u dzieci i młodzieży

    Lek Klabiotic nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla tych pacjentów dostępne są inne postaci farmaceutyczne np. zawiesina.

    Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

    Jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub ciężkie zaburzenia nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę. Jeśli u pacjenta występują te zaburzenia, lek Klabiotic nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni.

    Sposób podawania

    Tabletki leku Klabiotic należy popijać, najlepiej szklanką wody.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klabiotic

    W razie przypadkowego zażycia większej, niż zalecił lekarz, liczby tabletek w ciągu jednego dnia lub gdy dziecko przypadkowo połknęło kilka tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala. Przedawkowanie może spowodować wymioty i bóle brzucha.

    Należy zabrać ze sobą do lekarza lub szpitala niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie, aby można było ustalić, co zażył pacjent.

    Pominięcie zastosowania leku Klabiotic

    Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, należy przyjąć ją jak najszybciej, o ile nie zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować więcej tabletek w ciągu jednego dnia, niż zalecił lekarz. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

    Przerwanie stosowania leku Klabiotic

    Nie należy przerywać przyjmowania leku, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz, ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić nawrót choroby, a lek może być mniej skuteczny następnym razem.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jeśli podczas leczenia pojawi się którykolwiek z poniższych objawów, należy PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   • ciężka lub długotrwała biegunka, z możliwą obecnością krwi lub śluzu w stolcu. Biegunka może wystąpić w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu leczenia klarytromycyną; w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

   • wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenia lub obrzęk twarzy i gardła. Jest to objaw możliwej reakcji alergicznej.

   • zażółcenie skóry (żółtaczka), podrażnienie skóry, blady stolec, ciemny mocz, tkliwość brzucha lub utrata apetytu. Mogą to być objawy nieprawidłowej pracy wątroby.

   • ciężkie reakcje skórne, takie jak powstawanie pęcherzy w obrębie skóry, jamy ustnej, warg, oczu i genitaliów (objawy rzadkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem Stevensa-Johnsona/toksyczą nekrolizą naskórka).

   • szybkie lub nieregularne bicie serca.

   • silny ból brzucha i pleców, spowodowany zapaleniem trzustki.

    Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10):

   • bóle głowy

   • zaburzenia snu

   • zmiana odczuwania smaku

   • zaburzenia żołądkowe, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność, biegunka

   • zaburzenia czynności wątroby (obserwowane w wynikach krwi)

   • wysypka skórna

   • zwiększone pocenie

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 100):

   • grzybica jamy ustnej lub pochwy (zakażenie grzybicze)

   • zmniejszenie liczby niektórych krwinek (co może zwiększać prawdopodobieństwo zakażenia lub ryzyko krwawienia i siniaczenia)

   • utrata apetytu, zgaga, wzdęcia, zaparcia, wiatry

   • niepokój, nerwowość, senność, zmęczenie, zawroty głowy, drżenie, złe samopoczucie

   • szumy uszne lub utrata słuchu

   • zawroty głowy

   • zapalenie jamy ustnej lub języka

   • suchość w jamie ustnej

   • ból stawów

   • ból w klatce piersiowej lub zaburzenia rytmu serca, np. kołatanie serca

   • zmiana stężenia produktów wytwarzanych przez wątrobę, zapalenie wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby lub niewydolność wątroby (można zauważyć zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu, blady stolec lub świąd skóry)

   • nieprawidłowe wyniki badań krwi

    Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)

   • obrzęk, zaczerwienienie lub świąd skóry. Czasami mogą pojawić się brązowe łuski, niewielkie wyczuwalne krwawienie w obrębie skóry, często z towarzyszącym bólem stawów i brzucha (plamica Schönleina–Henocha), należy natychmiast skontaktowac się z lekarzem, jeśli wystapią ciężkie reakcje skórne: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa).

   • trądzik

   • zapalenie trzustki

   • stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy (widzenie nieistniejących rzeczy), zmiana poczucia rzeczywistości, panika, depresja, niezwykłe sny lub koszmary senne

   • drgawki

   • krwawienie

   • przebarwienia języka i zębów

   • utrata smaku lub węchu lub zaburzenia węchu

   • głuchota

   • ból mięśni lub utrata tkanki mięśniowej. Jeśli pacjent ma miastenię (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni i łatwym męczeniem), klarytromycyna może nasilać te objawy

   • małe stężenie cukru we krwi

   • zapalenie nerek lub nieprawidłowa praca nerek (można zauważyć zmęczenie, obrzęki lub obrzmienie twarzy, brzucha, ud lub kostek oraz problemy w oddawaniu moczu) lub niewydolność nerek

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   tel.: + 48 22 49 21 301

   faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   Działania niepożądane można zgłaszać także do podmiotu odpowiedzialnego.

  8. Jak przechowywać lek Klabiotic

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczą cych temperatury przechowywania leku.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Klabiotic

 • Jedna tabletka leku Klabiotic zawiera 250 mg lub 500 mg substancji czynnej - klarytromycyny.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kwas stearynowy 50.

Otoczka Opadry Yellow 20H52875: hypromeloza 5mPa.s, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171), wanilina, hydroksypropyloceluloza, talk, żółcień chinolinowa (18-24%) (E 104)

Jak wygląda lek Klabiotic i co zawiera opakowanie

Klabiotic 250 mg: jasnożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane

z wytłoczonym „C1” po jednej stronie. Długość tabletki 250 mg wynosi około 14,90 mm, a szerokość wynosi około 7,10 mm.

Klabiotic 500 mg: jasnożółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane

z wytłoczonym „C” i „2” wytłoczonym po obu stronach i linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Długość tabletki 500 mg wynosi około 18,60 mm,

a szerokość wynosi około 8,85 mm.

Klabiotic 250 mg jest dostępny w blistrach zawierających 10, 12, 14, 16, 20, 21, 30, 250 lub 500 tabletek powlekanych.

Klabiotic 500 mg jest dostępny w blistrach zawierających 7, 10, 14, 16, 20, 21, 28 30, 250 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/Importer

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF

Wielka Brytania

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Holandia

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona

Hiszpania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg Filmtabletten

Dania

Clarithromycin Accord

Finlandia

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francja

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg comprimé pelliculé

Hiszpania

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg comprimidos recubiertos con película

Holandia

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Clarithromycin 250 mg/500 mg film-coated tablets

Niemcy

Clarithromycin Accord 250 mg/500 mg Filmtabletten

Norwegia

Claritromicina Accord

Polska

Klabiotic

Włochy

Claritromicina Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2022

Reklama: