Reklama:

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Substancja czynna: Hydroxychloroquini sulphas 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Hydroxychloroquine sulfate Accord, 200 mg, tabletki powlekane

Hydroxychloroquini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Hydroxychloroquine sulfate Accord i w jakim celu się go stosuje

  2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

  1. Co to jest lek Hydroxychloroquine sulfate Accord i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord zawiera substancję czynną hydroksychlorochiny siarczan. Lek może być stosowany u:

   Dorosłych

   • W leczeniu przewlekłego stanu zapalnego stawów, mięśni, ścięgien lub więzadeł (reumatoidalne zapalenie stawów).

   • W leczeniu niektórych chorób, których objawy obejmują, między innymi, zaburzenia skóry i (lub) dolegliwości stawowe (toczeń rumieniowaty krążkowy i układowy).

   • W leczeniu zaburzeń skóry, które są wrażliwe na światło słoneczne (fotodermatozy).

   • W leczeniu ostrych ataków malarii i w zapobieganiu malarii.

    Dzieci (w wieku 6 lat i więcej i o masie ciała 31 kg i więcej)

   • W leczeniu reumatyzmu u dzieci, w połączeniu z innymi metodami leczenia (młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów).

   • W leczeniu niektórych chorób, które objawiają się, między innymi, zaburzeniami skóry i (lub) dolegliwościami stawowymi (toczeń rumieniowaty krążkowy i układowy).

   • W leczeniu ostrych ataków malarii i w zapobieganiu malarii.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord Kiedy nie stosować leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

   • Jeśli pacjent ma uczulenie na:

    • hydroksychlorochiny siarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    • inne podobne leki, takie jak chinolony i chinina (inne leki stosowane w malarii).

   • Jeśli u pacjenta występują niektóre zaburzenia oka (makulopatia lub barwnikowe zwyrodnienie siatkówki).

   • Jeśli u pacjenta występuje pewna postać osłabienia mięśni (miastenia).

   • Leku Hydroxychloroquine sulfate Accord nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat i o masie ciała poniżej 31 kg.

    Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    U niektórych osób leczonych lekiem Hydroxychloroquine sulfate Accord mogą wystąpić dolegliwości związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak irracjonalne myśli, omamy, uczucie dezorientacji lub przygnębienia (depresji), w tym myśli autodestrukcyjne lub samobójcze, nawet w przypadku osób, u których takie zaburzenia nie występowały wcześniej. Jeżeli pacjent lub osoba z jego otoczenia zauważy wystąpienie takich działań niepożądanych (patrz punkt 4), należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxychloroquine sulfate Accord należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

   • u pacjenta występują zaburzenia nerek lub wątroby,

   • u pacjenta występują poważne zaburzenia żołądka lub jelit,

   • pacjent przyjmuje lek o nazwie tamoksyfen, stosowany w leczeniu raka piersi,

   • u pacjenta występują zaburzenia krwi. Mogą zostać wykonane badania krwi, aby to sprawdzić,

   • u pacjenta występują zaburzenia serca (objawy obejmują duszność i ból w klatce piersiowej), które mogą wymagać monitorowania,

   • u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego lub mózgu,

   • u pacjenta występuje łuszczyca (czerwone łuszczące się plamy na skórze, zwykle w obrębie kolan, łokci i skóry głowy),

   • w przeszłości u pacjenta wystapiła nieprawidłowa reakcja na chininę,

   • pacjent ma chorobę genetyczną znaną jako „niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej”,

   • pacjent ma rzadką chorobę zwaną „porfiria”, która wpływa na metabolizm,

   • hydroksychlorochina może spowodować obniżenie stężenia glukozy we krwi. Należy poprosić lekarza o informację na temat objawów niskiego stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być sprawdzenie tego stężenia,

   • u pacjenta występuje utrata słuchu.

    W związku ze stosowaniem hydroksychlorochiny notowano występowanie poważnych wysypek skórnych (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Często wysypka może obejmować owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i zapalenie spojówek (zaczerwienienie i obrzęk oczu). Występowanie takich poważnych wysypek skórnych często poprzedzają objawy grypopodobne, takie jak gorączka, ból głowy i ból ciała. Wysypka może przekształcić się w rozległe pęcherze i łuszczenie się skóry. Jeśli takie objawy skórne wystąpią, należy przerwać przyjmowanie hydroksychlorochiny i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

    Przed zastosowaniem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

   • Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, lekarz zbada oczy aby ustalić, czy nie występują jakiekolwiek nieprawidłowości. W razie przedłużonego leczenia badanie wzroku trzeba będzie powtarzać przynajmniej co 6 miesięcy podczas przyjmowania leku Hydroxychloroquine sulfate Accord. Jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, musi przyjmować dużą dawkę (2 tabletki na dobę) leku lub ma zaburzenia czynności nerek, badanie to należy wykonywać częściej. Jeśli w trakcie stosowania tego leku wystąpią zaburzenia (na przykład, pacjent zauważy pogorszenie ostrości widzenia, wyrazistości barw lub zmniejszenie pola widzenia) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   • Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord może powodować zaburzenia rytmu serca u niektórych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku

    Hydroxychloroquine sulfate Accord, jeśli pacjent ma wrodzone wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG, które jest elektrycznym zapisem czynności serca) lub takie wydłużenie występuje w jego rodzinie, jeśli u pacjenta występuje nabyte wydłużenie odstępu QT, jeśli pacjent ma zaburzenia serca lub przebył w przeszłości zawał mięśnia sercowego, jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (szczególnie niski stężenia potasu lub magnezu, patrz punkt „Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord a inne leki”). Jeśli w trakcie leczenia wystąpi kołataniae serca (palpitacje) lub nieregularne bicie serca, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Ryzyko zaburzeń serca może zwiększyć się wraz ze zwiększeniem dawki, dlatego należy przestrzegać zalecanej dawki.

   • Jeśli pacjent stosuje ten lek przez długi czas, należy okresowo badać mięśnie i ścięgna. Należy skontakować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystapi ich osłabienie.

    Jeśli pacjent nie ma pewności, czy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń go dotyczy, przed przyjęciem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

    Dzieci

    Leku Hydroxychloroquine sulfate Accord nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat i o masie ciała poniżej 31 kg. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe na toksyczne działanie chinolonów, dlatego lek Hydroxychloroquine sulfate Accord należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

    Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji (inhibitory monoaminooksydazy (MAO)) nie należy stosować w skojarzeniu z lekiem Hydroxychloroquine sulfate Accord.

 • Przyjmowanie leku Hydroxychloroquine sulfate Accord z digoksyną (lekiem nasercowym) może prowadzić do niepożądanie silnego działania digoksyny.

 • Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord może osłabiać działanie szczepionki przeciw wściekliźnie.

 • Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord może zwiększać ryzyko napadów padaczkowych, szczególnie jeśli jest stosowany z lekami przeciwmalarycznymi (takimi jak meflochina). Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord może również zmniejszać skuteczność leków przeciwpadaczkowych.

 • Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord może zwiększać wpływ niektórych leków przeciwcukrzycowych (takich jak insulina lub metformina) na stężenie cukru we krwi, dlatego może być konieczne zmniejszenie dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych.

 • Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki wpływające na rytm serca. Obejmuje to leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (leki przeciwarytmiczne),

  w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), w zaburzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne), w zakażeniach bakteryjnych lub przeciwko malarii (np. halofantryna).

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Podczas ciąży nie należy stosować leku Hydroxychloroquine sulfate Accord w dużych dawkach dobowych, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to konieczne, gdyż ryzyko towarzyszące przerwaniu leczenia jest większe niż ryzyko jakie stwarza lek dla płodu.

  Ten lek można stosować podczas ciąży, aby zapobiec malarii, ponieważ wymagane są tylko małe dawki.

  Karmienie piersią

  Ten lek przenika do mleka kobiecego. Nie ma wystarczających informacji na temat działania hydroksychlorochiny u noworodków oraz niemowląt. W zależności od stanu pacjentki i czasu trwania leczenia, lekarz zadecyduje, czy można stosować ten lek w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka zażywa ten lek raz w tygodniu, np. w celu zapobiegania malarii, nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią. Taka ilość jest jednak niewystarczająca, aby zapobiec malarii u niemowlęcia.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić zaburzenia oczu i zawroty głowy. Jeśli tak się stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń lub maszyn i natychmiast należy powiadomić lekarza.

  Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord zawiera laktozę

  Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

  1. Jak stosować lek Hydroxychloroquine sulfate Accord

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje o wielkości dobowej dawki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dawkowanie

   Zalecana dawka to:

   U dorosłych

   Reumatoidalne zapalenie stawów

   Dawka początkowa: 2 tabletki na dobę.

   Dawka podtrzymująca: 1 tabletka na dobę, później ewentualnie 1 tabletka co drugi dzień.

   Toczeń rumieniowaty krążkowy i układowy Dawka początkowa: 2 lub 3 tabletki na dobę. Dawka podtrzymująca: 1 lub 2 tabletki na dobę.

   Reakcje skórne spowodowane działaniem promieni słonecznych

   Leczenie jest ograniczone do okresów, w których pacjent jest narażony na dużą ilość światła słonecznego.

   U dorosłych: zwykle wystarcza 2 tabletki na dobę.

   Zapobieganie malarii

   Dorośli: 2 tabletki tygodniowo, tego samego dnia każdego tygodnia. W zapobieganiu malarii należy stosować lek przez tydzień przed przybyciem na teren dotknięty malarią i kontynuować leczenie przez cztery tygodnie po wyjeździe z tego obszaru.

   Leczenie malarii

   Dawka w przypadku ostrego ataku malarii zależy od charakteru zarażenia. Całkowita dawka wynosi maksymalnie 2 gramy (10 tabletek) i jest podawana przez maksymalnie trzy dni.

   U dzieci

   Lekarz ustala dawkę na podstawie masy ciała. Tabletka 200 mg nie jest odpowiednia dla dzieci o masie ciała poniżej 31 kg.

   Zmniejszona czynność nerek i wątroby

   Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lekarz może przepisać niższą dawkę.

   Czas trwania leczenia

   Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza dotyczącymi czasu trwania leczenia. Lekarz poda najniższą możliwą dawkę stosowaną podczas długotrwałego leczenia tym lekiem. W leczeniu zaburzeń stawów potrzeba kilku tygodni, aby uzyskać najlepszy efekt działania tego leku.

   Przyjmowanie leku

   • Lek należy przyjmować doustnie.

   • Tabletki należy połykać w całości, po posiłku.

   • Tabletki można przyjmować raz na dobę lub można podzielić całkowitą dawkę dobową na dwie lub trzy dawki.

   • W przypadku zaburzeń skóry związanych z nadwrażliwością na światło słoneczne, lek Hydroxychloroquine sulfate Accord należy przyjmować tylko w okresach wysokiej ekspozycji na światło.

   • Lekarz ustala dawkę w zależności od masy ciała. Jeśli pacjent uważa, że działanie leku jest za słabe lub za mocne, nie należy zmieniać dawki samodzielnie, ale należy zapytać lekarza.

   • Jeśli z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów pacjent przyjmuje ten lek od dłuższego czasu (ponad 6 miesięcy) i uważa, że lek mu nie pomaga, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne przerwanie leczenia.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

   • W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hydroxychloroquine sulfate Accord, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub udać się na oddział ratunkowy do szpitala. Należy zabrać lek ze sobą.

   • Dzieki temu lekarz będzie wiedział, co pacjent przyjął. Mogą wystąpić następujące objawy: ból głowy, zaburzenia widzenia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, drgawki, zaburzenia serca prowadzące do nierównego bicia serca, a następnie nagłe i poważne trudności z oddychaniem, a także może wystapić zawał serca. Przedawkowanie leku Hydroxychloroquine sulfate Accord może prowadzić do zgonu.

   • Małe dzieci i niemowlęta są szczególnie zagrożone, jeśli przypadkowo przyjmą lek Hydroxychloroquine sulfate Accord. W takiej sytuacji należy natychmiast zabrać dziecko do szpitala.

   Pominięcie zastosowania leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

   W razie pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Hydroxychloroquine sulfate Accord

   Należy kontynuować przyjmowanie leku, dopóki lekarz nie zaleci przerwania leczenia. Nie należy przerywać przyjmowania leku Hydroxychloroquine sulfate Accord tylko dlatego, że pacjent czuje się lepiej. Jeśli pacjent przerwie leczenie, choroba może znów się nasilić.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Niektóre działania niepożądane są ciężkie. Należy przerwać stosowanie leku Hydroxychloroquine sulfate Accord i natychmiast udać się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

   Ciężkie reakcje skórne (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności), takie jak:

 • wysypka z objawami grypopodobnymi i gorączką oraz powiększone węzły chłonne. Może to być schorzenie zwane polekową reakcją z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS).

 • pęcherze, rozległe łuszczenie się skóry, punkty wypełnione ropą, występujące wraz z gorączką. Może to być schorzenie zwane ostrą uogólnioną osutką krostkową (AGEP).

 • pęcherze lub łuszczenie się skóry wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych, objawy grypopodobne i gorączka. Może to być schorzenie zwane zespołem Stevensa-Johnsona (SJS).

 • liczne zmiany skórne, swędzenie skóry, bóle stawów, gorączka i ogólne złe samopoczucie. Może to być choroba o nazwie toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN).

 • reakcje skórne, w tym (barwy śliwkowej, wypukłe, bolesne rany, szczególnie na ramionach, dłoniach, palcach, twarzy i szyi), z jednocześnie mogącą występować gorączką. Może to być schorzenie zwane zespołem Sweeta.

  Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób)

 • Zaburzenia oka takie jak zmiana koloru oka i zaburzenia widzenia, na przykład nieostre widzenie, nadwrażliwość na światło lub sposób postrzegania kolorów. Jeśli zaburzenia te zostaną zauważone wcześnie, zwykle zmniejszą się, jeśli stosowanie leku Hydroxychloroquine sulfate Accord zostanie przerwane. Jeśli zaburzenia zostaną zauważone dopiero później, mogą utrzymywać się, a nawet nasilić się po zaprzestaniu leczenia.

 • Drgawki.

 • Trudności w oddychaniu, kaszel, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, obrzęk, przyspieszenie akcji serca, oddawanie małej ilości moczu – mogą to być objawy osłabienia mięśnia sercowego (kardiomiopatia lub niewydolność serca) prowadzące do zgonu..

  Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Czerwona lub grudkowata wysypka, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk powiek, warg, twarzy, gardła lub języka – mogą to być objawy obrzęku naczynioruchowego.

 • Uczucie osłabienia, zmęczenie, omdlenia, zawroty głowy, bladość skóry, duszność, łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków i większa niż zwykle podatność na zakażenia – mogą to być objawy zaburzeń krwi.

 • Uczucie nerwowości, drżenie lub pocenie się, zawroty głowy, szybkie bicie serca – mogą to być objawy zbyt małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), która w ciężkich przypadkach może prowadzić do drgawek i utraty przytomności, co może zagrażać życiu.

 • Uczucie przygnębienia (depresji) albo myśli autodestrukcyjne lub samobójcze, omamy, uczucie nerwowości lub lękliwości, uczucie dezorientacji, pobudzenie, trudności ze snem, uczucie uniesienia lub nadmiernego podekscytowania.

  Inne działania niepożądane związane z hydroksychlorochiny siarczanem

  Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób)

 • Zmniejszenie apetytu (anoreksja).

  Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

 • Nudności, biegunka i bóle brzucha. Objawy te zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

 • Wysypka skórna.

  Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób)

 • Wymioty (zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki lub po zakończeniu leczenia).

  Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób)

 • Utrata słuchu (trwała).

 • Zaczerwienienie skóry z wypukłymi nieregularnymi plamami (rumień wielopostaciowy).

 • Długotrwała terapia hydroksychlorochiną może prowadzić do zwiększonej kumulacji fosfolipidów w tkankach, także w nerkach. W takim przypadku może dojść do nasilenia zaburzeń czynności nerek.

  Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Nasilenie zaburzeń czerwonych krwinek (porfiria).

 • Senność/zawroty głowy układowe.

 • Dzwonienie w uszach (szumy uszne).

 • Ból głowy.

 • Przemijające ślepe punkty w polu widzenia i nieprawidłowe widzenie kolorów; przemijajace niewyraźne widzenie lub wrażliwość na światło.

 • Zaburzenia skóry, takie jak silne swędzenie skóry, wysypka skórna z pęcherzami lub guzkami, nadwrażliwość na światło, zaczerwienienie i łuszczenie się, łuszcząca się, sucha wysypka skórna, zmiany koloru skóry lub wnętrza nosa lub ust, utrata włosów lub utrata koloru włosów.

 • Zaburzenia ruchowe, takie jak napięcie mięśniowe.

 • Choroba mięśni powodująca osłabienie siły mięśni.

 • Zmiany percepcji sensorycznej lub kontroli kończyn, zmniejszenie odruchów ze ścięgien.

 • Trudności w oddychaniu.

 • Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

 • Ciężka niewydolność wątroby.

 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna z silnym świądem i powstawanie bąbli (pokrzywka).

 • Zaburzenia serca

 • Nieprawidłowy rytm serca (widoczne w EKG) (patrz punkt 2, „Przed zastosowaniem leku Hydroxychloroquine sulfate Accord ”).

 • Zaburzenia psychiczne (takie jak urojenia, omamy i zmiany nastroju).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  tel.: + 48 22 49 21 301

  faks: + 48 22 49 21 309

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Hydroxychloroquine sulfate Accord

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Hydroxychloroquine sulfate Accord

 • Każda tabletka zawiera 200 mg substancji czynnej, hydroksychlorochiny siarczanu.

 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, powidon K 30, alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3350 i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Hydroxychloroquine sulfate Accord i co zawiera opakowanie

Lek Hydroxychloroquine sulfate Accord, 200 mg, tabletki powlekane to białe lub białawe, obustronnie wypukłe tabletki w kształcie orzeszka arachidowego, z wytłoczonym napisem „H11” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Przybliżone wymiary to: 12,80 ± 0,05 mm × 6,10 ± 0,05 mm.

Są one pakowane w blistrach po 20, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/Importer

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA3000

Malta

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona

Hiszpania

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa własna

Bułgaria

Hydroxychloroquine sulfate Accord 200 mg Филмирана таблетка

Cypr

Hydroxychloroquine sulfate Accord 200 mg film-coated tablets

Czechy

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Dania

Hydroxychloroquinsulfat Accord

Estonia

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Hiszpania

Hidroxicloroquina Accord 200 mg comprimido recubierto con película EFG

Holandia

Hydroxychloroquinesulfaat Accord 200 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Hydroxychloroquine sulfate Accord 200 mg film-coated tablets

Litwa

Hydroxychloroquine sulfate Accord 200 mg plėvele dengtos tabletės

Łotwa

Hydroxychloroquine sulfate Accord 200 mg apvalkotās tabletes

Niemcy

Hydroxychloroquin Accord 200 mg Filmtabletten

Norwegia

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Polska

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Portugalia

Hydroxychloroquine sulfate Accord

Rumunia

Sulfat de Hidroxiclorochina Accord 200 mg comprimate filmate

Szwecja

Hydroxychloroquine Accord

Włochy

XIREUMA

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2022

Reklama: