Reklama:

Urocare

Substancja czynna: Solifenacini succinas 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. Urocare, 5 mg, tabletki powlekane

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. Każda tabletka zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 3,77 mg solifenacyny.

  Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 57,22 mg laktozy jednowodnej.

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Tabletka powlekana

  Żółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie

   Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

   Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.

   W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.

   Dzieci i młodzież

   Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Urocare

   u dzieci i młodzieży. i dlatego produktu Urocare nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

   U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania produktu. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami

   czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) należy zachować ostrożność podczas leczenia i nie stosować dawki większej, niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Childa-Pugha) należy zachować ostrożność podczas leczenia i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

   Stosowanie u pacjentów przyjmujących silne inhibitory cytochromu P450 3A4

   Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, maksymalna dawka produktu leczniczego Urocare nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

   Sposób podawania

   Tabletki Urocare należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Produkt leczniczy można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

  5. Przeciwwskazania

  6. Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

   • z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób;

   • z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

   • poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2);

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2);

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  8. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Urocare należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu

   (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

   Produkt leczniczy Urocare należy stosować ostrożnie u pacjentów:

   • z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;

   • z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;

   • z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;

   • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

   • z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Childa-Pugha; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

   • jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.5);

   • z przepukliną rozworu przełykowego i (lub) refluksem żołądkowo-przełykowym i (lub) jednocześnie stosujących produkty lecznicze, mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie jak bisfosfoniany);

   • z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

    U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz torsade de pointes.

    Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.

    U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacyny bursztynian obserwowano obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać

    leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) środki zaradcze.

    U niektórych pacjentów leczonych solifenacyny bursztynianem obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznej. Jeżeli u pacjenta wystąpi reakcja anafilaktyczna należy przerwać stosowanie solifenacyny bursztynianu i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) środki zaradcze.

    Maksymalne działanie produktu leczniczego Urocare występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.

    Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

    Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”.

  9. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

  10. Interakcje farmakologiczne

   Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych o właściwościach cholinolitycznych może prowadzić do nasilenia działania terapeutycznego i wystąpienia działań niepożądanych. Po zaprzestaniu podawania solifenacyny należy zachować około tygodniową przerwę przed podjęciem leczenia innym produktem leczniczym o działaniu cholinolitycznym. Działanie terapeutyczne solifenacyny może zmniejszać się w wyniku jednoczesnego stosowania agonistów receptorów cholinergicznych.

   Solifenacyna może osłabiać działanie produktów leczniczych nasilających perystaltykę przewodu pokarmowego, takich jak metoklopramid i cyzapryd.

   Interakcje farmakokinetyczne

   W badaniach in vitro wykazano, że terapeutyczne stężenia solifenacyny nie hamują aktywności CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 lub 3A4, pochodzących z mikrosomów ludzkiej wątroby. Z tego względu jest mało

   prawdopodobne, aby solifenacyna wpływała na zmianę klirensu produktów leczniczych, metabolizowanych przez wymienione enzymy.

   Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę solifenacyny

   Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4. Jednocześnie podawany ketokonazol (200 mg na dobę), silny inhibitor CYP3A4, dwukrotnie zwiększał AUC solifenacyny, zaś ketokonazol w dawce 400 mg na dobę powodował trzykrotne zwiększenie AUC solifenacyny. Z tego względu podczas podawania ketokonazolu lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 (np. rytonawiru, nelfinawiru, itrakonazolu)

   w dawkach terapeutycznych, największa stosowana jednocześnie dawka solifenacyny nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.2).

   Jednoczesne stosowanie solifenacyny i silnych inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

   Nie badano wpływu indukcji enzymów na farmakokinetykę solifenacyny i jej metabolitów, jak również wpływu substratów o większym powinowactwie do CYP3A4 na ekspozycję na solifenacynę. Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4, zatem możliwe są interakcje farmakokinetyczne solifenacyny z innymi substratami CYP3A4 o większym powinowactwie (np. werapamil, diltiazem) oraz ze związkami o działaniu indukującym CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina).

   Wpływ solifenacyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

   Złożone doustne środki antykoncepcyjne

   Podczas stosowania solifenacyny nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych ze złożonymi, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol + lewonorgestrel).

   Warfaryna

   Podczas stosowania solifenacyny nie stwierdzono zmian farmakokinetyki R-warfaryny i S-warfaryny ani ich wpływu na czas protrombinowy.

   Digoksyna

   Stosowanie solifenacyny nie wpływało na farmakokinetykę digoksyny.

  11. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  12. Ciąża

   Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka i (lub) płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

   Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży.

   Karmienie piersią

   Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka matki. W badaniach wykonywanych na myszach stwierdzono, że solifenacyna i (lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu leczniczego Urocare nie należy stosować u karmiących matek.

  13. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  14. Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne produkty lecznicze o działaniu cholinolitycznym, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8), produkt leczniczy może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  15. Działania niepożądane

  16. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

   W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, produkt leczniczy Urocare może powodować

   działania niepożądane o charakterze cholinolitycznym, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania działań niepożądanych o charakterze cholinolitycznym jest zależna od dawki.

   Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w czasie przyjmowania solifenacyny było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%) i około 90% pacjentów leczonych solifenacyną ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.

   Klasyfikacja

   Bardzo

   Często

   Niezbyt

   Rzadko

   Bardzo

   Nieznana (nie może być

   układów i

   często

   (≥1/100 do

   często

   (≥1/10 000 do

   rzadko

   określona na podstawie

   narządów

   (≥1/10)

   <1/10)

   (≥1/1000 do

   <1/1000)

   (<1/10 000)

   dostępnych danych)

   MedDRA

   <1/100)

   Zakażenia

   zakażenia

   i zarażenia

   układu

   pasożytnicze

   moczowego,

   zapalenie

   pęcherza

   moczowego

   Zaburzenia układu immunolo- gicznego

   reakcja anafilaktyczna*

   Zaburzenia

   zmniejszony apetyt*,

   metabo-

   hiperkaliemia*

   lizmu i

   odżywiania

   Zaburzenia psychiczne

   omamy*, dezorien- tacja*

   majaczenie*

   Zaburzenia układu nerwowego

   senność, zaburzenia smaku

   zawroty

   głowy*, ból głowy*

   Zaburzenia oka

   niewyraźne widzenie

   zespół suchego oka

   jaskra*

   Zaburzenia serca

   torsade de pointes*, wydłużenie odstępu QT w EKG*, migotanie

   przedsionków*, kołatanie serca*, tachykardia*

   Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia

   suchość w jamie nosowej

   dysfonia*

   Zaburzenia

   żołądka i jelit

   suchość w jamie ustnej

   zaparcia, nudności,

   niestrawność, bóle brzucha

   refluks

   żołądkowo- przełykowy, suchość

   w gardle

   niedrożność okrężnicy, zaklinowanie stolca,

   wymioty*

   niedrożność jelit*, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej*

   Zaburzenia wątroby

   i dróg

   żółciowych

   zaburzenia czynności wątroby*, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby*,

   Zaburzenia skóry

   i tkanki podskórnej

   suchość skóry

   świąd*, wysypka*

   rumień wieloposta- ciowy*, pokrzy- wka*,

   obrzęk naczynio- ruchowy*

   złuszczające zapalenie skóry*

   Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki

   łącznej

   osłabienie mięśni*

   Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   trudności

   w oddawaniu moczu

   zatrzymanie moczu

   zaburzenia czynności nerek*

   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   zmęczenie, obrzęki obwodowe

   • obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

    Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

    Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

    niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

    Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

    Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

    Tel.: + 48 22 49 21 301

    Faks: + 48 22 49 21 309

    Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  17. Przedawkowanie

  18. Objawy

   Przedawkowanie solifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania

   cholinolityczne. Największą dawką solifenacyny bursztynianu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, niewymagających hospitalizacji pacjenta.

   Leczenie

   W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem aktywnym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie należy prowokować wymiotów.

   Podobnie jak w przypadku innych cholinolitycznych produktów leczniczych objawy można leczyć w następujący sposób:

   • ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie: zastosować fizostygminę lub karbachol;

   • drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny;

   • niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację;

   • tachykardia: zastosować produkty lecznicze blokujące receptory beta-adrenergiczne;

   • zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza;

   • rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i (lub) umieścić pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

   Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych produktów leczniczych o działaniu antymuskarynowym, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT (np. hipokaliemia, bradykardia, jednoczesne podawanie produktów leczniczych mogących wydłużać odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi, współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie mięśnia sercowego,

   zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: leki działające rozkurczowo na drogi moczowe, kod ATC: G04BD08

   Mechanizm działania

   Solifenacyna jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego.

   Pęcherz moczowy jest unerwiony przez przywspółczulne włókna nerwowe cholinergiczne. Acetylocholina powoduje skurcz mięśni gładkich wypieracza działając poprzez receptory muskarynowe, z których

   największą rolę odgrywa podtyp M3. Wyniki badań farmakologicznych prowadzonych w warunkach in vitro i in vivo wskazują, że solifenacyna jest kompetycyjnym inhibitorem podtypu M3 receptora muskarynowego. Stwierdzono ponadto, że solifenacyna jest wybiórczym antagonistą receptorów muskarynowych, ponieważ wykazuje małe powinowactwo w stosunku do innych badanych receptorów i kanałów jonowych lub nie wykazuje go wcale.

   Działanie farmakodynamiczne

   Leczenie solifenacyny bursztynianem w dawkach 5 mg i 10 mg na dobę było przedmiotem kilku randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych badań klinicznych, z udziałem mężczyzn i kobiet z pęcherzem nadreaktywnym.

   Jak przedstawiono w poniższej tabeli, zarówno dawka 5 mg jak i dawka 10 mg solifenacyny bursztynianu powodowała statystycznie istotną poprawę w odniesieniu do pierwotnych i drugorzędowych punktów końcowych, w porównaniu z placebo. Skuteczność leczenia stwierdzano po upływie tygodnia od jego rozpoczęcia i działanie to stabilizowało się w okresie 12 tygodni. W długoterminowym badaniu otwartym wykazano, że skuteczność solifenacyny utrzymuje się przez co najmniej 12 miesięcy. Wśród chorych,

   u których przed leczeniem stwierdzono nietrzymanie moczu, po 12 tygodniach leczenia nietrzymanie moczu całkowicie ustąpiło u około 50% pacjentów, zaś u 35% leczonych częstość oddawania moczu zmniejszyła się do mniej niż 8 mikcji na dobę. Leczenie objawów pęcherza nadreaktywnego wpływało też korzystnie na liczne parametry jakości życia, takie jak ogólne poczucie zdrowia, wpływ nietrzymania moczu na jakość

   życia, ograniczenia pełnionej roli, ograniczenia natury fizycznej, ograniczenia społeczne, emocje, ciężkość objawów, nasilenie objawów i jakość snu i (lub) napęd.

   Wyniki (zsumowane) czterech kontrolowanych badań III. fazy, w których leczenie trwało 12 tygodni

   Placebo

   Solifenacyny bursztynian 5 mg raz na dobę

   Solifenacyny bursztynian 10 mg raz na dobę

   Tolterodyna

   2 mg dwa razy na dobę

   Liczba mikcji na dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   11,9

   12,1

   11,9

   12,1

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   1,4

   2,3

   2,7

   1,9

   % zmiany względem wartości

   (12%)

   (19%)

   (23%)

   (16%)

   wyjściowej

   n

   1138

   552

   1158

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,004

   Liczba incydentów parcia naglącego na dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   6,3

   5,9

   6,2

   5,4

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   2,0

   2,9

   3,4

   2,1

   % zmiany względem wartości

   (32%)

   (49%)

   (55%)

   (39%)

   wyjściowej

   n

   1124

   548

   1151

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,031

   Liczba incydentów nietrzymania moczu na dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   2,9

   2,6

   2,9

   2,3

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   1,1

   1,5

   1,8

   1,1

   % zmiany względem wartości

   (38%)

   (58%)

   (62%)

   (48%)

   wyjściowej

   n

   781

   314

   778

   157

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,009

   Liczba incydentów nykturii na dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   1,8

   2,0

   1,8

   1,9

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   0,4

   0,6

   0,6

   0,5

   % zmiany względem wartości

   (22%)

   (30%)

   (33%)

   (26%)

   wyjściowej

   n

   1005

   494

   1035

   232

   wartość p*

   0,025

   <0,001

   0,199

   Objętość moczu na jedną mikcję

   Średnia wartość wyjściowa

   166 ml

   146 ml

   163 ml

   147 ml

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   9 ml

   32 ml

   43 ml

   24 ml

   % zmiany względem wartości

   (5%)

   (21%)

   (26%)

   (16%)

   wyjściowej

   n

   1135

   552

   1156

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   <0,001

   Liczba podpasek na dobę

   Średnia wartość wyjściowa

   3,0

   2,8

   2,7

   2,7

   Średnie zmniejszenie względem

   wartości wyjściowej

   0,8

   1,3

   1,3

   1,0

   % zmiany względem wartości

   (27%)

   (46%)

   (48%)

   (37%)

   wyjściowej

   n

   238

   236

   242

   250

   wartość p*

   <0,001

   <0,001

   0,010

   Uwaga: w 4 kluczowych badaniach klinicznych stosowano solifenacyny bursztynian 10 mg i placebo. W 2 spośród tych 4 badań stosowano również solifenacyny bursztynian 5 mg, zaś w jednym z nich podawano także tolterodynę w dawce 2 mg dwa razy na dobę.

   Nie wszystkie parametry i nie wszystkie badane grupy były oceniane w każdym z badań. Z tego względu podana liczba pacjentów może różnić się w odniesieniu do poszczególnych parametrów i leczonych grup.

   • Wartość p w porównaniu do placebo.

  3. Właściwości farmakokinetyczne Charakterystyka ogólna

  4. Wchłanianie

   Maksymalne stężenie solifenacyny w osoczu (Cmax) po przyjęciu tabletek zawierających solifenacyny bursztynian występuje po 3 do 8 godzinach. Czas tmax jest niezależny od dawki. Wartość Cmax i pole pod krzywą (AUC) zwiększają się proporcjonalnie do dawki w zakresie od 5 mg do 40 mg.

   Całkowita dostępność biologiczna wynosi w przybliżeniu 90%. Przyjmowanie posiłków nie wpływa na wartości Cmax i AUC solifenacyny.

   Dystrybucja

   Pozorna objętość dystrybucji solifenacyny po podaniu dożylnym wynosi około 600 l. Solifenacyna

   w znacznym stopniu (około 98%) wiąże się z białkami osocza, przede wszystkim z kwaśną α1-glikoproteiną.

   Metabolizm

   Solifenacyna w większości jest metabolizowana w wątrobie, przede wszystkim przez układ cytochromu P450 3A4 (CYP3A4). Istnieją również alternatywne szlaki metaboliczne, które mogą uczestniczyć

   w przemianach solifenacyny. Klirens układowy solifenacyny wynosi około 9,5 l na godzinę, a okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 45-68 godzin. Po podaniu doustnym produktu leczniczego wyodrębniono w osoczu jeden metabolit czynny farmakologicznie (4R-hydroksysolifenacyna) i trzy metabolity farmakologicznie nieczynne (N-glukuronid, N-tlenek i 4R-hydroksy-N-tlenek solifenacyny).

   Eliminacja

   Po 26 dobach od podania pojedynczej dawki 10 mg solifenacyny znakowanej radioizotopem 14C, około 70% aktywności promieniotwórczej wykryto w moczu, zaś 23% w kale. Około 11% aktywności

   promieniotwórczej w moczu pochodziło z substancji czynnej w postaci niezmienionej; około 18% pochodziło z N-tlenku, 9% z 4R-hydroksy-N-tlenku i 8% z 4R-hydroksymetabolitu (czynny metabolit).

   Liniowość lub nieliniowość

   W zakresie dawek terapeutycznych farmakokinetyka solifenacyny jest liniowo zależna od dawki. Inne szczególne populacje

   Pacjenci w podeszłym wieku

   Dostosowanie dawki produktu leczniczego w zależności od wieku pacjenta nie jest konieczne. Wyniki badań prowadzonych u pacjentów w podeszłym wieku wykazały, że ekspozycja na solifenacynę (wyrażona jako AUC) po podaniu solifenacyny bursztynianu (5 mg i 10 mg raz na dobę) była podobna u zdrowych

   pacjentów w podeszłym wieku (65 – 80 lat) i u pacjentów młodych (w wieku poniżej 55 lat). Średnia szybkość wchłaniania wyrażona jako tmax była nieco mniejsza u osób w podeszłym wieku, zaś okres półtrwania w fazie końcowej był w tej grupie pacjentów o około 20% dłuższy. Te umiarkowane różnice nie były istotne klinicznie.

   Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u dzieci i młodzieży.

   Płeć

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od płci.

   Rasa

   Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od rasy.

   Zaburzenia czynności nerek

   Wartości AUC i Cmax solifenacyny u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie różniły się istotnie od tych, które stwierdzano u zdrowych ochotników. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) ekspozycja na solifenacynę była istotnie

   większa niż w grupie kontrolnej, co wyrażało się zwiększeniem Cmax o około 30%, AUC o ponad 100% oraz t1/2 o ponad 60%. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy klirensem kreatyniny i klirensem solifenacyny.

   Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów poddawanych hemodializie.

   Zaburzenia czynności wątroby

   U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w klasyfikacji Childa-Pugha) wartość Cmax nie ulegała zmianie, AUC zwiększała się o 60%, zaś t1/2 wydłużał się dwukrotnie.

   Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, wpływu na płodność, rozród i rozwój potomstwa, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania żadnego

   szczególnego zagrożenia dla człowieka.

   Podczas prenatalnych i pourodzeniowych badań wykonywanych na myszach stwierdzono, że podawanie solifenacyny karmiącym samicom powodowało zależne od dawki, istotne klinicznie zmniejszenie liczby

   żywych urodzeń, zmniejszenie masy urodzeniowej i zwolnienie rozwoju fizycznego potomstwa. U młodych myszy, którym od 10. lub od 21. dnia po urodzeniu podawano dawki wywołujące działanie farmakologiczne, występowało, zależne od dawki, zwiększenie śmiertelności bez uprzednich objawów klinicznych; w obydwu grupach śmiertelność była większa niż u dorosłych myszy. U młodych myszy leczonych od 10. dnia po urodzeniu, ekspozycja w osoczu była większa niż u dorosłych myszy; od 21. dnia po urodzeniu, ogólnoustrojowa ekspozycja była porównywalna z ekspozycją u dorosłych myszy. Kliniczne następstwa

   zwiększonej śmiertelności u młodych myszy nie są znane.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Rdzeń tabletki

   Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna

   Sodu stearylofumaran

   Otoczka tabletki:

   Hypromeloza (6 mPas) Tytanu dwutlenek (E 171) Laktoza jednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

   Żelaza tlenek żółty (E 172)

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy.

  5. Okres ważności

  6. 3 lata

  7. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  8. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

  9. Rodzaj i zawartość opakowania

  10. Blistry Aluminium/PVC w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 30 tabletek powlekanych.

  11. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

  12. Bez specjalnych wymagań.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 11. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. Pozwolenie nr

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 15. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Reklama: