Reklama:

Actair

Substancja czynna: Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae 100 IR + 300 IR
Postać farmaceutyczna: Tabletki podjęzykowe , 100 IR+ 300 IR
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sample Image

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. ACTAIR, 100 IR i 300 IR, tabletki podjęzykowe

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae w równych częściach, 100 IR* lub 300 IR* na jedną tabletkę podjęzykową.

  *Wskaźnik reaktywności (ang. Index of Reactivity – IR): Jednostkę IR określono w celu mierzenia alergenności wyciągu alergenu. Wyciąg alergenu zawiera 100 IR/ml, gdy w punktowym teście skórnym przy użyciu igły Stallerpoint® powoduje powstanie pęcherza o średnicy 7 mm u 30 pacjentów uczulonych na dany alergen (średnia geometryczna). Reaktywność skórna tych pacjentów jest jednocześnie wykazana przez dodatni wynik punktowego testu skórnego z użyciem 9% roztworu kodeiny fosforanu lub 10 mg/ml roztworu histaminy dichlorowodorku. Jednostka IR stosowana przez firmę Stallergenes nie jest porównywalna z jednostkami stosowanymi przez innych producentów alergenów.

  Substancja pomocnicza o znanym działaniu

  Każda tabletka podjęzykowa 100 IR zawiera 82,8–83,3 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka podjęzykowa 300 IR zawiera 80,8–82,3 mg laktozy jednowodnej.

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Tabletka podjęzykowa.

  Tabletki 100 IR mają barwę od białej do beżowej, są okrągłe i dwustronnie wypukłe, w brązowe plamki, z wytłoczonym napisem „SAC” po jednej stronie i „100” po drugiej.

  Tabletki 300 IR mają barwę od białej do beżowej, są okrągłe i dwustronnie wypukłe, w brązowe plamki, z wytłoczonym napisem „SAC” po jednej stronie i „300” po drugiej.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Produkt leczniczy ACTAIR jest wskazany do stosowania u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) i osób dorosłych do leczenia umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa lub zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek wywoływanych przez roztocza kurzu domowego, zdiagnozowanych na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku testu uczuleniowego na roztocza kurzu domowego (test skórny i(lub) swoiste przeciwciała IgE).

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie

   Leczenie wstępne

   Dawka produktu leczniczego ACTAIR powinna być zwiększana przez 3 dni do osiągnięcia dawki podtrzymującej zgodnie z poniższym schematem.

   Dzień 1

   1 tabletka 100 IR

   Dzień 2

   2 tabletki 100 IR jednocześnie

   Dzień 3

   1 tabletka 300 IR

   W zależności od stanu zdrowia pacjenta okres zwiększania dawki może być w razie potrzeby wydłużony przez lekarza.

   Kontynuacja leczenia

   Dawka dla dorosłych i młodzieży wynosi 300 IR na dobę.

   Czas trwania leczenia

   Przewiduje się, że efekt kliniczny pojawi się po około 8–16 tygodniach po rozpoczęciu leczenia. Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia odnoszą się do trzyletniego okresu leczenia z użyciem immunoterapii alergenowej w celu uzyskania zmiany stanu chorobowego, ale są dostępne tylko dane dotyczące skuteczności powyżej 12 miesięcy leczenia produktem leczniczym ACTAIR u młodzieży (12-17 lat) i osób dorosłych (patrz punkt 5.1). Jeżeli w ciągu pierwszego roku leczenia produktem ACTAIR nie zaobserwowano poprawy, należy rozważyć przerwanie leczenia.

   Dzieci i młodzież

   Dawkowanie jest takie samo w przypadku młodzieży (12-17 lat) i osób dorosłych. Skuteczność produktu leczniczego ACTAIR u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie została ustalona. Dostępne dane opisano w punktach 4.8 i 5.1.

   Osoby w podeszłym wieku

   Brak doświadczeń klinicznych w zakresie immunoterapii produktem leczniczym ACTAIR u osób dorosłych > 65 roku życia. Produkt leczniczy ACTAIR nie jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych > 65 roku życia. (patrz punkt 5.1).

   Sposób podania

   Produkt leczniczy ACTAIR jest przeznaczony dla pacjentów z udokumentowaną diagnozą, a leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych.

   Lekarz powinien udzielić pacjentowi odpowiednich informacji dotyczących leczenia, jak również przekazać mu wiedzę na temat możliwych działań niepożądanych.

   Pacjent powinien przyjąć pierwszą tabletkę produktu ACTAIR pod nadzorem lekarza, który powinien monitorować go przez co najmniej 30 minut.

   Produkt leczniczy ACTAIR powinien być podawany w ciągu dnia i w chwili przyjęcia pacjent nie może mieć niczego w ustach.

   Produkt leczniczy ACTAIR należy umieścić i trzymać pod językiem do chwili rozpuszczenia się tabletki, a następnie połknąć. Przez następne 5 minut pacjent nie powinien spożywać żadnej żywości ani napojów.

   Przerwanie leczenia

   Jeśli leczenie produktem leczniczym ACTAIR zostało przerwane na czas nie dłuższy niż 7 dni, pacjent może je samodzielnie ponownie rozpocząć. W przypadku przerwania leczenia na czas dłuższy niż 7 dni zaleca się kontakt z lekarzem przed wznowieniem leczenia.

  5. Przeciwwskazania

  6. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

   Ciężka, niekontrolowana lub niestabilna astma (FEV1 < 80% prognozowanej wartości) lub ciężkie zaostrzenie astmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

   Pacjenci z aktywną lub słabo kontrolowaną chorobą autoimmunologiczną, zaburzeniami odporności, niedoborami odporności, immunosupresją lub nowotworami złośliwymi o znaczeniu dla obecnego schorzenia.

   Ciężkie stany zapalne jamy ustnej (jak liszaj płaski jamy ustnej, owrzodzenia jamy ustnej lub grzybica jamy ustnej).

   Rozpoczęcie leczenia immunoterapią alergenową w czasie ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.6).

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  8. Ciężkie reakcje alergiczne

   Podobnie jak w przypadku każdej podjęzykowej immunoterapii alergenowej, mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, w tym ciężkie zaburzenia krtaniowo-gardłowe lub ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

   Pacjentów należy poinformować o oznakach i objawach ciężkich reakcji alergicznych. W przypadku ciężkich reakcji alergicznych pacjenci powinni przerwać leczenie i natychmiast uzyskać pomoc medyczną, w miejscu gdzie są dostępne środki do leczenia ciężkich reakcji alergicznych. Leczenie należy wznowić wyłącznie na polecenie lekarza

   Wcześniejsza ogólnoustrojowa reakcja alergiczna na immunoterapię alergenową Rozpoczęcie stosowania produktu ACTAIR u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła

   ogólnoustrojowa reakcja alergiczna na uprzednią immunoterapię alergenową, należy dokładnie rozważyć, powinny być również dostępne środki leczenia potencjalnych reakcji.

   Astma

   Astma jest znanym czynnikiem ryzyka w przypadku ciężkich ogólnoustrojowych reakcji alergicznych. Przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie ocenić stan choroby. Pacjenci ze współistniejącą astmą powinni być kontrolowani przy rozpoczęciu i przez cały czas trwania leczenia produktem ACTAIR. Po rozpoczęciu leczenia nie zaleca się nagłego przerwania stosowania leków kontrolujących przebieg astmy.

   Pacjenci ze współistniejącą astmą powinni zostać poinformowani o konieczności natychmiastowego zwrócenia się o pomoc, jeśli objawy astmy ulegną nagłemu nasileniu.

   Choroby sercowo-naczyniowe

   Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi mogą być narażeni na zwiększone ryzyko w przypadku ogólnoustrojowych reakcji alergicznych. Należy to uwzględnić przed rozpoczęciem leczenia produktem ACTAIR.

   Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

   Pacjenci przyjmujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą nie reagować na standardowe dawki adrenaliny stosowane w leczeniu ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, w tym anafilaksji. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne antagonizują kardiostymulujące i rozszerzające oskrzela działanie adrenaliny.

   Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i inhibitory metylotransferazy katecholowej (COMT)

   Należy dokładnie rozważyć immunoterapię alergenową u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami metylotransferazy katecholowej (COMT), ponieważ takie leczenie może nasilać działanie adrenaliny.

   Łagodne lub umiarkowane miejscowe reakcje alergiczne

   Leczenie polega na ekspozycji na alergeny, na które pacjent jest uczulony. Dlatego można spodziewać się łagodnych lub umiarkowanych miejscowych reakcji alergicznych w obszarze jamy ustnej i gardła (np. świąd jamy ustnej, podrażnienie gardła, świąd ucha). Jeśli u pacjenta wystąpią znaczące reakcje w miejscu podania, można rozważyć leczenie objawowe (np. leki przeciwhistaminowe).

   Zmiany w jamie ustnej

   W przypadku zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, w tym ekstrakcji zęba, należy przerwać stosowanie produktu ACTAIR, a prowadzone leczenie powinno zostać przerwane do czasu całkowitego wygojenia się jamy ustnej.

   Eozynofilowe zapalenie przełyku

   Zgłaszano przypadki eozynofilowego zapalenia przełyku związane z leczeniem produktem ACTAIR. W przypadku wystąpienia ciężkich lub utrzymujących się objawów żołądkowo-przełykowych, w tym dysfagii lub bólu w klatce piersiowej, należy przerwać leczenie produktem ACTAIR, a pacjenci powinni zostać poddani ocenie przez lekarza. Leczenie należy wznowić wyłącznie na polecenie lekarza.

   Choroby autoimmunologiczne w remisji

   W przypadku pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi w fazie remisji produkt ACTAIR powinien być przepisywany z zachowaniem ostrożności.

   Laktoza

   Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

  9. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

  10. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

   Jednoczesne leczenie objawowymi lekami przeciwalergicznymi lub lekami przeciw-IgE np. omalizumab może zwiększyć poziom tolerancji pacjenta na immunoterapię. Należy to uwzględnić w przypadku odstawienia takich leków.

   Brak dostępnych danych na temat jednoczesnego stosowania immunoterapii z innymi alergenami podczas leczenia produktem ACTAIR.

   Brak doświadczenia klinicznego w zakresie jednoczesnego podawania szczepionek i leczenia produktem ACTAIR. Szczepienie może zostać wykonane bez przerywania leczenia produktem ACTAIR po dokonaniu oceny medycznej ogólnego stanu pacjenta.

  11. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  12. Ciąża

   Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących stosowania wyciągów alergenów roztoczy kurzu domowego u kobiet w ciąży. Badania wykonane na zwierzętach nie wskazują na zwiększone ryzyko dla płodu. Znaczenie tych badań dla ludzi jest ograniczone ponieważ droga podania w badaniach była inna niż podanie podjęzykowe u ludzi.

   W okresie ciąży nie należy rozpoczynać leczenia produktem ACTAIR (patrz punkt 4.3). Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, można je kontynuować po dokonaniu oceny ogólnego stanu pacjentki i reakcji na wcześniejsze podanie produktu ACTAIR.

   Karmienie piersią

   Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu ACTAIR w okresie laktacji. Nie przewiduje się żadnych skutków dla noworodków/niemowląt karmionych piersią, gdyż zakłada się, że ekspozycja ogólnoustrojowa kobiety karmiącej piersią na produkt ACTAIR jest nieznaczna.

   Płodność

   Brak dostępnych danych dotyczących wpływu produktu ACTAIR na płodność u ludzi.

   Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu na płodność z zastosowaniem substancji czynnych produktu ACTAIR. Jednak w badaniu toksyczności po podaniu wielokrotnym wyciągów alergenów roztoczy nie zaobserwowano żadnego wpływu na narządy rozrodcze obu płci.

  13. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  14. ACTAIR nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  15. Działania niepożądane

  16. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

   Ocena działań niepożądanych na podstawie danych z badań klinicznych opiera się na badaniach, w których 3007 pacjentów otrzymało co najmniej jedną dawkę w postaci tabletki podjęzykowej zawierającej wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego. Najczęstszymi działaniami

   niepożądanymi były reakcje w miejscu podania: świąd jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej, podrażnienie gardła i świąd ucha.

   Działania niepożądane były na ogół łagodne lub umiarkowane. Występowały one najczęściej w pierwszych dniach leczenia i zmniejszały się w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

   Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

   Spośród 1583 osób dorosłych i nastolatków z alergicznym nieżytem nosa wywoływanym przez roztocza kurzu domowego, którzy otrzymali produkt leczniczy ACTAIR w grupie leczenia 300 IR, działania niepożądane zgłosiło 909 osób (57%). Wymieniono je poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania MEDRA [bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do <1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do <1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1000)]; w obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane przedstawiono według zmniejszającej się ciężkości:

   Klasyfikacja układów

   i narządów

   Częstość

   Działania niepożądane

   Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

   Niezbyt często

   Zapalenie żołądka i jelit, zapalenie błony śluzowej nosa

   i gardła, kandydozy jamy ustnej

   Rzadko

   Zapalenie oskrzeli, paradontoza

   Zaburzenia układu immunologicznego

   Niezbyt często

   Zespół alergii jamy ustnej

   Rzadko

   Alergia sezonowa

   Zaburzenia psychiczne

   Niezbyt często

   Stany lękowe

   Rzadko

   Drażliwość

   Zaburzenia układu nerwowego

   Często

   Zaburzenia smaku

   Niezbyt często

   Zawroty głowy, ból głowy, parestezje

   Rzadko

   Zaburzenia uwagi, hipestezja, senność, zaburzenia mowy, drżenie

   Zaburzenia oka

   Często

   Świąd oka

   Niezbyt często

   Zapalenie spojówek, obrzęk oczu, nasilone łzawienie

   Rzadko

   Przekrwienie oczu, zapalenie powiek, kurcz powiek, podrażnienie oczu

   Zaburzenia ucha i błędnika

   Bardzo często

   Świąd uszu

   Niezbyt często

   Zawroty głowy, ból ucha, parestezje ucha

   Rzadko

   Uczucie zatkanego ucha, szumy

   uszne

   Zaburzenia serca

   Rzadko

   Tachykardia, kołatanie serca

   Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   Bardzo często

   Podrażnienie gardła

   Często

   Obrzęk gardła, duszność, kaszel

   Niezbyt często

   Obrzęk krtani, zaburzenia gardła, astma, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, uczucie ucisku w gardle, dysfonia, krwawienie z nosa, uczucie dyskomfortu w krtani, parestezje gardła, nieżyt nosa (przekrwienie nosa, świąd nosa, katar, kichanie)

   Rzadko

   Hiperwentylacja, podrażnienie krtani, dyskomfort w nosie, hipestezja gardła, uczucie zatkanych zatok

   Zaburzenia żołądka i jelit

   Bardzo często

   Obrzęk jamy ustnej, świąd jamy

   ustnej

   Często

   Obrzęk języka, obrzęk warg, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, dyspepsja, dysfagia, nudności, ból w jamie ustno-gardłowej, dyskomfort w jamie ustno-gardłowej, parestezje jamy ustnej, świąd

   języka, świąd warg

   Niezbyt często

   Eozynofilowe zapalenie przełyku, obrzęk podniebienia, nieżyt żołądka, choroba refluksowa żołądka i przełyku, pęcherze w jamie ustno- gardłowej, ból przełyku, zapalenie kącików ust, suchość w ustach, suchość w gardle, zapalenie języka, zespół piekących ust, zaburzenia czucia powierzchownego w jamie ustnej, zaburzenia w jamie ustnej, zaburzenia czynności ślinianek, wymioty

   Rzadko

   Obrzęk przełyku, krwawienie z jamy ustnej, zespół jelita drażliwego, częste wypróżnienia, nieprzyjemny zapach z ust, odbijanie, wzdęcia, ból w trakcie przełykania

   Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   Często

   Świąd

   Niezbyt często

   Obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka

   Rzadko

   Rumień wielopostaciowy, pęcherze, rumień, świąd

   Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

   Rzadko

   Skurcze mięśni, dyskomfort mięśniowo-szkieletowy

   Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   Rzadko

   Nagłe parcie na mocz

   Zaburzenia układu rozrodczego

   i piersi

   Rzadko

   Ból piersi

   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   Często

   Ból w klatce piersiowej

   Niezbyt często

   Obrzęk twarzy, obrzęk miejscowy, dyskomfort w klatce piersiowej, uczucie ucisku w gardle, astenia, złe samopoczucie, pragnienie

   Badania diagnostyczne

   Niezbyt często

   Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (badań krwi, czynności wątroby, kwasu moczowego)

   Opis wybranych działań niepożądanych

   Mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, w tym ciężkie zaburzenia krtaniowo-gardłowe lub ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, takie jak poważne reakcje anafilaktyczne (tj. ostry początek choroby z zajęciem skóry, tkanki śluzowej lub obu tych elementów, zaburzenia oddychania,

   utrzymujące się objawy dotyczące przewodu pokarmowego lub obniżone ciśnienie krwi i(lub) objawy towarzyszące) (patrz punkt 4.4).

   Dzieci i młodzież

   ACTAIR nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci (< 12 lat). Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w populacji dzieci i młodzieży opiera się na badaniach klinicznych, w których uczestniczyło 270 dzieci w wieku od 5 do 11 lat z alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez roztocza kurzu domowego i które otrzymały produkt leczniczy ACTAIR w dawce 300 IR. Ogólnie profil bezpieczeństwa produktu leczniczego ACTAIR w populacji dzieci i młodzieży był podobny do profilu bezpieczeństwa u osób dorosłych i młodzieży.

   Oprócz reakcji wymienionych w wykazie w formie tabeli odnotowano następujące działania niepożądane:

   Niezbyt często: martwicze zapalenie jelit, ból oczu, spadek apetytu, gorączka i łojotok

   Ponadto następujące reakcje były zgłaszane z większą częstością niż u osób dorosłych i młodzieży: Często: dyskomfort krtaniowy, wymioty, pokrzywka i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (badań krwi, prób wątrobowych, kwasu moczowego).

   Niezbyt często: przekrwienie oczu i podrażnienie krtani.

   Pacjenci włączeni do badań nad astmą alergiczną

   Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa u pacjentów z astmą alergiczną opiera się na badaniach klinicznych, do których włączono 589 pacjentów w wieku od 6 do 50 lat z astmą alergiczną w wywiadzie wywołaną roztoczami kurzu domowego, kontrolowaną za pomocą metod leczenia astmy zgodnych z wytycznymi GINA etap 2, 3 lub 4 z całorocznym nieżytem nosa lub bez, którzy otrzymali produkt leczniczy ACTAIR w dawkach do 2000 IR. Ogólnie profil bezpieczeństwa produktu leczniczego ACTAIR u pacjentów z astmą alergiczną wywoływaną przez roztocza kurzu domowego był podobny do profilu bezpieczeństwa u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez roztocza kurzu domowego.

   Oprócz reakcji wymienionych w wykazie w formie tabeli odnotowano następującą reakcję w przypadku produktu leczniczego ACTAR 300 IR:

   Często: parestezja wewnątrznosowa

   Po wprowadzeniu do obrotu

   Po wprowadzeniu do obrotu odnotowano przypadki ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, włącznie z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, które należy traktować jako związane z klasą produktu leczniczego.

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

   Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

   Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

   02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  17. Przedawkowanie

  18. Dawki do 1000 IR podawano pacjentom przez maksymalnie 28 dni i odnotowano przedawkowanie w dawce co najmniej 600 IR przez maksymalnie 324 dni. U tych pacjentów nie doszło do żadnego

   niespodziewanego zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Badano podawanie maksymalnych dawek 2000 IR u pacjentów chorych na astmę i nie zaistniały żadne nowe obawy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku przedawkowania działania niepożądane należy leczyć objawowo.

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciąg alergenów, roztocza kurzu domowego; kod ATC: V01AA03 Mechanizm działania i skutki farmakodynamiczne

   ACTAIR jest produktem alergenowym do immunoterapii. Immunoterapia alergenowa polega na

   wielokrotnym podawaniu alergenów osobom uczulonym w celu wywołania trwałej modyfikacji odpowiedzi immunologicznej na alergen podczas późniejszego narażenia na kontakt z alergenem naturalnym.

   Farmakodynamiczne działanie immunoterapii alergenowej wywiera wpływ na układ immunologiczny, jednak dokładny mechanizm działania leżący u podstaw skuteczności klinicznej nie został do końca poznany. Kilka badań wykazało, że odpowiedź immunologiczna na immunoterapię alergenową charakteryzuje się indukcją specyficznej dla alergenu immunoglobuliny IgG4, która konkuruje z IgE

   o wiązanie z alergenami, a tym samym zmniejsza aktywację komórek odpornościowych. Wykazano, że leczenie produktem leczniczym ACTAIR wywołuje odpowiedź ogólnoustrojową przeciwciał na alergeny roztoczy kurzu domowego, z wczesnym i przejściowym wzrostem poziomu swoistych przeciwciał IgE, po którym następuje stopniowy spadek i wzrost poziomu swoistych przeciwciał IgG4.

   Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

   Działanie produktu leczniczego ACTAIR jest skierowane przeciwko chorobie alergicznej dróg oddechowych wywoływanej przez roztocza kurzu domowego, a w trakcie leczenia wykazano jego działanie kliniczne. Uzyskana w ten sposób ochrona zapewniana przez produkt leczniczy ACTAIR prowadzi do poprawy kontroli choroby i poprawy jakości życia poprzez zmniejszenie nasilenia objawów, a także zmniejszenie zapotrzebowania na leki objawowe (doustne leki przeciwhistaminowe lub kortykosteroidy donosowe).

   Ze względu na brak dostępnych danych dotyczących leczenia dłuższego niż 12 miesięcy, nie określono długoterminowej skuteczności i efektu modyfikującego przebieg choroby.

   Skuteczność kliniczna produktu leczniczego ACTAIR została wykazana w dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach przeprowadzonych w normalnych warunkach klinicznych. W ramach tych badań randomizacji zostało poddanych łącznie 2116 pacjentów z alergicznym nieżytem nosa wywoływanym przez roztocza kurzu domowego.

   Badanie SL75.14

   Młodzież (w wieku ≥ 12 lat) i osoby dorosłe z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa od umiarkowanego do ciężkiego wywołanym przez roztocza kurzu domowego zostali włączeni do międzynarodowego, kontrolowanego placebo, randomizowanego badania III fazy, trwającego około 12 miesięcy, z podawaniem placebo lub tabletek podjęzykowych zawierających wyciąg alergenów roztoczy kurzu domowego 300 IR.

   Łącznie poddano randomizacji 1607 uczestników. Około 38% pacjentów miało jednocześnie łagodną, kontrolowaną astmę w momencie włączenia, a 46% było uczulonych na więcej niż jeden alergen.

   Pierwszorzędowym punktem końcowym była średnia całkowita łączna ocena punktowa w ciągu 4 tygodni na koniec okresu leczenia.

   SL75.14

   ACTAIR 300 IR

   Metoda najmniejszych kwadratów

   Placebo

   Metoda najmniejszych kwadratów

   Różnica bezwzględna w stosunku do placebo

   Różnica względna* w stosunku do placebo

   Wartość p**

   Pierwszorzędowy punkt końcowy (modyfikowana analiza pełnych

   danych (FAS))

   N=586

   N=676

   Całkowita łączna ocena punktowa1

   (Zakres: 0–15)

   3,62

   4,35

   -0,74

   -16,9%

   < 0,0001

   Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe

   Modyfikowana

   analiza pełnych danych (FAS)

   N=586

   N=676

   Łączona ocena punktowa objawów i leczenia2

   (Zakres: 0–6)

   1,19

   1,45

   -0,26

   -18,0%

   < 0,0001

   Ocena punktowa objawów nieżytu nosa3

   (Zakres: 0–12)

   3,16

   3,79

   -0,64

   -16,8%

   < 0,0001

   Ocena punktowa objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek4

   (Zakres: 0–18)

   4,22

   5,04

   -0,81

   -16,1%

   0,0002

   Ocena punktowa dla leku doraźnego

   (Zakres: 0–3)

   0,21

   0,30

   -0,09

   -29,7%

   0,0004

   PSCD2-0 5

   Średnia/mediana

   Średnia/mediana

   -

   -

   0,0082

   31,82/4,35

   25,44/0,00

   FAS

   N=711

   N=765

   n

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   n

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   Kwestionariusz jakości życia

   w zapaleniu błony śluzowej nosa

   i spojówek

   -0,19

   -12,0%

   0,0004

   Wynik ogólny6

   (Zakres: 0–6)

   625

   1,42

   678

   1,62

   Globalna ocena skuteczności leczenia przez

   pacjenta7

   Liczba pacjentów zgłaszających poprawę

   objawów (%)

   -

   -

   0,0003

   529 (80,8%)

   522 (72,4%)

   FAS: Zestaw pełnej analizy; LS Mean: Metoda najmniejszych kwadratów; modyfikowany pełny zestaw analiz (FAS): Pacjenci z pełnego zestawu analiz, dla których dokonano oceny danej zmiennej podczas okresu oceny podstawowej;

   N: Liczba pacjentów w każdej grupie leczniczej; n: Liczba pacjentów z danymi dostępnymi do analizy

   *Różnica względna: Różnica bezwzględna / placebo

   **Wartość p ANCOVA na wartościach bezwzględnych dla wszystkich wyników, test sumy rang Wilcoxona dla PSCD2-0

   i test zgodności chi-kwadrat dla globalnej oceny skuteczności leczenia

   1Całkowita łączna ocena punktowa jest sumą wyników objawów (suma kichania, wysięku z nosa, świądu nosa

   i niedrożności nosa) oraz wyników dla leku doraźnego.

   2Łączna ocena punktowa dla objawów i leku to równe zbilansowanie oceny punktowej objawów i leku doraźnego.

   3Ocena punktowa objawów nieżytu nosa to suma czterech ocen punktowych dla objawów nieżytu nosa.

   4Ocena punktowa objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek nosa to suma sześciu ocen punktowych wyników dla objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek.

   5Wskaźnik Proportion of Symptom Controlled Days2-0 : Odsetek dni z wynikiem punktowym objawów nie wyższym niż 2 i bez leku doraźnego.

   6Kwestionariusz dotyczący jakości życia zależnego od zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) obejmujący 7 pozycji został oceniony pod koniec okresu leczenia.

   7Globalna ocena skuteczności leczenia przez pacjenta została dokonana na koniec okresu leczenia w oparciu o 15- punktową skalę Likerta.

   Różnica bezwzględna -0,26 w zdefiniowanym drugorzędowym punkcie końcowym ACSMS (Średnia łączna ocena punktowa objawów i leczenia) (0-6) (zrównoważona ocena opublikowana przez European Society EAACI (Europejska Akademia Alergologii Immunologii klinicznej) pokazuje działanie tabletek zawierających wyciąg alergenów roztoczy kurzu domowego w porównaniu z placebo dla jednej klasy ciężkości jednego objawu przez cały rok w grupie modyfikowanej analizy pełnych danych.

   Dodatkowo, bardzo podobne działanie wykazano w analizie post-hoc z zastosowaniem oceny zrównoważonej ATCRS (Średnia ocena punktowa objawów nieżytu nosa) (0-24) (Metoda najmniejszych kwadratów: -1,07 [-1,35; -0,79] w grupie modyfikowanej analizy pełnych danych).

   Badanie VO57.07

   Dorośli ze zdiagnozowanym alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez roztocza kurzu domowego byli randomizowani w ramach badania metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo, II/III fazy, a następnie otrzymywali tabletki podjęzykowe z wyciągiem alergenów roztoczy kurzu domowego 500 IR, tabletki 300 IR lub placebo raz dziennie przez 1 rok i byli poddawani obserwacji przez kolejny rok. Zrandomizowano 509 uczestników, a 427 kontynuowało udział przez rok bez immunoterapii. Około 30% pacjentów miało jednocześnie astmę łagodną kontrolowaną w momencie włączenia, a 52% było uczulonych na więcej niż jeden alergen.

   Pierwszorzędowym punktem końcowym była średnia skorygowana ocena punktowa objawów w ciągu ostatnich 3 miesięcy roku 1.

   VO57.07

   ACTAIR 300 IR

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   Placebo

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   Różnica bezwzględna w stosunku do placebo

   Różnica względna* w stosunku do placebo

   Wartość p**

   Pierwszorzędowy punkt końcowy (modyfikowana analiza pełnych

   danych (FAS)Y1 )

   N=141

   N=153

   Skorygowana ocena punktowa objawów1

   (Zakres: 0–12)

   3,18

   3,87

   -0,69

   -17,9%

   0,0150

   Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe

   Modyfikowana analiza pełnych

   danych (FAS)Y1

   N=141

   N=153

   Ocena punktowa

   2,71

   3,33

   -0,62

   -18,5%

   0,0067

   objawów nieżytu nosa2

   (Zakres: 0–12)

   Ocena punktowa

   dla leku doraźnego (Zakres: 0–3)

   0,33

   0,32

   0,01

   1,8%

   0,9241

   PSCD2-0 3

   Średnia/mediana

   Średnia/mediana

   -

   -

   0,0140

   51,49/57,78

   41,83/38,04

   FASY1

   N=153

   N=163

   n

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   n

   Metoda

   najmniejszych

   kwadratów

   Kwestionariusz jakości życia

   w zapaleniu błony śluzowej nosa

   i spojówek

   -0,31

   -23,0%

   0,0040

   Wynik ogólny4

   (Zakres: 0–6)

   135

   1,05

   144

   1,37

   Globalna ocena skuteczności leczenia przez

   pacjenta5

   Liczba pacjentów zgłaszających poprawę

   objawów (%)

   -

   -

   0,0001

   120 (80,5%)

   96 (59,6%)

   FASY1: Zestaw pełnej analizy dla roku 1; LS Mean: Metoda najmniejszych kwadratów; modyfikowana analiza pełnych danych (FAS)Y1: Pacjenci z zestawu analizy pełnych danych (FAS)Y1, dla których dokonano oceny danej zmiennej podczas okresu oceny podstawowej w roku 1; N: Liczba pacjentów w każdej grupie leczniczej; n: Liczba pacjentów z danymi dostępnymi do analizy

   *Różnica względna: Różnica bezwzględna / placebo

   **Wartość p ANCOVA na wartościach bezwzględnych dla wszystkich wyników, test sumy rang Wilcoxona dla PSCD2-0 i test Cochrana-Mantela-Haenszela globalnej oceny skuteczności leczenia 1Skorygowana ocena punktowa objawów koryguje ocenę punktową dla objawów (sumę dla kichania, wysięku z nosa, świądu nosa i niedrożności nosa) oraz wyników dla leku doraźnego (tj. leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów).

   2Ocena punktowa objawów nieżytu nosa to suma czterech ocen punktowych dla objawów nieżytu nosa.

   3Wskaźnik Proportion of Symptom Controlled Days2-0: Odsetek dni z wynikiem punktowym objawów nie wyższym niż 2 i bez leku doraźnego.

   4Kwestionariusz dotyczący jakości życia zależnego od zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) obejmujący 7 pozycji został oceniony pod koniec okresu leczenia.

   5Globalna ocena skuteczności leczenia przez pacjenta została oceniona na koniec okresu leczenia w oparciu o 5-punktową skalę Likerta.

   Po roku leczenia u dorosłych efekt działania leku ACTAIR utrzymywał się przez jeden rok od zakończenia leczenia.

   Dzieci i młodzież

   Badania SL75.14, 1207D1731 i 1501D1732 obejmowały odpowiednio 341, 181 i 156 nastolatków

   w wieku od 12 do 17 lat. Z tych 312 (300 IR: 155, Placebo: 157) nastolatków w badaniu SL75.14, 171

   (500 IR: 55, 300 IR: 57, Placebo: 59) w badaniu 1207D1731 i 154 (300 IR: 75, Placebo: 79) w badaniu 1501D1732 było dostępnych do oceny skuteczności. Chociaż w badaniach tych nie wykazano skuteczności w podgrupach wiekowych, efekt leczenia u nastolatków był konsekwentnie korzystny dla 300 IR, jak zaobserwowano w całej populacji, przy względnej różnicy w stosunku do placebo dla

   całkowitej łącznej oceny punktowej -15,5% w badaniu SL75,14 i względnej różnicy w stosunku do placebo w skorygowanej ocenie punktowej objawów -26,9% i -13,6% odpowiednio w badaniach 1207D1731 i 1501D1732.

   W innym prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniu pediatrycznym VO64.08, 471 dzieci i nastolatków (5–17 lat) otrzymywało produkt leczniczy ACTAIR w dawce do 300 IR (n=241) lub placebo (n=230). Nie zaobserwowano istotnych efektów leczenia produktem leczniczym ACTAIR w porównaniu z placebo. Pacjenci w obu grupach zgłaszali kilka objawów w trakcie i po zakończeniu leczenia, a badanie zostało wcześnie przerwane z powodu braku użyteczności, zgodnie z zaleceniami Rady Monitoringu Danych i Bezpieczeństwa.

   Europejska Agencja Leków odstąpiła od obowiązku przedkładania wyników badań z zastosowaniem produktu leczniczego ACTAIR u dzieci poniżej 5 roku życia w przypadku alergicznego nieżytu nosa wywoływanego przez roztocza kurzu domowego.

   Przeprowadzono badanie kliniczne VO64.08 u dzieci i młodzieży (5–12 lat) planowane w ramach programu rozwoju pediatrycznego. Europejska Agencja Leków potwierdziła zgodność z planem rozwoju pediatrycznego.

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Działanie farmakologiczne substancji czynnych zawartych w tabletkach z wyciągiem alergenów roztoczy kurzu domowego nie jest związane z poziomem alergenów we krwi. Alergeny są dużymi molekułami, które z trudem przechodzą przez błonę biologiczną w wyniku dyfuzji biernej, dlatego też zakłada się, że stopień układowej absorpcji wyciągu z roztoczy kurzu domowego jest bardzo niski lub znikomy. Dlatego też nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych u zwierząt ani u ludzi w celu zbadania profilu farmakokinetycznego produktu leczniczego ACTAIR.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i tolerancji miejscowej, nie pokazują szczególnego zagrożenia dla człowieka. Brak wystarczających danych do oceny toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

   Mannitol (E421) Laktoza jednowodna

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy.

  5. Okres ważności

  6. 3 lata

  7. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  8. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

  9. Rodzaj i zawartość opakowania

  10. Blister z poliamidu orientowanego (OPA)/aluminium/PVC z folią aluminiową w tekturowym pudełku.

   Wielkość opakowania: 3 tabletki podjęzykowe 100 IR i 28 tabletek podjęzykowych 300 IR.

  11. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

  12. Bez specjalnych wymagań.

   Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

   z lokalnymi przepisami.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 11. DOPUSZCZENIE DO OBROTU

  STALLERGENES

  6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY

  Francja

  Tel. +33 (0) 1 55 59 20 00

  Faks +33 (0) 155 59 21 68

 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. 27087

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 15. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.06.2022

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/01/2023

Reklama: