Reklama:

Esputicon

Substancja czynna: Dimeticonum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki miękkie , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esputicon, 200 mg, kapsułki miękkie

Dimeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Esputicon i w jakim celu się go stosuje

 2. Esputicon zawiera substancję czynną dimetykon, który jest związkiem o małym napięciu powierzchniowym zmieniającym napięcie powierzchniowe baniek gazu w przewodzie pokarmowym. Powoduje rozdrabnianie większych baniek gazów na małe pęcherzyki, które łatwiej się wchłaniają. Podany doustnie łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego.

  Lek stosuje się:

  • w celu przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych jamy brzusznej techniką obrazową (ultrasonograficznych, endoskopowych, radiologicznych) poprzez usunięcie nadmiaru ilości gazów z przewodu pokarmowego. Usunięcie nadmiaru ilości gazów z przewodu pokarmowego pacjenta poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne;

  • w celu łagodzenia dolegliwości wywołanych nagromadzeniem się nadmiernej ilości gazów w żołądku i jelitach, takich jak wzdęcia, kolki, uczucie ucisku i pełności, odbijanie;

  • w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym pod kontrolą lekarza.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esputicon Kiedy nie stosować leku Esputicon

  • jeśli pacjent ma uczulenie na dimetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

  • jeśli występuje niedrożność lub perforacja jelit.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania.

   Dzieci

   Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

   Esputicon a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Z niektórych doniesień wynika, że leki z grupy dimetykonów (np. dimetykon, symetykon) mogą zaburzać wchłanianie lewotyroksyny (lek stosowany w niedoczynności tarczycy), doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. etylobiskumacetatu) oraz leków przeciwcukrzycowych (np. gliklazydu, glibenklamidu).

   Esputicon z jedzeniem i piciem

   Brak szczególnych wymagań dotyczących przyjmowania leku z posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

   Nie stwierdzono niepożądanego działania leku Esputicon w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Esputicon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Stosowanie leku Esputicon u osób w podeszłym wieku

   Osoby w podeszłym wieku mogą stosować Esputicon.

 4. Jak stosować lek Esputicon

 5. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Podanie doustne.

  Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

  Dawkowanie

  • W przygotowaniach do badań diagnostycznych: zazwyczaj 1-2 kapsułki wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a w dniu badania 1 kapsułka rano na czczo.

  • W celu łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem się gazów:

  1 kapsułka 1-2 razy w ciągu doby, chyba że lekarz zaleci inaczej.

  Dzieci

  Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

  Lek nie zawiera cukru i może być stosowany przez chorych na cukrzycę. Zażywać popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esputicon

  Nie istnieje ryzyko przedawkowania leku Esputicon.

  Pominięcie zastosowania leku Esputicon

  W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych w wyniku stosowania leku Esputicon.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Esputicon

 9. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esputicon

 • Substancją czynną leku jest dimetykon.

 • Jedna kapsułka zawiera 200 mg dimetykonu.

 • Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol (E422), krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Esputicon i co zawiera opakowanie

Lek Esputicon to okrągłe, żelatynowe kapsułki miękkie, słomkowej barwy, zapakowane w blistry z folii Aluminuim./PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Rodzaje opakowań:

15 kapsułek miękkich (1 blister po 15 szt.)

30 kapsułek miękkich (2 blistry po 15 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: