Reklama:

Pregabalin Reddy

Substancja czynna: Pregabalinum 75 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 75 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pregabalin Reddy, 25 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 50 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 75 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 100 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 150 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 200 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 225 mg, kapsułki, twarde Pregabalin Reddy, 300 mg, kapsułki, twarde

Pregabalinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Pregabalin Reddy i w jakim celu się go stosuje

 2. Pregabalin Reddy należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

  Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych

  chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

  Padaczka: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek

  Pregabalin Reddy, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek Pregabalin Reddy powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Pregabalin Reddy nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi.

  Uogólnione zaburzenia lękowe: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD obejmują

  przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także

  powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pregabalin Reddy Kiedy nie stosować leku Pregabalin Reddy

 4. Jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pregabalin Reddy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • W związku z pregabaliną zgłaszano występowanie ciężkiej postaci wysypki skórnej, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów ciężkich reakcji skórnych wymienionych w punkcie 4, należy przerwać stosowanie pregabaliny i natychmiast zgłosić się po pomoc

   medyczną.

  • U niektórych pacjentów przyjmujących lek Pregabalin Reddy występowały objawy

   sugerujące reakcję alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę skórną. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy

   natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  • Stosowanie leku Pregabalin Reddy było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności: może to spowodować częstsze przypadkowe zranienia (upadki) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.

  • Stosowanie leku Pregabalin Reddy może powodować niewyraźne widzenie, utratę wzroku lub inne zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

  • U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.

  • Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub

   zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Pregabalin Reddy, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

  • Opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących lek Pregabalin Reddy; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości.

  • Opisywano przypadki niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących lek Pregabalin Reddy. Jeśli podczas stosowania leku Pregabalin Reddy pacjent zauważy

   zmniejszenie częstości oddawania moczu, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ przerwanie przyjmowania leku może spowodować ustąpienie tego objawu.

  • Niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak Pregabalin

   Reddy, miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  • Jeśli lek Pregabalin Reddy jest stosowany jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy żołądkowo-jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit). Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaparcia, zwłaszcza gdy ma się do nich skłonność.

  • Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony, nadużywał alkoholu lub leków, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Nie należy zażywać większej dawki leku niż zalecił lekarz.

  • Zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania leku Pregabalin Reddy lub krótko po zaprzestaniu leczenia. Jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  • Zgłaszano przypadki pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów chorujących na inne choroby, którzy stosowali lek Pregabalin Reddy. Należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych ciężkich chorobach, w tym chorobach wątroby lub nerek.

  • Zgłaszano przypadki trudności z oddychaniem. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia oddychania, zaburzenia czynności nerek lub pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, lekarz może zalecić inny schemat dawkowania. Jeśli u pacjenta pojawią się trudności z oddychaniem lub płytki oddech, należy skontaktować się z lekarzem.

   Dzieci i młodzież

   Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

   Pregabalin Reddy a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Pregabalin Reddy i niektóre leki mogą wzajemnie na siebie wpływać (interakcje). Przyjmowany jednocześnie z innymi lekami o działaniu uspokajającym (m.in. opioidami), lek Pregabalin Reddy może nasilić te działania i powodować niewydolność oddechową, śpiączkę oraz zgon. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może narastać, jeśli lek Pregabalin Reddy jest przyjmowany razem z lekami zawierającymi:

  • oksykodon – (lek przeciwbólowy)

  • lorazepam – (lek stosowany w stanach lękowych)

  • alkohol

   Lek Pregabalin Reddy może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

   Stosowanie leku Pregabalin Reddy z alkoholem

   Podczas stosowania leku Pregabalin Reddy nie powinno się spożywać alkoholu.

   Ciąża i karmienie piersią

   Lek Pregabalin Reddy nie powinien być stosowany w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią,

   chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Pregabalin Reddy może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie

   niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

   Lek Pregabalin Reddy zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

   Lek Pregabalin Reddy zawiera sód

   Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę twardą, to znaczy lek uznaje się za

   „wolny od sodu”.

 5. Jak stosować lek Pregabalin Reddy

 6. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

  Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:

  • Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza.

  • Dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę.

  • Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Pregabalin Reddy przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek Pregabalin Reddy stosuje się rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek Pregabalin Reddy stosuje się rano, po południu i wieczorem o stałej porze każdego dnia.

   Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek Pregabalin Reddy działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

   Pacjent w wieku powyżej 65 lat powinien przyjmować lek Pregabalin Reddy według przedstawionego powyżej schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

   U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku.

   Lek Pregabalin Reddy jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą.

   Kapsułki Pregabalin Reddy mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

   Lek Pregabalin Reddy należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać tylko na polecenie lekarza.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pregabalin Reddy

   Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku Pregabalin Reddy. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Pregabalin Reddy pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny. Zgłaszano także przypadki napadów drgawkowych.

   Pominięcie zastosowania leku Pregabalin Reddy

   Ważne jest, aby przyjmować lek Pregabalin Reddy regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia dawki kolejnej. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Pregabalin Reddy

   Leczenia lekiem Pregabalin Reddy nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli

   leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia.

   Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia lekiem Pregabalin Reddy mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy. Objawy te mogą być częstsze lub bardziej dotkliwe, jeżeli pacjent zażywał lek Pregabalin Reddy przez dłuższy czas.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Bardzo częste - mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób:

  • Zawroty głowy, senność, bóle głowy

   Częste - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób:

  • Zwiększenie apetytu

  • Podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość

  • Trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, nietypowe samopoczucie

  • Nieostre widzenie, podwójne widzenie

  • Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia równowagi, upadki

  • Suchość w jamie ustnej, zaparcia, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej

  • Trudności w osiągnięciu erekcji

  • Obrzęk ciała, także kończyn

  • Uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód

  • Zwiększenie masy ciała

  • Kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn

  • Ból gardła

   Niezbyt częste - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób:

  • Utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we krwi

  • Zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady paniki, apatia, agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu,

   zwiększenie zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźnienie ejakulacji

  • Zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe, wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia,

   drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenia, zwiększona wrażliwość na hałas, złe samopoczucie

  • Suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie oczu

  • Zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca

  • Nagłe zaczerwienienie twarzy, nagłe uderzenia gorąca

  • Trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa

  • Zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust

  • Pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka

  • Drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi

  • Ból w obrębie piersi

  • Trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu

  • Osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej

  • Zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej,

   zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi)

  • Nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel, chrapanie

  • Bolesne miesiączkowanie

  • Marznięcie rąk i stóp

   Rzadkie - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób:

  • Zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie/olśnienie, utrata wzroku,

  • Rozszerzone źrenice, zez

  • Zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka

  • Zapalenie trzustki

  • Trudności z połykaniem

  • Spowolnione lub ograniczone ruchy

  • Trudności z czynnością pisania

  • Wodobrzusze

  • Płyn w płucach

  • Drgawki

  • Zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca

  • Uszkodzenie mięśni

  • Wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn

  • Brak miesiączkowania

  • Niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu

  • Zmniejszenie liczby białych krwinek

  • Niewłaściwe zachowanie

  • Reakcje alergiczne, których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się występowaniem

   zaczerwienionych, płaskich, tarczowatych lub okrągłych plam na tułowiu, często z położonymi w ich środku pęcherzami, łuszczeniem się skóry, owrzodzeniami w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu. Występowanie takich ciężkich wysypek skórnych mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne (zespół Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

  • Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

  • Zespół parkinsonowski, czyli objawy przypominające chorobę Parkinsona; takie jak drżenie, spowolnienie ruchowe (zmniejszona zdolność poruszania się) i sztywność (sztywność

   mięśni)

   Bardzo rzadkie - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób:

  • Niewydolność wątroby

  • Zapalenie wątroby

  W razie obrzęku twarzy lub języka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

  Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Pregabalin Reddy, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

  Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu zgłoszono też następujące działania niepożądane: trudności z oddychaniem, płytki oddech.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

  zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

  Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, faks: +48 22 49-21- 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Pregabalin Reddy

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pregabalin Reddy

 • Substancją czynną leku jest pregabalina.

  Pregabalin Reddy, 25 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 25 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 50 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 50 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 75 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 75 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 100 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 100 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 150 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 200 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 200 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 225 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 225 mg pregabaliny.

  Pregabalin Reddy, 300 mg, kapsułki, twarde

  Każda kapsułka, twarda zawiera 300 mg pregabaliny.

 • Pozostałe składniki to:

Pregabalin Reddy, 25 mg, 50 mg, 150 mg, kapsułki, twarde

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Pregabalin Reddy, 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg, kapsułki, twarde

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk

Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony (E 172)

Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Pregabalin Reddy i co zawiera opakowanie

25 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z białym wieczkiem i nieprzezroczystym, białym

korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "291" na korpusie, wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 4 (14,4 ± 0,4 mm).

50 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z białym wieczkiem i nieprzezroczystym, białym korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "292" na korpusie, wykonanym

czarnym tuszem. Korpus kapsułki oznaczony jest czarnym paskiem. Rozmiar 3 (15,8 ± 0,4 mm).

75 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z czerwonym wieczkiem i nieprzezroczystym, białym korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "293" na korpusie, wykonanym

czarnym tuszem. Rozmiar 4 (14,4 ± 0,4 mm).

100 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z czerwonym wieczkiem i nieprzezroczystym, czerwonym korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "294" na korpusie,

wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 3 (15,8 ± 0,4 mm).

150 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z białym wieczkiem i nieprzezroczystym, białym

korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "295" na korpusie, wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 2 (17,8 ± 0,4 mm).

200 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z jasnoczerwonym wieczkiem i nieprzezroczystym, jasnoczerwonym korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "296" na korpusie,

wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 1 (19,3 ± 0,4 mm).

225 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z jasnoczerwonym wieczkiem i nieprzezroczystym,

białym korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "297" na korpusie, wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 1 (19,3 ± 0,4 mm).

300 mg kapsułki

nieprzezroczyste kapsułki, z czerwonym wieczkiem i nieprzezroczystym, białym

korpusem z nadrukiem "RDY" na wieczku i "298" na korpusie, wykonanym czarnym tuszem. Rozmiar 0 (21,4 ± 0,4 mm).

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 25 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 kapsułek w tekturowym pudełku. Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 50 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 kapsułek w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 75 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 lub 84 kapsułki w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 100 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 84 kapsułki w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 150 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 lub 84 kapsułki w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 200 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 84 kapsułki w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 225 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 kapsułek w tekturowym pudełku.

Pregabalin Reddy, kapsułki, twarde, 300 mg:

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 56 kapsułek w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Reddy Holding GmbH Kobelweg 95

86156 Augsburg Niemcy

Tel.: +49 821 74881 0

Wytwórca/Importer:

Betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95

86156 Augsburg Niemcy

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii Północnej) pod następującymi nazwami:

Niemcy Pregabalin beta

Austria Pregabalin Reddy

Czechy Pregabalin Reddy

Holandia Pregabaline Reddy

Polska Pregabalin Reddy

Słowacja Pregabalin Reddy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: