Reklama:

Fostex NEXThaler

Substancja czynna: Beclometasoni dipropionas 200 mcg/dawkę + Formoteroli fumaras dihydricus 12 mcg/dawkę
Postać farmaceutyczna: Proszek do inhalacji , (200 mcg+ 12 mcg)/dawkę inh.
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fostex NEXThaler

(200 mikrogramów + 12 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Fostex NEXThaler i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Fostex NEXThaler ma postać proszku, który wdychany przez usta dostaje się głęboko do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian i formoterolu fumaran dwuwodny.

 • Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które działają przeciwzapalnie poprzez zmniejszenie obrzęku oraz podrażnienia płuc.

 • Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków określanych jako długo działające leki rozszerzające oskrzela. Rozkurczają one mięśnie w drogach oddechowych, dzięki czemu rozszerzają drogi oddechowe, co ułatwia wdychanie i wydychanie powietrza z płuc.

  Razem te dwie substancje czynne ułatwiają oddychanie poprzez złagodzenie objawów, takich jak: duszność, świszczący oddech i kaszel u pacjentów z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), a także pomagają zapobiegać objawom astmy.

  Astma

  Lek Fostex NEXThaler przeznaczony jest to leczenia astmy u osób dorosłych.

  Lek Fostex NEXThaler stosuje się u pacjentów, u których:

 • astma nie jest wystarczająco kontrolowana za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanych doraźnie krótko działających leków rozszerzających oskrzela

  lub

 • uzyskano odpowiednią odpowiedź na leczenie astmy za pomocą zarówno kortykosteroidów, jak i długo działających leków rozszerzających oskrzela.

  POChP

  Fostex NEXThaler może być również stosowany w leczeniu objawów ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych pacjentów. POChP jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych w płucach, która jest głównie spowodowana paleniem papierosów.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fostex NEXThaler Kiedy nie stosować leku Fostex NEXThaler:

  2. jeśli pacjent ma uczulenie na beklometazonu dipropionian, formoterolu fumaran dwuwodny, białka mleka lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują ostre objawy astmy, takie jak duszność, świszczący oddech i kaszel, w przypadku zaostrzenia objawów astmy lub w przypadku ostrego napadu astmy. W celu złagodzenia objawów należy zastosować szybko działający wziewny lek przynoszący ulgę, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie.

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Fostex NEXThaler należy omówić z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują choroby serca. Dotyczy to jakichkolwiek znanych zaburzeń serca i (lub) czynności serca;

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne bicie serca, przyspieszone tętno lub kołatanie serca lub w przypadku jakiejkolwiek informacji

  o nieprawidłowym rytmie serca;

 • jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi;

 • jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (zwane również stwardnieniem tętnic) lub w przypadku rozpoznania tętniaka (nieprawidłowe wypuklenie ściany naczynia krwionośnego);

 • jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;

 • jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;

 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek;

 • jeśli pacjent ma cukrzycę. Inhalacja dużych dawek formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi, dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także co jakiś czas w trakcie leczenia, może być konieczne wykonanie dodatkowego badania krwi w celu oznaczenia stężenia cukru we krwi;

 • jeśli pacjent ma guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy);

 • jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie ogólne. W zależności od rodzaju znieczulenia, może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Fostex NEXThaler na co najmniej 12 godzin przed znieczuleniem;

 • jeśli pacjent jest leczony lub kiedykolwiek był leczony z powodu gruźlicy płuc lub jeśli u pacjenta występuje wirusowe lub grzybicze zakażenie w obrębie klatki piersiowej.

Przed zastosowaniem leku Fostex NEXThaler należy zawsze poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy lek Fostex NEXThaler może być stosowany, przed zastosowaniem leku powinien zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący może zalecić co jakiś czas badanie stężenia potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z ciężką astmą. Podobnie jak wiele leków rozszerzających oskrzela, lek

Fostex NEXThaler może powodować nagły spadek stężenia potasu w surowicy (hipokaliemia). Niedobór tlenu we krwi w połączeniu z niektórymi lekami, które pacjent może zażywać jednocześnie z lekiem Fostex NEXThaler, może powodować dalszy spadek stężenia potasu we krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki kortykosteroidów wziewnych przez długi okres, może

w większym stopniu wymagać podania kortykosteroidów w sytuacjach stresowych. Do sytuacji stresowych mogą należeć: przyjęcie do szpitala po wypadku, poważny uraz lub oczekiwanie na zabieg

chirurgiczny. W takim przypadku lekarz prowadzący zdecyduje o ewentualnym zwiększeniu dawki kortykosteroidów lub może przepisać inne steroidy w postaci tabletek lub wstrzykiwań.

Jeśli konieczne jest leczenie w szpitalu, pacjent powinien pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich leków i inhalatorów, w tym leku Fostex NEXThaler, a także leków kupionych bez recepty, jeśli możliwe, w oryginalnych opakowaniach.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Fostex NEXThaler a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to konieczne, ponieważ lek Fostex NEXThaler może wpływać na działanie niektórych, innych leków. Podobnie, niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fostex NEXThaler.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent stosuje następujące leki:

 • niektóre leki mogą nasilić działanie leku Fostex NEXThaler i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat);

 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne to leki stosowane w leczeniu wielu chorób, w tym zaburzeń serca, wysokiego ciśnienia krwi lub jaskry (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej). Jeśli podanie leków blokujących receptory beta- adrenergiczne (w tym w postaci kropli do oczu) jest konieczne, działanie formoterolu może być zmniejszone lub formoterol może nie działać w ogóle;

 • leki beta-adrenergiczne (leki działające w ten sam sposób jak formoterol), mogą one nasilać działanie formoterolu;

 • leki stosowane w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca (chinidyna, dyzopiramid, prokainamid);

 • leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe takie jak terfenadyna);

 • leki stosowane w leczeniu objawów depresji lub zaburzeń psychicznych, takie jak inhibitory monoaminooksydazy (np. fenelzyna i izokarboksazyd) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina i imipramina) lub fenotiazyny;

 • leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (L-dopa);

 • leki stosowane w leczeniu niedoczynności tarczycy (L-tyroksyna);

 • leki zawierające oksytocynę (które wywołują skurcze macicy);

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych takie jak inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub leki o podobnych właściwościach, takie jak furazolidon i prokarbazyna;

 • leki stosowane w leczeniu choroby serca (digoksyna);

 • inne leki stosowane w leczeniu astmy (teofilina, aminofilina lub steroidy);

 • leki moczopędne.

Należy również powiadomić lekarza, jeżeli pacjent ma planowane zastosowanie znieczulenia ogólnego do operacji lub zabiegu u dentysty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Fostex NEXThaler podczas ciąży.

Leku Fostex NEXThaler nie należy stosować, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, lub jeżeli pacjentka karmi piersią, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Fostex NEXThaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i (lub) drżenie, mogą one zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Fostex NEXThaler zawiera laktozę

Laktoza zawiera małe ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne u pacjenta.

 1. Jak stosować lek Fostex NEXThaler

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W leku Fostex NEXThaler zastosowano technologię aerozolu cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine), dzięki czemu do płuc dostarczana jest większa część każdej dawki. Dlatego lekarz może przepisać mniejszą dawkę tego leku niż dawki leku wziewnego, który pacjent wcześniej stosował.

Astma

Lekarz prowadzący będzie regularnie sprawdzał, czy pacjent przyjmuje optymalną dawkę leku Fostex NEXThaler. Gdy osiągnięta zostanie właściwa kontrola astmy, lekarz może uznać za właściwe stopniowe zmniejszenie dawki leku Fostex NEXThaler. Nie należy w żadnym wypadku zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka to 1 inhalacja dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 inhalacje.

Nie należy stosować leku Fostex NEXThaler w celu leczenia nagłego pogorszenia objawów astmy jak duszność, świszczący oddech i kaszel.

Uwaga: Należy zawsze mieć przy sobie szybko działający, przynoszący ulgę lek wziewny w celu złagodzenia objawów zaostrzenia astmy lub nagłego napadu astmy

Nie należy zwiększać dawki leku Fostex NEXThaler.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest niewystarczające, należy zawsze zwrócić się do lekarza zanim zwiększy się dawkę leku.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka to 1 inhalacja dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 inhalacje.

Jak stosować lek Fostex NEXThaler:

Fostex NEXThaler jest przeznaczony do stosowania wziewnego.

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej. Jeżeli trudności w oddychaniu nie ustępują:

Jeżeli po inhalacji leku Fostex NEXThaler objawy nie zmniejszają się, przyczyną może być jego niewłaściwe stosowanie. Dlatego należy sprawdzić instrukcję dotyczącą prawidłowego stosowania inhalatora, która znajduje się poniżej i (lub) skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, którzy ponownie pouczą, jak odpowiednio stosować inhalator.

W przypadku nasilenia objawów astmy:

W przypadku nasilenia objawów choroby lub trudności w ich opanowaniu (np. częstsze stosowanie innego wziewnego leku) lub w przypadku braku złagodzenia objawów za pomocą doraźnie stosowanego leku wziewnego, należy dalej stosować lek Fostex NEXThaler oraz natychmiast udać się do lekarza prowadzącego. Lekarz może zdecydować o konieczności zmiany dawkowania leku Fostex NEXThaler lub o zastosowaniu dodatkowego lub alternatywnego leczenia.

INSTRUKCJA STOSOWANIA INHALATORA NEXTHALER

 1. Zawartość opakowania

  W celu sprawdzenia zawartości opakowania, patrz punkt 6.

  Jeżeli zawartość opakowania różni się z opisem z punktu 6, inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

 2. Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności

  • Nie należy wyjmować inhalatora z saszetki ochronnej, jeśli nie będzie od razu używany.

  • Inhalator należy stosować zgodnie ze wskazaniami.

  • Nie należy otwierać wieczka, jeśli nie jest konieczne zażycie kolejnej dawki z użyciem inhalatora.

  • Jeśli inhalator nie jest używany należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu.

  • Pod żadnym pozorem nie podejmować prób rozebrania inhalatora na części.

 3. Główne cechy inhalatora

  Ustnik

  Wieczko

  Otwór wlotu powietrza

  Okienko licznika

  Sample Image

  W celu przyjęcia dawki za pomocą inhalatora należy wykonać trzy proste czynności: otworzyć, wykonać inhalację, zamknąć.

 4. Przed użyciem nowego inhalatora

  1. Jak używać inhalator

   • Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjął odpowiednią dawkę leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

   • Jeżeli pacjent nie ma pewności czy po wykonanej inhalacji licznik wskazuje liczbę inhalacji zmniejszoną o jeden, powinien poczekać do następnej planowanej inhalacji i przyjąć lek jak zwykle. Nie należy zażywać dodatkowej dawki.

     1. Otwieranie

      1. Wykonanie inhalacji

      2. Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

       1. Zamykanie

        1. Czyszczenie

         • Zazwyczaj czyszczenie inhalatora nie jest konieczne.

         • Jeżeli to konieczne, po użyciu inhalator można wytrzeć suchą szmatką lub chusteczką.

          o Nie należy czyścić inhalatora wodą lub innymi płynami. Przechowywać w suchym miejscu.

        2. Przechowywanie i usuwanie

         W celu uzyskania informacji na temat przechowywania i usuwania inhalatora, patrz punkt 5.

         Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fostex NEXThaler:

         • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala po poradę. Należy zabrać ze sobą lek, aby pracownicy służby zdrowia mogli zobaczyć, co dokładnie pacjent zażył;

         • mogą wystąpić działania niepożądane. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek nietypowych objawów, ponieważ może on zalecić wykonanie dodatkowych badań lub zdecydować o podjęciu koniecznych środków zaradczych.

        Pominięcie zastosowania leku Fostex NEXThaler:

        Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, tylko dawkę kolejną o zwykłej planowanej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

        Przerwanie stosowania leku Fostex NEXThaler:

        Nawet w przypadku poprawy samopoczucia, nie należy przerywać stosowania leku Fostex NEXThaler ani zmniejszać dawki bez porozumienia z lekarzem. Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie leku Fostex NEXThaler tak jak przepisał lekarz, nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby.

        W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

          1. Możliwe działania niepożądane

          2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

           Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, istnieje ryzyko nasilenia trudności w oddychaniu, kaszlu i świszczącego oddechu, bezpośrednio po przyjęciu leku Fostex NEXThaler, określane jako paradoksalny skurcz oskrzeli. Należy wówczas natychmiast PRZERWAĆ podawanie leku Fostex NEXThaler i zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, w celu złagodzenia objawów. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

           Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak: alergie skórne, świąd skóry, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, obrzęk skóry lub błon śluzowych, zwłaszcza oczu, twarzy, warg i gardła.

           Inne, możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej w zależności od częstości występowania.

           Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

           • drżenia;

           • zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP

            Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania Fostex NEXThaler; mogą to być objawy zakażenia płuc:

            • gorączka lub dreszcze

            • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu

            • nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu

             Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

           • objawy grypopodobne, ból gardła;

           • zakażenia grzybicze (jamy ustnej i gardła). Płukanie jamy ustnej i gardła wodą oraz mycie zębów bezpośrednio po inhalacji może pomóc w zapobieganiu tym działaniom niepożądanym;

           • nasilenie objawów astmy, trudności w oddychaniu;

           • chrypka;

           • kaszel;

           • nietypowo szybkie bicie serca;

           • nietypowo wolne bicie serca;

           • ściskający ból w klatce piersiowej;

           • ból głowy;

           • nudności;

           • uczucie zmęczenia lub zdenerwowania;

           • zmiany w elektrokardiogramie (EKG);

           • małe stężenie kortyzolu w moczu lub we krwi;

           • duże stężenie potasu we krwi;

           • duże stężenie glukozy we krwi;

           • duże stężenie tłuszczów we krwi.

            Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

           • zaburzenia widzenia.

            Działania niepożądane, które zaobserwowano podczas stosowania podobnych leków wziewnych

            zawierających beklometazonu dipropionian i (lub) formoterol:

           • kołatanie serca;

           • nierówne bicie serca;

           • zaburzenia smaku;

           • bóle i skurcze mięśni;

           • nerwowość, zawroty głowy;

           • uczucie niepokoju;

           • zaburzenia snu;

           • zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

           • zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

            Stosowanie kortykosteroidów wziewnych w dużych dawkach przez długi okres może spowodować wystąpienie działań ogólnoustrojowych. Należą do nich:

           • zaburzenia czynności nadnerczy;

           • ścieńczenie kości;

           • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży;

           • wzrost ciśnienia w gałce ocznej (tzw. jaskra), zaćma;

           • szybkie zwiększenie masy ciała, szczególnie w okolicy twarzy i klatki piersiowej;

           • problemy z zaśnięciem, depresja lub zamartwienie się, nerwowość, napięcie, nadpobudliwość lub drażliwość. Te działania niepożądane z większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić u dzieci;

           • zmiany zachowania.

           Zgłaszanie działań niepożądanych

           Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

           Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

           Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

           Faks: + 48 22 49 21 309

           Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

           Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

           Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

          3. Jak przechowywać lek Fostex NEXThaler

          4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

           Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, saszetce i etykiecie inhalatora po skrócie: Exp. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

           Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Inhalator należy wyjąć z saszetki tuż przed jego pierwszym zastosowaniem.

           Przed pierwszym otwarciem saszetki:

           Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

           Po pierwszym otwarciu saszetki:

           Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

           Po pierwszym otwarciu saszetki ochronnej, okres ważności leku wynosi 6 miesięcy. Na naklejce umieszczonej na pudełku należy wpisać datę pierwszego otwarcia saszetki.

           Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

          5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fostex NEXThaler

        Substancjami czynnymi leku są: beklometazonu dipropionian oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

        Każda dawka odmierzona (20 mg proszku do inhalacji) zawiera 200 mikrogramów beklometazonu dipropionianu i 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego. Odpowiada to dawce dostarczonej z ustnika zawierającej 173,9 mikrograma beklometazonu dipropionianu

        i 10,4 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

        Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna (zawierająca niewielkie ilości białek mleka) i magnezu stearynian.

        Jak wygląda lek Fostex NEXThaler i co zawiera opakowanie

        Lek ma postać białego lub prawie białego proszku do inhalacji znajdującego się w plastikowym inhalatorze zwanym Nexthaler.

        Jedno opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 inhalatory, z których każdy zawiera 60 dawek leku. Każdy inhalator z ABS z zamknięciem z PP znajduje się w torebce PET/Aluminium/PE lub Poliamid/Aluminium/PE. Całość w tekturowym pudełku.

        Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

        Podmiot odpowiedzialny:

        Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Włochy

        Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii:

        Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via San Leonardo 96, 43122 Parma, Włochy

        Chiesi S.A.S, 2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi, 41260 La Chaussée Saint Victor, Francja Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Innere Stadt, 1010 Wiedeń, Austria

        W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

        Chiesi Poland Sp. z o.o.,

        Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,

        tel: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

        Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

        Austria:

        Foster NEXThaler

        Holandia:

        Foster NEXThaler

        Francja:

        Innovair NEXThaler

        Polska:

        Fostex NEXThaler

        Republika Czeska:

        Combair Nexthaler

        Słowacja

        Foster NEXThaler

        Niemcy:

        Kantos NEXThaler 200 Mikrogramm/12 Mikrogramm pro

        Inhalation Pulver zur Inhalation

        Słowenia:

        Foster NEXThaler 200 mikrogramov/12 mikrogramov na vdih, prašek za inhaliranje

        Grecja:

        Foster NEXThaler

        Hiszpania:

        Foster NEXThaler

        Węgry:

        Foster NEXThaler

        Wielka Brytania:

        Fostair NEXThaler

        Włochy:

        Foster

        Data ostatniej aktualizacji ulotki:

        {Logo Chiesi}

Reklama: