Reklama:

Arnithei

Substancja czynna: Arnicae tinctura 24 g/100 g
Postać farmaceutyczna: Żel , 24 g/100 g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Arnithei, 24 g/100 g, żel

Arnicae tinctura

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Arnithei i w jakim celu się go stosuje

 2. Arnithei to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu siniaków, skręceń i miejscowego bólu mięśni.

  Lek jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania

  w określonym wskazaniu wyłącznie w oparciu o długotrwałe stosowanie. Arnithei jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

  Jeśli po upływie 3–4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arnithei Kiedy nie stosować leku Arnithei

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na arnikę i inne rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych

   w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Arnithei należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Unikać kontaktu z uszkodzoną skórą.

   Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

   Dzieci

   Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

   Lek Arnithei a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.

   Do tej pory brak zgłoszeń. Nie przeprowadzono badań interakcji.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Z powodu braku wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Arnithei zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu i etanol.

   100 g Arnithei zawiera 3 g hydroksystearynianu makrogolglerolu, który może powodować reakcje skórne.

   Ten lek zawiera ok. 24% m/m etanol. Może powodować uczucie pieczenia na uszkodzonej skórze.

 4. Jak stosować lek Arnithei

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka to:

  Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, nanieść cienką warstwę Arnithei na obszar objęty chorobą, dwa do trzech razy na dobę.

  Czas stosowania

  Czas stosowania jest ograniczony do dwóch tygodni.

  Jeśli objawy utrzymują się po 3–4 dniach stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

  Sposób podawania

  Stosowanie na skórę.

  Stosowanie u dzieci

  Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arnithei

  Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

  Pominięcie zastosowania leku Arnithei

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie skóry i wyprysk. Częstość nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

  Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  ul. Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Arnithei

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tegu leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Produkt leczniczy możne być stosowany przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Arnithei

 • Substancją czynną jest nalewka z arniki (Arnicae tinctura)

  100 g żelu zawiera 24 g nalewki z Arnica montana L., flos (kwiat arniki) (DER 1:10). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)

 • Pozostałe składniki to: etanol 96%, makrogologlicerolu hydroksystearynian (40), karbomer (40000-60000 mPa·s), amonowy wodorotlenek 10 %, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Arnithei i co zawiera opakowanie

Żółto-brązowy, nieprzezroczysty żel.

Arnithei jest dostępny w pudełkach zawierających 50 g lub 100 g żelu w aluminiowej tubie z białą zakrętką z PP.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstrasse 10

66424 Homburg Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Arnikamed Dolo Gel

Bułgaria Арникамед Долор гел

Chorwacja Arnikamed Dolo Gel

Czechy Arnithei

Litwa Arnithei gelis

Łotwa Arnithei gels

Polska Arnithei

Rumunia Arnithei gel

Słowacja Arnikamed gél

Węgry Arnikamed Dolo gél

Włochy Arnithei

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2021

Reklama: