Reklama:

Lustork

Substancja czynna: Progesteronum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki dopochwowe , 200 mg
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. LUSTORK, 200 mg, tabletki dopochwowe

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. Jedna tabletka dopochwowa zawiera 200 mg progesteronu.

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Tabletki dopochwowe.

  Okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, o średnicy 12 mm, w kolorze białym lub złamanej bieli.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Lustork jest wskazany:

   • w programach zapłodnienia in vitro,

   • w ramach hormonalnej terapii zastępczej, u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą,

    w celu ochrony endometrium.

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie

   Dla dawek innych niż 200 mg dostępne są tabletki dopochwowe o mocy 50 mg i 100 mg.

   Dorośli

   Dawkowanie progesteronu powinno być każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od wskazań oraz odpowiedzi terapeutycznej.

   W programach zapłodnienia in vitro stosuje się 200 mg progesteronu 2 razy na dobę dopochwowo.

   Leczenie kontynuuje się do 77. dnia po transferze zarodka.

   Zakończenie terapii powinno następować poprzez stopniowe zmniejszenie podawanej dawki leku.

   Dawką zapewniającą odpowiednią ochronę endometrium jest 200 mg dziennie przez 12 dni lub 100- 200 mg dziennie w terapii ciągłej.

   Dzieci i młodzież

   Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu

   Lustork, tabletki dopochwowe u dzieci i młodzieży.

   Sposób podawania

   Produkt Lustork, tabletki dopochwowe należy umieścić bezpośrednio w pochwie. U ciężarnych, ze względu na rozpulchnioną szyjkę macicy, zaleca się aplikowanie leku Lustork palcem wskazującym.

  5. Przeciwwskazania

  6. Produktu Lustork, tabletki dopochwowe nie należy stosować u osób, u których występuje którykolwiek z następujących stanów klinicznych:

   • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

    w punkcie 6.1.

   • Niezdiagnozowane krwawienie z narządów płciowych

   • Poronienie zatrzymane, ciąża pozamaciczna.

   • Ciężka niewydolność wątroby,

   • Guzy wątroby,

   • Podejrzenie lub zdiagnozowanie nowotworu narządów płciowych lub piersi,

   • Choroby zakrzepowo-zatorowe, czynne lub w wywiadzie,

   • Krwotok mózgowy,

   • Porfiria.

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

   • Należy bardzo dokładnie kontrolować pacjentkę, u której w wywiadzie stwierdzono żylne

    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

   • Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z macicy, nie należy przepisywać tego produktu leczniczego przed ustaleniem jego przyczyny, w szczególności przed przeprowadzeniem badań trzonu macicy.

   • Ze względu na ryzyko metaboliczne oraz ryzyko wystąpienia zakrzepicy, których nie można całkowicie wykluczyć, należy przerwać podawanie produktu leczniczego w przypadku: - zaburzeń widzenia, w tym ograniczenia widzenia, diplopii oraz zmian naczyniowych siatkówki,- zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub zakrzepowych bez względu na miejsce ich występowania, - ciężkich bólów głowy.

   • Jeśli podczas leczenia u pacjentki nie wystąpi miesiączka, należy upewnić się, czy nie jest ona w ciąży.

   Wymagane badania lekarskie

   Przed przystąpieniem lub wznowieniem stosowania hormonalnej terapii zastępczej należy zebrać pełny wywiad indywidualny i rodzinny pacjentki. Przy badaniu lekarskim (w tym badaniu podbrzusza oraz piersi) należy kierować się informacjami uzyskanymi z wywiadów medycznych oraz uwzględnić przeciwwskazania i ostrzeżenia.

   W trakcie leczenia zaleca się prowadzenie regularnych dodatkowych badań, a ich częstotliwość i charakter należy dostosować do indywidualnej sytuacji pacjentki oraz ryzyka. Należy poinformować pacjentki o konieczności zgłaszania się do lekarza w przypadku zauważenia zmian w obrębie piersi. Badania, w tym mammografię, należy prowadzić zgodnie z obecną standardową praktyką zapobiegania schorzeń u zdrowych kobiet uwzględniając indywidualne potrzeby kliniczne pacjentek.

   Przerost endometrium

   W przypadku kobiet z nieuszkodzonym endometrium na wczesnym etapie leczenia może wystąpić regularne krwawienie z odstawienia przypominające krwawienie miesięczne, które następnie ulega zmniejszeniu lub ustępuje wraz ze postępem atrofii endometrium w związku z długotrwałym leczeniem. W przypadku braku wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy wykluczyć przerost endometrium przez zastosowanie odpowiednich metod.

   Podczas pierwszych kilku miesięcy leczenia mogą występować krwawienia śródcykliczne lub plamienia. Jeśli krwawienie to wystąpi w późniejszym czasie podczas leczenia lub będzie utrzymywało się po zakończeniu leczenia, należy ustalić przyczynę tego krwawienia i jeśli zajdzie potrzeba należy przeprowadzić biopsję endometrium, aby wykluczyć obecność złośliwych zmiany rozrostowych.

   Ryzyko związane ze stosowaniem terapii skojarzonej zawierającej estrogeny i gestageny jako terapii hormonalnej opisane jest szczegółowo w charakterystykach produktów leczniczych poszczególnych produktów zawierających estrogen.

   Progesteron należy stosować ostrożnie u pacjentek z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby.

   Pacjentki z depresją powinny być pod szczególną kontrolą, ponieważ progesteron może nasilać objawy choroby.

   Progesteron może powodować zatrzymywanie płynów w organizmie. Należy zachować szczególną ostrośność u pacjentek ze ze schorzeniami, których objawy mogą być nasilone w wyniku retencji płynów (np. padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek).

   Obserwowano obniżenie wrażliwości na insulinę,u pacjentek stosujących leki zawierające połaczenie strogenów z progesteronem. Mechanizm jest nienany. Dlatego należy zachować ostrożność, podczas stosowania u pacjentek z cukrzycą lub zdiagnozowaną insulinoopornością.

   Stosowanie steroiów płciowych może zwiększać ryzyko zmian naczyniowych siatkówki. Należy zachować szczególną ostożność u pacjentek > 35 lat, palacych papierosy oraz u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy. Stosowanie powinno zostać zakończone w przypadku krótkotrwałych zdarzeń niedokrwiennych, pojawienia się nagłych silnych bóli głowy lub zaburzeń widzenia związanych z obrzękiem siatkówki lub krwotoku.

   Nagłe przerwanie stosowania progesteronu może powodować zwiększony niepokój, zmienność

   nastroju, oraz drgawki.

   Należy poinformować pacjentki o konieczności zgłaszania zauważonych przez nie zmianach w piersiach

   Produkt Lustork nie wykazuje skuteczności antykoncepcyjnej. W przypadku przyjmowana progesteronu ze wskazań innych niż związane z prokreacją należy równocześnie stosować środki antykoncepcyjne.

  8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

  9. Produkty lecznicze znane z indukcji enzymów cytochromu P450-3A4, takie jak barbiturany, produkty lecznicze przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenylobutazon, spinolakton, gryzeofulwina, niektóre antybiotyki (ampicylina, tetracykliny) oraz produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą zwiększać eliminację progesteronu.

   Ketokonazol i inne inhibitory enzymów cytochromu P450-3A4 mogą zwiększać biodostępność

   progesteronu.

   Progesteron może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby i (lub) działanie układu endokrynnego.

   Progesteron może powodować zmniejszenie tolerancji glukozy i w związku z tym może zwiększać odporność na insulinę lub odporność na inne produkty lecznicze przeciwcukrzycowe stosowane u pacjentów z cukrzycą.

   Progesteron może hamować metabolizm cyklosporyny, a tym samym zwiększać jej stężenie we krwi nawet do poziomu mogącego powodować toksyczność.

   Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu jednoczesnego stosowania innych leków dopochwowych z tabletkami dopochwowymi zawierającymi progesteron. Nie zaleca się do stosowania z innymi lekamistosowanymi dopochwowo, w szcególnocinp. lekamiprzeciwgrzybiczymi, ponieważ może to zmienić uwalnianie i absorbcję progesteronu.

  10. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  11. Ciąża

   Progesteron może być bezpiecznie stosowany w I trymestrze ciąży. Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania progesteronu w II i III trymestrze ciąży.

   Karmienie piersią

   Brak jest wystarczających danych dotyczących przenikania progesteronu i jego metabolitów do mleka kobiet. Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących przenikania progesteronu z mlekiem kobiet. Kobiety nie powinny stosować produktu leczniczego Lustork w okresie karmienia piersią.

   Płodność

   Brak szkodliwego wpływu na płodność. Produkt leczniczy wskazany w leczeniu niepłodności.

  12. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  13. Progesteron podawany dopochwowo nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność

   prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   W przypadku pojawienia się działań niepożądanych takich jak senność, zaburzenia koncentracji

   i uwagi, zawroty głowy nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz pkt 4.8).

  14. Działania niepożądane

  15. W badaniu klinicznym z zastosowaniem progesteronu podawanego dopochwowo, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były: bóle głowy, zaburzenia sromu i pochwy, skurcze macicy, odpowiednio u 1,5%, 1,5% i 1,4% pacjentów, odpowiednio.

   Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA (MedDRA SOCs – MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań klinicznych.

   Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

   Często

   (> 1/100 do < 1/10)

   Niezbyt często

   (> 1/1000 do < 1/100)

   Częstość nieznana (nie może być określona na

   podstawie dostępnych danych)

   Zaburzenia układu

   nerwowego

   Bóle głowy

   Zawroty głowy Senność,

   Zmęczenie

   Zaburzenia żołądka i

   jelit

   Wzdęcia Ból brzucha Nudności

   Biegunka, Zaparcia

   Wymioty,

   Zaburzenia skóry i

   tkanki podskórnej

   Pokrzywka Wysypka

   Reacje nadwrażliwości

   Zaburzenia układu

   rozrodczego i piersi

   Skurcze macicy

   Zaburzenia sromu i pochwy * Grzybica pochwy

   Zaburzenia sutka **

   Świąd

   Zaburzenia ogólne i

   stany w miejscu

   podania

   Obrzęk

   * Zaburzenia sromu i pochwy takie jak uczucie dyskomfortu, pieczenie, upławy, suchość, krwawienie

   z pochwy, obserwowano u 1,5% pacjentek przyjmujących progesteron dopochwowo.

   ** Zaburzenia sutka, takie jak ból, obrzęk i tkliwość były obserwowane sporadycznie u 0,4%

   pacjentek przyjmujących progesteron dopochwowo.

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

   tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  16. Przedawkowanie

  17. Najczęstsze objawy przedawkowania progesteronu to: senność, zawroty głowy, depresja..

   Po zmniejszeniu dawki leku objawy te na ogół ustępują samoistnie.

   W niektórych przypadkach może być konieczne zaprzestanie podawania leku i wdrożenie właściwego

   leczenia objawowego i podtrzymującego.

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Progestageny;

   Pochodne pregnenu (4), kod ATC: G03DA04.

   Progesteron w produkcie Lustork, 200 mg, tabletki dopochwowe jest syntetycznie otrzymywanym hormonem identycznym z naturalnym hormonem ciałka żółtego jajnika.

   Mechanizm działania

   W warunkach fizjologicznych progesteron wytwarzany jest w zluteinizowanych komórkach ziarnistych ciałka żółtego jajnika, w zespolni kosmków łożyska od ok. 14-18 tygodnia ciąży,

   w warstwie pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

   Prekursorem progesteronu jest cholesterol syntetyzowany z acetylo-CoA oraz pochodzący

   z lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). W błonie wewnętrznej mitochondriów cholesterol pod wpływem LH ulega konwersji do pregnenolonu, który jest bezpośrednim prekursorem progesteronu. Ciałko żółte jajnika wytwarza progesteron w drugiej fazie cyklu owulacyjnego w ilościach wzrastających od ok. 5 do 55 mg na dobę w 20.-22. dniu cyklu i zmniejszając się do 27. dnia cyklu. Wydzielanie progesteronu przez ciałko żółte odbywa się pulsacyjnie.

   W organizmie kobiety progesteron działa poprzez specyficzne receptory zlokalizowane,

   m.in. w macicy, gruczołach sutkowych i ośrodkowym układzie nerwowym,w tym w przysadce

   mózgowej.

   Rezultat działania farmakodynamicznego

   Najważniejsze efekty oddziaływania progesteronu w układzie rozrodczym to: umożliwienie owulacji poprzez nasilenie proteolizy ścianek pęcherzyka Graafa, sekrecyjna przemiana endometrium umożliwiająca implantację zapłodnionego jaja, hamowanie nadmiernego rozrostu endometrium pod wpływem działania estrogenów, cykliczne zmiany w nabłonku jajowodów, szyjki macicy i pochwy. Progesteron działa synergistycznie z estrogenami na gruczoł sutkowy pobudzając wzrost pęcherzyków gruczołowych i nabłonka przewodów oraz uczestnicząc w ekspresji receptorów niezbędnych

   do wywołania laktacji.

   Progesteron jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży przez cały okres jej trwania: hamuje odpowiedź immunologiczną matki na antygeny płodu, jest substratem do wytwarzania glikokortykosteroidów i mineralokortykosteroidów płodu. Ponadto progesteron hamuje samoistną czynność skurczową ciężarnej macicy oraz jest konieczny do uruchomienia procesów inicjujących poród.

   Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

   Progesteron jest powszechnie stosowany w technikach wspomaganego rozrodu, m.in. w programach zapłodnienia in vitro. Jego skuteczność w tym wskazaniu została wykazana w licznych kontrolowanych badaniach klinicznych.

   Mała częstość i umiarkowane nasilenie działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych pozwala stwierdzić, że progesteron charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Wchłanianie

   Po podaniu dopochwowym 100 mg progesteronu hormon osiąga maksymalne stężenia w osoczu po ok. 6-7 godzinach od podania i stężenia te wynoszą średnio 10,9±4,2 ng/ml. Po podaniu

   dopochwowym 200 mg progesteronu hormon osiąga maksymalne stężenia w osoczu w czasie

   od 2 do 6 godzin. Średnie stężenie progesteronu we krwi po podaniu 200 mg dopochwowo wynosi

   ok. 9 ng/ml i utrzymuje się na tym poziomie nawet do 24 godzin.

   Dystrybucja

   Około 96% do 99% progesteronu wiąże się z białkami surowicy, głównie z albuminami i globulinami wiążącymi kortykosteriody.

   Po podaniu dopochwowym progesteron jest bezpośrednio transportowany do błony śluzowej macicy. Stężenia progesteronu w endometrium po podaniu dopochwowym są wyższe niż po podaniu domięśniowym. Z endometrium progesteron jest stopniowo uwalniany do krążenia.

   Metabolizm

   Progesteron metabolizowany jest głównie przez wątrobę, przeważnie do pregnandioli

   i pregnanolonów. Pregnandiole i pregnanolony sprzęgane są w wątrobie do pochodnych glukuronidowych i siarczanowych.

   Eliminacja

   Okres póltrwania w fazie eliminacji progesteronu podawanego dopochwowo wynosi ok. 13 godzin. Progesteron wydalany jest głównie przez nerki. Niewielka ilość niezmienionego progesteronu wydalana jest z żółcią.

   Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

   Wykazano, że stężenia progesteronu w osoczu pomiędzy 12-15 ng/ml, odpowiadajace wczesnej fazie lutealnej, są wystarczające do dokonania przemiany sekrecyjnej endometrium i utrzymania ciąży.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Progesteron jest dobrze znanym naturalnym hormonem steroidowym niezbędnym w procesie rozmnażania, występującym u ludzi i zwierząt, niewykazującym żadnego znanego działania toksycznego, chyba, że byłby podawany w dawkach znacznie przekraczających dawki terapeutyczne. W badaniach toleracji miejscowej przeprowadzonych na królikach wykazano, że produkt Lustork, 100 mg, tabletki dopochowowe podawany 2 razy na dobę przez 28 dni nie działał drażniąco.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Laktoza jednowodna

   Skrobia żelowana kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Hypromeloza (6 mPa·s)

   Kwas cytrynowy jednowodny Magnezu stearynian

   Krzemionka koloidalna bezwodna

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy.

  5. Okres ważności

  6. 3 lata

  7. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  8. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

  9. Rodzaj i zawartość opakowania

  10. Blistry PVC/PVDC/Aluminium. Blistry umieszczone są w tekturowym pudełku zawierającym 30 tabletek dopochwowych lub 60 tabletek dopochwowych lub 90 tabletek dopochwowych.

  11. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

  12. Brak szczególnych wymagań.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 11. DOPUSZCZENIE DO OBROTU

  Adamed Pharma S.A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

 12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. Pozwolenie nr 25170

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 15. /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

  Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.03.2019

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.04.2023

Reklama: