Reklama:

Adablok

Substancja czynna: Solifenacini succinas 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. Adablok, 5 mg, tabletki powlekane Adablok, 10 mg, tabletki powlekane

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. Jedna tabletka powlekana Adablok 5 mg zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

  Jedna tabletka powlekana Adablok 10 mg zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 7,5 mg solifenacyny.

  Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

  laktoza jednowodna Adablok 5 mg - 109,0 mg

  Adablok 10 mg - 104,0 mg

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Tabletka powlekana.

  Tabletka powlekana 5 mg: okrągła, jasno-żółta tabletka o długości około 8 ml, z wytłoczonym symbolem

  „390” na jednej stronie.

  Tabletka powlekana 10 mg: okrągła, jasno-różowa tabletka o długości około 8 ml, z wytłoczonym symbolem „391” na jednej stronie.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Produkt Adablok jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i(lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

  3. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

  4. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

   Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można

   zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.

   Dzieci i młodzież

   Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Adabloku dzieci, dlatego produktu Adablok nie należy stosować u dzieci.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

   U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >

   30 ml/min) nie ma konieczności zmiany dawkowania. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki

   większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Silne inhibitory cytochromu P450 3A4

   Podczas jednoczesnego stosowania z ketokonazolem lub silnymi inhibitorami CYP3A4 w dawkach terapeutycznych, takimi jak rytonawir, nelfawir, itrakonazol, maksymalna dawka Adablok nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

   Sposób podawania

   Tabletki Adablok należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

  5. Przeciwwskazania

   • Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób.

   • Pacjenci z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

   • Pacjenci poddawani hemodializie (patrz punkt 5.2).

   • Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

   • Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, otrzymujący jednocześnie silne inhibitory CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

  6. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  7. Przed rozpoczęciem stosowania produktu Adablok należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

   Adablok należy stosować ostrożnie u pacjentów:

   • z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;

   • z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;

   • u których występuje ryzyko zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min; patrz punkty 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

   • z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh; patrz punkty

    4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

   • stosujących jednocześnie silne inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkty 4.2 i 4.5);

   • z przepukliną rozworu przełykowego, refluksem żołądkowo-przełykowym i(lub) stosujących jednocześnie leki mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie jak bisfosfoniany);

   • z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

    U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz Torsade de Pointes.

    Nie określono dotychczas bezpieczeństwa ani skuteczności leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego.

    Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

    U niektórych pacjentów otrzymujących bursztynian solifenacyny zgłaszano występowanie obrzęku naczynioruchowy. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać leczenie bursztynianem solifenacyny i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

    U niektórych pacjentów otrzymujących bursztynian solifenacyny zgłaszano występowanie reakcji anafilaktycznej. Jeżeli u pacjenta wystąpi reakcja anafilaktyczna, należy przerwać leczenie bursztynianem solifenacyny i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

    Maksymalne działanie produktu Adablok występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.

  8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

  9. Interakcje farmakologiczne

   Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych o własnościach cholinolitycznych może

   prowadzić do nasilenia działania terapeutycznego i wystąpienia działań niepożądanych. Po zaprzestaniu stosowania produktu Adablok należy zachować około tygodniową przerwę przed podjęciem leczenia innym lekiem cholinolitycznym. Działanie terapeutyczne solifenacyny może zmniejszać się w wyniku jednoczesnego stosowania agonistów receptorów cholinergicznych.

   Solifenacyna może osłabiać działanie produktów leczniczych nasilających perystaltykę przewodu pokarmowego, takich jak metoklopramid i cyzapryd.

   Interakcje farmakokinetyczne

   W badaniach in vitro wykazano, że solifenacyna w stężeniu terapeutycznym nie hamuje aktywności CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 lub 3A4, pochodzących z mikrosomów ludzkiej wątroby. Z tego względu

   jest mało prawdopodobne, aby solifenacyna wpływała na klirens leków metabolizowanych przez wymienione enzymy.

   Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę solifenacyny

   Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4. Jednoczesne podawanie ketokonazolu (200 mg/dobę), silnego inhibitora CYP3A4, powodowało dwukrotne zwiększenie AUC solifenacyny, zaśketokonazol w dawce 400 mg/dobę, powodował trzykrotne zwiększenie AUC solifenacyny. Z tego względu podczas podawania ketokonazolu lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 (np. rytonawiru, nelfawiru,

   itrakonazolu) w dawkach terapeutycznych, największa stosowana jednocześnie dawka Adablok nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.2). Jednoczesne stosowanie solifenacyny i silnych inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

   Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu indukcji enzymów na farmakokinetykę solifenacyny i jej metabolitów, jak również wpływu substratów o większym powinowactwie do CYP3A4 na ekspozycję na solifenacynę. Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4, zatem możliwe są interakcje

   farmakokinetyczne solifenacyny z innymi substratami CYP3A4 o większym powinowactwie

   (np. werapamil, diltiazem) oraz ze związkami o działaniu indukującym CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina).

   Wpływ solifenacyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

   Doustne środki antykoncepcyjne

   Podczas stosowania produktu Adablok nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych solifenacyny ze złożonymi, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol + lewonorgestrel).

   Warfaryna

   Podczas stosowania produktu Adablok nie stwierdzono zmian farmakokinetyki R-warfaryny i

   S-warfaryny ani ich wpływu na czas protrombinowy.

   Digoksyna

   Stosowanie produktu Adablok nie wpływało na farmakokinetykę digoksyny.

  10. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  11. Ciąża

   Brak danych dotyczących stosowania solifenacyny u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka/płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

   Karmienie piersią

   Brak danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka ludzkiego. W badaniach na myszach stwierdzono, że solifenacyna i(lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu Adablok nie należy stosować podczas karmienia piersią.

  12. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  13. Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne leki cholinolityczne, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane), produkt może

   wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  14. Działania niepożądane

  15. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

   W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, Adablok może powodować cholinolityczne działania niepożądane, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania cholinolitycznych działań niepożądanych jest zależna od dawki. Najczęściej zgłaszanym działaniem

   niepożądanym w czasie przyjmowania produktu Adablok było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo.

   Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%), i około 90% pacjentów leczonych produktem Adablok ukończyło badanie

   obejmujące 12 tygodni leczenia.

   Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

   Klasyfikac ja układów i narządów MedDRA

   Bardzo często (≥1/10)

   Często (≥1/100

   do

   <1/10)

   Niezbyt często (≥1/1000

   do <1/100)

   Rzadko (≥1/10 000 do

   <1/1000)

   Bardzo rzadko (<1/10 000)

   Nie znana (częstość nie może być

   określona na podstawie dostępnych

   danych)

   Zakażenia i zarażenia pasożytnic ze

   Zakażenia układu moczoweg o Zapalenie pęcherza moczoweg

   o

   Zaburzenia układu immunolog

   iczne go

   Reakcja anafilaktyczna

   *

   Zaburzenia metaboliz mu i

   odżywiania

   Zmniejszony apetyt* Hiperkaliemia*

   Zaburzenia psychiczne

   Omam y*

   Splątan

   Majaczenie*

   ie*

   Zaburzenia układu nerwowego

   Senność Zaburzeni a smaku

   Zawrotyg łowy* Ból

   głowy*

   Zaburzenia oka

   Niewyra

   źnewidz enie

   Zespół

   suchego oka

   Jaskra*

   Zaburzenia

   Torsade de

   serca

   Pointes*

   Wydłużenie

   odstępu QT w

   elektrokardiogr

   a- mie*

   Migotanie

   przedsionków*

   Kołatanie

   serca*

   Tachykardia*

   Zaburzenia

   Suchość w

   Dysfonia*

   układu

   jamie

   oddechowe

   nosowej

   go, klatki

   piersiowej i

   śródpiersia

   Zaburzenia

   Suchość

   Zaparcia

   Refluks

   Niedrożn

   Niedrożność

   żołądka i

   w jamie

   Nudnośc

   żołądkowo

   ość

   jelita*

   jelit

   ustnej

   i

   -

   okrężnicy

   Dyskomfort w

   Niestraw

   przełykow

   Zaklinow

   jamie

   ność

   y

   a- nie

   brzusznej*

   Ból

   Suchość w

   stolca

   brzucha

   gardle

   Wymioty

   *

   Zaburzenia

   Zaburzenia

   wątroby i

   czynności

   dróg

   wątroby*

   żółciowych

   Nieprawidłowe

   wyniki testów

   czynności

   wątroby*

   Zaburzenia

   Suchośćsk

   Świąd*

   Rumień

   Złuszczająceza

   skóry i

   óry

   Wysypka

   wielop

   palenie skóry*

   tkanki

   *

   osta

   podskórnej

   ciowy*

   Pokrzy

   wka*

   Obrzęk

   naczyni

   oru

   chowy*

   Zaburzenia mięśniowo

   -

   szkieletow

   e i tkanki łącznej

   Osłabienie mięśni*

   Zaburzenia nerek i dróg moczowyc

   h

   Trudności w oddawaniu moczu

   Zatrzyma nie moczu

   Zaburzeniaczy nności nerek*

   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

   podania

   Zmęczenie Obrzęki obwodowe

   • obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

    Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

    Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

    niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

    Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49-21-301, Faks: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  16. Przedawkowanie

  17. Objawy

   Przedawkowanie solifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania

   cholinolityczne. Największą dawką solifenacyny bursztynianu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, niewymagających hospitalizacji pacjenta.

   Leczenie

   W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem

   aktywowanym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie należy prowokować wymiotów.

   Podobnie jak w przypadku innych leków cholinolitycznych objawy można leczyć w następujący sposób:

   • Ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie: zastosować fizostygminę lub karbachol.

   • Drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny.

   • Niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację.

   • Tachykardia: zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne.

   • Zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza.

   • Rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i(lub) umieścić pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

   Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych leków antymuskarynowych, należy zwrócić

   szczególną uwagę na pacjentów z ryzykiem wydłużenia odstępu QT (np. hipokaliemia, bradykardia, jednoczesne podawanie leków mogących wydłużać odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi,

   współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: Leki działające rozkurczowo na drogi moczowe; kod ATC: G04B D08. Mechanizm działania

   Solifenacyna jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego. Pęcherz

   moczowy jest unerwiony przez przywspółczulne włókna nerwowe cholinergiczne. Acetylocholina powoduje skurcz mięśni gładkich wypieracza działając poprzez receptory muskarynowe, z których największą rolę odgrywa podtyp M3. Wyniki badań farmakologicznych prowadzonych w warunkach in vitro i in vivo wskazują, że solifenacyna jest kompetycyjnym inhibitorem podtypu M3 receptora

   muskarynowego. Stwierdzono ponadto, że solifenacyna jest wybiórczym antagonistą receptorów

   muskarynowych, ponieważ wykazuje małe powinowactwo w stosunku do innych badanych receptorów i kanałów jonowych lub nie wykazuje go wcale.

   Działanie farmakodynamiczne

   Leczenie produktem Adablok w dawkach 5 mg i 10 mg na dobę było przedmiotem kilku

   randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby u mężczyzn i kobiet z pęcherzem nadreaktywnym.

   Jak przedstawiono w poniższej tabeli, zarówno dawka 5 mg jak i dawka 10 mg produktu Adablok powodowała statystycznie istotną poprawę w odniesieniu do pierwotnych i drugorzędowych punktów końcowych, w porównaniu z placebo. Skuteczność leczenia stwierdzano po upływie tygodnia od jego rozpoczęcia i działanie to stabilizowało się w okresie 12 tygodni. W długoterminowym badaniu

   otwartym wykazano, że skuteczność produktu utrzymuje się przez co najmniej 12 miesięcy. Wśród chorych, u których przed leczeniem stwierdzono nietrzymanie moczu, po 12 tygodniach leczenia nietrzymanie moczu całkowicie ustąpiło u około 50% pacjentów, zaś u 35% leczonych częstość oddawania moczu zmniejszyła się do mniej niż 8 mikcji na dobę. Leczenie objawów pęcherza

   nadreaktywnego wpływało też korzystnie na liczne parametry jakości życia, takie jak ogólne poczucie zdrowia, wpływ nietrzymania moczu na jakość życia, ograniczenia pełnionej roli, ograniczenia natury fizycznej, ograniczenia społeczne, emocje, ciężkość objawów, nasilenie objawów i jakość snu i(lub) witalność.

   Wyniki (zsumowane) czterech kontrolowanych badań III. fazy, w których leczenie trwało 12tygodni

   Placebo

   Solifenacyna

   5 mg raz nadobę

   Solifenacyna

   10 mg raz nadobę

   Tolterodyna

   2 mg dwa razy na dobę

   Liczba mikcji/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   11,9

   12,1

   11,9

   12,1

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   1,4

   2,3

   2,7

   1,9

   % zmiany względem wartości

   wyjściowej

   (12%)

   (19%)

   (23%)

   (16%)

   n

   1138

   552

   1158

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,004

   Liczba incydentów parcia naglącego/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   6,3

   5,9

   6,2

   5,4

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   2,0

   2,9

   3,4

   2,1

   % zmiany względem wartości

   wyjściowej

   (32%)

   (49%)

   (55%)

   (39%)

   n

   1124

   548

   1151

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,031

   Liczba incydentów nietrzymania moczu/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   2,9

   2,6

   2,9

   2,3

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   1,1

   1,5

   1,8

   1,1

   % zmiany względem wartości

   wyjściowej

   (38%)

   (58%)

   (62%)

   (48%)

   n

   781

   314

   778

   157

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,009

   Liczba incydentów nykturii/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   1,8

   2,0

   1,8

   1,9

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   0,4

   0,6

   0,6

   0,5

   % zmiany względem wartości

   wyjściowej

   (22%)

   (30%)

   (33%)

   (26%)

   n

   1005

   494

   1035

   232

   wartość p*

   0,025

   <0,001

   0,199

   Objętość moczu/jedną mikcję

   Średnia wartość wyjściowa

   166 ml

   146 ml

   163 ml

   147 ml

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   9 ml

   32 ml

   43 ml

   24 ml

   % zmiany względem wartości

   wyjściowej

   (5%)

   (21%)

   (26%)

   (16%)

   n

   1135

   552

   1156

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   <0,001

   Liczba podpasek/dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   Średnie zmniejszenie względem

   3,0

   2,8

   2,7

   2,7

   wartości wyjściowej

   % zmiany względem wartości wyjściowej

   n

   wartość p*

   0,8

   (27%)

   238

   1,3

   (46%)

   236

   <0,001

   1,3

   (48%)

   242

   <0,001

   1,0

   (37%)

   250

   0,010

   Uwaga: W 4 kluczowych badaniach klinicznych stosowano solifenacynę w postaci tabletek powlekanych 10 mg i placebo. W 2 spośród tych 4 badań stosowano również solifenacynę w postaci tabletek powlekanych 5 mg, zaś w jednym z nich podawano także tolterodynę w dawce 2 mg dwa razy na dobę.

   Nie wszystkie parametry i nie wszystkie badane grupy były oceniane w każdym z badań. Z tego względu podana liczba pacjentów może różnić się w odniesieniu do poszczególnych parametrów i leczonych grup.

   • Wartość p w porównaniu do placebo

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Wchłanianie

   Maksymalne stężenie solifenacyny w osoczu (Cmax) po przyjęciu tabletek produktu Adablok występuje po 3 do 8 godzinach. Czas tmax jest niezależny od dawki. Wartość Cmax i pole pod krzywą (AUC) zwiększają się proporcjonalnie do dawki w zakresie od 5 mg do 40 mg. Całkowita dostępność

   biologiczna wynosi w przybliżeniu 90%. Przyjmowanie posiłków nie wpływa na wartości Cmax i AUC solifenacyny.

   Dystrybucja

   Pozorna objętość dystrybucji solifenacyny po podaniu dożylnym wynosi około 600 l. Solifenacyna w znacznym stopniu (około 98%) wiąże się z białkami osocza, przede wszystkim z kwaśną

   á1-glikoproteiną.

   Metabolizm

   Solifenacyna w większości jest metabolizowana w wątrobie, przede wszystkim przez układ cytochromu P450 3A4 (CYP3A4). Istnieją również alternatywne szlaki metaboliczne, które mogą uczestniczyć w przemianach solifenacyny. Klirens układowy solifenacyny wynosi około 9,5 l na godzinę, a okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 45–68 godzin. Po podaniu doustnym leku wyodrębniono w osoczu jeden metabolit czynny farmakologicznie (4R-hydroksysolifenacyna) i trzy metabolity nieczynne farmakologicznie (N-glukuronid, N- tlenek i 4R-hydroksy-N-tlenek solifenacyny).

   Eliminacja

   Po 26 dobach od podania pojedynczej dawki 10 mg solifenacyny znakowanej radioizotopem 14C, około 70% aktywności promieniotwórczej wykryto w moczu, zaś 23% w kale. Około 11% aktywności promieniotwórczej w moczu pochodziło z substancji czynnej w postaci niezmienionej; około 18%

   pochodziło z N-tlenku, 9% z 4R-hydroksy-N-tlenku i 8% z 4R- hydroksy metabolitu (czynny metabolit).

   Liniowość lub nieliniowość

   W zakresie dawek terapeutycznych farmakokinetyka solifenacyny jest liniowo zależna od dawki.

   Inne szczególne grupy pacjentów

   Osoby w podeszłym wieku

   Dostosowanie dawki leku w zależności od wieku pacjenta nie jest konieczne. Wyniki badań

   prowadzonych u osób w podeszłym wieku wykazały, że ekspozycja na solifenacynę (wyrażona jako AUC) po podaniu solifenacyny bursztynianu (5 mg i 10 mg raz na dobę) była podobna u zdrowych osób w podeszłym wieku (65–80 lat) i u zdrowych osób młodych (w wieku poniżej 55 lat). Średnia szybkość wchłaniania wyrażona jako tmax była nieco mniejsza u osób w podeszłym wieku, zaś okres półtrwania w fazie końcowej był w tej grupie pacjentów o około 20% dłuższy. Te umiarkowane różnice nie były istotne klinicznie.

   Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki solifenacyny u dzieci i młodzieży.

   Płeć

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od płci.

   Rasa

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od rasy.

   Zaburzenia czynności nerek

   Wartości AUC i Cmax solifenacyny u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie różniły się istotnie od tych, które stwierdzano u zdrowych ochotników. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) ekspozycja na solifenacynę była istotnie większa niż w grupie kontrolnej, co wyrażało się zwiększeniem Cmax o około 30%, AUC o ponad 100% oraz t1/2o ponad 60%. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy klirensem kreatyniny i klirensem solifenacyny. Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki solifenacyny u

   pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.2 i 4.3).

   Zaburzenia czynności wątroby

   U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child- Pugh) wartość Cmax nie ulegała zmianie, AUC zwiększała się o 60%, zaś t1/2wydłużał się dwukrotnie. Nie

   przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących

   bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, wpływu na rozrodczość, wpływu na rozwój zarodkowo-płodowy, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają

   żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Podczas prenatalnych i pourodzeniowych badań wykonywanych na myszach stwierdzono, że podawanie solifenacyny karmiącym samicom powodowało zależne od dawki, istotne klinicznie zmniejszenie liczby żywych urodzeń, zmniejszenie wagi

   urodzeniowej i zwolnienie rozwoju fizycznego potomstwa. U młodych myszy, którym od 10. lub od 21. dnia po urodzeniu podawano dawki wywołujące działanie farmakologiczne, występowało, zależne od dawki, zwiększenie śmiertelności bez uprzednich objawów klinicznych; w obydwu grupach śmiertelność była większa niż u dorosłych myszy. U młodych myszy leczonych od10. dnia po urodzeniu, ekspozycja w osoczu była większa niż u dorosłych myszy; od 21. dnia po urodzeniu, ogólnoustrojowa ekspozycja była porównywalna z ekspozycją u dorosłych myszy. Kliniczne następstwa zwiększonej śmiertelności u młodych myszy nie są znane.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

 10. 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

  Rdzeń tabletki:

  Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza 6 mPa·s Magnezu stearynian

  Otoczka tabletki 5 mg:

  Hypromeloza Makrogol 8000 Talk

  Tytanu dwutlenek (E171) Żelaza tlenek żółty (E172)

  Otoczka tabletki 10 mg:

  Hypromeloza Makrogol 8000 Talk

  Tytanu dwutlenek (E171)

  Żelaza tlenek czerwony (E172)

   1. Niezgodności farmaceutyczne

   2. Nie dotyczy

   3. Okres ważności

   4. 3 lata

   5. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

   6. Blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz Aluminium/Aluminium:

    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

    Blistry PVC/Aclar/Aluminium:

    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

   7. Rodzaj i zawartość opakowania

   8. Opakowanie:

    Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, blistry z folii PVC/Aclar/Aluminium lub blistry z folii Aluminium/Aluminium, zawierające po 10 tabletek. Blistry umieszcza się w tekturowym pudełku.

    Wielkości opakowań

    10, 30 lub 100 tabletek (nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie).

   9. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

  Brak specjalnych wymagań.

 11. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NADOPUSZCZENIE DO OBROTU

 12. Adamed Pharma S.A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

 13. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DOOBROTU

 15. / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTUCHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Reklama: