Reklama:

Xylorin Protect

Substancja czynna: Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do nosa roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Xylorin Protect, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Xylorin Protect i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Xylorin Protect stosuje się w krótkotrwałym leczeniu niedrożności nosa spowodowanej przeziębieniem u dorosłych i u dzieci w wieku od 10 lat.

   Lek Xylorin Protect charakteryzuje się szybkim działaniem zmniejszającym przekrwienie, co zmniejsza niedrożność nosa i ułatwia oddychanie. Efekt pojawia się w ciągu kilku minut.

   Xylorin Protect zawiera również deksopantenol, który nawilża błonę śluzową nosa.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylorin Protect Kiedy nie stosować leku Xylorin Protect

 • jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Dzieci

  Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

  Lek Xylorin Protect a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie wykazano szkodliwego działania na płód.

  Karmienie piersią

  Ponieważ nie przeprowadzono żadnych badań, nie wiadomo, czy lek Xylorin Protect przenika do mleka kobiety.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie przeprowadzono żadnych badań, ale obecnie nie ma dowodów na wpływ leku Xylorin Protect na

  zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

  1. Jak stosować lek Xylorin Protect

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka to:

  Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2 rozpylenia do każdego nozdrza 2 do 3 razy na dobę.

  Leku Xylorin Protect nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Stosowanie leku Xylorin Protect przez długi czas może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa i zatkanie nosa.

  Instrukcja dla użytkownika

  Przed pierwszym użyciem aerozolu, należy wypełnić pompkę. Należy trzymać butelkę pionowo

  i rozpylić lek 5 razy w powietrze, aż do uzyskania równomiernego aerozolu. Jeśli pompka nie była używana przez dłuższy czas, należy ją wypełnić trzema rozpyleniami w powietrze.

  Sample Image

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylorin Protect

  2. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Pominięcie zastosowania leku Xylorin Protect

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): kichanie, suchość jamy ustnej i gardła. Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niepokój, drażliwość, miejscowe podrażnienie nosa, zaburzenia snu u dzieci.

    Stosowanie leku Xylorin Protect przez długi czas może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa i zatkanie nosa.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,

    faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Xylorin Protect

   4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po:

    „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xylorin Protect

  3. Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek. 1 ml leku zawiera:

   Xylorin Protect, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa: 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

  4. Pozostałe składniki to: deksopantenol, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Lek Xylorin Protect, aerozol do nosa nie zawiera środków konserwujących. Dlatego ze względów technicznych butelka nie jest całkowicie napełniona.

Jak wygląda lek Xylorin Protect i co zawiera opakowanie

Xylorin Protect, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór, jest przejrzystym, bezbarwnym lub lekko zabarwionym roztworem w plastikowej butelce (HDPE) o pojemności 7,5 ml, z aplikatorem donosowym PP z pompką rozpylającą odmierzającą dawkę (HDPE/PP/PE/stal nierdzewna) z nasadką ochronną PP w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Perrigo Poland Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. (022) 489 54 51

Wytwórca Curida AS Solbærvegen 5

No-2409 Elverum Norwegia

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville-Saint-Clair Francja

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja Nezebi

Polska Xylorin Protect

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: