Reklama:

Solinco

Substancja czynna: Solifenacini succinas 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. SOLINCO, 5 mg, tabletki powlekane SOLINCO, 10 mg, tabletki powlekane

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. SOLINCO, 5 mg, tabletki powlekane

  Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

  Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 109,0 mg laktozy jednowodnej.

  SOLINCO, 10 mg, tabletki powlekane

  Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 7,5 mg solifenacyny.

  Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 104,0 mg laktozy jednowodnej.

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Tabletka powlekana

  SOLINCO, 5 mg, tabletki powlekane

  Okrągła, jasnożółta tabletka o wymiarze około 8 mm, z oznaczeniem „390” na jednej stronie.

  SOLINCO, 10 mg, tabletki powlekane

  Okrągła, jasnoróżowa tabletka o wymiarze około 8 mm, z oznaczeniem „391” na jednej stronie.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. SOLINCO jest wskazany u dorosłych w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

  3. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

  4. Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków.

   Szczególne grupy pacjentów

   Osoby w podeszłym wieku

   Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku u osób w podeszłym wieku.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

   U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

   >30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) należy zachować ostrożność i nie stosować dawki solifenacyny bursztynianu większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Pacjenci leczeni silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4

   Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfawir, itrakonazol, maksymalna dawka produktu leczniczego SOLINCO nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

   Dzieci i młodzież

   Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego SOLINCO u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Dlatego produktu SOLINCO nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

   Sposób podawania

   Tabletki SOLINCO należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

  5. Przeciwwskazania

  6. Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

   • z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

   • z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksycznym

    rozdęciem okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również

    u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób

   • poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2)

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  8. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym SOLINCO należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

   SOLINCO należy stosować ostrożnie u pacjentów:

   • z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania

    moczu;

   • z zaburzeniami obstrukcyjnymi przewodu pokarmowego

   • z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min; patrz punkty 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg

   • z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh; patrz punkty

    4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg

   • jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkty 4.2 i 4.5)

   • z przepukliną rozworu przełykowego/refluksem żołądkowo-przełykowym i (lub) jednocześnie stosujących leki, które mogą spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie, jak bisfosfoniany)

   • z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

   U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz torsade de pointes.

   Bezpieczeństwo i skuteczność leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.

   Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją

   galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

   U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacyny bursztynian obserwowano obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

   U niektórych pacjentów leczonych solifenacyny bursztynianem obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznej. Jeżeli u pacjenta rozwinie się reakcja anafilaktyczna, należy przerwać leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

   Maksymalne działanie produktu leczniczego SOLINCO występuje najwcześniej po 4 tygodniach

   leczenia.

  9. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakologiczne

  10. Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych o własnościach cholinolitycznych może prowadzić do nasilenia działania terapeutycznego i wystąpienia działań niepożądanych. Po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego SOLINCO należy zachować około tygodniową przerwę przed podjęciem leczenia innym lekiem cholinolitycznym. Działanie terapeutyczne solifenacyny może zmniejszać się w wyniku jednoczesnego stosowania agonistów receptorów cholinergicznych.

   Solifenacyna może osłabiać działanie produktów leczniczych nasilających perystaltykę przewodu

   pokarmowego, takich jak metoklopramid i cyzapryd.

   Interakcje farmakologiczne

   W badaniach in vitro wykazano, że terapeutyczne stężenia solifenacyny nie hamują aktywności CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 lub 3A4, pochodzących z mikrosomów ludzkiej wątroby. Z tego względu jest mało prawdopodobne, aby solifenacyna wpływała na zmianę klirensu leków metabolizowanych przez wymienione enzymy.

   Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę solifenacyny

   Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4. Jednocześnie podawany ketokonazol

   (200 mg/dobę), silny inhibitor CYP3A4, dwukrotnie zwiększał AUC solifenacyny, zaś ketokonazol

   w dawce 400 mg/dobę, powodował trzykrotne zwiększenie AUC solifenacyny. Z tego względu

   podczas podawania ketokonazolu lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 (np. rytonawiru, nelfawiru,

   itrakonazolu) w dawkach terapeutycznych, największa stosowana jednocześnie dawka produktu leczniczego SOLINCO nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.2).

   Jednoczesne stosowanie solifenacyny i silnych inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane

   u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

   Nie badano wpływu indukcji enzymów na farmakokinetykę solifenacyny ani jej metabolitów, jak również wpływu substratów o większym powinowactwie do CYP3A4 na ekspozycję na solifenacynę. Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4, zatem możliwe są interakcje farmakokinetyczne solifenacyny z innymi substratami CYP3A4 o większym powinowactwie (np. werapamil, diltiazem) oraz ze związkami o działaniu indukującym CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina).

   Wpływ solifenacyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

   Doustne leki antykoncepcyjne

   Podczas stosowania produktu leczniczego SOLINCO nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych

   solifenacyny ze złożonymi, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol w skojarzeniu z lewonorgestrelem).

   Warfaryna

   Podczas stosowania produktu leczniczego SOLINCO nie stwierdzono zmian farmakokinetyki

   R-warfaryny i S-warfaryny ani ich wpływu na czas protrombinowy.

   Digoksyna

   Stosowanie produktu leczniczego SOLINCO nie wpływało na farmakokinetykę digoksyny.

  11. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  12. Ciąża

   Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka/płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3).

   Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

   Karmienie piersią

   Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka ludzkiego. W badaniach wykonywanych na myszach stwierdzono, że solifenacyna i (lub) jej metabolity przenikały do mleka, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków myszy (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu leczniczego SOLINCO nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

   Płodność

   Brak danych na temat wpływu na płodność.

  13. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

  14. Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne leki cholinolityczne, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane), ten produkt leczniczy może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

   i obsługiwania maszyn.

  15. Działania niepożądane

  16. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

   W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, produkt leczniczy SOLINCO może powodować cholinolityczne działania niepożądane, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania cholinolitycznych działań niepożądanych jest zależna od dawki.

   Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną w czasie przyjmowania produktu leczniczego SOLINCO było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%) i około 90% pacjentów leczonych solifenacyną ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.

   Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

   Klasyfikacja MedDRA dotycząca układów narządowych

   Bardzo często (≥1/10)

   Często (≥1/100 do

   <1/10)

   Niezbyt często (≥1/1000 do

   <1/100)

   Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000)

   Bardzo rzadko (<1/10 000)

   Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie

   dostępnych danych)

   Zakażenia

   i zarażenia pasożytnicze

   Zakażenia układu moczowego Zapalenie pęcherza

   moczowego

   Zaburzenia psychiczne

   Omamy* Dezorien-

   tacja*

   Majaczenie*

   Zaburzenia

   układu

   nerwowego

   Senność

   Zaburzenia smaku

   Zawroty

   głowy*

   Ból głowy*

   Zaburzenia oka

   Niewyraźne

   widzenie

   Zespół

   suchego oka

   Jaskra*

   Zaburzenia serca

   Wydłużenie odstępu QT

   w elektrokardio- gramie* Torsade de Pointes* Migotanie przedsionków* Kołatanie serca*

   Tachykardia*

   Zaburzenia układu oddecho- wego, klatki piersiowej

   i śródpiersia

   Suchość w jamie nosowej

   Dysfonia*

   Zaburzenia

   żołądka i jelit

   Suchość

   w jamie

   Zaparcia

   Nudności

   Refluks

   żołądkowo-

   Niedroż-

   ność

   Niedrożność

   jelita*

   Klasyfikacja MedDRA dotycząca układów narządowych

   Bardzo często (≥1/10)

   Często (≥1/100 do

   <1/10)

   Niezbyt często (≥1/1000 do

   <1/100)

   Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000)

   Bardzo rzadko (<1/10 000)

   Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych

   danych)

   ustnej

   Niestraw-

   ność

   Ból brzucha

   przełykowy

   Suchość

   w gardle

   okrężnicy

   Zaklinowa- nie stolca

   Wymioty*

   Dyskomfort w jamie brzusznej*

   Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   Suchość

   skóry

   Świąd*

   Wysypka*

   Rumień wieloposta- ciowy*

   Pokrzywka*

   Obrzęk

   naczynio- ruchowy*

   Złuszczające zapalenie skóry*

   Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   Trudności w oddawaniu

   moczu

   Zatrzy- manie moczu

   Zaburzenia czynności nerek*

   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

   podania

   Zmęczenie

   Obrzęki

   obwodowe

   Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki

   łącznej

   Osłabienie mięśni*

   Zaburzenia

   wątroby

   i dróg

   żółciowych

   Zaburzenia czynności wątroby*

   Nieprawidłowe

   wyniki testów

   czynności wątroby*

   Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   Zmniejszony apetyt*

   Hiperkaliemia*

   Zaburzenia układu immuno-

   logicznego

   Reakcja anafilaktyczna*

   * obserwowane po wprowadzeniu solifenacyny do obrotu

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

   Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

   Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  17. Przedawkowanie

  18. Objawy

   Przedawkowanie solifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania cholinolityczne. Największą dawką solifenacyny bursztynianu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, nie wymagających hospitalizacji pacjenta.

   Leczenie

   W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem aktywowanym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie należy prowokować wymiotów.

   Podobnie jak w przypadku innych leków cholinolitycznych objawy można leczyć w następujący

   sposób:

   • ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie:

    zastosować fizostygminę lub karbachol

   • drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny

   • niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację

   • tachykardia: zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

   • zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza

   • rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i (lub) umieścić pacjenta w ciemnym

   pomieszczeniu.

   Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych leków antymuskarynowych, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT (np. hipokaliemia, bradykardia, jednoczesne podawanie leków mogących wydłużać odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi, współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: Leki działające rozkurczowo na drogi moczowe, kod ATC: G04B D08.

   Mechanizm działania

   Solifenacyna jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego.

   Pęcherz moczowy jest unerwiony przez przywspółczulne włókna nerwowe cholinergiczne. Acetylocholina powoduje skurcz mięśni gładkich wypieracza działając poprzez receptory muskarynowe, z których największą rolę odgrywa podtyp M3. Wyniki badań farmakologicznych prowadzonych w warunkach in vitro i in vivo wskazują, że solifenacyna jest kompetycyjnym

   inhibitorem podtypu M3 receptora muskarynowego. Stwierdzono ponadto, że solifenacyna jest wybiórczym antagonistą receptorów muskarynowych, ponieważ wykazuje małe powinowactwo w stosunku do innych badanych receptorów i kanałów jonowych lub nie wykazuje go wcale.

   Działanie farmakodynamiczne

   Leczenie solifenacyną w dawkach 5 mg i 10 mg na dobę było przedmiotem kilku randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, prowadzonych na zasadzie podwójnie ślepej próby u mężczyzn i kobiet z pęcherzem nadreaktywnym.

   Jak przedstawiono w poniższej tabeli, zarówno dawka 5 mg jak i dawka 10 mg solifenacyny powodowała statystycznie istotną poprawę w odniesieniu do pierwotnych i drugorzędowych punktów końcowych, w porównaniu z placebo. Skuteczność leczenia stwierdzano po upływie tygodnia od jego rozpoczęcia i działanie to stabilizowało się w okresie 12 tygodni. W długoterminowym badaniu otwartym wykazano, że skuteczność produktu utrzymuje się przez co najmniej 12 miesięcy. Wśród chorych, u których przed leczeniem stwierdzono nietrzymanie moczu, po 12 tygodniach leczenia nietrzymanie moczu całkowicie ustąpiło u około 50% pacjentów, zaś u 35% leczonych częstość oddawania moczu zmniejszyła się do mniej niż 8 mikcji na dobę. Leczenie objawów pęcherza nadreaktywnego wpływało też korzystnie na liczne parametry jakości życia, takie jak ogólne poczucie zdrowia, wpływ nietrzymania moczu na jakość życia, ograniczenia pełnionej roli, ograniczenia natury fizycznej, ograniczenia społeczne, emocje, ciężkość objawów, nasilenie objawów i jakość snu i (lub) napęd.

   Wyniki (zsumowane) czterech kontrolowanych badań III. fazy, w których leczenie trwało 12 tygodni

   Placebo

   Solifenacyna 5 mg

   raz na dobę

   Solifenacyna 10 mg

   raz na dobę

   Tolterodyna 2 mg

   dwa razy na dobę

   Liczba mikcji/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   11,9

   12,1

   11,9

   12,1

   Średnie zmniejszenie względem wartości

   wyjściowej

   1,4

   2,3

   2,7

   1,9

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (12%)

   (19%)

   (23%)

   (16%)

   n

   1138

   552

   1158

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,004

   Liczba incydentów parcia naglącego/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   6,3

   5,9

   6,2

   5,4

   Średnie zmniejszenie względem wartości wyjściowej

   2,0

   2,9

   3,4

   2,1

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (32%)

   (49%)

   (55%)

   (39%)

   n

   1124

   548

   1151

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,031

   Liczba incydentów nietrzymania moczu/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   2,9

   2,6

   2,9

   2,3

   Średnie zmniejszenie względem wartości wyjściowej

   1,1

   1,5

   1,8

   1,1

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (38%)

   (58%)

   (62%)

   (48%)

   n

   781

   314

   778

   157

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,009

   Liczba incydentów nykturii/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   1,8

   2,0

   1,8

   1,9

   Średnie zmniejszenie względem wartości wyjściowej

   0,4

   0,6

   0,6

   0,5

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (22%)

   (30%)

   (33%)

   (26%)

   n

   1005

   494

   1035

   232

   wartość p*

   0,025

   <0,001

   0,199

   Objętość moczu/jedną mikcję

   Średnia wartość wyjściowa

   166 ml

   146 ml

   163 ml

   147 ml

   Średnie zmniejszenie względem wartości wyjściowej

   9 ml

   32 ml

   43 ml

   24 ml

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (5%)

   (21%)

   (26%)

   (16%)

   n

   1135

   552

   1156

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   <0,001

   Liczba podpasek/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   3,0

   2,8

   2,7

   2,7

   Średnie zmniejszenie względem wartości wyjściowej

   0,8

   1,3

   1,3

   1,0

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   (27%)

   (46%)

   (48%)

   (37%)

   n

   238

   236

   242

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,010

   * Wartość p w porównaniu do placebo

   Uwaga: W 4 kluczowych badaniach klinicznych stosowano solifenacynę 10 mg i placebo.

   W 2 spośród tych 4 badań stosowano również solifenacynę 5 mg, zaś w jednym z nich podawano także tolterodynę w dawce 2 mg dwa razy na dobę.

   Nie wszystkie parametry i nie wszystkie badane grupy były oceniane w każdym z badań. Z tego względu podana liczba pacjentów może różnić się w odniesieniu do poszczególnych parametrów i leczonych grup.

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Wchłanianie

   Maksymalne stężenie solifenacyny w osoczu (Cmax) po przyjęciu tabletek produktu leczniczego SOLINCO występuje po 3 do 8 godzinach. Czas tmax jest niezależny od dawki. Wartość Cmax i pole pod krzywą (ang. Area Under the Curve, AUC) zwiększają się proporcjonalnie do dawki w zakresie od 5 mg do 40 mg. Całkowita dostępność biologiczna wynosi w przybliżeniu 90%. Przyjmowanie posiłków nie wpływa na wartości Cmax i AUC solifenacyny.

   Dystrybucja

   Pozorna objętość dystrybucji solifenacyny po podaniu dożylnym wynosi około 600 l. Solifenacyna

   w znacznym stopniu (około 98%) wiąże się z białkami osocza, przede wszystkim z kwaśną α1-glikoproteiną.

   Metabolizm

   Solifenacyna w większości jest metabolizowana w wątrobie, przede wszystkim przez układ cytochromu P450 3A4 (CYP3A4). Istnieją również alternatywne szlaki metaboliczne, które mogą uczestniczyć w przemianach solifenacyny. Klirens układowy solifenacyny wynosi około 9,5 l na godzinę, a okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 45-68 godzin. Po podaniu doustnym leku wyodrębniono w osoczu jeden metabolit czynny farmakologicznie (4R-hydroksysolifenacyna) i trzy metabolity nieczynne farmakologicznie (N-glukuronid, N-tlenek i 4R-hydroksy-N-tlenek solifenacyny).

   Eliminacja

   Po 26 dobach od podania pojedynczej dawki 10 mg solifenacyny znakowanej radioizotopem 14C, około 70% aktywności promieniotwórczej wykryto w moczu, zaś 23% w kale. Około 11% aktywności promieniotwórczej w moczu pochodziło z substancji czynnej w postaci niezmienionej; około 18% pochodziło z N-tlenku, 9% z 4R-hydroksy-N-tlenku i 8% z 4R-hydroksy metabolitu (czynny metabolit).

   Liniowość lub nieliniowość

   W zakresie dawek terapeutycznych farmakokinetyka solifenacyny jest liniowo zależna od dawki.

   Inne szczególne populacje

   Wiek

   Dostosowanie dawki leku w zależności od wieku pacjenta nie jest konieczne. Wyniki badań prowadzonych u osób w podeszłym wieku wykazały, że ekspozycja na solifenacynę (wyrażona jako AUC) po podaniu solifenacyny bursztynianu (5 mg i 10 mg raz na dobę) była podobna u zdrowych osób w podeszłym wieku (65-80 lat) i u zdrowych osób młodych (w wieku poniżej 55 lat). Średnia szybkość wchłaniania wyrażona jako tmax była nieco mniejsza u osób w podeszłym wieku, zaś okres półtrwania w fazie końcowej był w tej grupie pacjentów o około 20% dłuższy. Te umiarkowane różnice nie były istotne klinicznie.

   Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u dzieci i młodzieży.

   Płeć

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od płci.

   Rasa

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od rasy.

   Zaburzenia czynności nerek

   Wartości AUC i Cmax solifenacyny u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie różniły się istotnie od tych, które stwierdzano u zdrowych ochotników.

   U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) ekspozycja na solifenacynę była istotnie większa niż w grupie kontrolnej, co wyrażało się zwiększeniem Cmax o około 30%, AUC o ponad 100% oraz t1/2 o ponad 60%. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy klirensem kreatyniny i klirensem solifenacyny.

   Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.2 i 4.3).

   Zaburzenia czynności wątroby

   U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh) wartość Cmax nie ulegała zmianie, wartość AUC zwiększała się o 60%, zaś t1/2 wydłużał się dwukrotnie. Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz Punkty 4.2 i 4.3).

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Dane przedkliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, wpływu na rozrodczość, wpływu na rozwój zarodkowo-płodowy, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Podczas prenatalnych i pourodzeniowych badań wykonywanych na myszach stwierdzono, że podawanie solifenacyny karmiącym samicom powodowało zależne od dawki, istotne klinicznie zmniejszenie liczby żywych urodzeń, zmniejszenie urodzeniowej masy ciała i zwolnienie rozwoju fizycznego potomstwa. U młodych myszy, którym począwszy od 10. lub od 21. dnia po urodzeniu podawano dawki wywołujące działanie farmakologiczne, występowało, zależne od dawki, zwiększenie śmiertelności bez uprzednich objawów klinicznych; w obydwu grupach śmiertelność była większa niż u dorosłych myszy. U młodych myszy , którym podawano solifenacynę od 10. dnia po urodzeniu, ekspozycja w osoczu była większa niż

   u dorosłych myszy; od 21. dnia po urodzeniu, ogólnoustrojowa ekspozycja była porównywalna

   z ekspozycją u dorosłych myszy. Kliniczne następstwa zwiększonej śmiertelności u młodych myszy nie są znane.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Rdzeń tabletki:

   Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza 6cP Magnezu stearynian

   Otoczka tabletki:

   Hypromeloza Makrogol 8000 Talk

   Tytanu dwutlenek (E 171)

   Tlenek żelaza żółty (E 172) (w tabletkach 5 mg)

   Tlenek żelaza czerwony (E 172) (w tabletkach 10 mg).

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy.

  5. Okres ważności

  6. 3 lata

  7. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

  8. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

  9. Rodzaj i zawartość opakowaniu

  10. Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkości opakowania

   7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 lub 120 tabletek.

   Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  11. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

  12. Brak szczególnych wymagań.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 11. DOPUSZCZENIE DO OBROTU

  +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211

  8054 Graz Austria

 12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. SOLINCO, 5 mg, tabletki powlekane:

  SOLINCO, 10 mg, tabletki powlekane:

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 15. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Reklama: