Reklama:

Acard 150 mg

Substancja czynna: Acidum acetylsalicylicum 150 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki dojelitowe , 150 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ACARD 150 mg, 150 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Acard 150 mg i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Acard 150 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

  Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

  Lek Acard 150 mg stosuje się:

  • w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;

  • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;

  • po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej;

  • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;

  • po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;

  • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;

  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;

  • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;

  • w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

   Decyzję o podjęciu leczenia i zastosowanej dawce leku podejmuje lekarz.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acard 150 mg Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

  • jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;

  • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

  • jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby, lub serca (ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca);

  • jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);

  • jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);

  • jeśli pacjent ma dnę moczanową;

  • jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);

  • jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  • u dzieci i młodzieży do 16 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Acard 150 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające - patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg”;

  • jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;

  • jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;

  • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

   Nie należy stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba).

   Dzieci i młodzież

   Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

   Lek Acard 150 mg a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  • Nie stosować jednocześnie leku Acard 150 mg:

   • z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

  • Można stosować lek Acard 150 mg po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej z:

   • lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);

   • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;

   • lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);

   • lekami przeciwcukrzycowymi - doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;

   • lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);

   • lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);

   • lekami moczopędnymi (np. furosemid);

   • glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;

   • lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);

   • kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);

   • cyklosporyną i takrolimusem;

   • metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

   • ibuprofenem;

   • digoksyną (lek nasercowy).

  • Metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi (zlepianie się komórek krwi

   i powstawanie skrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy.

   Lek Acard 150 mg z jedzeniem, piciem i alkoholem

   Lek należy przyjmować po posiłku – połykać w całości.

   Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Lek Acard 150 mg można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji

   z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.

   Kwas acetylosalicylowy przenika w małych stężeniach do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a u dziecka. W przypadku stosowania u kobiety karmiącej dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Lek Acard 150 mg nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Acard 150 mg zawiera sód

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 4. Jak stosować lek Acard 150 mg

 5. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.

  Stosowanie doustne.

  • Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

   1 tabletka dojelitowa (150 mg) na dobę.

   Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości.

   Tabletka dojelitowa leku Acard 150 mg ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  • W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca:

  Jednorazowo 2 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

  Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acard 150 mg

  W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

  Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne.

  W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, śpiączka.

  Pominięcie zastosowania leku Acard 150 mg

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

  Przerwanie stosowania leku Acard 150 mg

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.

  Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

  Często (u 1 do 10 na 100 osób):

  - objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

  Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

  • stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

  • przemijające zaburzenia czynności wątroby.

   Rzadko lub bardzo rzadko:

  • poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie).

   Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

   Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

  • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);

  • zaburzenia czynności nerek;

  • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

   Ponadto występowały:

  • zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);

  • reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);

  • zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;

  • krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

   niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

   i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Acard 150 mg

 9. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Acard 150 mg

 • Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

 • Pozostałe składniki to: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, Acryl Eze-White (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan), trietylu cytrynian, symetykon emulsja.

Jak wygląda lek Acard 150 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Acard 150 mg są barwy białej lub prawie białej, okrągłe, obustronnie wypukłe,

o gładkiej powierzchni.

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30, 60, 90 lub 120 tabletek dojelitowych. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Metalowca 2; 39-460 Nowa Dęba

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19; 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2020 r.

Reklama: